مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها رشته علوم انسانی doc

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

به صفحه دریافت مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 59 کیلو بایت

مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها در 93 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

بخش اول: اشتباه بطور كلی……………………………………………………………………

فصل اول: تعریف اشتباه………………………………………………………………………..

فصل دوم: اقسام اشتباه………………………………………………………………………..

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن……………………………………………….

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:…………………………………………………………

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)………………………………………….

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد…………………………………………………………

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد…………………………………………………

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:…………………………………………….

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله………………………………………………

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی…………………………………………………….

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه………………………………………………………

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون………………………………………………………..

ب- اسنادی كه اشتباهاً امضاء میشود…………………………………………………….

بخش دوم: اشتباه و بطلان ……………………………………………………………………

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن …………………………….

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن ……………………………………………….

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………….

گفتار اول: مفهوم كلی لغوی و اصطلاحی بطلان ………………………………………

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران …………………………

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه …………………………………….

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ………………………………………………………………

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن …………………………………………………………….

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ …………………………………

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ……………………………………………

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد……………………………………..

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور كلی………….

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان ………………………………………………..

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ………………………………………………..

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان …………………………………………………………………..

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل …………………………………………………

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح …………………………….

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها………………

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نكاح …………………………………………..

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ……………………………….

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ……………………………………………….

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یكی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست كه قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممكن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

این ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم كه تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یكی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف كرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است كه انسان از حقیقت پیدا می‌كند»[1] و یا:

«تصور غلطی است كه انسان از شیئی می‌كند»[2]

در كتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی كرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در كتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی كه موجب بطلان عقد است كه آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی كه بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی كه تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دكتر السهنوری در كتاب خود اشتباهی را كه هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیكن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را كه بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم كرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترك»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یك جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترك را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترك:

این اشتباه در موردی است كه طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هركدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌كند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌كنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد كه از بین رفته (در حین عقد) درحالیكه طرفین آنرا موجود تصور كنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است كه طرفین به قصد یكدیگر پی نبرده و هر كدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌كند كه ولی شخص ب تصور می‌كند كه پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیكن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یك جانبه:

در این نوع اشتباه كه اشتباه به معنای واقعی است فقط یكی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینكه اصل است اما درواقع بدل و كپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یك جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یك جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای كه در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیكن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یك جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]

فصل سوم

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن:

الف- آثار اشتباه:

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی كند.

در مورد اثر اشتباه متقابل و یك جانبه دركا من لوو انصاف باید افزود كه اشتباه متقابل در كا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی كرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌كند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند كه آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی كرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاك برن میگوید: اگر كسی هر قصدی كه داشته باشد طوری رفتار كند كه یك شخص ثالث معقول چنین پندارد كه او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یك اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند.

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلكه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌كند.

اشتباه یك جانبه كه اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در كامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است كه مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی كه كرده مسائلی را ثابت كند كه در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد.

اگر اشتباه یك جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود.

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیكن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حكم الزام به انجام تعهد خودداری می‌كند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه:

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود كه دارای دو شرط باشد:

1- در صورتی كه ثابت شود كه اگر طرفی كه اشتباه كرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد.

2- اشتباه باید در قصد مشترك طرفین مؤثر باشد.

اشتباه باید در امری باشد كه عرفاً از صفات اساسی عقد باشد یا یكی از طرفین آن صفت را اساسی اعلام كند و معامله بر مبنای آن واقع شود.[5]

بنابراین با جمع این شرایط است كه اشتباه مؤثر در عقد واقع میشود.
بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

در حقوق ایران به هیچ نحو عقد باطل به عقد صحیح مبدل نمی گردد حتی با تراضی، زیرا همانگونه كه درعالم طبیعی نمی توان مرده ای را زنده نمود. درعامل اعتبار نیز عقد معدوم را نمی توان موجود پنداشت. البته برخی از حقوقدانان باستناد از مواد 84 قانون تجارت كه مقرر می دارد : «هرگاه قبل از اقامه دعوی ابطال شركت یا برای ابطلال عملیات و قراردادهای شركت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوی ابطلال درمحكمه پذیرفته نخواهد شد». همچنین ماده 271 ق. تجارت : «درصورتی كه قبل از صدور حكم بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن درمرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد». معتقدند : « گاه قانونگذار عقد باطل را بنا به مصالحی اجازه می‌دهد… همچنین هرگاه بعد از انعقاد قراداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد (به ویژه درمور شركتها) این قانون درباره قرارداد پیشین نیز اجرا می شود و به آن اعتبار می بخشد. زیرا بطلان، كیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است. پس بایستی قانون كیفری خفیف تر درباره عقد سابق بر آن رعایت شود». [6]

به نظر می رسد اگر مقصود آنها از اجازه عقد باطل تبدیل عقد باطل به عقد صحیح باشد. چنانچه قبلا‌ً هم گفتیم درحقوق ایران عقد باطل را نمی توان تنفیذ نمود ومفهوم بطلان نسبی كه درحقوق فرانسه قابلیت تنفیذ (Ratification) را دارد درحقوق ما اصطلاحی است بیگانه و نبایستی آن را با عقد باطل درحقوق ایران اشتباه كرد و مواد 84 و 271 قانون تجارت نیز نمی تواند دلالت بر تصحیح معاملات باطل داشته باشد؛ زیرا موارد فوق بطلان شركت یا عملیات باطل شركت را ملحوظ قرار نمی دهند تا پس از رفع موجبات بطلان به صحت تغییر یابد بلكه موارد فوق درخصوص شركت یا اعمال حقوقی است كه در ستون خواسته ادعای بطلان آن گردیده و پیش از صدور حكم بطلان شركت، موجبات بطلان مرتفع گردیده است. بنابراین پیش از اینكه بطلان شركت یا اعمال حقوقی مربوط از نظر قضایی احراز شود، دادگاه درصورت منتفی شدن موجبی كه به استناد آن دعوای بطلان مطرح گردیده قرار سقوط دعوی بطلان را صادر می‌كند. بدیهی است كه صدور قرار سقوط دعوی بطلان به معنی تغییر حكم وضعی شركت یا اعمال حقوقی ازبطلان به صحت نیست، بلكه صرفاً‌ زوال دعوی پیش از احراز صحت یا عدم صحت آن می باشد. بعلاوه درماده 272 قانون اصلاح پاره از مواد تجارت كه مقرر می دارد: «دادگاهی كه دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده مهلتی كه ازششماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضی صادر خواهد كرد». در واقع مهلتی را برای رفع موجبات بطلان به دستور دادگاه پیش بینی كرده تا درصورت برطرف نشدن موجبات بطلان درمهلت معین صدور حكم مقتضی را مد نظر قراردادئه نه صدور حكم بطلان را.

بنابراین در هر موردی كه با رفع موجبات بطلان همانند موارد فوق دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می نماید، این امر به منزله تصحیح قراداد باطل نیست. همچنانكه صلح دعوی ناشی از بطلان معامله كه درماده 765 قانون مدنی صحیح معرفی شده است موردی از وضعیت قراردادی است كه پیش از احراز قضایی بطلان آن منتهی به سازش می گردد كه با ختم دعوی بدین صورت باید با توسل به اصل صحت قرارداد مزبور را صحیح دانست[7]. همچنانكه درخصوص مواد 129 و 131 قانون تجارت نیز میتوان مواردی از ماده 271 ق. ت را نشان داد كه درصورت طرح دعوی بطلان و رفع موجبات بطلان پیش از صدور حكم بطلان همانند تصویب مجمع عمومی عادی دادگاه می تواند قرار سقوط دعوی بطلان مذكور را صادر نماید. بدین ترتیب قبل از اینكه دادگاه بطلان معامله را احراز نماید موجبات بطلان مرتفع گردیده كه دادگاه نیز ناگزیر به قبول صحت قرارداد می باشد.

درحقوق فرانسه، اصولاً‌عقد باطل به عقد صحیح تبدیل نمی شود اما در موارد استثنایی با تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل قابلیت تصحیح را دارد. بعنوان مثال، مطابق مواد 144 و 184 قانون مدنی فرانسه ازدواج پیش از رسیدن به سن بلوغ قانونی باطل مطلق است اما مطابق ماده 185 ق . م در صورتی كه شش ماه از رسیدن زوجین به سن بلوغ قانونی بگذرد یا زن غیر بالغ ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ازدواج از شوهر آبستن شود ازدواج مزبور باطل نیست. و هرگاه دعوی بطلان نكاح مطرح گردد و شرایط ماده 185 فراهم باشد دعوی منتهی به صدور رأی به رد دعوای بر مبنای تغییر عقد نكاح باطل به عقد صحیح خواهد شد. نویسندگان حقوق مدنی فرانسه برای تغییر شرایط و موقعیت عقد باطل به قرارداد مربوط به میراث پیش از فوت مورث موقعیت و شرایط موجب بطلان قراداد تغییر پیدا می كند[8]چرا كه پیش از فوت مورث، كلیه قراردادمربوط به ارث باطل است اگر چه مالك رضایت خود را به قرارداد مذكر اعلام كند، همچنانكه صرف نظركردن از ارث بوسیله وارث آینده نیز فاقد اعتبار است (مواد 791و 1600 ق. م فرانسه) بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه قرارداد باطل مزبور را پس از فوت مورث به علت تغییر موقعیت قراردادی تبدیل یافته به قرارداد صحیح دانسته اند درحالیكه برخی دیگر به لحاظ درنظر گرفتن شرایط زمان عقد قرارداد به اعتبار نظم عمومی آنرا پس از فوت مورث نیز باطل معرفی كرده و معتقدند كه منشاء بطلان یعنی تشكیل قرارداد در زمان پیش از فوت مورث و نسبت به ارث تحقق نیافته بلكه پس از فوت مورث نیز موجود است و نظم عمومی نیز تغییر نیافته و فوت مورث زمینه را برای اعتبار قراردادهایی فراهم می‌كند كه پس از فوت منعقد می گردند.

بنابراین هرچند قانون فرانسه در پاره ای موارد تبدیل عقد باطل به عقد صحیح را بنا به دلایلی می پذیرد ولی اصولاً‌ قائل به پذیرش تبدیل عقد باطل به صحیح نیست
(ماده 362 ق. ت فرانسه 4 ژانویه 1968)
گفتار دوم : خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها

درمبحث مختصات عام بطلان بدین نتیجه رسیدیم كه قراداد باطل فاقد هرگونه آثار حقوقی و دارای اثر قهقرائی می باشد و هیچگونه وجود خارجی را نمی توان برای او تصور نمودولی باتوجه به اینكه عمومی عام همواره باتخصیص مواجه می گردد.
(ما من عام الاو قدحض) عموم بطلان نیز در مواردی با استثناءاتی روبرو می باشد. چه بسا كه درپاره ای ازموارد قانونگذار به جهت شرایط خاص قرارداد و آثار و تبعات و نتایج ناشی از اعلام بطلان، قواعد عمومی بطلان را درمورد آنها قابل اجرا ندانسته و سعی نموده تا حدی قرارداد را به سمتی بكشاند كه از آثار سوء آن كاسته شود. از جمله قرارداد نكاح و قرادادهای احتمالی، بررسی و تفصیلی این گونه قراردادها تاحدودی بحث ما را در مورد مختصات عام بطلان كامل می نماید. بر همین اساس ما این گفتار را تحت دو بند ویژگیهای بطلان در قرارداد نكاح و قراردادهای احتمالی مورد بررسی قرار می دهیم:
بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نكاح

نكاح قراردادی است دارای سازمان حقوقی ویژه كه به موجب آن زن و مردی به منظور تشكیل خانواده و شركت در زندگی باهم متحد می شوندكه ضمن قبول تعهدات و تكالیفی آزادی خویش را در برابر همدیگر تا حدودی محدود نمایند. آنچه این قرارداد را از سایر قراردادها ممتاز می‌كند این كه در این پیمان دو طرف نمی توانند آزادانه آثار آنرا معین كنند. زیرا شرایط و نتایج عقد نكاح به طور امری ازطرف قانونگذار معین می شود و مجموع مقررات راجع به آن «موقعیت قانونی» خاصی را بوجود می آورد كه زن و مرد فقط می توانند به تراضی خود را در آن موقعیت قرار دهند و هرگز نمی توانند با تراضی نظمی را كه قانونگذار برای اداره درست خانواده لازم دیده است برهم زنند. امابهر حال نكاح نیز برمبنای تراضی كه بین متعاقدین می‌شود یك قراردادی در كنار سایر قراردادها می باشد و طبق قواعد عمومی قراردادها باید شرایط اساسی صحت قراردادها را دارا باشد. قرار گرفتن این قرارداد دروضعیت خاص و ویژه هرگز آن را از داشتن شرایط اساسی معاف نمی كند و درصورت عدم رعایت هریك از شرایط اساسی مقرر در قانون خواه موانع موجود، قرارداد رااز حالت نفوذ حقوقی خارج می سازد و هیچگونه رابطه حقوقی ایجاد نمی‌شود و برآنچه كه به ظاهر واقع شده نیز اثری مترتب نخواهد بود. زیرا مطابق قواعد عمومی قرارداد باطل در نظر قانون وجود خارجی ندارد و مانند اینست كه هیچ گونه توافقهی بین زن و مرد حاصل نشده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ;فایل بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ;مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ;دانلود تحقیق بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ;بررسی اشتباه و ابطال قراردادها ;ابطال ;قرارداد

انواع پیمان و قراردادهای ساختمان رشته عمران pdf

انواع قرارداد های پیمان شامل 8 مورد است که در این مقاله بطور کامل شرح داده شده است

به صفحه دریافت انواع پیمان و قراردادهای ساختمان خوش آمدید.

امیدواریم که انواع پیمان و قراردادهای ساختمان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات انواع پیمان و قراردادهای ساختمان را در زیر مشاهده می کنید.

انواع قرارداد های پیمان شامل 8 مورد است که در این مقاله بطور کامل شرح داده شده است

دسته بندی: عمران

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 218 کیلو بایت

انواع قرارداد های پیمان شامل 8 مورد است که در این مقاله بطور کامل شرح داده شده است

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” انواع پیمان و قراردادهای ساختمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – انواع پیمان و قراردادهای ساختمان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
انواع پیمان و قراردادهای ساختمان;پیمان;قرارداد;ساختمان;مهندس;عمران;معماری;قرارداد پیمان;پیمانکار

نمونه قرارداد اسکلت فلزی رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اسکلت فلزی

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اسکلت فلزی خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد اسکلت فلزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اسکلت فلزی را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد اسکلت فلزی

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 7
حجم فایل 17 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اسکلت فلزی شامل 7 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اسکلت فلزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اسکلت فلزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اسکلت,فلزی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 4
حجم فایل 20 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شامل 4 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اعطای,عاملیت,فروش ,توزیع,محصولات

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اقاله رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اقاله

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اقاله خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد اقاله همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اقاله را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد اقاله

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 2
حجم فایل 8 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اقاله شامل 2 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اقاله ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اقاله – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اقاله

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد آسفالت رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد آسفالت

به صفحه دریافت نمونه قرارداد آسفالت خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد آسفالت همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد آسفالت را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد آسفالت

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 6
حجم فایل 14 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد آسفالت شامل 6 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد آسفالت ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد آسفالت – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,آسفالت

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد بتن ریزی رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد بتن ریزی

به صفحه دریافت نمونه قرارداد بتن ریزی خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد بتن ریزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد بتن ریزی را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد بتن ریزی

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 6
حجم فایل 15 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد بتن ریزی شامل 6 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد بتن ریزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد بتن ریزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,بتن ریزی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد تابلو برق رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد تابلو برق

به صفحه دریافت نمونه قرارداد تابلو برق خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد تابلو برق همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد تابلو برق را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد تابلو برق

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 6
حجم فایل 15 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد تابلو برق شامل 6 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد تابلو برق ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد تابلو برق – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,تابلو,برق

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد تأسیسات برقی رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

به صفحه دریافت نمونه قرارداد تأسیسات برقی خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد تأسیسات برقی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد تأسیسات برقی را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد تأسیسات برقی

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 10
حجم فایل 20 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد تأسیسات برقی شامل 10 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد تأسیسات برقی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد تأسیسات برقی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,تأسیسات,برقی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان رشته فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان خوش آمدید.

امیدواریم که نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان را در زیر مشاهده می کنید.

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 4
حجم فایل 13 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان شامل 4 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اجاره نامه,ساختمان

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.