پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) رشته روانشناسی و علوم تربیتی docx

پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

به صفحه دریافت پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) خوش آمدید.

امیدواریم که پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) را در زیر مشاهده می کنید.

پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 7 کیلو بایت

پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)

این پرسشنامه توسط سیمپسون (1990) ساخته شده است. این آزمون شامل 13 جمله در مقیاس لیكرتی است كه آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یكی از گزینه های طیف 5 درجه‌ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب كند. از این 13 جمله، 5 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی ایمن، 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی اجتنابی و 4 جمله برای ارزیابی سبك دلبستگی دوسوگرای اضطرابی می‌باشد. سیمپسون به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از مقیاس عشق رابین (1970؛ به نقل از سیمپسون، 1990) و مقیاس وابستگی برشید و فی (1997) استفاده كرد. همبستگی بین مقیاس عشق رابین با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 22/0، 22/0- و 12/0- بود. همبستگی بین مقیاس وابستگی برشید و فی با سبك دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 26/0، 28/0 و 12/0- به دست آمد. عطاری، عباسی سرچشمه و مهرابی زاده (1385) برای بررسی روایی این آزمون از سه سوال محقق ساخته استفاده نمودند كه همبستگی برای این سه سوال با سبك دلبتسگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرای اضطرابی به ترتیب 59/0، 54/0 و 24/0- به دست آمد. پایایی این پرسشنامه برحسب آلفای كرونباخ و اجرای مجدد در فاصله‌های زمانی یك هفته تا دو سال حدودا 70/0 برآورد شده است. سیمپسون (1992). عطاری و همكاران (1385)، آلفای كرونباخ و ضریب تنصیف این پرسشنامه را به ترتیب 70/0 و 62/0 به دست آوردند . در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 87/0 محاسبه شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI); سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI);مقیاس سبك‌های دلبستگی سیمپسون (AAI);پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد