بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن رشته نساجی doc

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده استاستفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده هنرمندان از کاغذهای لایه لایه در اندازه های مختلف برای ساخت ابزار آلات هنری از نمونه های كاربردی ترکیب مواد از گذشته دور است 2

به صفحه دریافت بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن را در زیر مشاهده می کنید.

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده استاستفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده هنرمندان از کاغذهای لایه لایه در اندازه های مختلف برای ساخت ابزار آلات هنری از نمونه های كاربردی ترکیب مواد از گذشته دور است 2

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 96

حجم فایل: 6.649 مگا بایت

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: آشنایی كلی با سازه‌های پارچه‌ای

بخش اول: مواد كامپوزیتی و خصوصیات آنها……. 1

1-1- تاریخچه…………………………… 1

2-1- مقدمه…………………………….. 2

3-1- كامپوزیتها چه هستند؟……………….. 5

4-1- صنعت كامپوزیتها……………………. 8

1-4-1- كامپوزیتهای مصرفی………………… 8

2-4-1- كامپوزیتهای صنعتی………………… 9

3-4-1- كامپوزیتهای پیشرفته………………. 9

5-1- ساختارهای تشكیل دهنده مواد مركب……… 10

6-1- چرا كامپوزیتها متفاوتند؟……………. 11

7-1- كامپوزیتها از نقطه نظر دیگر…………. 13

8-1- طبقه بندی كامپوزیتها……………….. 14

1-8-1- كامپوزیتهای الیافی (رشته‌ای)……….. 15

2-8-1- كامپوزیتهای لایه‌ای………………… 16

3-8-1- كامپوزیتهای ذره‌ای………………… 17

4-8-1- كامپوزیتهای پولكی………………… 17

5-8-1- كامپوزیتهای پرشده………………… 17

9-1- مزایای هشتگانه كامپوزیتها (پلاستیكهای تقویت شده با الیاف FRP) 19

1-9-1- انعطاف پذیری در طراحی…………….. 19

2-9-1- پایداری ابعاد……………………. 19

3-9-1- ساخت قطعات به شكل یكپارچه…………. 19

4-9-1- مقاومت بالا………………………. 20

5-9-1- سبكی وزن………………………… 20

6-9-1- هزینه تجهیزات متوسط………………. 20

7-9-1- هزینه پرداختكاری پایین……………. 20

8-9-1- مقاومت در برابر خوردگی بالا………… 20

بخش دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی….. 21

10-1- شبیه سازی سه بعدی زیرلایه‌های كامپوزیت بافته شده برای صفحه مدارهای چند لایه‌ای………………………………….. 21

11-1- شبیه‌سازی تصادفی شكل گیری كامپوزیتهای بافته شده 21

12-1- روش میكرو سطح/ ماكرو سطح و مولتی سطح برای آنالیز ورقه‌های كامپوزیت پارچه‌های بافته شده………………. 22

1-12-1- روش میكروسطح / ماكروسطح و مولتی سطح.. 24

13-1- روندهای نمونه برداری برای كامپوزیت‌های بافته شده هشت وجهی سه‌بعدی…………………………………. 26

1-13-1- فرایند تولید برای كامپوزیتهای بافته شده سه بعدی 28

14-1- تست فریم تصویری تقویت‌های كامپوزیت بافته شده با یك ثبت واتنش میدان كامل………………………………………. 29

15-1- مدل‌های میكرو مكانیكی برای رفتار خمش كامپوزیت بافته شده 30

بخش سوم: سازه‌های پارچه‌ای………………… 32

16-1- سازه‌های پارچه‌ای ………………….. 32

17-1- خصوصیات مواد نساجی………………… 34

18-1- پارچه‌های مورد استفاده در سازه‌های پارچه‌ای 35

19-1- انواع سازه‌های پارچه‌ای……………… 35

20-1- مزیت‌های سازه‌های پارچه‌ای……………. 37

21-1- انتخاب سازه‌های پارچه‌ای…………….. 37

22-1- كاربردهای امروزه………………….. 38

فصل دوم: مقایسه خصوصیات مكانیكی پارچه كامپوزیتی با پارچه پیراهنی

بخش اول: روش انجام آزمایشات …………….. 42

1-2- مقدمه…………………………….. 42

2-2- معرفی مواد مورد آزمایش……………… 42

1-2-2- پارچه كامپوزیتی (سازه پارچه‌ای)…….. 42

1-1-2-2- خصوصیات پارچه كامپوزیتی…………. 42

2-2-2- پارچه پیراهنی……………………. 43

1-2-2-2- خصوصیات پارچه پیراهنی…………… 43

3-2- اندازه‌گیری ضخامت با دستگاه………….. 44

1-3-2- اندازه‌گیری ضخامت پارچه كامپوزیتی…… 44

2-3-2- اندازه‌گیری ضخامت پارچه پیراهنی…….. 45

4-2- تعریف خواص مكانیكی ………………… 46

1-4-2- خاصیت كشسانی و قانون هوك………….. 46

5-2- خواص مكانیكی پارچه…………………. 47

1-5-2- استحكام…………………………. 47

2-5-2- مقاومت خمشی……………………… 47

3-5-2- قابلیت ازدیاد طول………………… 48

6-2- طول خمشی………………………….. 48

1-6-2- سختی خمشی……………………….. 51

2-6-2- مدول خمشی……………………….. 51

7-2- استحكام پارچه……………………… 52

1-7-2- مقدمه…………………………… 52

2-7-2- خصوصیات موثر بر خواص استحكامی كششی پارچه 52

3-7-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه………….. 55

4-7-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه با باریكه‌ای از پارچه 56

بخش دوم: نتایج بدست آمده از آزمایشات……… 58

8-2- محاسبه سختی خمشی…………………… 58

1-8-2- سختی خمشی پارچه كامپوزیتی در جهت تار.. 58

2-8-2- سختی خمشی پارچه كامپوزیتی در جهت مورب ס45 58

3-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت تار…. 59

4-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت پود…. 59

5-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت مورب ס45 60

9-2- محاسبه استحكام…………………….. 61

1-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه كامپوزیتی در جهت تار 61

2-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه كامپوزیتی در جهت مورب ס45 62

3-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت تار 63

4-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت پود 64

5-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت مورب ס45 65

10-2- محاسبه سختی برشی………………….. 66

1-10-2- سختی برشی برای پارچه كامپوزیتی……. 66

2-10-2- سختی برشی برای پارچه پیراهنی……… 66

فصل سوم: نتیجه‌گیری

1-3- مقدمه…………………………….. 67

2-3- مقایسه خواص مكانیكی پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 67

3-3- مقایسه خواص ظاهری پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 68

4-3- نتایج ……………………………. 68

ضمائم…………………………………. 69

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی………………………. 95

فهرست منابع غیرفارسی……………………. 96

فهرست جداول

1-2- جدول: اندازه‌گیری ضخامت پارچه كامپوزیتی 44

2-2- جدول: اندازه‌گیری ضخامت پارچه پیراهنی.. 45

3-2- جدول: داده‌های آزمایش پارچه كامپوزیتی در جهت تار 61

4-2- جدول: نتایج آماری پارچه كامپوزیتی در جهت تار 61

5-2- جدول: داده‌های آزمایش پارچه كامپوزیتی در جهت مورب (o45) 62

6-2- جدول: نتایج آماری پارچه كامپوزیتی در جهت مورب (o45) 62

7-2- جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت تار 63

8-2- جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت تار 63

9-2- جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت پود 64

10-2- جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت پود 64

11-2- جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت مورب (o45) 65

12-2- جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت مورب (o45) 65

1-3- جدول: مقایسه خواص مكانیكی پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 67

2-3- جدول: مقایسه خواص ظاهری پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 68

فهرست شكل‌ها

1-1- شكل: كامپوزیت طبیعی………………. 5

2-1- شكل: كاهگل (خشت)…………………. 7

3-1- شكل: واسطه ارتباط بین الیاف و ماتریس. 11

4-1- شكل: تفاوت ساختاری بین كامپوزیتها و فلزات 12

5-1- شكل: شكل كلی انواع كامپوزیت‌ها……… 15

6-1- شكل: طبقه بندی كامپوزیتها از دیدگاه دیگر 18

7-1- شكل: روش چند سطحی برای ساختمان های کامپوزیت پارچه بافته شده………………………………………. 25

8-1- شكل: ترمینال حج در عربستان سعودی…… 32

9-1- شكل: گنبد پارچه‌ای در لندن…………. 33

10-1- شكل: استادیوم ورزشی در كالیفرنیا….. 33

11-1- شكل: ساختار سازه پارچه‌ای…………. 34

12-1- شكل: چگونگی تشكیل سازه پارچه‌ای…….. 35

13-1- شكل: سازه‌های هوایی………………. 36

14-1- شكل: سازه‌های كششی……………….. 36

15-1- شكل: سقف خانه…………………… 38

16-1- شكل: گنبد………………………. 39

17-1- شكل: سالن‌های نمایش………………. 39

18-1- شكل: استادیوم‌های ورزشی…………… 40

19-1- شكل: پاركهای تفریحی……………… 40

20-1- شكل: سالن نمایشگاه………………. 41

1-2- شكل: منحنی تنش- كرنش یك ماده در منطقه‌ای كه رفتار كشسان از خود نشان می‌دهد………………………………….. 46

2-2- شكل: اصول اندازه گیری خمش پارچه……. 49

3-2- شكل: روش آزمایشگاهی بررسی خمش پارچه… 50

4-2- شكل: اثر تاب بر استحکام نخ……….. 53

5-2- شكل: دستگاه استحکام سنج کششی پارچه…. 57

بخش اول: مواد كامپوزیتی و خصوصیات آن

1-1- تاریخچه

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده است.استفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده هنرمندان از کاغذهای لایه لایه در اندازه های مختلف برای ساخت ابزار آلات هنری از نمونه های كاربردی ترکیب مواد از گذشته دور است. ]2[

مبدا و زمان مشخصی درباره استفاده از مواد مركب در دست نیست، اما به گواهی تاریخ در مصر باستان از «كاه‌گل» برای ساخت بناها استفاده می‌شده است. همچنین در 8000 سال قبل از میلاد نیز فلسطینی‌ها از نی و حصیر در ساخت آجر و از حرارت خورشید برای عمل آوردن آن استفاده می‌كردند. در 5000 سال قبل از میلاد در خاورمیانه از اولین ماده مركب كه در آن پلیمر به كار رفته بود، برای قیراندود كردن قایقها استفاده می‌شد. در 1500 سال قبل از میلاد نیز از چوبهای لایه لایه، با چسب طبیعی گیاهان و درختان و یا سریش و تخم‌مرغ استفاده می‌گردید. با بسط و توسعه شیمی آلی در سال 1847 «برزیلوس» شیمیدان سوئدی اولین رزینها را تهیه كرد و در سال 1909 رزین با كالیت (رزین فنل فرمالدئید) بدست آمد. در سال 1930 دانشمندان به فكر استفاده از مواد تقویت‌كننده افتاده و مفهوم جدید مواد مركب را پایه‌گذاری كردند. در سال 1942 پلی استر تقویت شده با شیشه، 1946 مواد مركب با رزین اپاكسی، 1964 كامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف هیبریدكربن و شیشه، در سال 1975 مواد مركب هیبریدی از الیاف
آرامیدی- گرافیت ساخته شده است. اخیراً نیز از علم ژنتیك برای رسیدن به تارهای مقاومت بالا در مواد مركب استفاده می‌شود. ]4[

در این رابطه می‌توان به الیاف ابریشمی اشاره نمود كه از این طریق تهیه شده‌اند كه حدود پنج برابر لیفی فولادی با همان قطر مقاومت دارند. ضمن آنكه دانسیته كمتری نیز دارند. ]4[

قدمت اولین ماده کامپوزیتی با رفتار بالا و پیشرفته به قدمت بشر وحیات وی است: استخوان ها و بافت ماهیچه یک کامپوزیت لایه لایه چند جهتی[1] هستند، تایر اتومبیل نیز یک کامپوزیت امروزی است .امروزه ،الیاف در داخل مواد برای ایجاد مقاومت[2] وسفتی[3] استفاده می‌شوند و گذشته از آن سازندگان از تقویت کنندگان مقاوم در مقابل حرارت برای پخت سریع کامپوزیت‌ها ، بدون ایجاد تنش های داخلی بالادرآنها ، استفاده می کنند. ]2[

2-1- مقدمه

سازندگان، طراحان و مهندسین، كاربرد مواد كامپوزیت را جهت تولید محصولاتی با كیفیت بالا، بادوام و ارزان مفید تشخیص داده‌اند. مواد كامپوزیت در محصولات زیادی در زندگی روزمره ما یافت می‌شوند، از اتومبیلهایی كه بر آن سوار می‌شویم تا قایقها، چوبهای اسكی و گلف كه در تعطیلات آخر هفته استفاده می‌كنیم. علاوه بر این، كامپوزیتها در بسیاری از كاربردهای صنعتی حساس، هوافضا و نظامی استفاده می‌شوند. ]4[

در بازاری كه تقاضا برای محصول همواره در حال افزایش است، مواد كامپوزیت ثابت كرده‌اند كه در كاهش هزینه‌ها و افزایش كارآیی، می‌توانند موثر باشند. كامپوزیتها، مشكلات را حل می‌كنند، سطح كارآیی را بالا می‌برند و توسعه محصولات جدید را قادر می‌سازند. در ایالات متحده، ساخت كامپوزیتها، یك صنعت 25 میلیون دلاری در سال است و یكی از معدود صنایعی است كه در آن نسبت به دیگر رقبای خارجی كمی پیشرفته‌تر است. بیش از 3000 مركز در ارتباط با ساخت قطعات و توزیع مواد كامپوزیت در آمریكا وجود دارند. این امكانات، بیش از 236000 نفر را به كار گمارده است. علاوه بر آن حدود 250.000 نفر در ارتباط با تجارت این صنعت شامل، تهیه‌كنندگان مواد، فروشندگان تجهیزات و دیگر پرسنل پشتیبانی كننده، مشغول به كار می‌باشند. ]4[

در حدود 90% كامپوزیتهای تولید شده، از الیاف شیشه و رزین پلی استر و وینیل استر استفاده می‌شود. 65% كامپوزیتها با استفاده از روش قالبگیری باز ساخته می‌شوند و 35% باقیمانده با استفاده از روشهای قالبگیری بسته یا پیوسته تولید می شوند. ]2[

كامپوزیتها به طور گسترده‌ای به عنوان پلاستیكهای تقویت شده غالباً، الیاف تقویت‌كننده، فایبرگلاس (Fiber Glass) می باشند گرچه الیافی با استحكام بالا نظیر آرامید (Aramid) و كربن (Carbon) در كاربردهای پیشرفته به كار برده می‌شوند. ]2[

ماتریس پلیمری (Polymer Matrix) معمولاً شامل رزین ترموستی (Thermoset Resin) نظیر پلی استر، وینیل استر و رزینهای اپاكسی می‌باشد. رزینهای خاصی نظیر فنولیك،پلی اوره‌تان و سیلیكون برای كاربردهای ویژه استفاده می شوند. رزین‌های مصرفی معمولاً در ضمن فرآیند قالب گیری، شبكه‌ای شده و منسجم و جامد می‌گردند. این فرآیند به نام فرآیند شبكه‌ای شدن معروف است. به علت انجام این فرآیند مقاومت شیمیایی، حرارتی و خواص فیزیكی و دوام سازه‌ای كامپوزیت افزایش می‌یابد. به دلیل مزایای بی شمار كامپوزیت‌ها كاربرد این مواد در بازارهایی نظیر حمل و نقل، ساختمان، سازه‌های دریایی، سازه‌های خیلی قوی، محصولات مصرفی، وسایل برقی، هواپیما و هوافضا، وسایل وتجهیزات تجاری روبه افزایش است. برخی از این مزایا به شرح زیر است:

1- استحكام بالا: مواد كامپوزیت برای نیازهای استحكامی خاص در یك كاربرد می‌توانند طراحی شوند. مزیت بارز كامپوزیتها نسبت به سایر مواد، توانایی استفاده كردن از تعداد زیادی از تركیبهای رزینها و تقویت‌كننده‌ها و بنابراین رسیدن به خواست مشتری از نظر خواص مكانیكی و فیزیكی سازه می‌باشد.

2- سبكی:كامپوزیتها، موادی را ارائه می‌دهند كه می‌توانند هم برای استحكام بالا و هم وزن كم طراحی شوند. در حقیقت كامپوزیتها جهت تولید سازه‌هایی با بالاترین نسبت استحكام به وزن شناخته شده برای بشر به كار برده می شوند.

3- مقاومت در برابر خوردگی: كامپوزیتها، مقاومت طولانی مدتی را در كار در محیطهای شیمیایی و دمایی ارائه می‌دهند. كامپوزیتها، موادی منتخب برای قطعاتی محسوب می‌شوند كه در محیطهای بازی، كاربردهای شیمایی و دیگر شرایط محیطی قرار دارند.

4- انعطاف‌پذیری طراحی: كامپوزیتها نسبت به دیگر مواد این مزیت را دارند كه می‌توانند با شكلهای پیچیده نسبت به هزینه كم، قالبگیری شوند. انعطاف‌پذیری در ایجاد شكلهای پیچیده، به طراحان آزادی عمل می دهد كه این موضوع نشان‌دهنده موفقیت كامپوزیتها است.

5- بادوام بودن: سازه‌های كامپوزیتی عمری با دوام و طولانی را دارا هستند. این خصوصیت با حداقل نیازمندی‌های تعمیر و نگهداری توام گشته است. طول عمر كامپوزیتها در كاربردهای حساس مزیت به شمار می‌رود. در نیم قرن توسعه كامپوزیتها، سازه های كامپوزیتی به گونه‌ای خوب طراحی شده‌اند كه هنوز كاملاً فرسوده نشده‌اند. ]4[

امروزه، صنعت كامپوزیتها به عنوان یك ارائه دهنده اصلی مواد به رشد خود ادامه می‌دهد به صورتی كه بیشتر طراحان، مهندسین و سازندگان از مزایای این مواد همه كاره مطلع شده‌اند. ]4[

مواد مركب (composite materials) به دلیل دارا بودن مقاومت بالا و وزن كم، یكی از مواد بسیار مناسب برای مهندسین سازه می‌باشد. كاربرد این مواد در سازه‌های هواپیما، كشتی، قایق، ماشین و نظیر آن روند صعودی داشته و رفته رفته جای خود را در دیگر زمینه‌های صنعتی به طور كامل باز كرده است. ]4[

3-1- كامپوزیتها چه هستند؟

كلمه كامپوزیت می‌تواند در چند جای مختلف به كار برده شود و تعریف آن می‌تواند در محدوده‌ای از یك حالت عمومی تا حالتی خیلی خاص به كار رود. تركیب چند تصویر به داخل یك تصویر به عنوان یك تصویر كامپوزیتی شناخته می‌شود كه تركیبی از اجزای مختلف است. مواد كامپوزیت هم، تركیبی از اجزای مختلف هستند.

تعریف جامع یك كامپوزیت عبارت است از: دو ماده غیریكسان كه در صورت تركیب، ماده حاصله از تك تك مواد قوی‌تر می شود. كامپوزیتها می‌توانند هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی (ساخت بشر) باشند. ]2[

سلولز + لیگنین = چوب

شكل 1-1- كامپوزیت طبیعی ]2[

چوب مثال خوبی از یك كامپوزیت طبیعی است كه در شكل 1-1 نشان داده شده است. چوب تركیبی از الیاف سلولزی (Cellulose) و لیگنین می‌باشد. الیاف سلولزی استحكام را ایجاد می‌كنند و لیگنین چسبی است كه الیاف را به هم می‌چسباند و پایدار می‌كند. بامبو (Bamboo) (نی یا خیزران)، یك سازه كامپوزیتی چوبی بسیار كارآمد می‌باشد. اجزای آن عبارتند از: سلولز و لیگنین، همانگونه كه در دیگر چوبها نیز هست. ضمناً بامبو توخالی است و این امر باعث می شود كه سازه‌ای سفت و خیلی سبك باشد. چوبهای بلند ماهی‌گیری كامپوزیتی و بدنه چوبهای گلف، كپی این طرح طبیعی می‌باشند. ]2[

تخته چند لایی، یك كامپوزیت ساخت بشر است كه تركیبی از مواد طبیعی و مصنوعی می‌باشد. این لایه‌های نازك چوب یا چسب به هم چسبانده می‌شوند و تشكیل صفحاتی تخت از چوب لایه‌گذاری شده، كه از چوب طبیعی قوی‌تر هستند را می‌دهند. تركیبات دیگری از مواد طبیعی ساخت بشر وجود دارند كه كامپوزیتهای مفیدی را تشكیل می‌دهند. مصریان باستان كامپوزیتها را ساختند. آجرهای خشتی مثال خوبی هستند. تركیبی از كاه و گل، كامپوزیتی را تشكیل می‌دهد كه هم از گل و هم از كاه به تنهایی قوی‌تر است. ]2[

بتن و فولاد تركیب می‌شوند تا سازه‌هایی را ایجاد كنند كه صلب و قوی هستند. (بتن مسلح) اینها نمونه‌هایی از ماده كامپوزیتی كلاسیك هستند كه در آنها اشتراك مساعی بین مواد وجود دارد. در این حالت، اشتراك مساعی به معنای این است كه تركیب مواد قوی‌تر است و از تك تك مواد بهتر عمل می‌كند. بتن صلب هست و استحكام فشاری خوبی دارد در حالی كه فولاد استحكام كششی بالایی دارد. نتیجه این است كه این سازه هم از نظر كشش و هم از نظر فشار قوی می‌باشد. محصول كامپوزیتی دیگری كه ما با آن خیلی آشنا هستیم، تایر لاستیكی است. تایر اتومبیل تركیبی است از مخلوط لاستیك و تقویت‌كننده‌ای نظیر فولاد، نایلون، آرامید یا دیگر الیاف. لاستیك به عنوان ماتریس عمل می‌كند و تقویت كننده را در جای خود نگاه می‌دارد. ماتریس، چسبی است كه الیاف را در جای خود نگاه می‌دارد. ]2[

همانطور كه در شكل 2-1 ملاحظه می‌شود در قدیم از كاه بعنوان تقویت كننده در گل استفاده می‌شده است.

شكل 2-1- كاهگل (خشت) ]2[

یك تعریف ویژه از كامپوزیت برای اهداف ما چنین است:

تركیبی است از الیاف تقویت كننده و یك ماتریس پلیمری.

برای مثال، رزین پلی استر (Polyester) ماتریس و الیاف شیشه تقویت كننده است. الیاف شیشه استحكام كششی و رزین استحكام فشاری و صلبیت را ایجاد می‌كنند. ]2[

در تعریف مواد کامپوزیتی، باید دقت کرد که خواص، خصوصیات و مشخصات آنها به خوبی بیان شوند، با این حال این امر اختیاری است و به سلیقه افراد بر می گردد. بسیاری به سادگی گفته‌اند که مواد کامپوزیت از ترکیب دو یا چند ماده برای تشکیل ماده مفید جدید و یا بدست آوردن خاصیت مشخصی از ماده تشیکل شده‌اند. بعضی مواقع، از لغات میکروسکوپیک وماکروسکوپیک نیز برای توصیف سطح مشخصات ماده استفاده شده است. این تعریف گسترده است و محدوده وسیعی از کاربردها را می پوشاند. برای روشن شدن مطلب، تیری ساخته شده از المان‌های مسی وتیتانیومی در نظر گرفته می شود. این کامپوزیت در یک سطح ماکروسکوپیک، در نظر گرفته شده که برای بالا بردن وابستگی رفتار ماده به درجه حرارت، با توجه به از بین رفتن ضرایب انبساط حرارتی میان مس و تیتانیوم، استفاده شده است. این سیستم ازکامپوزیت که از دو ماده مختلف تشکیل شده با تعاریف جدید از کامپوزیت هایی که در صنایع هوایی، اتومبیل و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شوند تطابق ندارد. ]2[

4-1- صنعت كامپوزیتها

صنعت كامپوزیتها، عموماً توسط بازارهایی كه از محصولات كامپوزیتها استفاده می‌كنند مشخص می‌گردد. كامپوزیتها توسط هزاران سازنده محصولاتی كه در سه مقوله زیر كار می‌كنند شناخته می شوند: كامپوزیتهای مصرفی، كامپوزیتهای صنعتی و كامپوزیتهای پیشرفته. ]2[

1-4-1- كامپوزیتهای مصرفی

صنعت كامپوزیتها به مدت بیش از 50 سال جا افتاده است و محصولات مصرفی نظیر قایقها، اتومبیلها و محصولات بازسازی شده از اوایل دهه 1950 ساخته شده‌اند.

گرچه غالباً، و نه همیشه، كامپوزیتهای مصرفی شامل محصولاتی می‌باشند كه به یك پرداخت تزئیناتی نیاز دارد (نظیر قایقها، وسایل بازسازی شده، پوشش حمامها و وسایل ورزشی) در بسیاری از حالتها، پرداخت تزئیناتی، یك پوشش شناخته شده به عنوان ژل كت (Gel Coat) درون قالب است. كامپوزیتهای مصرفی، بخش عمده‌ای از كل محصولات بازار را به خود اختصاص می‌دهند. ]2[

2-4-1- كامپوزیتهای صنعتی

تنوع وسیعی از محصولات كامپوزیتی در كاربردهای صنعتی، جاهایی‌ كه مقاومت در برابر خوردگی و عملكرد در محیطهایی با شرایط بد را می‌طلبد مصرف می شوند. به طور كلی رزینهای در حد متوسط نظیر ایزوفنالیك و وینیل استر برای مشخصه‌هایی نظیر مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز می باشند و الیاف شیشه (فایبرگلاس) تقریباً همواره به عنوان الیاف تقویت كننده به كار می‌روند.

محصولات كامپوزیتی صنعتی شامل مخازن زیرزمین، لوله‌كشی‌ها، دودكشها، اجزاء عملیات تصفیه آب، مخازن تحت فشار و گروهی دیگر از محصولات می‌باشند. ]2[

3-4-1- كامپوزیتهای پیشرفته

این بخش از صنعت كامپوزیتها با استفاده از سیستمهای رزینی با عملكردی بالا و گران‌قیمت و الیاف تقویت كننده‌ای با استحكام و سفتی بالا مشخص می‌گردند. صنعت هوافضا شامل انواع هواپیماهای نظامی و تجاری، مشتری اصلی برای كامپوزیتهای پیشرفته می‌باشد. این مواد همچنین برای استفاده در ابزارهای ورزشی، جاهایی كه عملكرد بالایی نیاز هست نظیر چوبهای گلف، راكتهای تنیس، چوبهای بلند ماهی‌گیری و كمانهای تیراندازی و جاهایی كه خواصی نظیر نسبت استحكام بالا به وزن كم مدنظر است به عنوان مواد پیشرفته استفاده می‌شوند.

رزین اپاكسی (Epoxy) و الیاف تقویت كننده آرامید، كربن یا گرافیت در این قسمت بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. ]2[

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
كامپوزیتهای پیشرفته;صنعت كامپوزیتها;كامپوزیتها چه هستند

اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی رشته نساجی doc

روش­های سینتیكی اسپكتروفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است این خصوصیات كاربرد این تكنیك را در حد وسیعی برای بررسی رفتار تركیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد نظر به اهمیت ایجاد آل

به صفحه دریافت اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی خوش آمدید.

امیدواریم که اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی را در زیر مشاهده می کنید.

روش­های سینتیكی اسپكتروفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است این خصوصیات كاربرد این تكنیك را در حد وسیعی برای بررسی رفتار تركیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد نظر به اهمیت ایجاد آل

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل: 1.296 مگا بایت

چکیده :

روش­های سینتیكی- اسپكتروفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات كاربرد این تكنیك را در حد وسیعی برای بررسی رفتار تركیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط­ رنگ­های آلی در پساب­های صنعتی ارائه روش­های مناسب و جدید با حداقل هزینه و كارآیی بالا به منظور حذف این گونه تركیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

مقدمه :

اگر كروم موجود در پساب مستقیماً در محیط آزاد شود به صورت یك عامل واكنش دهنده در محیط عمل نموده و از فعالیت باكتریها به صورت آشكار جلوگیری می­­كند. بنابراین بازده عملیات موجودات بسیار كم می­شود. بنابراین سمیت كروم بسیار زیاد می­باشد. بنابراین اندازه­گیری آن در گونه­های مختلف به ویژه پساب­های صنعتی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و تاكنون مقالات متعددی در این زمینه در مجلات مختلف علمی ارائه شده است.

در این پروژه علاوه بر ارائه فاكتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن­بلو می­توان به اندازه­گیری یون كروم كه یك ماده سرطان­زاست، پرداخت. یك روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار كم كروم به روش سینتیكی- اسپكتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی كروم در واكنش اكسیدشدن متیلن­بلو توسط آسكوربیك اسید در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واكنش به روش اسپكتروفوتومتری و با اندازه­گیری كاهش جذب متیلن­بلو در طول موج 664 نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است. در محدوده زمانی 8- 5/0 دقیقه و دمای محیط، حد تشخیص ppm 013/0 بوده است و منحنی كالیبراسیون در محدوده ppm (­3- 05/0) از غلظت كروم خطی است.

بخش تجربی :

موادشیمیایی­ مورد استفاده:

رنگ متیلن بلو، آسكوربیك اسید، سولفوریك اسید، پتاسیم نیترات، یون كروم . (III)

دستگاه مورد استفاده:

تمام بررسی­ها و اندازه­گیری های صورت گرفته توسط دستگاه اسپكتروفوتومتر UV-VIS ساخت شركت Varian مدل Cary 100 صورت گرفته است. طیف های جذبی در ناحیه محلولهای رنگی 800-350 نانومتر مورد بررسی قرار گرفته و كلیه جذبها در طول موج 664( طول ماكزیمم MB) صورت پذیرفته است.

نحوه انجام كار:

به منظور دستیابی به بهترین حد تشخیص و حساسیت پارامترهای مختلف مؤثر روی سرعت واكنش آسكوربیك اسید با متیلن بلو بهینه شدند. برای بهینه كردن این پارامترها از محلولهای شاهد و نمونه استفاده شده است. كلیه محلولها در بالن حجمی 10 میلی لیتری تهیه گردیده است. برای ساختن محلول نمونه به ترتیبزیر عمل شده است لازم به ذكر است كه در این پروژه عوامل مختلفی بهینه شده و در نهایت منحنی كالیبراسیون به منظور بررسی واندازه­گیری یون كروم وتعیین محدوده خطی آن ترسیم شده و حد تشخیص روش برای اندازه­گیری كروم محاسبه گردیده است. در یك بالن حجمی 10 میلی لیتری، به ترتیب محلولهای سولفوریك اسید، متیلن بلو و كروم(III) اضافه شده، سپس به محلول حاصل معرف آسكوربیك اسید اضافه نموده كه با افتادن آخرین قطره آسكوربیك اسید كرنومتر را به كار انداخته و محلول حاصل را با آب مقطر به حجم رسانده و پس از به هم زدن قسمتی از آن را به سل اسپكتروفوتومتر منتقل نموده و سپس جذب آن را در طول موج nm664 در فاصله زمانی 8 – 5/0دقیقه متوالی پس از شروع واكنش قرائت شده است.

بحث و ارزیابی نتایج:

اثر قدرت یونی:

در یك بالن حجمی 10 میلی لیتری 2/0 میلی لیتر سولفوریك اسید 4 مولار و ml1 رنگ متیلن بلو 2/0 میلی مولار و حجمهای مختلفی از پتاسیم نیترات و سپس یك میلی لیترمحلول كرومppm20 ریخته و 1 میلی لیتر آسكوربیك اسید02/0 مولار اضافه نموده همزمان با افتادن آخرین قطره آسكوربیك اسید كرنومتر را بكار انداخته محلول را به حجم رسانیده و پس از بهم زدن قسمتی از آن را به سل اسپكتر­و­فوتومتر منتقل كرده و تغییرات جذب شاهد و نمونه در فاصله زمانی 8- 5­/0 دقیقه و در طول موج 664 نانومتر قرائت شده است. در محلول شاهد مراحل بالا طی شده با این تفاوت كه محلول كروم ppm20 اضافه نشده است.

نتایج حاصل از اندازه­گیری تغییرات جذب نمونه و شاهد با غلظتهای مختلف KNO3 در جدول و در نمودار زیر برای تعیین قدرت یونی محلول آورده شده است. نتایج حاصل نشان­ می­دهند كه با افزایش قدرت یونی اختلاف جذب شاهد و نمونه در ابتدا افزایش و سپس به آرامی كاهش می­یابد بر اساس­نتایج حاصل غلظت 15/0 مولار KNO3 بهینه شده و برای كارهای بعدی از آن استفاده گردید.

[KNO3] / mol L-1

0.015

0.2569

0.03

0.32095

0.06

0.3703

0.15

0.48265

0.3

0.45395

0.45

0.44555

0.6

0.43645

0.75

0.3948

0.9

0.33985

جدول تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت KNO3

نمودار تغییرات بر حسب غلظت­های متفاوت KNO3

اثر زمان:

بررسی اثر زمان در غلظتهای بهینه سولفوریك اسید2/0 مولار، پتاسیم نیترات 15/0 مولار، آسكوربیك اسید 4/0میلی مولار،رنگ متیلن بلو با غلظت 03/0 میلی مولار و محلول
ppm
­2كرومIII)) در محدوده زمانی 8 – 5/0 دقیقه پس از شروع واكنش به صورت زیر انجام شد.

در یك بالن حجمی ده میلی لیتری 5/0 میلی لیترسولفوریك اسید 4 مولار، 5/1 میلی لیتر متیلن بلو 2/0 میلی مولار و یك میلی لیتر محلول كروم ppm 20 اضافه كرده سپس2/0 میلی لیتر آسكوربیك اسید02/0 مولار افزوده شده است. همزمان با افتادن آخرین قطره آسكوربیك اسید كرنومتر را روشن كرده محلول را با آب مقطر به حجم رسانده بهم زده و قسمتی از آن را به سل اسپكتر­و­فوتومتر منتقل نموده ودر طول موج 664 نانومتر تغییرات جذب در فواصل زمانی 8- 5/0 دقیقه قرائت شده است. برای محلول شاهد نیز همین مراحل تكرار شده با این تفاوت كه محلول كروم (III) اضافه نگردیده است­. همانطور­كه نتایج حاصل درجدول ونمودار زیر آورده شده­اند بیشترین اختلاف جذب ما بین شاهد و نمونه در فاصله زمانی 5/4 دقیقه بوده است.بنا بر­این زمان بهینه جهت اندازه­گیری كروم 5/4 دقیقه بوده است.

Min / زمان

0.5

0.11648

1

0.19292

1.5

0.27937

2

0.32305

2.5

0.36673

3

0.40677

3.5

0.43953

4

0.4809

4.5

0.51142

5

0.51142

5.5

0.5103

6

0.5089

6.5

0.50295

7

0.497

5

0.4935

8

0.49105

جدول تغییرات بر حسب زمان­های متفاوت پس از افزایش آسكوربیك اسید

نمودار تغییرات بر حسب زمان­های متفاوت پس از افزایش آسكوربیك اسید

منحنی كالیبراسیون:

برای رسم منحنی كالیبراسیون از روش زمان ثابت برای بدست آوردن حساسیت بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. منحنی در شرایط بهینه حاصل شده است. بدین منظور میزان جذب برای دامنه غلظت (­ppm 3- 05/0) از یون كروم(III) خطی بوده است و منحنی كالیبراسیون در این دامنه غلظتی رسم شده است نحوه عمل به صورت زیر بوده­ است.

در یك بالن حجمی 10 میلی لیتری، 5/0 میلی لیتر از سولفوریك اسید 4مولار، 5/1 میلی لیتر متیلن­بلو 2/0 میلی مولار و حجم­های مختلفی از محلول كروم(III) و در آخرین مرحله 2/0 میلی لیتر آسكوربیك اسید 02/0 مولار اضافه شده است. به طوریكه بعد از به حجم رساندن بالن، غلظت كروم در دامنه ppm(3- 05/0) واقع شد. پس از افزایش آخرین قطره آسكوربیك اسید كرنومتر را به كار انداخته و پس ازبه حجم رساندن و به هم زدن و انتقال قسمتی از محلول به سل دستگاه اسپكتر­و­فوتومتر در فاصله زمانی 8- 5/0 دقیقه و در طول موج 664 نانومتر تغییرات جذب قرائت شده است. نتایج در جدول و نمودار زیر آورده شده است.

در شرایط بهینه یعنی غلظت سولفوریك اسید 2/0 مولار، آسكوربیك اسید4/0 میلی مولار و محدوده زمانی­ 8- 5/0 دقیقه بعد از شروع واكنش و در محدوده غلظتی ppm (3- 05/0) معادله زیر با ضریب همبستگی (9986/0=R2) ­حاصل شده است.:

در این رابطه X غلظت كروم بر حسب ppm و تغییرات جذب نمونه در فاصله زمانی 8- 5/0 دقیقه پس از شروع واكنش در دمای محیط و بر اساس شرایط بهینه می­باشد.همانطور كه نتایج حاصل نشان می­دهند روش پیشنهادی علاوه بر ارایه شرایط مناسب جهت تخریب رنگ متیلن بلو موارد بهینه برای اندازه گیری یون كروم(III) ارایه می­نماید.

0.05

0.0084

0.075

0.0105

0.1

0.0204

0.25

0.0529

0.5

0.1076

0.75

0.1791

1

0.2471

1.25

0.3183

1.5

0.3957

2

0.5164

2.5

0.6187

3

0.7549

جدول تغییرات در محدوده غلظتی ppm (3- 05/0) كروم

نمودار تغییرات در محدوده غلظتی ppm (3- 05/0) كروم

نتیجه گیری:

بررسی انجام شده نشان می دهد که تحت شرایط بهینه غلظت سولفوریک اسید 2/0 مولار، غلظت آسکوربیک اسید 4/0 میلی مولار ، غلظت متیلن­بلو 03/0 میلی مولار ، غلظت پتاسیم نیترات 15/0 مولار و در محدوده زمانی­ 8- 5/0 دقیقه پس از شروع واکنش و در دمای محیط در محدوده
ppm(3- 05/0) کروم خطی است. منحنی کالیبراسیون و ضریب همبستگی (R2 = 0/9986) نشان می­دهد که همبستگی خوب بین غلظت کروم و تغییرات جذب در زمان ثابت وجود دارد.

منابع و مآخذ:

1.دكتر علی فیروزنیا،شیمی پوست وفناوری چرم،مبتكران،1376.

2.دكتر محمد رضا ملاردی،شیمی و تكنولو‍‍ژی چرم،مبتكران،1380.

[3]. G. Zhao M. Li Z. Hu H. Hu Sep. Purif. Technol. 43 (2005).227.

[4]. M. Mazloum Ardakani M. R. Shishebore N. Nasirizade Canadian J. Anal. Sciences Spectroscopy 51 (2005) 117.

[5]. M. R. Shishehbore N. Nasirizadeh A. A. Kerdegari Anal. Science. 21 (2005) 1213.

[6].H. Kocaokutgen S.Ozkinal Dyes Pigments 63 (2004) 83.

[7]. Z. Song C. J. Wiliams Water Res. 34 (2000) 2171.

[8]. R. M. Harrison S. J. Mora Introductory Chemistry for the environmental Sciences p.179 Cambridge:University Press (1996).

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول : كروم

مقدمه ………………………………….. 2

1-1- تعریف چرم…………………………… 4

1-2- لزوم پوست پیرایی ……………………. 4

1-3- پوست پیرایی با نمك­های كروم (دباغی كرومی) . 5

1-4- تاریخچه پوست پیرایی با نمك­های كروم (III) .. 5

1-5- معادله واكنش با گاز گوگرد دی اكسید­…….. 6

1-6- شیمی نمك­های كروم (III) ……………….. 6

1-7- شیمی پوست پیرایی با نمك­های كروم (III)…… 7

1-8- عامل های بازدارنده (كند كننده)………… 8

1-9- مفهوم قدرت بازی……………………… 8

1-10- نقش عامل­های كندكننده در پوست پیرایی با نمك­های كروم (III) 9

1-11- عامل­های مؤثر بر پوست پیرایی كرومی…….. 10

1-12- رنگ­آمیزی چرم­……………………….. 10

1-13- نظریه تثبیت رنگینه­ها………………… 11

1-14- صنعت چرم سازی و آلودگی محیط زیست……… 11

1-15- منبع­ها و منشأهای پساب كارخانه­های چرم سازی 12

فصل دوم : اسپكتروفوتومتری

2-1- اساس اسپكتروفوتومتری جذبی…………….. 14

2-2- جذب تابش……………………………. 15

2-3- تكنیك­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی 15

2-4- جنبه­های كمی اندازه­گیریهای جذبی………… 16

2-5- قانون بیر- لامبرت (Beer – Lamberts Law)……… 17

2-6- اجزاء دستگاهها برای اندازه­گیری جذبی……. 21

فصل سوم : كاربرد روشهای سینتیكی در اندازه­گیری

3-1- مقدمه………………………………. 23

3-2- طبقه­بندی روشهای سینتیكی………………. 25

3-3- روشهای علمی مطالعه سینتیك واكنشهای شیمیایی 27

3-4- غلظت و سرعت واكنشهای شیمیایی …………. 28

3-5- تاثیر قدرت یونی……………………… 28

3-6- تاثیر دما…………………………… 29

3-7- باز دارنده­ها………………………… 30

3-8- روشهای سینتیكی………………………. 30

3-8-1- روشهای دیفرانسیلی………………….. 31

3-8-1-1- روش سرعت اولیه…………………… 31

3-8-1-2- روش زمان ثابت …………………… 33

3-8-1-3- روش زمان متغیر…………………… 34

3-8-2- روشهای انتگرالی……………………. 35

3-8-2-1- روش تانژانت …………………….. 36

3-8-2-2- روش زمان ثابت……………………. 36

3-8-2-3- روش زمان متغیر…………………… 37

3-9- صحت دقت و حساسیت روشهای سینتیكی……….. 38

فصل چهارم : بخش تجربی

4-1- مواد شیمیایی مورد استفاده…………….. 40

4-2- تهیه محلول­های مورد استفاده……………. 40

4-3- دستگاه های مورد استفاده………………. 41

4-4- طیف جذبی……………………………. 42

4-5- نحوه انجام كار …………………….. 43

4-6- بررسی پارامترها و بهینه كردن شرایط واكنش . 44

4-7- اثر قدرت یونی ………………………. 45

4-8- اثر زمان……………………………. 47

4-9- شرایط بهینه…………………………. 49

4-10- روش پیشنهادی برای اندازه گیری كروم……. 49

4-11- منحنی كالیبراسیون…………………… 50

4-12- حد تشخیص…………………………… 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه………………………………. 55

5-2 – بهینه نمودن شرایط…………………… 56

5-3- منحنی کالیبراسیون­……………………. 56

منابع ومآخذ……………………………… 57

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1) طبقه بندی عمومی روشهای سینتیكی…… 26

جدول (4-1) مواد شیمیایی مورد استفاده……….. 40

جدول (4-2). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت KNO3 46

جدول (4-3). تغییرات بر حسب زمان­های متفاوت پس از افزایش آسكوربیك اسید …………………………………… 48

جدول (4-4). تغییرات در محدوده غلظتی ppm (3- 05/0) كروم 52

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) تشخیص طول­موج ماكسیمم رنگ متیلن­بلو. 42

نمودار (4-2) اثر تخریب رنگ متیلن بلو بدون حضور كروم (III) 44

نمودار (4-3). تغییرات بر حسب غلظت­های متفاوت KNO3 46

نمودار (4-4). تغییرات بر حسب زمان­های متفاوت پس از افزایش آسكوربیك اسید …………………………… 48

نمودار (4-5). تغییرات در محدوده غلظتی ppm (3- 05/0) كروم 5

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل (2-1) اجزاء دستگاه­ها برای اندازه­گیری جذب تابش 21

شكل (3-1) سرعت واكنش نسبت به زمان………….. 23

شكل (3-2) روش سرعت اولیه………………….. 32

شكل (3-3) روش زمان ثابت…………………… 34

شكل (3-4) روش زمان متغیر………………….. 35

شكل (3-5) روش تانژانت…………………….. 36

چكیده :

روش­های سینتیكی- اسپكترفوتومتری از جمله روش­های تجزیه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات كاربرد این تكنیك را در حد وسیعی برای بررسی رفتار تركیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط رنگ­های آلی در پساب­های صنعتی ارائه روش­های مناسب و جدید با حداقل هزینه و كارآیی بالا به منظور حذف این گونه تركیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

در این پروژه علاوه بر ارائه فاكتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن­بلو می­توان به اندازه­گیری یون كروم كه یك ماده سرطان­زاست، پرداخت. یك روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار كم كروم به روش سینتیكی- اسپكتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی كروم در واكنش اكسیدشدن متیلن­بلو توسط آسكوربیك اسید در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واكنش به روش اسپكتروفوتومتری و با اندازه­گیری كاهش جذب متیلن­بلو در طول موج 664 نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است. در محدوده زمانی 8- 5/0 دقیقه و دمای محیط، حد تشخیص ppm 013/0 بوده است و منحنی كالیبراسیون در محدوده ppm (­3- 05/0) از غلظت كروم خطی است.

فصل اول

كروم

مقدمه :

كرم اولین نوع فلز سنگین در پساب است.

یونهای كروم (III) و كروم (VI) برای محیط زیست و هستی بشر مضر هستند.

بر طبق استاندارد موجود مقدار كروم باقیمانده در پساب باید mg/l 5/1 باشد. در كنار شكل ساده یونهای كروم (III) و كروم (VI)، كمپلكس هماهنگ كروم (III)یا كروم (VI)، با پیوندهای ملكولی آلی و غیرآلی وجود دارد.

به طور مثال كمپلكس كروم در رنگها به طور كامل در صنعت نساجی از طریق واكنش شیمیایی بین Cr2O3 و یك نوع از تركیبات آزو آلی استفاده می­شود. ساختار هماهنگ كمپلكس كروم قبل از تخریب بسیار پایدار و سخت است. این دسته از تركیب­های كروم حد بالایی ازغلظت كروم را در پساب­های صنعتی ایجادمی­نمایند.

اگر كروم موجود در پساب مستقیماً در محیط آزاد شود به صورت یك عامل واكنش دهنده در محیط عمل نموده و از فعالیت باكتریها به صورت آشكار جلوگیری می­­كند. بنابراین بازده عملیات موجودات بسیار كم می­شود. بنابراین سمیت كروم بسیار زیاد می­باشد. بنابراین اندازه­گیری آن در گونه­های مختلف به ویژه پساب­های صنعتی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده و تاكنون مقالات متعددی در این زمینه در مجلات مختلف علمی ارائه شده است.

رسوب دادن شكل مؤثری از فرآیند برداشتن یون كمپلكس كروم است اما قابل اجرا نمی­باشد، با استفاده از روشهای مبادله یون می­توان به طور مؤثرغلطت یون كروم را كاهش داد ولی این كار خیلی عملی نیست. از مهمترین عیب­های این روش بالا بودن هزینه تولید مواده مبادله كننده یونی و بهره­برداری آن است به علاوه در تعویض یون تنها می­توان از محدوده كمی از درجه pH استفاده كرد.

جذب روشی شناخته شده و مؤثر برای انتقال فلز آلوده كننده سنگین می­باشد، اما ظرفیت جذب باید با جاذب شیمیایی مناسب تقویت و یا تغییر داده شود.

مقادیر كم كروم (تا 5/0 درصد) را می­توان به روش رنگ سنجی در محلول قلیایی به صورت كرومات اندازه گرفت؛ اورانیم و سدیم مزاحم­اند ولی وانادیم اثری ندارد. عبور محلول در 365 تا 370 نانومتر یا با استفاده از یك صافی كه عبور ماكسیمم آن در قسمت بنفش طیف قرار دارد، اندازه گیری می­شود.

خصلت قلیایی محلول استاندارد به كار گرفته شده برای تهیه منحنی مرجع باید همانند محلول نمونه باشد و ترجیهاً غلظت نمكهای خارجی در دو محلول باید یكی باشد محلول­های استاندارد را می­توان از پتاسیم كرومات با خلوص تجزیهای تهیه نمود.

هزاران نمونه از كمپلكس­های كروم (III) وجود دارند كه به جز چند مورد بقیه شش كوئوردیناسیونی هستند. مشخصه اصلی این تركیبات بی اثر بودن سنجش آنها از نظر سینتیكی در محلول آبی است و به خاطر همین بی اثر بودن است كه این همه نمونه­های كمپلكس از كروم می­توان جدا كرد و به همین دلیل است كه قسمت عمده شیمی كلاسیك مربوط به كمپلكس­ها كه توسط پژوهشگران اولیه به خصوص یورگنسن و ورنر مطالعه و بررسی شد، كروم را در بر می­گرفت. این كمپلكس­ها حتی درمواردی كه از نظر ترمودینامیكی ناپایدارند، در محلول دوام می­آورند.

1-1- تعریف چرم:

چرم مهمترین فراورده­ای است كه در فرآیند پوست پیرایی از تأثیر برخی مواد شیمیایی بر پوست به دست می­آید. چرم در برابر هوا و آب نفوذپذیر بوده و در مقابل باكتری ها و عامل­های فیزیكی و شیمیایی محیط مقاومت می­نماید. چرم برای تهیه بسیاری از لوازم مورد نیاز زندگی مناسب است و كاربردهای گوناگونی در زمینه­های مختلف زندگی دارد. با توجه به پوست پیرایی دو نوع چرم ساخته شده و به بازار عرضه می­شود:

الف) چرم­های گیاهی: برای ساخت این نوع چرم از مواد دباغی گیاهی استفاده می­شود.

ب) چرم­های شیمیایی: كه برای ساخت آنها از مواد شیمیایی در پوست پیرایی استفاده می­شود این نوع چرم دارای ضخامت كمتری است.

1-2- لزوم پوست پیرایی:

پوست پیرایی فرآیندی فیزیكو شیمیایی برای تبدیل پوست به چرم است، كه كالایی با ارزش اما فاسد شدنی را به كالایی فاسد نشدنی تبدیل می­كند. پوست از نظر شیمیایی پلیمری از آمینواسیدها است در واقع از رشته­های پروتئینی تشكیل شده است. این رشته­ها به وسیله عوامل فیزیكی و شیمیایی محیط تجزیه می­شوند. در این صورت زنجیره­های پروتین تشكیل دهنده بافت پوست گسسته می­شوند و پوست كیفیت طبیعی خود را از دست می­دهد.

برای جلوگیری از خرابی پوست می­بایست تغییرات به گونه­ای اعمال شوند كه به ماهیت اصلی و ساختار پوست لطمه وارد نسازند. به این تغییرات دباغی پوست (پوست پیرایی) می­گویند.

1-3- پوست پیرایی با نمك­های كروم (دباغی كرومی):

امروزه بیشتر مواد معدنی كه در پوست پیرایی به كار می­رود، از نمك­های كروم (III) و به ویژه سولفات كروم (III) تهیه می­شوند. در روش پوست پیرایی با نمك­های كروم، این نمك­ها با الیاف پوست واكنش می­دهند و پایداری بسیار زیادی به الیاف پوست می­بخشند كه آن را در برابر دمای بالا مقاوم می­سازند.

چرمی كه به این روش ساخته می­شود بسیاری از ویژگی­های مطلوب را ندارد و به وسیله رنگرزی و پوست پیرایی دوباره با مواد گیاهی ویژگی­های یك چرم خوب را پیدا می­نماید.

ویژگی مهم پوست پیرایی كرومی سرعت عمل و راندمان بالای آن است. به همین دلیل این روش پس از كشف آن در زمان كوتاهی رونق زیادی پیدا نمود. به نحوی كه در بعضی كشورها تنها برای این ماده برای پوست پیرایی استفاده می­شود.

1-4- تاریخچه پوست پیرایی با نمك­های كروم (III):

نخستین بار در سال 1858 فریدیش ناب روش پوست پیرایی با نمك­هایی كه كاتیون آنها هیدرولیز می­شوند، همانند نمك­های آهن (III)، آلومینیم و كروم (III) را ارائه داد این روش از آغاز قرن بیستم به طور روز افزون توسعه یافته است.

بر اثر این كشف بود كه چرم سازی از یك كاردستی به صنعت تبدیل شد. نخستین فرآورده­های تجاری چرم كرومی، به آگوست شوتز در سال 1884 نسبت داده شده است. در روش شولتز پوست پیرایی با نمك­های كروم در دو مرحله انجام می­گرفت.

در مرحله اول پوست با یك محلول اسیدی از پتاسیم دی­كرومات (K2CrO7) آغشته شده و در مرحله دوم پتاسیم دی­كرومات در مجاورت یك ماده كاهنده مانند گلوگز به نمك كروم (III) سبز رنگ بر روی سطح پوست تبدیل می­شود.

1-5- معادله واكنش با گاز گوگرد دی اكسید­:

این روش دو مرحله­ای با این كه دارای نقص­هایی است اما به چرم تولید شده كیفیت ویژه و مطلوبی می­دهد.

روش دیگری از پوست پیرایی با نمك­های كروم روش یك مرحله­ای است در این روش از یك نمك كروم (III) كه به آسانی آبكافت می­شود مانند كروم (III) كلرید و یا سولفات استفاده می­شود.

برای نمونه واكنش­های كروم (III) كلرید و سولفات به صورت زیر می­باشند.

در این روش پوست با یك نمك كروم (III) مانند محلول بازی كروم (III) واكنش می­دهد. در این روش قبل از اضافه كردن نمك كروم (III) محیط را اسیدی می­كنند و سپس پوست را در آن قرار می­دهند. در این شرایط توانایی تركیب شدن نمك كروم با پروتئین پوست كاهش می­یابد و در نتیجه نمك كروم امكان نفوذ كردن به درون پوست را پیدا می­كند. پس از اینكه به درون لیف نفوذ كرد pH را بالا می­برند. در نتیجه این تغییرات نمك كروم با پوست واكنش می­دهد.

1-6- شیمی نمك­های كروم (III):

نمك­های كروم (III) در اسیدهای قوی حل می­شود اما در pH بالاتر از 4 به صورت كروم (III) هیدروكسید رسوب می­كند. این نمك­ها می­توانند با تعدادی از مواد آلی واكنش دهند. در pHهای بالا محلول این نمك­ها رنگی­اند.

1-7- شیمی پوست پیرایی با نمك­های كروم (III):

در محلول كروم (III) نیترات، یون نیترات به صورت و یون كروم (III)وجود دارد و تغییری كه در این یون كمپلكس به وجود می­آید اساس شیمی پوست پیرایی با نمك­های كروم (III) را تشكیل می­دهد.

واكنش­هایی كه در محلول این یون روی می­دهد اساساً دو نوع است:

الف) آزاد شدن یون هیدرونیوم بر اثر آبكافت كاتیون كمپلكس و تولید یك نمك بازی براساس معادله شیمیایی زیر:

به هیمن دلیل محلول نمك­های كروم (III) خاصیت اسیدی دارند. انجام این واكنش كه در آن یون تولید می­شود، دلیل روشنی بر وجود مولكولهای آب به صورت لیگاند در كاتیون كمپلكس كروم (III) در محلول نمك­های آن است.

ب) جانشینی شدن آنیون ها به عنوان لیگاند به جای مولكولهای آب در كاتیون كمپلكس در یك واكنش تعادلی در غلظت و دمای معین كه معادله شیمایی آن به صورت زیر است:

در مجاورت نمك­های خنثی مانند KCl احتمال ندارد كه كمپلكس­های آنیونی نیز به وجود آید. یون دی­اكوآتتراكلروكرومات (III)

یون­های كلرید موجود در این كملكس با نقره نیترات رسوب نمی­دهند.

1-8- عامل های بازدارنده (كند كننده):

این عامل­ها آنیونی هستند و با اتم فلز در یون كمپلكس پیوند تشكیل می­دهند. این پدیده به یون پوشاندن اتم مركزی هم معروف است و در بررسی مكانیسم فرآیند پوست پیرایی با نمك­های كروم نیر مفید می­باشد.

از این رو، محلول­هایی كه دارای لیگاندهای قوی­تر هستند به محلول­های كندكننده معروفند.

آنیون اسیدهای كربوكسیلیك می­تواند با دو اتم كروم و یك گروه پلساز، یك حلقه شش ضعلی تشكیل دهند. برای نمونه داریم:

تشكیل كمپلكس با آنیون اسیدهای آلی دو ظرفیتی

تشكیل كمپلكس بایون اكسالات:

كمپلكس كروم (III)با یون اكسالات به اندازه­ای پایدار است كه در مجاورت مقدار زیادی از یون­های اكسالات از پیشرفت فرآیند پوست پیرایی جلوگیری می­نماید.

1-9- مفهوم قدرت بازی:

كروم میل شدیدی برای جذب یون­های هیدروكسید در محلول دارد. واكنش كروم با این یون را می­توان به صورت واكنش سه مرحله­ای با نخستین، دومین و سپس سومین یون هیدروكسید نوشت. تمایل نمك­های كروم در نخستین مرحله واكنش بسیار زیاد است و حتی در pH=2 كه غلظت یون برابر 12-10 مول بر لیتر می باشد، واكنش انجام می­پذیرد.

با افزایش pH محلول در حدود 3 تا 4 دومین یوننیز وارد واكنش می­شود. با افزایش بیشتر pH سومین یوننیز وارد واكنش می­گردد.

(قدرت بازی %33)

(قدرت بازی %66)

(قدرت بازی %100)

نمك­های كروم (III) مورد استفاده در پوست دارای قدرت بازی 33 تا 45 درصد می­باشد. همانطور كه قدرت بازی به معنی یون­هایبا كروم (III) است قدرت اسیدی به بخش اسیدی نمك نسبت داده می­شود. بنابراین مجموع قدرت اسیدی و بازی محلول نمك برابر صد است.

1-10- نقش عامل­های كندكننده در پوست پیرایی با نمك­های كروم (III):

یون كلرید () می­تواند در ساختار یون كمپلكس وارد شود یا در محلول آزاد بماند. این یون تمایل كمی برای ورود به ساختار كمپلكس كروم (III) دارد. اما یون­های دیگر ممكن است تمایل بیشتری برای ورود به ساختار كمپلكس داشته باشد.

برای مثال یون سولفات درنقش یك لیگاند دو دندانه­ایی تمایل زیادی به وارد شدن به ساختار كمپلكس دار می باشد و دو محل كوئوردیناسیون در كمپلكس های كروم (III) را اشغال می­نماید.

واكنش تعداد زیادی از مواد آلی با كروم (III) در محلول و تشكیل كمپلكس­های پایدار مورد بررسی فراوان قرار گرفته است. از این مواد آلی به عنوان عوامل­ كندكننده در فرآیند پوست پیرایی با نمك های كروم (III) استفاده می­شود.

1-11- عامل­های مؤثر بر پوست پیرایی كرومی:

عامل­های مؤثر در پوست پیرایی كرومی عبارتند از­: pH، قدرت بازی محلول، غلظت محلول، دما و زمان.

الف)‌ اثر pH­: در pH­های بالا در (محلولهای قلیایی) توانایی پروتئین برای تركیب شدن با نمك كروم افزایش می­یابد اما افزایش زیاد pH باعث رسوب مواد دباغی كرومی در محلول می­شود در نتیجه تنظیم دقیق pH در این فرآیند ضروری است.

ب) قدرت بازی واكنش دهنده­ها: هرچه كه قدرت بازی بیشتر باشد، كمپلكس­هایی با ملكولهای درشت­تر در محلول به وجود می­آید.

ج) غلظت محلول: غلظت محلول در این فرآیند باید ثابت باشد.

د) اثر دما: در دمای بالا سرعت واكنش به طور كلی افزایش می­یابد و عمل تثبیت كروم بر روی پوست بیشتر می­شود اما بالا رفتن بیش از حد دما باعث ناصافی در چرم شده بنابراین پوست پیرایی را در دمای پایین آغاز می­نماید.

هـ)زمان: سرعت هر واكنش بسته به اندازه pH و دما تغییر می­كند. كنترل مناسب این فرآیند به ارتباط بین زمان، pH و دما بستگی دارد.

1-12- رنگ­آمیزی چرم­:

با استفاده از نمك­های كروم (III) می توان هر نوع رنگی را بر روی انواع مختلف چرم به وجود آورد. رنگ كردن چرم دشواری­های خاص خود را دارا می­باشد. از جمله به دلیل سه بعدی بودن رشته­های چرم، نفوذ رنگینه به داخل چرم از نظر عملی و كاربردی اهمیت بسیار زیادی دارد. از آنجایی كه چرم از مواد پروتئینی تشكیل شده است ماهیت شیمیایی آن بر اثر عوامل پوست پیرایی تغییر می­نماید، بنابراین تثبیت رنگینه تا حدود زیادی با مواد بكار رفته برای پوست پیرایی و همچنین وجود مواد دیگر تركیب شده با پروتئین تغییر می­كند بنابراین تثبیت رنگینه در چرم فرآیند پیچیده­ای است و نیاز به تلفیق دانش­های عملی، هنری و تجربه كاری دارد.

1-13- نظریه تثبیت رنگینه­ها:

هدف از رنگ كردن چرم تثبیت مواد شیمیایی و واكنشگرهای رنگی در الیاف چرم می­باشد. عمق رنگ به چرم ساخته شده بستگی دارد. برای چرم­هایی كه با نمك كروم (III) پوست پیرایی شده­اند از رنگ های اسیدی برای رنگرزی استفاده می­شود. چون مواد رنگزا از نظر اندازه مولكولی، میزان انحلال پذیری، خواص اسیدی و بازی متفاوت­اند تثبیت رنگ در چرم به این عوامل بستگی دارد.

رنگینه­های بازی به وسیله گروهای دارای بار منفی موجود در چرم جذب می­شود. در محیط اسیدی چرم مانند پروتئین پوست اولیه یون­های هیدروژن را جذب می­كند و دارای بار مثبت می­شود و در نتیجه، رنگینه­های بازی كه كاتیونی می­باشند تمایل زیادی به جذب در پوست را دارند. هرقدر pH بالاتر برود چرم دارای بار منفی بیشتری شده و به تثبیت رنگینه بازی كمك می­نماید.

1-14- صنعت چرم سازی و آلودگی محیط زیست:

تبدیل یا تغییر شكل هر ماده و شیئی به منظور استفاده­های گوناگون همراه با ضایعات است. انواع این ضایعات به نوع ماده اولیه و پیچیدگی ساختار و كاربرد فرآورده نهایی بستگی دارد.

این تغییرات اثرات مستقیم و یا غیرمستقیم بر محیط زندگی تمامی موجودات زنده دارند. متأسفانه آلودگی­های محیط زیست به گونه­ای هستند كه حیاتی ترین ماده مورد نیاز بشر یعنی آب و هوا را در بر می­گیرند و باعث زیان­هایی جبران ناپذیری به انسانها، حیوانات، گیاههان و …. می­شوند.

از این رو تمام پساب­های صنعتی به نحوی بر كیفیت آبهای جاری اثر ­گذارده و هنگامی كه این آب به اندازه­ای كیفیت خود را از دست بدهد كه نتوان از آن برای شستشو، شنا و نوشیدن استفاده نمود، آب آلوده شده است.

صنعت چرم­سازی از صنایعی است كه هم به دلیل مصرف زیاد آب و دور ریز آن به صورت پساب و هم به دلیل شدت آلودگی پساب آن برای محیط زیست زیان آور است در پساب این صنعت آلاینده­های گوناگونی مانند BOD بالا، COD بالا، pH نامناسب، نمك­های كروم (III) و كلریدها وجود دارند كه حضور هر یك از این آلاینده­ها در پساب كارخانه­های چرم­سازی مستلزم تصفیه آن است تا میزان آلاینده­های آن به مرز استانداردهای رایج جهانی برسد.

1-15- منبع­ها و منشأهای پساب كارخانه­های چرم سازی:

پساب كارخانه­های چرم سازی از انجام یافتن مرحله­های مختلف این فرآیند به وجود می آید از این رو مراحل را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می­دهیم.

خیساندن: پساب این مرحله شامل مواد ضدعفونی كننده ماننده فنول و مواد شوینده مانند چربی و روغن می­باشد.

‌آهك دهی (موزدایی): به منظور موزدایی از آهك استفاده می­كینم كه خاصیت بازی شدید دارد (11pH>) پساب حاصل از این مرحله دارای مواد جامد بسیار زیاد می­باشد. علاوه بر این سولفید خارج شده در این مرحله به زندگی آبزی­ها صدمه زیادی وارد می­سازد و مقدار اكسیژن آب را كاهش می­دهد.

آهك­زدایی، آنزیم­دهی و اسیدی كردن: پساب حاصل از آهك­گیری و آنزیم­دهی شامل مقداری نمك­های كلسیم و آمونیم، مو، چربی های اضافی و مواد تجزیه­نشدنی آنزیم­ها می­باشد.

پوست پیرایی كرومی: محلول نمك­های كروم (III) هنگام تخلیه دارای pH برابر 3 تا 5 است و شامل نمك­های كروم (III)، سولفوریك اسید و فرمیك اسید آزاد و نمك می­باشند. نمك­های كروم (III) حتی در مقدارهای پایین سمی است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اندازه گیری یون كروم (III) به روش سینتیكی اسپكتروفوتومتری در پساب رنگی ;اثر قدرت یونی;رنگ ­آمیزی چرم­

پاورپوینت بازاریابی خدمات رشته بازاریابی و امور مالی ppt

فایل پاورپوینت با موضوع بازاریابی خدمات در 62 اسلاید قابل ویرایش

به صفحه دریافت پاورپوینت بازاریابی خدمات خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت بازاریابی خدمات همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت بازاریابی خدمات را در زیر مشاهده می کنید.

فایل پاورپوینت با موضوع بازاریابی خدمات در 62 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 431 کیلو بایت

فهرست مطالب:

•مقدمه

•تعریف بازاریابی

•ویژگی های منحصر به فرد خدمات

•آمخته های بازاریابی خدمات

•مدل PROMPT برای مزیت خدمت

•مزیت خدمت و خدمت برتر

•الزامات یک سازمان خدماتی پویا

•عوامل مهم ممیزی خدمات

•معیارهای ارزیابی «نتیجه» و «تجربه» خدمت

•گام های اساسی در بازاریابی خدمات

•راهنمای فروش خدمات

•برنامه ارائه خدمات به مشتریان

•انتظارات مشتریان ازسازمانهای خدماتی

•عوامل وعناصر نظرخواهی برای تعیین شاخص رضایت مشتریان

•راه های افزایش ارزش خدمات

•صفات وویژگیهای «خدمت» و«خدمتگزاری»

•منابع

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت بازاریابی خدمات ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت بازاریابی خدمات – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت بازاریابی خدمات;دانلود پاورپوینت بازاریابی خدمات;بازاریابی خدمات;بازاریابی

پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید رشته معماری ppt

دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر

به صفحه دریافت پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید، در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 2.495 مگا بایت

بخشی از متن:
سومین مسجد بزرگ جهان که در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی قرار دارد، نام این مسجد از «شیخ زاید بن سلطان آل نهیان»گرفته شده‌است که بنیان‌گذار و نخستین رئیس جمهور امارات بوده‌است.
این مسجد بعد از مسجد الحرام و مسجد النبی ، سومین مسجد بزرگ جهان است و یکی از نقاط دیدنی امارات متحده عربی به شمار می‌آید. او در ۲۰ رمضان ۱۴۲۵ ه.ق (۴ نوامبر ۲۰۰۴ میلادی) درگذشت و قبر وی در سمت شمال مسجد واقع شده‌است. این مسجد به طور رسمی در ماه رمضان در سال ۲۰۰۷ میلادی گشوده شد.

فهرست مطالب:
معرفی مسجد شیخ زاید
موقعیت مسجد
هزینه و مساحت مسجد
قبه ها و مناره های مسجد
تصاویر از قسمت های مختلف مسجد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید;دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید;بررسی مسجد شیخ زاید;مسجد شیخ زاید

پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان رشته معماری ppt

فایل پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان،در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش

به صفحه دریافت پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان را در زیر مشاهده می کنید.

فایل پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان،در حجم 57 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 6.854 مگا بایت

بخشی از متن:
مشخصات عمومی:
26 میلیون نفر (32 درصد ) جمعیت در یکی از 84 شهر بالای 100 هزار نفر زندگی می کنند. اما بیشتر جمعیت در شهرهای کوچک به سر می برند. 6.5 میلیون نفر (8درصد) در سکونتگاههای زیر 2000 نفر زندگی می کنند و 49.5 میلیون نفر (6 درصد) درسکونتگاههای 2 هزار تا 100 هزارنفری سکونت دارند.
برنامه‌ریزی کالبدی در آلمانی به برنامه‌ریزی فضایی،آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی ایالتی نیز مرسوم است.

خاستگاه آمایش سرزمین در آلمان بیشتر بدلیل توسعه شهرها بر اساس توسعه صنعتی و مهاجرت روستا به شهر است و برنامه‌ریزی معنای اقتصادی نداشته بلکه بیشتر رویکرد کالبدی دارد.
قانون اساسی سال 1949 آلمان قدرت را در سطوح حکومتی تقسیم کرده است؛
وزارت فدرال ترابری، ساختمان و مسکن(BMVBV)
لاندها (فدراسیون می‌تواند قواعد چاچوبی را در مورد آمایش سرزمین در لاند‌ها صورت دهد ودر عوض لاندها از طریق بوندس‌رات که نمایندگی دولت‌های لاندهاست می‌توانند در مدیریت فدراسیون مؤثر باشند و تعداد لاندها 16تاست:
دولت مرکزی در سه زمینه حق دخالت در امور لاندها را دارد؛
سیاست منطقه‌ای (بهبود ساختار اقتصادی مناطق)
احداث دانشگاه
ساختار کشاورزی و حفاظت سواحل

فهرست مطالب:
مشخصات عمومی
سطوح برنامه ریزی فضایی در آلمان
پایه های حقوقی برنامه ریزی فضایی در آلمان
اصول قوانین گذشته آمایش سرزمین
تمرکز غیر متمرکز
سیاست مورد عمل در برنامه ریزی فضایی
تمرکز غیر متمرکز با افزایش جمعیت
ارتباط فضایی مراکز در سطوح متعدد
مهم‌ترین نهاد مشترک بین فدراسیون و لاندها
سرچشمه ها،جهت‌گیرها واهداف آمایش سرزمین در آلمان
معیار‌های اصلی انتخاب مکان‌های مرکزی
شبکه‌های شهری آلمانی
مراکز متوسط دریک نمونه از ایالت های آلمان(براندبنورگ)
مجموعه‌های تک مرکزی (Mono Centric) و چند مرکزی (Poly Centric) در آلمان
کریدورهای سازنده ساختار فضایی
نواحی تخصیص اولویت‌دار
آمایش در ابعاد کمون‌ها
تامین مالی برنامه ها (منابع مالی لاندها)
ایجاد« فروشگاه‌های محله» در نواحی روستایی
نمونه‌ای از راه حل‌های نوین برنامه ریزی فضایی
کانسپت ها و استراتژی‌های توسعه فضایی آلمان بر اساس سال 2006
فراهم نمودن و حفاظت از خدمات عمومی
حفاظت از منابع و شکل گیری چشم اندازهای فرهنگی
استراتژی های مناطق کلانشهری آلمان از نظر آدام برایت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان;دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان;برنامه ریزی کالبدی – فضایی در آلمان

پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی رشته مدیریت ppt

فایل پاورپوینت اصول و روش های کار تیمی در 25 اسلاید قابل ویرایش

به صفحه دریافت پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی را در زیر مشاهده می کنید.

فایل پاورپوینت اصول و روش های کار تیمی در 25 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 1.237 مگا بایت

بخشی از محتوای فایل:

تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟

مفهوم کار تیمی در حقیقت آن قدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می پندارند و همین مسئله که آنها با این فرض ، کار تیمی انجام میدهند مشکل ساز است چراکه آنها در اصل کار گروهی انجام می دهند . به طور معمول هرکس تجربه حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و یا مواجهه با یک گروه جدید از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است اما اینها صرفا مثال هایی از گروه های کاری اند.

یک تیم به تعداد کمی از افراد گفته می شود که دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگر بوده و دارای مقاصد ، اهداف و رویکردی مشترکند که بر مبنای آن ها بهم پیوند میخورند و به یکدیگر تکیه میکنند یا به بیانی دیگر تیم به یک گروه کاری گفته میشود که تمامی شرایط یک تیم واقعی را داراست و اعضای آن کاملا به شکوفایی و موفقیت یکدیگر متعهد هستند.اعضای تیم بهم وابسته اند و این بدین معنی است که عدم فعالیت یک عضو از تیم باعث عدم انجام کار تیمی میشود.در واقع کار انها اثر متقابل بر یکدیگر دارد اما به عکس ، گروه های کاری ، گروهی از افراد هستند که با یکدیگر کار میکنند و از راهنمایی یک نفر بهره می برند کار شخصی در انها بیشتر نمود دارد.

علل احساس نیاز به كار تیمی

• پیچیدگی وظایف و كارها

• نیاز به خلاقیت

• مشخص نبودن مسیر آینده: نیاز به انعطاف‏پذیری

• استفاده بهینه از منابع

• افزایش بهره‏وری اثربخشی و هماهنگی

• نیازبه یادگیری

• نیاز به تعهد و پشتكار قوی

• پیاده‏سازی برنامه و طرح‏هایی كه به همكاری دیگران نیاز دارد.

• چند وظیفه‏ای و میان رشته‏ای بودن كارها و فرآیندها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی;دانلود پاورپوینت اصول و روش های كار تیمی;اصول و روش های كار تیمی;کار تیمی

پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه رشته اقتصاد ppt

فایل پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش

به صفحه دریافت پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه را در زیر مشاهده می کنید.

فایل پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه،در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 5.691 مگا بایت

بخشی از متن:
7 نکته با اهمیت برای پیاده سازی IFRS:
1. منافع و مخارج پیاده سازی IFRS
2. الزام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به پیاده سازی IFRS
3. حداقل سازی انحراف از IFRS
4. پیچیدگی ها اجتناب ناپذیر اند
5. قانون گذاران ملی و گروه های منطقه ای با اهمیت هستند
6. ضرورت الزام ملی قوی و جدی
7. تائید مفاد قانونی مورد نیاز و زیربنایی
و…

فهرست مطالب:
منافع و مخارج پیاده سازی IFRS
الزام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به پیاده سازی IFRS
حداقل سازی انحراف از IFRS
پیچیدگی های اجتناب پذیرند
قانون گذاران ملی و گروه های منطقه ای
ضرورت الزام ملی قوی و جدی
تایید مفاد قانونی مورد نیاز و زیربنایی

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS و واکنش های احتمالی بازار سرمایه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS;دانلود پاورپوینت پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS;پیامدهای اقتصادی پیاده سازی IFRS

ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر رشته نساجی doc

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است مصریها نزدیک به 5500 سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600 سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک Robert Hooke پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می

به صفحه دریافت ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر خوش آمدید.

امیدواریم که ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر را در زیر مشاهده می کنید.

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است مصریها نزدیک به 5500 سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600 سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک Robert Hooke پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 214 کیلو بایت

وضوع صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………….. 1

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………… 1

رده بندی الیاف در صنعت نساجی………………………………………………………………………….. 1

مقدمات تکمیل کالای نساجی………………………………………………………………………………… 2

روش های تکمیل کالای نساجی…………………………………………………………………………….. 2

انواع تکمیل……………………………………………………………………………………………………. 3

ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر……………………………………………………………………….. 9

DTY…………………………………………………………………………………………………………… 10

تعریف نخDTY………………………………………………………………………………………………. 10

انواع نخ DTY……………………………………………………………………………………………….. 11

مواد اولیه سالن DTY………………………………………………………………………………………. 11

فرایند تولید نخ………………………………………………………………………………………………… 11

اجزای DTY به ترتیب مسیر عبور نخ……………………………………………………………………. 13

مشخصه فریکشن……………………………………………………………………………………………… 15

سنسور………………………………………………………………………………………………………….. 17

انواع جت ها…………………………………………………………………………………………………… 19

کاربرد نخ DTY …………………………………………………………………………………………….. 20

دلایل عمل نخ کشی……………………………………………………………………………………………. 22

عیوب نخ DTY و علل آن…………………………………………………………………………………. 22

درجه بندی نخ های DTY …………………………………………………………………………………. 23

جت طبق ستبنگ………………………………………………………………………………………………. 23

FDY ………………………………………………………………………………………………………….. 24

مواد اولیه FDY …………………………………………………………………………………………….. 24

فرایند تولید نخ FDY ………………………………………………………………………………………. 25

ازدیاد طول و استحکام نخ های FDY ……………………………………………………………………. 28

محاسبه تولید ماشین ………………………………………………………………………………………… 28

نظالت جت ها …………………………………………………………………………………………………. 28

ظرفیت تولید سالن…………………………………………………………………………………………….. 29

وضع نیروی انسانی سالن…………………………………………………………………………………… 29

موضوع صفحه

انواع عیوب نخ سالن FDY ……………………………………………………………………………….. 29

بسته بندی FDY …………………………………………………………………………………………….. 29

درجات نخ………………………………………………………………………………………………………. 30

ضایعات…………………………………………………………………………………………………………. 30

ATY…………………………………………………………………………………………………………… 31

کاربرد ATY………………………………………………………………………………………………….. 31

انواع ATY…………………………………………………………………………………………………… 31

مواد اولیه سالن ATY………………………………………………………………………………………. 31

وضعیت ماشین های تولید پارس نخ ابهر…………………………………………………………………. 32

اجزای ماشین و کارکرد آنها…………………………………………………………………………………. 32

نقش هیتر اصلی………………………………………………………………………………………………. 33

مراحل تولید نخ ATY………………………………………………………………………………………. 34

انواع جت های مصرفی………………………………………………………………………………………. 37

انواع جت………………………………………………………………………………………………………. 38

نظافت جت های سرامیکی……………………………………………………………………………………. 38

تولید نخ FANCYیا SLAB……………………………………………………………………………… 39

کاربرد نخ فنسی……………………………………………………………………………………………….. 39

وضعیت نیروی انسانی سالن………………………………………………………………………………… 40

انواع عیوب نخ در سالن ATY……………………………………………………………………………. 40

بسته بندی ATY…………………………………………………………………………………………….. 41

TFO ………………………………………………………………………………………………………….. 42

تعریف TFO………………………………………………………………………………………………….. 42

کاربرد تخ TFO………………………………………………………………………………………………. 42

مواد اولیه سالن TFO………………………………………………………………………………………. 43

وضعیت ماشین های تولید در شرکت پارس نخ…………………………………………………………… 43

آزمایش دینامیکی خصوصیات نخ های تکسچره شده…………………………………………………… 44

تعیین عیوب نخ های تکسچره ……………………………………………………………………………… 45

تأثیر تنظیمات ماشین تکسچرایزینگ روی جمع شدگی و تجعد………………………………………… 48

انجام عمل تصحیح با اندازه گیری میزان جمع شدگی و انقباض موج در حالت استاتیک………….. 50

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………. 52

موضوع صفحه

ماشینCOPS…………………………………………………………………………………………………. 54

فرایند تولید نخ TFO……………………………………………………………………………………….. 56

تفاوت ماشین RATTI AND RPR…………………………………………………………………….. 57

سالن TFO……………………………………………………………………………………………………. 58

TENSIONER…………………………………………………………………………………………….. 59

اتو کلاو…………………………………………………………………………………………………………. 59

ظرفیت تولید سالن…………………………………………………………………………………………….. 60

بسته بندی……………………………………………………………………………………………………… 61

درجات نخ و خصوصیات آن…………………………………………………………………………………. 61

کنترل کیفی…………………………………………………………………………………………………….. 62

موارد کنترل در سالن POY………………………………………………………………………………… 64

آزمایشگاه ……………………………………………………………………………………………………… 65

کلاف پیچ……………………………………………………………………………………………………….. 65

تاب سنج……………………………………………………………………………………………………….. 67

TEXURAL…………………………………………………………………………….. 67

SOXTHERM…………………………………………………………………………………………….. 69

ویسکومتر……………………………………………………………………………………………………… 70

TENSIONMETER…………………………………………………………………………………….. 71

HARD NEESTEST ER……………………………………………………………………………… 71

تست بو…………………………………………………………………………………………………………. 71

تست رنگ……………………………………………………………………………………………………… 71

تأسیسات……………………………………………………………………………………………………….. 72

BOILER……………………………………………………………………………………………………. 72

چیلر…………………………………………………………………………………………………………….. 72

کمپرسور……………………………………………………………………………………………………….. 75

تولید آب نرم…………………………………………………………………………………………………… 75

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 75

پیشگفتار

تاریخچه

از آغاز پیدایش انسان ، همواره چگونگی پوشش و نجات او از سرما مطرح بوده است. مصریها نزدیک به 5500 سال پیش هنر ریسندگی و بافندگی پنبه را آموختند و چینیها با پرورش کرم ابریشم در حدود 3600 سال پیش مشکلات پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم دانشمند انگلیسی به نام رابرت هوک “Robert- Hooke” پیشنهاد کرد که می‌توان الیاف را با توجه به شیوه‌ای که کرم ابریشم عمل می‌کند تولید نمود.

پس از آن ، یک بافنده انگلیسی به نام لویزشواب Lois- Schwabe توانست الیاف بسیار ظریف شیشه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار ریز تهیه نماید. پس از چندی ، سایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و در نتیجه تولید الیاف شدند در سده‌های هجده و نوزدهم، همراه با انقلاب صنعتی ، رسیدگی و بافندگی مبدل به تکنولوژِی تهیه پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

رده بندی الیاف در صنعت نساجی

در صنعت نساجی الیاف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

الیاف طبیعی “Natural fibers” الیاف طبیعی شامل دو بخش الیاف نباتی و الیاف حیوانی می‌باشند.

الیاف نباتی مانند: پنبه، کتان، کنف، رامی و الیاف حیوانی مانند: پشم و ابریشم
الیاف کانی “Mineral fibres”: الیاف کانی الیافی هستند که مواد اولیه آنها از کانیها بدست می‌آیند مانند الیاف شیشه‌ای و الیاف فلزی.

الیاف مصنوعی که شامل دو دسته می‌باشند: یکی الیافی که منشا طبیعی دارند ولی توسط انسان دوباره تهیه می شوند مانند ویسکوز ، استات و تری استات که هر یک ریشه سلولزی دارند. و دیگری الیاف سینتتیک یا مصنوعی که از مشتقات نفتی تولید می‌شوند مانند: نایلون ، داکرون ، ارلون یا بطور کلی پلی آمیدها ، پلی استرها ، پلی اورتانها ، پلی اکریلونیتریل ، پلی وینیل کلراید و … .

مقدمات تکمیل کالای نساجی

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند. لذا لازم است به منظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرار داد. مانند توزین و متراژ پارچه ، کنترل عیوب پارچه ، گره گیری ، رفوگری و گرفتن ناخالصیها بخصوص در مورد پارچه‌های پشمی که دارای ناخالصیهای سلولزی و خرده چوب و … می‌باشد.

روشهای تکمیل کالای نساجی

عملیات و کارهای تکمیل در نساجی برای افزایش نرمی زیر دست ، درخشندگی و بطور کلی افزایش مرغوبیت پارچه می‌باشد. عملیات تکمیل بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارتند از: نوع الیاف ، ویژگی فیزیکی الیاف ، ابلیت جذب مواد گوناگون شیمیایی ، حساسیت الیاف نسبت به مواد تکمیل. عملیات تکمیل در مجاورت رطوبت ، دما و فشار معمولا به سه روش انجام می‌گیرد:

روشهای مکانیکی: مانند تراش پارچه ، خار زدن ، اطو کردن ، پرس کردن و … .

روشهای شیمیایی: مانند تکمیل رزین ، سفید کردن و مقاوم کردن پارچه در برابر آتش و غیره. در این روش معمولا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل بین لیف و ماده شیمیایی مصرف شده عمل تکمیل بدست می‌آید و یا اینکه ماده شیمیایی مصرف شده در اثر رسوب کردن و یا اضافه شدن در روی پارچه ، باعث تغییر در خواص پارچه می‌شود، فهرست

ممانند آهار دادن پارچه پنبه‌ای با محلول مواد پلیمری.

روشهای مکانیکی- شیمیایی: در این حالت از روشهای مکانیکی و شیمیایی بطور توام بهره گرفته می شود، مانند بشور و بپوش کردن پارچه و یا تثبیت حرارتی پارچه.

انواع تکمیل

تکمیل موقت

در این نوع تکمیل ، کالا را به منظور خاصی تحت عملیات تکمیلی قرار می‌دهند بطوری که اثر تکمیلی آن در عملیات بعدی مثل شستشو و غیره از بین می رود، مانند آهار دادن پارچه‌های پنبه‌ای برای عملیات بافندگی و شستشوی آهار پس از خاتمه عملیات بافندگی.

تکمیل دائم

در این نوع ، اثر تکمیلی تا زمانی که پارچه حالت خود را از دست ندهد (مخصوصا در مقابل شستشو و پوشش) باقی خواهد ماند، مانند رسوب دادن رزینهای مصنوعی مثل استرها و اترهای سلولز در روی پارچه و یا کلرینه کردن کالای پشمی یا تکمیل با فرمالدئیدها.

تکمیل ثابت

در این نوع ، اثر تکمیل مادام العمر در روی کالا باقی می‌ماند و حتی بعد از اینکه پارچه حالت و ماهیت خود را به عنوان پارچه خارجی از دست بدهد، آثار تکمیل در آن باقی خواهد ماند. مانند پلیمریزه کردن بعضی از منومرهای اکریلیکی در روی زنجیرهای اصلی مولکولهای پارچه‌های سلولزی و یا پروتئینی

شستشوی کالای نساجی

عمل شستشو ، اولین عمل تکمیل مرطوب می‌باشد و به منظور بر طرف کردن مواد خارجی مانند روغنهای ریسندگی ، واکسها و ناخالصیهای قابل حل در محلولهای شستشو انجام می‌گیرد. عملیات شستشو عبارتست از عمل کالا با پاک کننده‌های مناسب همراه با مواد قلیایی و یا در غیاب مواد قلیایی. در صورت استفاده از صابون برای عملیات شستشو ، احتیاج به آب نرم می‌باشد. ولی برای پاک کننده‌های مصنوعی چگونگی سختی آب اهمیت ندارد. همچنین برای اصلاح سفیدی پارچه و شفافیت رنگ الیاف آن عمل شستشو انجام می‌گیرد.

آهار زنی و آهار گیری

به منظور افزایش استحکام در برابر پارگی ، کاهش نیروی سایشی و خواباندن پرزهای سطحی الیاف نخهای تار را آهار می دهند. مواد آهاری ، ماکرومولکولهایی هستند که ممکن است بر اثر پیوند بین خود و یا با الیاف تشکیل پوششی به دو نخ دهند. آهار طبیعی عبارتند از: نشاسته‌ها و مشتقات آنها ، مشتقات سلولزی و (پروتئینها)). آهارهای مصنوعی عبارتند از: انواع پلی وینیل الکلها ، انواع پلی اکریلات و انواع کوپلیمراستایرین و مائیک اسید.

قبل از انجام عملیات تکمیل مرطوب لازم است آهار نخ تار پارچه با اندازه کافی بر طرف شود تا در مراحل شستشو ، سفیدگری و رنگرزی یا چاپ ، مزاحمت و نایکنواختی ایجاد نکند و در ضمن مقداری از مواد در تکمیل رنگ را به خود جذب نکند. روشهای آهارگیری عبارتند از: آهار گیری با اسید ، آهار گیری با روش تخمیر ، آهار گیری با اکسید کننده‌ها ، آهار گیری با آنزیمها.

مرسریزاسیون

یکی از عملیاتی که روی پنبه انجام می شود، عمل مرسریزه می‌باشد که شامل تماس پنبه (اعم از الیاف نخ یا پارچه) با محلول سود سوزآور و سپس شستشوی محصول در محلول رقیق اسید و سپس آب سرد به منظور خنثی کردن قلیایی و سرانجام خشک کردن محصول است. بر اثر مرسریزاسیون درخشندگی و جلای پنبه افزایش می‌یابد و ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آن تغییرات زیادی پیدا می‌کند. معمولا پارچه‌های مرغوب پنبه‌ای پیراهنی ، رومیزی ، ملحفه‌ای و همچنین نخهای قرقره مرسریزه می‌شوند.

سفیدگری

هدف از سفیدگری ، از بین بردن رنگدانه‌ها و ناخالصیهای دیگر و در نتیجه سفید جلوه دادن الیاف می‌باشد. البته سفیدگری پنبه بسیار مهم تراز سفیدگری پشم می‌باشد، چون درصد بالایی از پشم بصورت کالای رنگی به بازار عرضه می‌شود. ولی در مقابل ، مقدار زیادی از پارچه‌های پنبه‌ای بصورت سفید و یا پارچه‌های چاپ شده با زمینه سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد. پارچه‌های ملحفه‌ای ، رومیزی و پیراهنی نمونه‌هایی از پارچه‌های پنبه‌ای هستند که احتیاج به سفیدگری دارد.

سفیدگری پنبه بیشتر با مواد اکسید کننده مثل کلریت سدیم و هیپوکلریت سدیم و آب اکسیژنه و مواد احیا کننده مانند هیدروسولفیت و سفیدگری پشم با اکسید کننده آب اکسیژنه همراه با آمونیاک یا سیلیکات قلیایی و مواد احیا کننده ، اکسید گوگرد و یا بی سولفیت سدیم و اسید سولفوریک و سفیدگری الیاف مصنوعی با اکسید کننده آب اکسیژنه ، کلریت سدیم و هیپوکلریت سدیم و احیا کننده ، هیدروسولفیت و در صورت لازم مواد سفید نوری به همراه سفید کننده قبلی انجام می‌گیرد.

تکمیل ضد آب و دور کننده آب

تکمیل ضد آب پارچه به دو صورت امکان پذیر می‌باشد.

پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هیدروفوب (موادی که آب را به خود جذب نمی‌کنند) است، به نحوی که تمام منافذ پارچه مسدود گردد. این روش تکمیل ضد آب نام دارد. پارچه با کاربردهای خیمه و چادر ماشین با این روش تکمیل می‌گردد.
الیاف و یا نخ از مواد ضد آب پوشیده می‌شوند، به این ترتیب فضای بین نخها در پارچه کاملا باز می‌ماند و امکان انتقال هوا وجود دارد. این روش تکمیل دور کننده آب نام دارد و بیشتر پارچه‌های لباس مثل بارانی ، لباس ورزشی و کاربردهای مشابه با این روش تکمیل ضد آب می‌گردند. بعضی از مواد ضد آب و دور کننده آب عبارتند از: مواد هیدرولیز کننده نمکهای زیرکونیوم ، استره کردن سطح الیاف با اسیدهای چرب ، استفاده از رزینهای هیدروفوب مثل رزین کاربومید ، Permel ، Paraf fion و غیره ، ترکیبات آلی سیلیکونی و اسیدهای چرب کمپلکس گرم.

تکمیل ضد آتش

یکی از روش های تکمیل ضد آتش کالای نساجی ، پوشش آن بوسیله نمکهای آمونیوم می‌باشد که در گرما تولید آمونیاک نموده و بدین ترتیب با محبوس کردن آتش در خود باعث خاموش شدن و عدم پیشرفت آن می‌گردد. مناسبترین نمکهای آمونیوم ، دی آمونیوم فسفات و کربنات آمونیوم می‌باشد. سایر تکمیل کننده‌های ضد آتش عبارتند از: اکسیدهای نامحلول قلع ، آنتیموان و تیتان ، استره کردن سطحی سلولز با اسید فسفریک و یا دی آمونیوم در حضور اوره هیدروکسی متیل فسفونیوم کلراید (THPC) و غیره.

تکمیل ضد باکتری و ضد قارچ

مواد تکمیل کننده ضد باکتری بعنوان محافظت کننده از عرق عمل کرده و از تاثیر باکتریها و یا قارچها بر آن جلوگیری می‌کنند لذا چنانچه لباسهای ورزشی و یا لباس زیر با این مواد تکمیل گردند، از تخمیر عرق بدن توسط باکتریهای موجود در هوا و در نتیجه تجزیه و بوی بد آن جلوگیری می‌کنند. برخی از این تکمیل کننده‌ها عبارتند از: ترکیبات آمونیوم چهارتایی ، Irgasan DP300 ، Dodigen 226 ، پیوند زدن سلولز با نمکهای مس و نقره توسط گروههای کربوکسیل اسید آکریلیک و یا اسید متاکلریلیک و غیره.

نرم کننده‌ها

نرم کننده‌ها مایه لطافت و نرمی زیر دست پارچه می‌شوند و در اثر بیشتر کارهای چاپ و رنگرزی و عملیات تکمیل مانند ضد آتش کردن و ضد چروک کردن پارچه زیردست، حالت خشک و شکننده‌ای پیدا می‌کند که آنها را بوسیله نرم کننده‌ها ، نرم و لطیف می‌نمایند.

متداولترین نرم کننده‌ها عبارتند از: استرهای اسیدفتالیک و بنزیل فتالاتها برای نرم کردن اغلب رزینها بویژه PVC ، تری ملیتانها برای نرم کردن رزینهای مصرفی در ساخت کابلهای سیم و برق و ساخت سایر عایقها ، هیدروکربنهای نفتی با وزن زیاد که دارای اتم N S O می‌باشند در ساخت لاستیکها بکار می‌روند، نرم کننده‌های مقاوم در برابر آتش سوزی مانند فسفاتهای آلی و پارفینهای کلردار ، نرم کننده‌های اپوکسی و پلی اورتان و غیره.

توجه: باتوجه به مطالب ارائه شده در پیشگفتار بعضی از مراحل طی نساجی که در شرکت پارس نخ ابهرعملاً انجام میگیرد به صورت تئوری کارهای انجام شده توضیح داده میشود.

باتشکر

ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر

Dty:

تعریف نخ dty:

مخفف کلمه draw texturingمی باشد.drawبه معنی کشیدن وdraw-textruring یعنی نخی که تحت پروسه کشش و تکسچره شدن باشد.تکسچرایزینگ به معنای انجام عملیات گوناگون روی الیاف مصنوعی جهت نزدیک کردن خواص فیزیکی انها به الیاف طبیعی مثل فرو وموج وحجم دادن و…وغیره می باشد .در این پروسه سه عامل کشیدن دما وتاب به طور همزمان اعمال می شود.

هدف از تکسچره کردن تغییرخواص نخ مصنوعی به نخ طبیعی جذب رنگ ورطوبت قدرت پوشانندگی خاصیت اتو پذیری پفکی شدن می باشد.در این سالن نخ تکسچره شده به دست می اید. به طور کلی سه نوع نخ داریم:

1)استرچ2)set3)نیمه ست

2)نخ استرچ:این هیتر دوم ندارد ونخ حالت کششی دارد.

3)نخ ست:دمای هیتردوم40-20درجه پایین تر از هیتر اول است.در این نخ تاب زنده یا تاب مجازی صفر می شود.

4)نخ نیمه ست:دمای هیتر دوم 60-40درجه پایین تر از هیتر اول می باشد.نخ poyصاف وکش دار است که کاربردی در نساجی ندارد به همین دلیل باید طی عمل تکسچر ایزینک قرار گیرد.

انواع نخ :dty

1)simple(ساده):نخ هایی که که از جت هوا عبور نمی کند.

2)intermingle(گره دار):نخهایی که از جت هوا عبورمی کند.این نخها پفکی هستند

انواع گره:

گره خیلی ضعیف LL گره ضعیف L

گره قوی H گره خیلی قوی HH

مواد اولیه سالن dty:

نخpoyسفید ورنگی جزء مواد اولیه این سالن می باشد.وضعیت دستگاه های موجود در سالن dtyشرکت پارس نخ این سالن دارای 4دستگاه fk1000ساخت کمپانی barmag المان می باشد.هر دستگاه شامل دو ساید aوbمی باشد.هر دوک یک پوزیشن محسوب می شود هرسایدشامل 108پوزیشن می باشد.به هر 12دوک یک section(دهنه)گفته می شود.

*فرایند تولید نخ ساده وگره دار مشابه هم می باشد با این تفاوت که نخ ساده از جت هوا عبور نمی کند .

فرایند تو لیدنخ:

قفسه

قیچی((cuteer

غلتک(کاتس)w1

هیتر اول

منطقه خنک کننده

جت هوا→غلتک w2→سنسور→فریکشن

علتک wx

هیتر دوم

غلتک w3

سنسور

غلتک روغن

)W4پیچش نخ دوربوبین)

)W5علتک شیاردار)

W6(غلتک فریکشن)

اجزایdty به ترتیب مسیر عبور نخ:

قفسه-ابتدا نخ poy ازانباردریافت میشودودوکها روی قفسه چیده می شود.در هر ردیف 9 قفسه وجود دارد.هرقفسه 4ردیف و6دوک درهرردیف جای می گیرد هر دو دوک مربوط به یک پوزیشن میباشد که رزرو یک دوک به سر دیگردوک دیگر گره زده می شود.

-Yarn cuteer زمانیکه نخ از unitensخارج می شود این قسمت نخ را قطع می کند.که برای اعلام به اپراتور چراغ قرمز روشن می شود.غلتک تغذیهw1-این غلتک وظیفه تغذیه نخ را بر عهده دارد.به طور کلی قبل از هر غلتک عمل yarn displacement صورت می گیرد.این قسمت نخ راروی غلتکها جا به جا می کند چون عبور نخ از یک نقطه باعث فرسایش موضعی غلتکها می شود ومسیر عبورنخ به قوس ایجاد می شود.به همین دلیل غلتکهاراهر6ماه یکبار سنگ می زنند تا یک لایه نازک از روی ان برداشته شود.جنس این غلتکها پلی یورتان می باشد عمل جابه جا توسط غلتک بادامکی انجام میشود

String up –twist stopper-سیستم بالا بر دستگاه می باشد که پنیوماتیکی میباشد ونخ رابه بالای هیترمنتقل می کند. روی این قسمت قطعه ای وجود دارد که باعث می شود که نخ بین غلتک تغذیه وهیتراول تاب نبیند وفقط در هیتراول تاب ببیند.در بالا twist stopper(تاب گیر)وجود دارد تا ازنفوذتاب به عقب جلوگیری کند.

هیتراول-نقش ان اماده سازی نخ برای ایجاد فر میباشد .هیتر نخ را گرم می کند تا امادگی لازم برای تغییر فرم در ان ایجاد شود .دمای ان به دنیر نخ مصرفی بستگی دارد هرچه دنیر نخ بالاتر دما بالاتر میرود.درواقع این هیتر وظیفه گرم کردن نخ تا بالای دمای tg برای اماده کردن نخ جهت ایجاد تغییر شکل را دارد هر هیتر مربوط به دو پوزیشن است .تعداد 54هیتر وجود دارد وهر هیتر 4شیار دارد دو شیار مربوط به یک پوزیشن ودو شیار دیگر مربوط به پوزیشن دیگر است.دمای هیتر اول 230cاست.هیتر هر بخش جداگانه روشن و خاموش میشود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
ساختار اداری شرکت پارس نخ ابهر;اجزای DTY به ترتیب مسیر عبور نخ;محاسبه تولید ماشین

بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست رشته روانشناسی و علوم تربیتی doc

به گفته حمدالله مستوفی شهر زنجان را اردشیر بابكان ساخته و شهین خوانده است در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل كلمه شهین چنین تقریر یافته ( شهین نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد گویند آن شهر را اردشیر بابكان بنا كرده است (جهانگیری – برهان قاطع ) و شهری بود بزرگ در میان ری و آذربایجان و وجه تسمیه آن مخفف زندگان یعنی اهل كتاب زند است و زندیگان زن

به صفحه دریافت بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست را در زیر مشاهده می کنید.

به گفته حمدالله مستوفی شهر زنجان را اردشیر بابكان ساخته و شهین خوانده است در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل كلمه شهین چنین تقریر یافته ( شهین نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد گویند آن شهر را اردشیر بابكان بنا كرده است (جهانگیری – برهان قاطع ) و شهری بود بزرگ در میان ری و آذربایجان و وجه تسمیه آن مخفف زندگان یعنی اهل كتاب زند است و زندیگان زن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل: 77 کیلو بایت

فصل اول
معرفی سایت
فصل دوم
شناسایی پدیده بی سرپرستی
فصل سوم
بررسی نمونه های مشابه
فصل چهارم
روانشناسی کودک
فصل پنجم
مراحل رشد کودک
فصل ششم
روانشناسی نقاشی کودکان
فصل هفتم
تاریخچه بازی کودکان
فصل هشتم
کودک و معماری

فصل اول

معرفی سایت

وجه تسمیه زنجان :

به گفته حمدالله مستوفی شهر زنجان را اردشیر بابكان ساخته و شهین خوانده است. در فرهنگ نامه مرحوم دهخدا در ذیل كلمه شهین چنین تقریر یافته ( شهین نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد . گویند آن شهر را اردشیر بابكان بنا كرده است (جهانگیری – برهان قاطع ) و شهری بود بزرگ در میان ری و آذربایجان و وجه تسمیه آن مخفف زندگان یعنی اهل كتاب زند است و زندیگان زنگان شده و دال آن حذف گردیده (انجمن آرا آنندراج ) ما’خذ و منبع مستوفی در مورد كلمه شهین كه به زنگان اطلاق می گردیده مبهم است و تاكنون هیچ منبع موثق دیگری در این ارتباط اظهار نظر ننموده است.

آنچه مسلم است از نظر زبان شناسی كلمه شهین ارتباطی به زبانهای پارسی باستان و ادبیات اوستایی ندارد و برعكس كلمه زندیگان كه به معنای اهل كتاب زند ، معروفترین كتاب آئین زردشتی در دوران ساسانی و پسوند (گان) از پساوند پارسی باستان همچون آذربایگان، خدایگان و غیره بوده است . بطور حتم شهر در دوران ساسانی زندیگان نام داشته است كه به علت كثرت استعمال تخفیف یافته و در دوران استیلای اسلام زنگان نام داشته است ، و چون در زبان عربی حرف گ به ج تبدیل می گردد بنابر این كلمه زنگان به زنجان تبدیل شده است. اسم دیگر شهرستان زنجان (خمسه) است . اطلاق این كلمه به منطقه در منابع و متون جغرافیایی از اواخر دوران قاجار ظاهر شده و در مورد وجه تسمیه آن دو نظر می تواند مطرح باشد. نظر نخستین ناظر بر استقرار طوایفی از ایلات پنجگانه در این منطقه است . و محتملا وجود منطقه ای به نام (خمسه) در استان فارس كه بر مبنای استقرار پنج ایل نامگذاری شده بسود این نظریه است . در فرهنگ آنندراج ذیل كلمه زنگان چنین آمده ” چون پنج بلوك بود آنرا خمسه گویند ” لغت نامه دهخدا با تكرار مورد مزبور می نویسد ( این شهرستان “زنجان” از پنج بلوك بنام بخش حرمه ، بخش ابهر رود ، بخش قیدار ، بخش ماه نشان ، بخش سردان)

در این بخش بندی بخش های ایجرود ، زنجان رود ، كه جز’ خمسه اند سخنی به میان نیامده ، لاجرم این نظریه با شك و تردید مواجه میگردد. اما بخشهای پنجگانه ابهر رود ، خرا رود ، زنجان رود ، ایجرود ، سجاس رود كه بخشهای اصلی خمسه را تشكیل داده منبع و مرجع موثقی به وجه تسمیه آن می تواند باشد . كذر این نكته ضرورت دارد كه منطقه بزینه رود معروف به قشلاقات افشار كه هم اكنون از توابع خمسه است تا اواخر دوران در حوزه ساسی ولایت كردستان بوده است ، بنابراین پنج بلوك بودن منطقه قطعی بنظر میرسد.

دایره المعارف مصاحب بر این اساس ذیل كلمه (خمسه) می نویسد :

(خمسه مخفف ولایات خمسه در جنوب آذربایخان و غرب قزوین كرسی آن زنجان و از شهرهای معروفش سلطانیه پنج بلوك عمده ای كه این ناحیه به مناسبت آنها خمسه خوانده شده است عبارت بودند از ابهر رود ، زنجانرود ، ایجرود ،د سجاس رود كه حالیكه همگی جزو شهرستان زنجانند )

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

استان زنجان كه آنرا فلات زنجان نیز مینامند ، در ناحیه مركزی شمال غربی ایران واقع شده است . این استان در 47 درجه و 10 دقیقه تا 50 درجه و 5 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 25 دقیق تا 37 درجه و 10 دقیق عرض شمالی خط استوا ، با مساحتی نزدیك به 39369 كیلومتر مربع قرار گرفته است.

استان زنجان از شمال به استانهای اردبیل و گیلان ، از شرق به استان قزوین ، از جنوب به استان همدان ، از جنوب غربی و غرب به استانهای كردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی محدود است و از جمله استانهایی است كه به تنهایی با 7 استان كشور همسایه و همجوار است.

استان زنجان بر اساس آخرین تقسیمات كشوری ، دارای 3 شهرستان 13 بخش ، 8 شهر ، 44 دهستان و 981 آبادی دارای سكنه است . شهرستانهای این استان عبارتند از : زنجان ، ابهر و خدابنده .

آب و هوا

اوضاع جوی و شرایط اقلیمی منطقه بر حسب پستی و بلندیها سخت متغیر است. من حیث المجموع ارتفاعات دارای آب و هوای سرد كوهستانی ، زمستانهای پر برف و سرد و در تابستان معتدل و خشك می باشد . در این میان دره های قزل اوزن دارای آب و هوای معتدل تر بوده و دارای زمستانهای معتدل و تابستانهای نسبتا” گرم است. جلگه های مابین ارتفاعات نظیر جلگه سجاس ، منطقه قشلاقات اقشار و قسمت سفلای زنجان رود دارای آب و هوای معتدل تری هستند. بر اساس آمار و گزارشات هوا شناسی در 10 سال اخیر معدل حداكثر درجه حرارت سالانه 1/37+ درجه سانتیگراد و معدل حداقل درجه حرارت سالانه 5/19- درجه سانتیگراد بوده است.

خصوصیات نژادی:

از نظر تیپولوژی انسانی ، با توجه به سوابق تاریخی منطقه ، نقل و انتقالات سیاسی ایلات، هجوم های جنگی و بررسی تیپ های نژاد انسانی این چنین استنتاج می گردد كه مردم این شهرستان از نظر قومیت یكدست نمی باشند ، بلكه اختلاط و امتزاجی از اقوام آریایی كه در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد در منطقه ساكن شده و تیپ های مختلفی از اقوام ترك ، كه با نام طایفه قنغور در قرن هفتم هجری در منطقه سرازیر گردیده ، همچنین اقوام گرجی كه در دوران صفویه از آذربایجان كوچانیده شده با قبایل ایلات خمسه ، تیپ مخصوص زنجانی را كه در جلگه ها و حاشیه رودخانه های منطقه زندگی میكنند بوجود آورده است . از مشخصات این تیپ با رنگ پوست گندمی و چشمهای میشی با موهای به رنگ سیاه دیده میشوند ، تیپ اصیل كه در ارتفاعات و مناطق كوهستانی زندگی می كنند بعلت عدم فعل و انفعالات انسانی ، آریایی اصیل باقیمانده و از مشخصات این تیپ با رنگ پوست سفید ، چشمهای زاغ و موهای به رنگ بور و مردمانی بسیار آرامند كه تیپ اخیر در مناطق جمعیتی كوههای زنجان شمالی اكثریت دارند

جغرافیای تاریخی استان

استان زنجان یكی از نواحی تاریخی سرزمین ایران است و كاوشهای باستان شناختی و و آثار باقیمانده تاریخی ، دیرینگی و قدمت آن را نشان می دهند . پیشینه تاریخی این استان را میتوان در چهار دوره به شرح زیر مورد مطالعه قرارداد:

…. دوران پیش از تاریخ (هزاره هفتم تا اوایل هزاره سوم پیش از میلاد):

چگونگی سیر این دوره تمدنی به علت كمبود اطلاعات و مدارك ، تاریك و مبهم است . قدیمی ترین آثار دوران پیش از تاریخ كه در این منطقه یافته و بررسی شده اند ، احتمالا” به دوره (( بردوستین)) تعلق دارند . این یافته ها كه شامل ابزارهای كوچك جماعت های آغازین بشری است ـ در حدود سی هزار سال قدمت دارند . مشخص ترین زیستگاه این جماعت ها در زنجان ، غار تاریخی (گلجیك) است.

…. دوران تاریخی (اوایل هزاره سوم تا اواخر هزاره دوم پیش از میلاد):

یافته هایی كه از این دوره در منطقه ایجرود بدست آمده اند ، مورد بررسی قرار گرفته اند . پراكندگی زیستگاههای انسانی منطقه ایجرود در هزاره سوم و دوم پیش از میلاد ، در هشت كانون باستان شناسی و تداوم حیات آنها تا هزاره اول پیش از میلاد ، حكایت از شكوفایی و دیرپایی تمدن فلات مركزی ایران در این ناحیه دارد . آثار این دوران در روستای ضیا آباد ، آق كند ، گل تپه ، چایرلو ، قلتون و اوغول بیگ به دست آمده اند. ارزیابی و مطالعه آثار نقشهای سیاه رنگ بر روی سفالهی نخودی كشف شده از این كانون های تاریخی ، پیوند تمدنهای تپه حصار دامغان ، تپه سیلك كاشان ، تپه زاغه دشت قزوین و ایجرود را نشان داده است.

دو اثر از این دوره در جنوب غربی شهرستان خدابنده شناسایی شده اند: یكی در تپه تاریخی “یاریمجه” (تكمه تپه) در قشلاق های افشار ، و دیگری در تپه تاریخی ” امان ارقین بلاغی” منطقه بزینه رود شهرستان خدابنده ، كه هركدام بخشی از نادرترین آثار زیستگاههای انسانی دوران هزاره سوم و دوم پیش از میلاد را در خود جای داده اند.

…. دوران تاریخی جدید (اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن هفتم میلادی):

از این دوره نیز یافته هایی در منطقه زنجان بدست آمده است كه بارزترین آن نوعی سفال ساده خاكستری رنگ است كه یادگار زمان مهاجرت اقوام آریایی به این منطقه است.

پایه و اساس این اطلاعات نتایج بدست آمده از بررسی سفال هایی ست كه بیش تر بطور اتفاقی از گورستان ها و تپه های قدیمی منطقه كشف شده اند. تكنیك ،فرم و نقش این سفالینه ها ، مطمئن ترین ابزار شناسایی تمدن های پیش از تاریخ هستند.

یكی از قابل توجه ترین ظرفهایی كه در تمامی مراكز استقرار انسانی این دوره مورد استفاده قرار می گرفته است، ظرفهای سفالی قوری مانندی با لوله نسبتا” بلندی است كه در مراسم به خاك سپاری مردگان مورد استفاده قارا می گرفته است و در همه گورهای شكافته شده این دوره دیده شده است. نقش های روی سفالینه های تپه سیلك كاشان و مجسمه های باستانی لرستان ، ارتباط این نوع ظرف با مردگان را نشان می دهند. قوری های این منطقه كه عموما” بی نقش اند و با آثار بدست آمده از خوروین و املش قابل مقایسه اند ، احتمالا” دلیل دیگری بر پیوند این اقوام ، در اوایل هزاره اول پیش از میلاد است. شواهد تاریخی موجود نشان میدهد كه تا اوایل نیمه اول هزاره اول پیش از میلاد ، دستگاه فرمانروایی معینی در منطقه وجود نداشته و حكومت “اورارتویی” نیز به علت دوری مسافت نتوانسته بود بر این نواحی چیرگی یابد . هم چنین كمی ابزار و جنگ افزارهای به دست آمده از گورهای باستانی نشان میدهد كه برخلاف تمدن های فلات مركزی ایران كه اقوامی جنگجو بوده اند مردمان این منطقه به علت فراوانی چشمه سارها و آب های سطحی عمدتا” به دامداری و كشاورزی مشغول بوده اند و به همین جهت ، امنیت نسبی بر منطقه حاكم بوده است . طبق اسناد آشوری ها ، این منطقه در قرن نهم پیش از میلاد (اندیا) نام داشته است و به احتمال ضعیف ، اقوام ساكن آن با اقوام لولوبی و گوتی دامنه های زاگرس پیوند هایی داشته اند.

این منطقه از لحاظ جغرافیای تاریخی ، در آغاز هزاره اول پیش از میلاد ، شمال با كادوسیان و كاسپیان ، از مغرب با لولوبیان و گوتیان و از طرف جنوب شرقی و شرق با پدیده تاریخی ماد همسایه بوده است . در دوره های بعد مادها ، این اقوام را زیر فرمان آورده اند.

طبق اسناد آشوری در قرن هفتم پیش از میلاد ، منطقه زنجان “مادای” نام داشته است. آنچه این ادعا را درست می نمایاند ، كشف آثاری از هزاره اول یش از میلاد در روستای مادآباد زنجان است . اما به علت روی دادن جنگهای ممتد منطقه ای(در قرن های هفتم و هشتم پیش از میلاد ) تمدن در این منطقه به شكوفایی درخور دست نیافته است.

از قرن هفتم پیش از میلاد تا اواخر هزاره اول پیش از میلاد ، یعنی در تمام دوران شاهنشاهی هخامنشی ، سكه (دریك) و (ریتون) در خدابنده و گردنبندهای طلایی با بن مایه (موتیف) “گل لوتوس” كه نقش های آنها با كنده كاریهای تخت جمشید قابل مقایسه اند و همچنین چهرك (نقاب) طلایی مردگان گورها با آرایش مو و كلاه دوران هخامنشی را میتوان نام برد.

یادگارهای باستانی از جمله آتشگاه عظیم تخت سلیمان در غرب ، عبادگاه بهستان در جنوب و آتشكده های ساسانی در طارم نشان می دهند كه در دوران اشكانیان و ساسانیان ، دره های زنجان رود و قزل اوزن از رونق بیش تری برخوردار بوده اند. گزارش های جغرافیا دانان آغاز دوره اسلامی نیز این موضوع را تایید می كنند .

از پانزده كانون باستان شناسی بررسی شده این دوره ، 9 كانون در دره رود قزل اوزن و در طارم علیا واقع شده اند كه از شكوه و آبادانی این بخش از منطقه ، در قرن های دوم تا پنجم میلادی حكایت می كنند . از مهم ترین آثار آن دوره به آتشكده تشویر میتوان اشاره كرد كه در روستای تشویر در میان گورستانی تاریخی ، با سنگ و ساروج و با طرح چها طاقی در ابعاد 4*4 مترمربع با پوشش گنبدی شكلی ساخته شده است.

تركیب بنا ، یادآور سبك معماری آتشكده های دوران ساسانی است و با آتشكده های عظیم دوران ساسانی كه جنبه دولتی و تشریفاتی داشتند ، به عنوان آتشكده محلی مورد استفاده قرارمی گرفته است و با گذشت زمان ، پیرامون آن به گو.رستان تبدیل شده است.

دوران اسلامی ( از قرن 7 تا 19 میلادی برابر با قرن اول تا 14 هجری ):

این دوره از تاریخ زنجان ، با فتح آن در زمان خلافت عثمان و به دست ( برا بن عازب) سردار مشهور آغاز میشود.

به استناد مداركی كه از 62 كانون باستان شناختی منطقه به دست آمده است، به استثنا دره طارم علیا در رودخانه قزل اوزن و شهر زنجان ، در بقیه نواحی ، نقل و انتقال قدرت سیاسی و مذهبی به آرامی صورت گرفته و با خرابی و درگیری همراه نبوده است.

متن ها و اثرها ی موجود تاریخی نشان میدهند كه این منطقه در سرتاسر دوران اسلامی ، بویژه از قرن های چهارم تا هشتم هجری (در دوران حكومت حكومت كنگریان ، سلجوقیان و ایلخانیان) از شكوفایی اقتصادی ، فرهنگی و هنری برخوردار بوده است. از آثار این دوره می توان مسجدهای جامع قروه ، سجاس ، قلابر ، كاروان سراهای نیك پی ، سرچم ، آثار تاریخی عظیم سلطانیه ، خدابنده ، ابهر و سایر آثار تاریخی را نام برد.

اصولا” یكی از دلایل انتخاب سلطانیه به پایتختی ، رونق اقتصادی این منطقه در قرن هفتم و هشتم هجری بوده كه توجه ایلخانان مغول را به خود جلب كرده است . كاشی های مطلایی كه ز تپه نورآباد خدابنده به دست آمده اند ، گواهی بر رونق اقتصادی و فرهنگی آن دوره اند.

پس از برچیده شده حكومت ایلخانی به دست سربداران در قرن نهم هجری ، منطقه زنجان نیز دچار فتنه خانمان سوز تیمور لنگ شد و به شدت ویران گردید.

تنش های سیاسی و كشمكش های نظامی تا قرن دهم هجری شمسی ، مانع رشد و اعتلای اقتصادی و فرهنگی در این منطقه شده است . در دوران حكومت صفویه و قاجاریه ، به ویژه در دوران حكومت شاه طهماسب ، شاه عباس و آغامحمد خان ققاجار ، رونق نسبی اقتصادی و فرهنگی در منطقه برقرار بوده است . قسمت اعظم روستاهای بخش ها و شهرهای كنونی ، با توجه به نظام ارباب و رعیتی ، تا اواخر قرن سیزدهم هجری قمری تكوین یافته اند و در طول دهه های اخیر ، به سرعت در حال رشد و گسترش بوده اند . در زیر ، به اختصار ، به جغرافیای تاریخی شهرستان های استان اشاره میشود.:

زنجان:

تاریخ بنای شهرزنجان را هم زمان با سلطنت اردشیر بابكان دانسته اند و در آن زمان ، آنرا شهین یعنی منسوب به شاه می نامیدند . گفته میشود كه این نام طی قرون و اعصار به زنگان و سپس به زنجان تبدیل شده است . فتح زنجان توسط اعراب در زمان خلافت عثمان و توسط سردار عرب برا بن عازب – صورت گرفت و در این دوره ، این شهر ، شهری آباد و پرنعمت بوده است.

در قرون چهارم و پنجم هجری قمری ، زنجان به علت داشتن چراگاه های وسیع ، مورد توجه قبیله های ترك نژاد قرار گرفت و قبیله های گوناگون ترك در زنجان و نواحی مختلف آن ، بویژه در چمن سلطانیه ، مسكن گزیدند.

در حمله مغول ، شهر زنجانو آبادیهای اطراف آن آسیب فراوان دید . سپس ایلخانان مغول به این شهر توجه فراوان نشان داد ، مخصوصا” سلطان محمد خدابنده ، از زمانی كه مذهب تشیع را پذیرفت ، در توسعه این ناحیه كوشید و زمینه تبدیل آن به یك مركز اسلامی رافراهم كرد تا پس از آن در اندك زمانی به یكی از مراكز مهم سیاست و تجارت تبدیل گردد.

تاریخ زنجان در سده های بعدی نیز گزارشگر حوادث مختلف سیاسی است. این شهر شاهد رویدادهای سیاسی ، اجتماعی و مذهبی نظیر شورش علی محمد باب ، مبارزات ملوك الطوایفی ، نهضت مشروطیت ، تاخت و تاز فئودال ها ، درگیری دموكرات های آذربایجان و … بوده است . هرچند برخی از این رویدادها ، رهاوردی جز ناملایمات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی برای مردم این شهر نداشته اند ، اما هرگز فرهنگ و مدنیت استعماری در این شهر نفوذ نكرده است و اكثر قریب به اتفاق مردم / همچنان در حفظ شعایر مذهبی و سنتی خود پابرجا و اسوار باقی مانده اند . این منطقه زادگاه بزرگانی چون شیخ شهاب الدین سهروردی و علمای نامی دیگری بوده است كه مایه فخر فرهنگ ایرانی و اسلامی هستند .

ابهر:

منطقه ابهر و مناطق اطراف ابهررود ، كه به زبان محلی (ابهرچای) نامیده میشود ، از نخستین زیستگاههای انسانی در ایران است و از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است. بررسی این مناطق نشان میدهد كه دره ابهر رود در هزاره دوم پیش از میلاد از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است. درقرن نهم پیش از میلاد ، مادها در این منطقه اتحادیه ای از قبیله های گوناگون را به وجود آوردند كه مقر آن در ابهرچای بوده است . به استناد شواهد تاریخی ، در سال 82 پیش از میلاد ، در دره ابهر چای میان مادها و آشوری ها نبردی درگرفته است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی اقامتگاه كودكان بی سرپرست – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
اقامتگاه كودكان بی سرپرست;وجه تسمیه زنجان;موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس رشته گزارش کارآموزی و کارورزی doc

مهندسان با تعیین خواص مواد به وسیله انجام آزمونهای استاندارد بر روی قطعات آزمون كاملا آشنایند بیشتر دانستنی‌های ارزشمند، از قبیل داده‌های مرتبط به خواص كششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده به كمك این آزمونها به دست می‌آید،

به صفحه دریافت گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس خوش آمدید.

امیدواریم که گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس را در زیر مشاهده می کنید.

مهندسان با تعیین خواص مواد به وسیله انجام آزمونهای استاندارد بر روی قطعات آزمون كاملا آشنایند بیشتر دانستنی‌های ارزشمند، از قبیل داده‌های مرتبط به خواص كششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده به كمك این آزمونها به دست می‌آید،

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 3.071 مگا بایت

فصل اول :

1- ضرورت بازرسی

2- انواع سیستمهای بازرسی

1- ضرورت بازرسی

مهندسان با تعیین خواص مواد به وسیله انجام آزمونهای استاندارد بر روی قطعات آزمون كاملا آشنایند. بیشتر دانستنی‌های ارزشمند، از قبیل داده‌های مرتبط به خواص كششی، فشاری، برشی و ضربه‌ای ماده به كمك این آزمونها به دست می‌آید، اما این گونه آزمونها ماهیتی ویرانگر دارند. وانگهی خواص ماده كه به كمك آزمون استاندارد ویرانگر تعیین می‌شود، لزوما رهنمون روشنی به سوی مشخصه‌های كاربردی قطعه پیچیده‌ای كه بخشی از مجموعه مهندسی بزرگتری است، ارائه نمی كند. در ماده یا قطعه در حین ساخت، انواع نقصها به اندازه‌های مختلف ممكن است بوجود آید و ماهیت اندازه دقیق نقص بر كاركرد آتی آن قطعه نیز تاثیر می‌گذارد. نقصهای دیگری مانند تركهای ناشی از خستگی یا خوردگی، در حین كار با ماده نیز ممكن است بوجود آید. منشاء انواع نقص در مواد و قطعات در شكل 1 دیده می‌شود. بنابراین برای آشكار سازی نقصها در مرحله ساخت، و همچنین برای آشكار سازی و مشاهده آهنگ رشد آنها در حین عمر كاری هر قطعه یا مجموعه، باید وسایل قابل اطمینانی در اختیار داشت.

مراحل بازرسی و آزمایش جوش:

الف) بازرسی قبل از جوشكاری

شامل كنترل نقشه كشی در اجرای جوش، انتخاب فرایند جوشكاری، آزمایش كیفیت مواد مصرفی وسایل و تجهیزات جوشكاری، برشكاری و ……

ب) بازرسی ضمن جوشكاری

شامل پخ سازی مناسب _ تمیزی محل جوشكاری _ مونتاژ قطعات، وضعیت جوشكاری و …..

ج) بازرسی بعد از جوشكاری

ارزیابی مناسب بودن سازه جوش داده شده برای هدف تعیین شده و انجام آزمایشات و بازرسی های اتصال جوش كه شامل مخرب (DT) و آزمایش‌های غیر مخرب (NDT) می‌باشد

فهرست مطالب

چكیده

الف

فصل اول:

1

1- ضرورت بازرسی

2

2- انواع سیستم‌های بازرسی

6

3- چگونگی بازرسی

6

فصل دوم:

1-2- ایمنی در جوشكاری

8

9

2-2- بازرسی در جوشكاری

14

1-2-2- بازرسی با مواد نفوذ كننده PT

14

مقدمه

14

اصول بازرسی با مواد نفوذ كننده

14

آماده سازی و تمیز كاری سطح

16

كاربرد مواد نفوذ كننده

17

ظهور

18

برتریها و محدودیت‌ها

18

گستره كاربرد

18

2-2-2- آزمون فراصوتی UT

22

مقدمه

22

ماهیت صوت

22

سیستم‌های نمایش

22

روش‌های بازرسی

23

تشخیص نقصها

25

شرایط سطح

25

پاره‌ای از كاربرد‌های آزمون فراصوتی

26

3-2-2- شرح وظایف

28

عملكرد

28

مراحل كار در كارگاه

29

فصل سوم : نتیجه گیری

31

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گزارش كارآموزی ;شرکت ناظرین جوش پارس;جوشكاری در شرکت ناظرین جوش پارس;بازرسی با مواد نفوذ كننده PT