پاورپوینت مدل شیء رشته کامپیوتر و IT pptx

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

به صفحه دریافت پاورپوینت مدل شیء خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت مدل شیء همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت مدل شیء را در زیر مشاهده می کنید.

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 1.806 مگا بایت

طراحی شیءگرا بر یک پایه ­ی ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻣﺤﻜــﻢ(soundly)،ﻛــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﻋﻨﺎﺻــﺮش را ﻣــﺪل ﺷــﻲء ﻣــﻲﻧــﺎﻣﻴﻢ (object model) ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣـﺪل ﺷـﻲء درﺑـﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺻـﻮل ﺗﺠﺮﻳـﺪ (abstraction)، درﺑﺮﮔﻴـﺮی (encapsulation)، ﭘﻴﻤﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﺑﻮدن (modularity)، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ (hierarchy)، ﻧﻮع ﺑﻨﺪی (typing)، ﻫـﻢ وﺟـﻮدی (concurrency)، وﻣﺎﻧﺪﮔﺎری (persistence) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺻﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در ﻣـﻮرد ﻣـﺪل ﺷـﻲء اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﺎرﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت مدل شیء ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت مدل شیء – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مدل شیء;طراحی سیستم های شی گرا;تجرید;object model;Encapsulation;مدل شی گرائی;Object Oreinted Model;مفهوم شی گرایی;ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﺷﻲء ;Modularity;Hierarchy;سلسله مراتب;Inheritance;ارث بری;توازی یا هم وﺟﻮدی ;Persistence;ماندگاری;Typing;کاربردهای مدل شیء

ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) رشته کامپیوتر و IT docx

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

به صفحه دریافت ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) خوش آمدید.

امیدواریم که ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) را در زیر مشاهده می کنید.

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 181 کیلو بایت

طراحی شیءگرا بر یک پایه ­ی ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻣﺤﻜــﻢ(soundly)،ﻛــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﻋﻨﺎﺻــﺮش را ﻣــﺪل ﺷــﻲء ﻣــﻲﻧــﺎﻣﻴﻢ (object model) ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣـﺪل ﺷـﻲء درﺑـﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺻـﻮل ﺗﺠﺮﻳـﺪ (abstraction)، درﺑﺮﮔﻴـﺮی (encapsulation)، ﭘﻴﻤﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﺑﻮدن (modularity)، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ (hierarchy)، ﻧﻮع ﺑﻨﺪی (typing)، ﻫـﻢ وﺟـﻮدی (concurrency)، وﻣﺎﻧﺪﮔﺎری (persistence) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺻﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در ﻣـﻮرد ﻣـﺪل ﺷـﻲء اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﺎرﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مدل شیء;طراحی سیستم های شی گرا;تجرید;object model;Encapsulation;مدل شی گرائی;Object Oreinted Model;مفهوم شی گرایی;ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﺷﻲء ;Modularity;Hierarchy;سلسله مراتب;Inheritance;ارث بری;توازی یا هم وﺟﻮدی ;Persistence;ماندگاری;Typing;کاربردهای مدل شیء

مدل شیء رشته کامپیوتر و IT pdf

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

به صفحه دریافت مدل شیء خوش آمدید.

امیدواریم که مدل شیء همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مدل شیء را در زیر مشاهده می کنید.

ﻣﺪل ﺷﻲء، ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ (conceptual framework) ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﻲءﮔﺮاﺳﺖ

دسته بندی: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 453 کیلو بایت

طراحی شیءگرا بر یک پایه ­ی ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻣﺤﻜــﻢ(soundly)،ﻛــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪی ﻋﻨﺎﺻــﺮش را ﻣــﺪل ﺷــﻲء ﻣــﻲﻧــﺎﻣﻴﻢ (object model) ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣـﺪل ﺷـﻲء درﺑـﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه اﺻـﻮل ﺗﺠﺮﻳـﺪ (abstraction)، درﺑﺮﮔﻴـﺮی (encapsulation)، ﭘﻴﻤﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪای ﺑﻮدن (modularity)، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ (hierarchy)، ﻧﻮع ﺑﻨﺪی (typing)، ﻫـﻢ وﺟـﻮدی (concurrency)، وﻣﺎﻧﺪﮔﺎری (persistence) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺻﻮل ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در ﻣـﻮرد ﻣـﺪل ﺷـﻲء اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻨﺎرﻫﻢ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مدل شیء ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مدل شیء – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مدل شیء;طراحی سیستم های شی گرا;تجرید;object model;Encapsulation;مدل شی گرائی;Object Oreinted Model;مفهوم شی گرایی;ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﺷﻲء ;Modularity;Hierarchy;سلسله مراتب;Inheritance;ارث بری;توازی یا هم وﺟﻮدی ;Persistence;ماندگاری;Typing;کاربردهای مدل شیء

مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است رشته اقتصاد

مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است

به صفحه دریافت مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است خوش آمدید.

امیدواریم که مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است را در زیر مشاهده می کنید.

مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل 11 کیلو بایت

*مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است*


فرانك نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور می‌كند كه در پایة آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراكز كوچك انباشت مازاد كه برای آنها متروپل (مامشهر)‌های محلی محسوب می‌شوند, ارتباط برقرار می‌كنند. اینها نیز به نوبة خود اقمار متروپل‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی, مازادشان توسط متروپل‌های بزرگ‌تر (شهرهای منطقه‌ای) غارت می‌شود. این شهرها هم, به شكل اقمار متروپل‌های كوچك در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی كه معمولاً بندر اصلی یك پایتخت هستند.

 

كار اصلی فرانك جهانی كردن رویكرد “وابستگی” است كه با جدی‌ترین شك‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویكرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفكرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیكال را تحت تأثیر قرار داد بلكه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب كرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌كاران نیز پذیرش پیدا كرده است.

 

1ـ10ـ ایمانوئل والرشتاین

 

والرشتاین نظریة نظام جهانی را در اوائل دهة 1970 در جلد اول كتاب نظام جهانی نو مطرح كرد و سپس در پایان این دهه (1979) در كتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم كتاب نظام جهانی نو (1980) این نظریه را گسترش داد.

 

نظریه نظام جهانی كوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری, انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه‌ نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایند‌های كنونی موجود در آن متمركز است.

 

از دیدگاه والرشتاین, “نظام نوین جهانی” در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصة ظهور رسید. این نظام بر شبكه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود كه از مرزهای كشوری فراتر رفتند و از این روی “اقتصاد جهانی سرمایه‌داری” خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فراینده‌ای میان تولید‌كنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب كار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.

 

این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم كرد كه بستگی‌های متقابلی دارند:

 

1-جوامع مركزی یا هسته‌ای كه در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند, دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛

 

2-در آن‌‌سو, یعنی در پیرامون, كشورهایی قرار دارند كه به تولید مواد خام متكی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی كوچك و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛

 

3-و بالاخره, جوامع باقی مانده جوامع “شبه‌پیرامونی” را شكل می‌دهند كه در خصوصیات هر دو حیطة مركز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع “شبه‌پیرامونی” نوعاً یا جوامع ‌پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مركزی و پیرامونی ممانعت می‌كنند و بنابر این تثبیت كنندة نظام به شمار می‌آیند.

 

پیش فرض كلیدی نظریة نظام جهانی آن است كه اقتصاد جهانی را باید در كل آن مطالعه كرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها, كشورها, مناطق, گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مكان این جزء در كل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر كشورها) را به منظور شناخت تكامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و از سوی دیگر, نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی می‌كند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است,نظام سرمایه داری,سلسله مراتب,تجارت,مترو پل,فرانک جهانی کردن,انقلاب صنعتی,جهان اول,شبکه بازرگانی,جوامع مرکزی,دران سود,دانلود,دانلودمقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.