گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS رشته کشاورزی و زراعت doc

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث

به صفحه دریافت گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS خوش آمدید.

امیدواریم که گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS را در زیر مشاهده می کنید.

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 218

حجم فایل: 1.595 مگا بایت

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه…………………………………. 2

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی. 4

توضیح وظایف اساسی موسسه…………………. 12

تشكیلات موسسه…………………………… 15

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها……………………. 18

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان……… 20

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار……. 21

بخش تحقیقات سن گندم…………………….. 23

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان…………….. 24

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات……………….. 27

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی………….. 29

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی…………… 31

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك……………… 32

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی 33

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها……………… 34

عنوان صفحه

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی…. 35

نیروی انسانی…………………………… 36

طرح‌های تحقیقاتی………………………… 37

انتشارات………………………………. 38

منابع فصل……………………………… 41

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی……………………… 43

فصل 3: كلیات

كلیات…………………………………. 47

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات

اتاله كردن حشرات……………………….. 50

تهیه پرپاراسیون از حشرات كوچك……………. 53

منبع این فصل…………………………… 58

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه…………………………………. 60

مرفولوژی مراحل رشدی…………………….. 61

دموگرافی و دینامیسم جمعیت……………….. 67

عنوان صفحه

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای………………….. 68

مگس سفید………………………………. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای 79

انواع آندوسولفان……………………….. 81

عسلك پنبه……………………………… 88

كنه دو نقطه‌ای………………………….. 93

شپشك آرد آلود ساحلی…………………….. 95

منابع این فصل………………………….. 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان…………………….. 99

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها…………. 100

رده‌بندی‌ سن‌ها…………………………… 106

الف: زیرراسته سن‌های آبزی………………… 106

ب: زیر راسته سن‌های خاكزی………………… 107

سن گندم……………………………….. 111

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده……………………………………… 126

عنوان صفحه

مواد و روش‌ها…………………………… 129

نتایج…………………………………. 131

بحث…………………………………… 133

نتیجه این آزمایشات……………………… 139

منابع این فصل………………………….. 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز……………………….. 143

24 SC Tracer…………………………….. 149

سم دلتامترین 5/2% EC……………………. 161

دپیتركس 80% SP…………………………. 161

موسپیلان 4/20%………………………….. 162

مگس خربزه……………………………… 173

سرخرطومی هندوانه……………………….. 177

منابع این فصل………………………….. 180

عنوان صفحه

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا……………………………………… 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه…………………………………. 192

ابعاد كشاورزی دقیق……………………… 194

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق……….. 195

PIPM‌ درون مزرعه………………………… 196

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV…………. 197

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV 198

PIPM‌در سطوح وسیع……………………….. 199

اطلاعات منطقه‌ای…………………………. 200

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی………………. 200

سیستم حمایت از تصمیم……………………. 201

ذخیره و بازیافت GIS……………………… 204

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات……………….. 207

IPM و تكنولوژی حشرات……………………. 212

عنوان صفحه

منابع این فصل………………………….. 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین…………………………….. 216

منابع فارسی……………………………. 217

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorumو B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

عکس شماره 43 : دستگاه GPS

عکس شماره 44 : هواپیمای UAV

عکس شماره 45 : هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه…………………………………. 2

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی. 4

توضیح وظایف اساسی موسسه…………………. 12

تشكیلات موسسه…………………………… 15

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها……………………. 18

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان……… 20

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار……. 21

بخش تحقیقات سن گندم…………………….. 23

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان…………….. 24

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات……………….. 27

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی………….. 29

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی…………… 31

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك……………… 32

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی 33

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها……………… 34

عنوان صفحه

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی…. 35

نیروی انسانی…………………………… 36

طرح‌های تحقیقاتی………………………… 37

انتشارات………………………………. 38

منابع فصل……………………………… 41

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی……………………… 43

فصل 3: كلیات

كلیات…………………………………. 47

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اتاله كردن حشرات

اتاله كردن حشرات……………………….. 50

تهیه پرپاراسیون از حشرات كوچك……………. 53

منبع این فصل…………………………… 58

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه…………………………………. 60

مرفولوژی مراحل رشدی…………………….. 61

دموگرافی و دینامیسم جمعیت……………….. 67

عنوان صفحه

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای………………….. 68

مگس سفید………………………………. 72

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای 79

انواع آندوسولفان……………………….. 81

عسلك پنبه……………………………… 88

كنه دو نقطه‌ای………………………….. 93

شپشك آرد آلود ساحلی…………………….. 95

منابع این فصل………………………….. 97

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان…………………….. 99

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها…………. 100

رده‌بندی‌ سن‌ها…………………………… 106

الف: زیرراسته سن‌های آبزی………………… 106

ب: زیر راسته سن‌های خاكزی………………… 107

سن گندم……………………………….. 111

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده……………………………………… 126

عنوان صفحه

مواد و روش‌ها…………………………… 129

نتایج…………………………………. 131

بحث…………………………………… 133

نتیجه این آزمایشات……………………… 139

منابع این فصل………………………….. 141

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز……………………….. 143

24 SC Tracer…………………………….. 149

سم دلتامترین 5/2% EC……………………. 161

دپیتركس 80% SP…………………………. 161

موسپیلان 4/20%………………………….. 162

مگس خربزه……………………………… 173

سرخرطومی هندوانه……………………….. 177

منابع این فصل………………………….. 180

عنوان صفحه

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا……………………………………… 182

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه…………………………………. 192

ابعاد كشاورزی دقیق……………………… 194

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق……….. 195

PIPM‌ درون مزرعه………………………… 196

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV…………. 197

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV 198

PIPM‌در سطوح وسیع……………………….. 199

اطلاعات منطقه‌ای…………………………. 200

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی………………. 200

سیستم حمایت از تصمیم……………………. 201

ذخیره و بازیافت GIS……………………… 204

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات……………….. 207

IPM و تكنولوژی حشرات……………………. 212

عنوان صفحه

منابع این فصل………………………….. 214

فصل دهم: منابع

منابع لاتین…………………………….. 216

منابع فارسی……………………………. 217

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorumو B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

عکس شماره 43 : دستگاه GPS

عکس شماره 44 : هواپیمای UAV

عکس شماره 45 : هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن

فصل اول:

توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات

و بیماری‌های گیاهی

«مقدمه»[1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و …. با ایجاد قحطی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كراراً دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.

تحقیقات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.

به واقع تحقیقات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.

«تاریخچه موسسه»[2]

تاریخچه گیاهپزشكی در ایران در واقع تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی‌های گیاهپزشكی نسبت به سایر رشته‌های كشاورزی شروعی زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراین بررسی‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پایان تحصیلات در روسیه در1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزی كرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 شمسی واحد كوچكی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی- آفات و مبارزه آنها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور كشاورزی و بعضا دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشكی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. ازجمله اولین كسی بود كه تدریس حشره شناسی و جانور شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانور شناسی پزشكی و دامپزشكی نیز با افشار آغاز شد و نیز او بر خلاف برخی مدعیات، پایه‌گذار تحقیقات جانور شناسی و همچنین اولین موزه جانور شناسی در ایران بود. به هر حال اداره كوچكی كه در آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرایی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سالها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشكده كشاورزی فعلی) نیز تدریس می‌كرد و نیز به تحقیق و تالیف مقالات و كتاب‌هایی می‌پرداخت كه برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال‌ها موزه جانورشناسی دانشكده كشاورزی كرج را پایه‌گذاری نمود. در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یك سو اداره كوچكی را در انستیتو پاستور تشكیل داد كه منجر به موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت‌های وی در دانشكده كشاورزی كرج، هسته اولیه گروه‌های گیاه‌پزشكی دانشگاه‌های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می‌شدند روز به روز توسعه می‌یافت به طوری كه در سال‌های 1313 و 1314 در شمال كشور اولین و شاید تنها مبارزه كاملا موفق بیولوژیك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم كشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» كه ریاست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر كشاورزی و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می‌كرد.

با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخیم و كریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به كار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشكده كشاورزی كرج نظیر شادروان هایك میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرات ایران و تعیین نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات موسسه را كه اكنون رسما موزه حشرات مهندس هایك میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهان، با آمدن شادروان دكتر اسفندیار اسفیاری بنیانگذار این نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علف‌های هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان، كار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان كار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش‌ها به همراه تشكیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان كشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و برزگ بخش تحقیقات رستنی‌های موسسه به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذكور در سال 1326 مجدداً به اداره كل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه كه روز به روز بر كمیت و كیفیت آن افزوده می‌شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسی‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله‌زار نو و انقلاب) پیوست.

در سال 1326 اداره بررسی آفات به سطح اداره كل ارتقا یافت و به «اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت كل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یك ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شركت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم دراین زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان و تبریز و ورامین گشایش یافت.

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه موسسه و نیز گیاهپزشكی كشور دانست در این سال بر پایه تصویب نامه هیات وزیران 56000 متر مربع از زمین‌های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تاسیسات جدید در اختیار اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ موسسه پیش آمد، بدین معنی كه در سال 1341 باز هم با تصویب هیات وزیران اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت كشاورزی، از امكانات، اختیارات و استقلال ویژه‌ای برخوردار شد، لیكن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره كل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال‌ها كار احداث ساختمانها و آزمایشگاه‌های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت. در سال 1341 انستیتو توانست 15 هكتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تاسیسات و مزارع و باغ‌های آزمایشی و خانه‌های سازمانی محققین به دست آورد، انستیتو در سال 1342 رسما به ساختمان‌های تازه افتتاح شده در محلی فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هكتار دیگر از زمین‌های خالصه را به دست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه موسسه رسمیت یافت. در این سال‌ها موسسه توسط هیات 5 نفری مركب از آقایان دكتر قوام الدین شریف، دكتر علی اكبر آگه، شادروان مهندس هایك میرزایانس، شادروان فیروز تقی‌زاده و دكتر مجید امیدوار اداره می‌شد كه هر سال یكی از اعضای هیات وظیفه ریاست و یكی دیگر معاونت موسسه را به عهده می‌گرفت، با تصویب قانون موسسه، مدیریت چرخشی پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دكتر عباس دواچی ریاست موسسه را به عهده گرفت. در طول دهه‌های چهل و پنجاه موسسه دوران شكوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت‌های فراوانی را با همت و كوشش كاركنان و مدیران متعهد و دلسوزخود به دست آورد. كادر تحقیقاتی موسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی‌كرد و فضای آزمایشگاه‌های آن محدود به 5 اطاق 3*4 متری بود. موسسه با یك برنامه منظم توفیق یافت كه تحصیل كردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون‌های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده‌ای از آنان را برای تكمیل معلومات و تحقیقات به خارج از كشور گسیل دارد. در این دوران موسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه‌های متعدد و اطاق‌های حرارت ثابت و آزمایشگاه‌های مجهز تاسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسكونی برای اسكان محققین خود احداث كند و علاوه بر این واحدهای (آزمایشگاه‌های) استانی و شهرستانی را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنكابن، گرگان، مشهد، ورامین، كرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، رفسنجان، جیرفت، اهواز و كرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز موسسه توانست با تلاش كادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشكسوتان خود، طرح‌های بسیاری را در تمام زمینه‌های گیاه‌پزشكی و علوم وابسته اجرا كرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله كتب و نشریات و اطلاعات و محقق و كارشناس، با مراكز مهم تحقیقات گیاه پزشكی و دانشگاه‌های كشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاش‌ها موجب شد كه موسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Institute و با سر واژگان PPDRI‌ شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه‌های 40 و 50 را به حق می توان دوران طلایی شكوفایی و توسعه موسسه دانست.

فصل اول:

توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات

و بیماری‌های گیاهی

«مقدمه»[1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و …. با ایجاد قحطی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كراراً دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.

تحقیقات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.

به واقع تحقیقات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.

«تاریخچه موسسه»[2]

تاریخچه گیاهپزشكی در ایران در واقع تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی‌های گیاهپزشكی نسبت به سایر رشته‌های كشاورزی شروعی زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراین بررسی‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پایان تحصیلات در روسیه در1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزی كرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 شمسی واحد كوچكی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی- آفات و مبارزه آنها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور كشاورزی و بعضا دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشكی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. ازجمله اولین كسی بود كه تدریس حشره شناسی و جانور شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانور شناسی پزشكی و دامپزشكی نیز با افشار آغاز شد و نیز او بر خلاف برخی مدعیات، پایه‌گذار تحقیقات جانور شناسی و همچنین اولین موزه جانور شناسی در ایران بود. به هر حال اداره كوچكی كه در آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرایی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سالها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشكده كشاورزی فعلی) نیز تدریس می‌كرد و نیز به تحقیق و تالیف مقالات و كتاب‌هایی می‌پرداخت كه برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال‌ها موزه جانورشناسی دانشكده كشاورزی كرج را پایه‌گذاری نمود. در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یك سو اداره كوچكی را در انستیتو پاستور تشكیل داد كه منجر به موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت‌های وی در دانشكده كشاورزی كرج، هسته اولیه گروه‌های گیاه‌پزشكی دانشگاه‌های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می‌شدند روز به روز توسعه می‌یافت به طوری كه در سال‌های 1313 و 1314 در شمال كشور اولین و شاید تنها مبارزه كاملا موفق بیولوژیك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم كشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار «آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» كه ریاست آن را شخصاً عهده‌دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم وزیر كشاورزی و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا واقع در خیابان فردوسی تهران) فعالیت می‌كرد.

با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخیم و كریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به كار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشكده كشاورزی كرج نظیر شادروان هایك میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرات ایران و تعیین نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات موسسه را كه اكنون رسما موزه حشرات مهندس هایك میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهان، با آمدن شادروان دكتر اسفندیار اسفیاری بنیانگذار این نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علف‌های هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان، كار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان كار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش‌ها به همراه تشكیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان كشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و برزگ بخش تحقیقات رستنی‌های موسسه به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذكور در سال 1326 مجدداً به اداره كل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه كه روز به روز بر كمیت و كیفیت آن افزوده می‌شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسی‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله‌زار نو و انقلاب) پیوست.

در سال 1326 اداره بررسی آفات به سطح اداره كل ارتقا یافت و به «اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه» تغییر نام داد و تحت نظارت و سرپرستی مدیریت كل دفع آفات نباتی قرار گرفت و محل آن نیز تغییر یافت و به یك ساختمان استیجاری واقع در خیابان سعدی مقابل شركت بیمه ملی ایران منتقل گردید. هم دراین زمان بعضی واحدهای شهرستانی آن در اهواز، اصفهان و تبریز و ورامین گشایش یافت.

سال 1339 را باید اولین نقطه عطف در تاریخچه موسسه و نیز گیاهپزشكی كشور دانست در این سال بر پایه تصویب نامه هیات وزیران 56000 متر مربع از زمین‌های دولتی (خالصه) اوین برای ایجاد تاسیسات جدید در اختیار اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدی در تاریخ موسسه پیش آمد، بدین معنی كه در سال 1341 باز هم با تصویب هیات وزیران اداره كل بررسی آفات نباتی و قرنطینه، به انستیتوی بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی تغییر نام داد و به صورت سازمانی وابسته به وزارت كشاورزی، از امكانات، اختیارات و استقلال ویژه‌ای برخوردار شد، لیكن قسمت قرنطینه از آن جدا شد و به اداره كل دفع آفات نباتی (سازمان حفظ نباتات فعلی) پیوست. در این سال‌ها كار احداث ساختمانها و آزمایشگاه‌های جدید در زمین واگذاری آغاز شد و ادامه یافت. در سال 1341 انستیتو توانست 15 هكتار دیگر از اراضی اوین را برای احداث تاسیسات و مزارع و باغ‌های آزمایشی و خانه‌های سازمانی محققین به دست آورد، انستیتو در سال 1342 رسما به ساختمان‌های تازه افتتاح شده در محلی فعلی انتقال یافت و در سال 1343 حدود 12 هكتار دیگر از زمین‌های خالصه را به دست آورد. در سال 1344 قانونی به نام «قانون تاسیس موسسه بررسی آفات و بیماری‌های گیاهی» از تصویب مجلسین وقت گذشت. در این قانون واژه انستیتو حذف و به جای آن واژه موسسه رسمیت یافت. در این سال‌ها موسسه توسط هیات 5 نفری مركب از آقایان دكتر قوام الدین شریف، دكتر علی اكبر آگه، شادروان مهندس هایك میرزایانس، شادروان فیروز تقی‌زاده و دكتر مجید امیدوار اداره می‌شد كه هر سال یكی از اعضای هیات وظیفه ریاست و یكی دیگر معاونت موسسه را به عهده می‌گرفت، با تصویب قانون موسسه، مدیریت چرخشی پنج نفره جای خود را به مدیریت ثابت داد و شادروان دكتر عباس دواچی ریاست موسسه را به عهده گرفت. در طول دهه‌های چهل و پنجاه موسسه دوران شكوفایی و پیشرفت چشمگیری را پشت سر گذاشت و موفقیت‌های فراوانی را با همت و كوشش كاركنان و مدیران متعهد و دلسوزخود به دست آورد. كادر تحقیقاتی موسسه پیش از این دوران از حدود 10 نفر تجاوز نمی‌كرد و فضای آزمایشگاه‌های آن محدود به 5 اطاق 3*4 متری بود. موسسه با یك برنامه منظم توفیق یافت كه تحصیل كردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون‌های استخدامی بسیار دشوار به خدمت بگیرد و عده‌ای از آنان را برای تكمیل معلومات و تحقیقات به خارج از كشور گسیل دارد. در این دوران موسسه توانست چندین ساختمان بزرگ، گلخانه‌های متعدد و اطاق‌های حرارت ثابت و آزمایشگاه‌های مجهز تاسیس نماید و همچنین تعدادی منزل مسكونی برای اسكان محققین خود احداث كند و علاوه بر این واحدهای (آزمایشگاه‌های) استانی و شهرستانی را به 15 واحد (تبریز، ارومیه، بندرانزلی، تنكابن، گرگان، مشهد، ورامین، كرج، اصفهان، شیراز، بندرعباس، رفسنجان، جیرفت، اهواز و كرمانشاه) برساند. از بعد تحقیقاتی نیز موسسه توانست با تلاش كادرهای تحقیقاتی و فنی جوان و هدایت پیشكسوتان خود، طرح‌های بسیاری را در تمام زمینه‌های گیاه‌پزشكی و علوم وابسته اجرا كرده و به نتایج مهمی دست یابد. در این دوران ارتباطات تحقیقاتی و علمی و مبادله كتب و نشریات و اطلاعات و محقق و كارشناس، با مراكز مهم تحقیقات گیاه پزشكی و دانشگاه‌های كشورهای پیشرفته، رشد چشمگیری یافت. همین تلاش‌ها موجب شد كه موسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Disease Research Institute و با سر واژگان PPDRI‌ شناسایی و اعتبار بین المللی یابد. دهه‌های 40 و 50 را به حق می توان دوران طلایی شكوفایی و توسعه موسسه دانست.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی – مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی، كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV، GPS و GIS – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی كشاورزی و آفات گیاهی به انضمام UAV GPS و GIS ;بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی;اطلاعات مربوط به مقیاس محلی

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها رشته کشاورزی و زراعت doc

بنام خداوند بخشنده مهربان، آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در صورتیکه می دانید خدا بی مانند است

به صفحه دریافت گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها خوش آمدید.

امیدواریم که گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها را در زیر مشاهده می کنید.

بنام خداوند بخشنده مهربان، آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در صورتیکه می دانید خدا بی مانند است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 313

حجم فایل: 254 کیلو بایت

بنام خداوند بخشنده مهربان، آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در صورتیکه می دانید خدا بی مانند است.

(سوره بقره، آیه 22)

پروردگار کریم را از صمیم قلب حمد سپاس می گویم که از کرم و لطف بی دریغ خود، این بنده ناتوان را توانی عنایت فرمود تا به گردآوری این گزارش همت گمارد.

بر خود لازم می دانم از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد اشکان که همیشه راهنما و یاری گر من بوده اند و در کلیه سال های تحصیل از مراتب فضل و راهنمایی های دلسوزانه ایشان بهره برده ام سپاسگذاری نمایم.

همچنین از جناب آقای دکتر عزیز شیخی گرجان سرپرست محترم کارآموزی که در طول دوره کارآموزی راهنمای من بوده اند و در طی این دوره از راهنمایی و ارشاد خود جهت بهبود کمی و کیفی این گزارش هرگز مضایقه نفرموده اند کمال تشکر را دارم. و در پایان از دیگر عزیزانی که چه در گردآوری این گزارش و چه در طول تحصیل اینجانب مرا یاری کرده و یا به نحوی مؤثر بوده اند صمیمانه سپاسگذاری می نمایم.

باشد که روزی به لطف و مرحمت خداوند، ذره ای از زحمات این عزیزان را جبران نمایم.

تقدیم به روح بلند پدرم

و قلب پرمهر مادرم

که در تمام مراحل زندگی مشوق و پشتیبان من بوده اند و تمام موفقیت های خود را در عرصه زندگی مدیون لطف و حمایت و زحمات بیشمار آنان می دانم.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

مقدمه………………………………..

تاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

شرح وظایف اساسی مؤسسه………………….

تشکیلات مؤسسه………………………….

بخش تحقیقات آفتکش ها…………………..

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان…….

بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار…

بخش تحقیقات سن گندم……………………

بخش تحقیقات بیماری های گیاهی……………

بخش تحقیقات رده بندی حشرات……………..

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی………….

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی…………….

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک…………….

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان

عنوان صفحه

بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها……………

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی..

نیروی انسانی………………………….

طرح های تحقیقاتی………………………

انتشارات……………………………..

منابع فصل…………………………….

فصل 2: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی…………………….

فصل 3: کلیات

کلیات………………………………..

فصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشرات……..

نحوه پرپاراسیون……………………….

اتاله کردن حشرات………………………

منابع فصل…………………………….

عنوان صفحه

فصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه

زیر راسته جوربالان Homoptera………………………………..

کلید تشخیص خانواده های راسته جوربالان…….

خانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidae

سفید بالک ها Aleurodidae…………………………………………

مراحل رشدی……………………………

تخم………………………………….

پوره خزنده (اولین مرحله پورگی)………….

سنین دوم و سوم پورگی…………………..

شفیره………………………………..

بالغین……………………………….

دموگرافی و دینامیسم جمعیت………………

آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانه…..

مگس سفید……………………………..

عسلک پنبه…………………………….

کنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)…………

عنوان صفحه

شپشک آرد آلود ساحلی……………………

منابع فصل…………………………….

فصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندم

راسته Hemiptera (ناجوربالان)……………..

زیر راسته سن ها Heteroptera……………………………………

کلید شناسایی خانواده های مهم سن ها………

رده بندی سن ها Heteroptera……………………………………..

الف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerata…………….

ب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae)

سن گندم………………………………

آزمایشات انجام شده روی سن گندم………….

اثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعه………………………..

نتیجه کلی و بحث……………………….

نتیجه بررسی ها………………………..

منابع فصل…………………………….

عنوان صفحه

فصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز

راسته Diptera (دوبالان)…………………..

رده بندی دو بالان………………………

مگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگی …………………………………………..

کلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافا

مگس قهوه ای جالیز……………………..

آزمایشات انجام شده روی مگس جالیز………..

مگس خربزه…………………………….

سرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)……….

منابع فصل…………………………….

فصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزا

فصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش ها

کاربرد مخلوط آفتکش ها………………….

چگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانک

روش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاری

عنوان صفحه

بعد از تست چه باید کرد؟………………..

ترکیبات سموم آفتکش…………………….

ترکیبات سموم علف کش و حشره کش…………..

ترکیبات سموم علف کش و قارچکش……………

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایع

ترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشک….

متخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستند

…………………………………….

مفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شده…………………………..

منابع فصل…………………………….

فصل 10: منابع

منابع فارسی…………………………..

منابع لاتین……………………………

فهرست عکس ها:

عکس شماره 1: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 2: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 3: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 4: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره 5: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره 6: اتاق پرروش شماره 5.

عکس شماره 7: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره 5.

عکس شماره 8: تفاوت های T. vaporariorumو B. tabaci.

عکس شماره 9: پوره سن 3 مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره 10: شفیره یا نمف یا پوره سن 4 مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره 11: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره 12: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره 13: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره 14: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره 15: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره 16: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره 17: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره 18: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره 19: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره 20: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره 21: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره 22: تخم های سن گندم.

عکس شماره 23: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره 24: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره 25: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره 26: پوره سن گندم.

عکس شماره 27: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره 28: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره 29: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره 30: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره 31: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره 32: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره 33: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره 34: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره 35: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 36: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره 37: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره 38: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره 39: دزهای مختلف تهیه شده از 4 سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره 40: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره 41: میکرواپلیکاتور 100.

عکس شماره 42: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

بخش تحقیقات حشرات زیان‌آور به گیاهان:

– بررسی جنبه‌های پایه‌ای بیولوژی حشرات

– بررسی جنبه‌های پایه‌ای اكولوژی حشرات

– بررسی معیارهای پیش‌آگاهی در مبارزه با حشرات

– بررسی آستانه زیان اقتصادی حشرات

– بررسی جنبه‌های متفاوت مبارزات زراعی

– بررسی مقاومت گیاهان در برابر حشرات

– بررسی اثرات همه جانبه سموم كشاورزی

– بررسی فیولوژی حشرات

– تحقیق در زمینه مدیریت تلفیقی با حشرات به منظور كاهش مصرف سموم

– بررسی گزارشات واصله از مراكز تحقیقات

– انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات علمی و تحقیقاتی

– تماس دائمی و تبادل اطلاعات علمی با مراجع مشابه علمی داخلی و بین‌المللی به منظور آگاهی از آخرین اطلاعات مربوطه

– پاسخ به سؤالات فنی درخواست شده از طرف افراد، مؤسسات داخلی و خارجی و انجام سایر امور محوله

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار:

– جمع‌آوری و شناسایی علف‌های هرز و انگل‌های گلدار در مراحل مختلف رویشی در مزارع، باغات، اراضی غیرمزروعی و آب‌های كشاورزی، تعیین مناطق انتشار و تهیه نقشه پراكندگی آن‌ها در سطح كشور

– تحقیق در بیولوژی، اكولوژی، فنولوژی و فیزیولوژی علف‌های هرز، جمع‌آوری و شناسایی و تهیه مجموعه بذور در علف‌های هرز و انجام بررسی‌های لازم روی آن‌ها

– جمع‌آوری دشمنان طبیعی علف‌های هرز و همكاری در زمینه تحقیقات مبارزه بیولوژیك با آن‌ها

– تحقیق درباره روش‌های مختلف كنترل علف‌های هرز

– بررسی خسارت علف‌های هرز مهم در محصولات زراعی و باغی و تعیین آستانه خسارت اقتصادی آن‌ها در محصولات استراتژیك

– شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد علف‌های هرز قرنطینه كشور

– تحقیق در زمینه آثار زیست محیطی روش‌های مبارزه با علف‌های هرز و باقیمانده علف‌كش‌ها در خاك، آب و گیاه به خصوص از جنبه اثرات سوء آن بر محصولات كشاورزی

– آزمایش سموم جدید علف‌كش‌ها با هماهنگی بخش‌ها یا مؤسسات ذیربط و كمیته فنی مؤسسه

– بررسی روش‌های مؤثر در بهبود كاربرد علف‌كش‌ها

– مطالعه امكان بروز مقاومت در علف‌های هرز نسبت به علف‌كش‌ها

– فیزیولوژی علف‌كش‌ها

– همكاری در اجرای طرح‌های مهندسی ژنتیك به منظور تهیه لاین‌های مقاوم از محصولات كشاورزی به علف‌كش‌ها

– مشاوره، راهنمایی و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار در كشور

– همكاری در تهیه گزارش طرح‌های مشترك و بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش‌های ادواری واصله و نوشتارهایی كه به بخش ارجاع می‌گردد

– آموزش علم علف‌های هرز و پاسخ به مسائل فنی مطروحه از طرف مؤسسات داخلی و خارجی در حد امكانات

– تهیه و انتشار كتب، نشریات، مقاله، پوستر و دستورالعمل‌های اجرایی در زمینه علف‌های هرز و انگل‌های گلدار، همكاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترك با مؤسسات تك محصولی

بخش تحقیقات سن گندم:

– تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه مدیریت تلفیقی (IPM) با سن گندم در نقاط مختلف كشور

– تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه مبارزه بیولوژی با سن گندم (استفاده از زنبورهای پارازیت تخم، مگس‌های تاكینیده و پاتوژن‌ها)

– تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در زمینه جستجوی منابع مقاوم در مقابل سن گندم

– تحقیق در زمینه زیست‌سنجی و سنتز فرمون جنسی سن معمولی و امكان معرفی سایر جلب‌كننده‌های طبیعی

– تحقیق در زمینه اكولوژی سن گندم و دینامیسم جمعیت آن در مزرعه و كوه و تدوین جدول زندگی آفت

– تحقیق در زمینه سطح زیان اقتصادی سن با توجه به مناطق مختلف كلیمائی

– تحقق در زمینه رابطه بین درصد سن‌زدگی ارقام مختلف گندم با كیفیت نانوایی آن‌ها و جستجوی روش‌های مناسب برای بهبود كیفیت نانوایی گندم سن‌زده

– بررسی گزارشات و طرح‌های واصله از مراكز تحقیقاتی، انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات علمی و تحقیقاتی

– تماس دائمی و تبادل اطلاعات علمی با مراجع مشابه علمی داخلی و بین‌المللی به منظور آگاهی از آخرین اطلاعات مربوطه

– پیشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌های داخل و خارج كشور

– پاسخ به سؤالات فنی درخواست شده از طرف افراد و مؤسسات داخلی و خارجی

– انجام سایر امور محوطه

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان:

– موضوع و مسئله‌یابی در مورد عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی، میكوپلاسمایی و عوامل بیماری‌زای غیرانگلی از طریق بازدیدهای منطقه‌ای، كسب اطلاعات از مؤسسات تك محصولی و دستگاه‌های اجرایی

– تعیین اولویت‌های تحقیقات بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

– تحقیق در زمینه شناخت، بیولوژی و اكولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

– تحقیق در زمینه فیزیولوژی عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی، اجرای پژوهش‌های بنیادی در مورد بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی با استفاده از روش‌های مولكولی و بیوتكنولوژی

– تحقیق در زمینه ژنتیك عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی، میكوپلاسمایی (تهیه نقشه ژنتیك- Gene maping، تجزیه و تحلیل ژنتیك مولكولی
(Molecular Genetic Analysis به منظور شناخت كامل پاتوژن و استفاده از آن‌ها در ایجاد مقاومت و یا مبارزه بیولوژیك، تحقیق در زمینه بیولوژی و فیزیولوژی، اثر متقابل پاتوژن و گیاه میزبان

– تحقیق در زمینه بیوتكنولوژی مبارزه با بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

– تحقیق در زمینه زهرابه‌های قارچی و باكتریایی (توكسین‌ها) به منظور جلوگیری از تولید آن‌ها در محصولات كشاورزی

– تحقیق در زمینه جستجوی منابع مقاومت، مكانیسم‌های دفاعی و القاء مقاومت (Induced resistance) به گیاهان در مقابل عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی

– تحقیق در زمینه تلفیقی با بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی و تهیه و مدل‌های پیش‌آگاهی

– شناسایی میكروارگانیسم‌های آنتاگونیسم و استفاده از آن‌ها در مبارزه بیولوژیك با عوامل بیماری‌زای گیاهی

– تحقیق در زمینه بررسی اثر تركیبات شیمیایی جدید روی عوامل بیماری‌زای قارچی و باكتریایی

– تحقیق در زمینه كنترل تأثیر قارچكش‌های توصیه شده علیه بیماری‌های قارچی و بررسی علل مقاوم شدن این عوامل در مقابل قارچكش‌های توصیه شده

– تحقیق در زمینه اثر درجه حرارت، رطوبت، كمبود اكسیژن و نور روی گیاهان زراعی

– تحقیق در زمینه اثر آلودگی هوا و نقش آن در ایجاد بیماری

– تحقیق در زمینه كمبود مواد غذایی در گیاه

– تحقیق در زمینه قارچ‌های میكوریز و نقش آن در بالا بردن جذب مواد غذایی و افزایش رشد گیاه و میزان محصول

– تحقیق در زمینه مسمومیت غذایی در اثر افزایش مواد معدنی در خاك

– تحقیق در زمینه آسیب مواد شیمیایی (مانند قارچكش‌ها، حشره‌كش‌ها و علف‌كش‌ها) روی گیاهان

– تحقیق در مورد سایر عملیات زراعی نادرست كه در گیاه ایجاد بیماری می‌كند

– بررسی و اظهار نظر در مورد طرح‌های تحقیقاتی مربوط به عوامل بیماری‌زای قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی كه از مراكز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، مؤسسات تك‌محصولی دریافت می‌شود

– بررسی گزارش‌ها و طرح‌های واصله از مراكز تحقیقاتی

– انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات علمی و تحقیقاتی

– تماس دائمی و تبادل اطلاعات علمی با مراجع مشابه علمی داخلی و بین‌المللی به منظور آگاهی از آخرین اطلاعات مربوطه

– پیشنهاد اعزام پژوهندگان بخش به كنگره‌ها، دانشگاه‌های داخل و خارج كشور به منظور ارتقاء سطح دانش بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی و تحقیقاتی آن‌ها

– هدایت و سرپرستی طرح‌های مربوط به بیماری‌های قارچی، باكتریایی و میكوپلاسمایی گیاهان در سطح كشور

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات:

– تهیه و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی جهت جمع‌آوری، شناسایی و رده‌بندی فون حشرات ایران با توجه به محیط زیست آن‌ها

– اجرای تحقیقات فونستیك درگروه‌ها و راسته‌های مختلف حشرات

– اجرای تحقیقات تاكسونومیك و سیستماتیك مدرن با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته (تحقیقات كروموزومی، سرولوژیك، بیوشیمیك، آناتومی مقایسه‌ای و غیره)

– اجرای تحقیقات پایه‌ای سیستماتیك و ایجاد رده‌بندی طبیعی Naturalclassification با بهره‌گیری كامل از روش‌های صحیح تاكسونومیك نظیر رده‌بندی Phylogenetic Taxonomy

– یا Phyletic و رده‌بندی Cladistic Taxonomy و غیره و یافتن قرابت‌های فونستیك

– اجرای تحقیقات پایه‌ای تاكسونومیك به روش Phenetic (Numerical Taxonomy) با تنظیم Data matrix و استفاده از روش‌های آماری و پیشرفته با استفاده نهایی از كامپیوتر

– اجرای تحقیقات پایه‌ای Biosystematic با غور در مسائل مربوط به دامنه تغییرات گونه‌ای Specific Range، بین گونه‌ای interspecific، درون گونه‌ای intraspecific، زایش گونه‌ای Speciation و جمعیت‌ها و غیره

– نگه‌داری نمونه‌های رده‌بندی شده در موزه طبق موازین علمی متداول در موزه‌های جهان جهت استفاده‌های علمی و فنی و پاسخگویی‌های لازم

– تأمین نیازهای علمی بخش‌ها و مراكز تحقیقاتی مؤسسه در مركز و شهرستان ها و مؤسسات تك‌محصولی و كشاورزی دیم در زمینه شناسایی آفات و حشرات ارسالی

– همكاری با بخش‌های مؤسسه در زمینه شناسایی آفات مختلف و دشمنان طبیعی آنها در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترك

– ارتباط، همكاری و هماهنگی با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه شناسایی فون حشرات و آفات مختلف و دشمنان طبیعی آن‌ها در چهارچوب برنامه‌های مشترك تحقیقاتی

– همكاری با دفتر خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه در تشكیل و تجهیز و تكمیل نمایشگاه‌های دائمی و موقت به منظور نمایش آفات و بیماری‌های محصولات مهم كشور

– پاسخگویی به پرسش‌های علمی و فنی افرد و مؤسسات داخلی و خارجی در رابطه با رده‌بندی موزه

– ارائه تحقیقات انجام شده به صورت فهرست حشرات موجود در موزه، مقاله، كتاب و ایراد سخنرانی

– پیشنهاد اعزام كادر تحقیقاتی بخش به مجامع و مراكز تحقیقاتی و آموزش داخل و خارج از كشور به منظور تبادل دستاوردهای علمی و ارتقاء سطح دانش آنان

– همكاری با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی در زمینه پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف

– عنداللزوم انجام امور ذیربط كه از طرف مدیریت مؤسسه به بخش ارجاع می‌گردد

بخش تحقیقات جانورشناسی كشاورزی:

– جمع‌آوری، شناسایی و اجرای تحقیقات سیستماتیك در زمینه جانورشناسی كشاورزی

– تحقیق در زمینه بیولوژی و بیواكولوژی جانوران آسیب‌رسان در كشاورزی، محصولات برداشته شده و انباری و مطالعه پایه‌ای بیولوژی جانوران مفید در گیاهپزشكی

– تحقیق در برآورد خسارت و ضایعات به وجود آمده به وسیله جانوران در مورد گیاهان زراعی، باغی، و محصولات انبار شده

– تحقیق در مورد دینامیك جمعیت، آستانه خسارت اقتصادی و زیان جانوران مضر گیاهان

– مطالعه در مورد شناسایی مهمترین عوامل زیان‌آور جانوری و همچنین عوامل كنترل كننده طبیعی آن‌ها در مزارع، باغات، درختان غیر مثمره و فرآورده‌های كشاورزی، شناسایی زیستگاه‌ها، مناطق آلوده و دامنه میزبانی جانوران زیان‌آور به منظور جلوگیری از انتشار این عوامل

– تحقیق درباره مناسب‌ترین روش مبارزه شیمیایی علیه آفات جانوری، برای كنترل خسارت آن‌ها با توجه بیشتر به مسئله تعادل بیولوژیك، بهداشت محیط‌زیست و صرفه اقتصادی و بررسی مسئله ایجاد مقاومت در برابر تركیبات شیمیایی مورد مصرف در ارتباط با برخی از آن‌ها

– تحقیق در زمینه اصول مبارزه تلفیقی Integrated Pest Management – IPM و اجرای مدیریت آفات جانوری در مورد مزارع، باغات و گیاهان گلخانه‌ای ومحیط‌های بسته

– تحقیق در مورد سایر اصول مبارزه مانند روش‌های فیزیكی، مكانیكی و زراعی، تحقیق برای تعیین واریته‌های حساس و مقاوم گیاهان در برابر كنه‌های گیاهی زیان‌آور، جانوران مضر و تعیین منابع مقاومت در مقابل آن‌ها با همكاری مؤسسه تحقیقاتی ذیربط

– اجرای طرح‌های تحقیقاتی درباره مسائل خاص و پایه‌ای كه تخصص آن در بخش‌های خارج از مركز وجود ندارد

– اجرا، راهنمایی، مشاورت و هماهنگی طرح‌های تحقیقاتی مربوطه

– هدایت و راهنمایی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی در زمینه تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد و دوره دكترا

– كمك در اجرای برنامه‌های آموزشی مراكز دانشگاهی و آموزش عالی كشور در زمینه وظایف علمی مربوط به بخش

– تهیه و پاسخ به مسائل فنی افراد و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخلی و خارجی درباره جانوران زیان‌آور

– انتشار نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقالات و كتاب‌های علمی و تحقیقاتی

– پیشنهاد اعزام اعضای هیئت علمی و محققین بخش به مجامع بین‌المللی و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از كشور، به منظور ارتقاء سطح دانش گیاهپزشكی و تحقیقاتی آن‌ها

– تشكل كارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مربوط به وظایف بخش

بخش تحقیقات نماتولوژی گیاهی:

– تهیه و اجرای طرح تحقیقاتی روی نماتدهای گیاهی در سطح كشور

– جمع‌آوری و شناسایی و رده‌بندی فون نماتدهای خاك‌ها و گیاهان زراعی ایران

– تهیه كلكسیون فون نماتدهای گیاهی، حشرات شكاری و آزاد

– بررسی بیواكولوژی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

– بررسی دامنه میزبانی مهمترین نماتدهای زیان‌آور گیاهی

– بررسی تغییرات و نوسانات جمعیت سالیانه در خاك و گیاه

– بررسی اثرات متقابل نماتدهای زیان‌آور با سایر عوامل بیماری‌زای گیاهی از قبیل قارچ‌ها و باكتری‌ها

– بررسی نحوه و انتقال و انتشار ویروس‌های گیاهی توسط نماتدهای ناقل ویروس

– مطالعه و تعیین سطح زیان اقتصادی و فرم سم‌پاشی

– مطالعه و بررسی مبارزه و كنترل فیزیكی، شیمیایی، زراعی، ژنتیكی ومكانیكی با مهمترین نماتدهای زیان‌آور انگل گیاهی

– جمع‌آوری و شناسایی عوامل بیولوژیك و دشمنان طبیعی مهمترین نماتدهای پارازیت گیاهی

– تهیه گزارشات و مقالات علمی داخلی و خارجی و چاپ آن در مجلات علمی

– شركت در سمینارها، كنگره‌ها و سمپوزیوم‌ها برای ارتقاء سطح علمی محققین رشته نماتولوژی

– آموزش دانشجویان، محققین جوان و جانشین در رشته نماتولوژی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك:

– تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه مبارزه بیولوژیك با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

– جمع‌آوری منابع ژنتیكی انگل‌ها، شكارگرها و عوامل بیماری‌زا در آفات و بیماری‌های گیاهی

– ارائه تكنولوژی تولید انبوه عوامل مفید و مواد بیولوژیك جهت كاربرد در بخش اجرایی، ارائه برنامه‌های كاربرد مواد بیولوژیك و عوامل مفید در سطح وسیع

– همكاری با بخش‌های مؤسسه در ارتباط با مسائل مختلف گیاهپزشكی كه جزء وظایف مؤسسه می‌باشد

– تأمین نیازهای تحقیقاتی مؤسسات تحقیقاتی، مراكز تحقیقاتی تك‌محصولی و كشاورزی دیم در رابطه با مبارزه بیولوژیك با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

– ارتباط و همكاری با سازمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترك

– ارتباط و همكاری با مؤسسات بین‌المللی مبارزه بیولوژیك جهت تهیه و تأمین منابع علمی و اطلاعاتی مورد نیاز و اجرای طرح‌های مشترك در چهارچوب قراردادهای رسمی

– ارائه نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقاله، كتاب و ایراد سخنرانی

– پیشنهاد اعزام كادر تحقیقاتی بخش به مجامع و مراكز تحقیقاتی داخل و خارج از كشور به منظور تبادل دستاوردهای علمی و ارتقاء سطح دانش آنان

– انجام سایر امور ذیربط كه عنداللزوم از طریق مؤسسه ارجاع می‌شود

بخش تحقیقات ویروس‌شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهان:

– شناسایی ویروس‌های گیاهی، نژادهای وابسته و بررسی هر كدام در سطح مولكولی

– تولید آنتی و یا پروب Probe مولكولی و توسعه یك سیستم تشخیص سریع و دقیق هر یك از آن‌ها

– تهیه كلكسیون ویروس‌ها و آنتی‌سرم‌ها و یا پروب‌های مربوطه

– تولید ارقام مقاوم نسبت به ویروس‌ها با استفاده از تكنیك‌های زیست‌شناسی مولكولی و مهندسی ژنتیك

– همیاری با سازمان حفظ نباتات در جهت شناسایی عوامل مزبور و همكاری با مؤسسه اصلاح بذر به منظور تولید ارقام مقاوم با استفاده از شیوه‌های سنتی

– ایجاد همكاری‌های علمی با مؤسسات معتبر تحقیقاتی جهان

– انتشار یافته‌ها به شكل مقالات در نشریات علمی

بخش تحقیقاتی شناسایی رستنیها:

– تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی در زمینه جمع‌آوری و شناسایی رستنی‌ها

– نگه‌داری نمونه‌های شناسایی شده در مجموعه‌های مربوطه به منظور استفاد‌ه‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی و پاسخگویی به نیازهای كشور در رابطه با مسائل كشاورزی

– اجرای طرح‌های تحقیقاتی درباره مسائل خاصی از رستنی‌ها كه مؤسسه موظف به اجرای آن‌ها شده باشد

– همكاری با دیگر بخش‌های مؤسسه و همچنین بخش‌های گیاهپزشكی در مؤسسات تك‌محصولی و كشاورزی دیم در رابطه با شناسایی رستنی‌ها و در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترك مؤسسه و بخش‌های تحقیقات گیاهپزشكی در مراكز تحقیقات كشاورزی، مؤسسات تك‌محصولی و كشاورزی دیم در رابطه با شناسایی رستنی‌ها

– همكاری با دفتر خدمات فنی در تشكیل و تكمیل نمایشگاه‌های دائمی و موقت در مورد نمایش مربوط به رستنی‌ها

– ارتباط و همكاری و همكاهنگی با سازما‌ن‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترك

– پاسخگویی به پرسش‌های علمی و فنی افراد و مؤسسه‌های داخلی و خارجی در رابطه با شناسایی رستنی‌ها

– تماس دائمی و تبادل اطلاعات با مراجع مشابه داخلی و خارجی به منظور پیشبرد دانش شناسایی رستنی‌ها

– ارائه نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مقاله، كتاب و ایراد سخنرانی

– پیشنهاد اعزام كادر تحقیقاتی بخش به مجامع و مراكز تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج كشور به منظور تبادل دستاوردهای علمی و ارتقاء سطح دانش آنان

– پیشنهاد تأمین نیروی انسانی به مؤسسه با توجه به تشكیلات مصوب و وظایف محوله

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی، آفات گیاهی و حشره كشها ;بخش تحقیقات آفتکش ها;بخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلدار

کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج رشته کشاورزی و زراعت doc

این دوره با تاسیس مدرسه فلاحت و سپس دانشكده كشاورزی كرج (زیر نظر وزارت كشاورزی) آغاز و 20 سال به طول می انجامد این دوره بیشترین موانع را در خود داشته است زیرا برای تغییر روش های قدیمی و دلبستگی های تعصب آمیزی كه مالكان و كشاورزان آن زمان در استفاده از روش های قدیمی داشتند نیاز فراوانی به افراد تحصیل كرده و آشنا به كشاورزی نوین بود

به صفحه دریافت کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج خوش آمدید.

امیدواریم که کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج را در زیر مشاهده می کنید.

این دوره با تاسیس مدرسه فلاحت و سپس دانشكده كشاورزی كرج (زیر نظر وزارت كشاورزی) آغاز و 20 سال به طول می انجامد این دوره بیشترین موانع را در خود داشته است زیرا برای تغییر روش های قدیمی و دلبستگی های تعصب آمیزی كه مالكان و كشاورزان آن زمان در استفاده از روش های قدیمی داشتند نیاز فراوانی به افراد تحصیل كرده و آشنا به كشاورزی نوین بود

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 185

حجم فایل: 183 کیلو بایت

«فهرست مطالب»

عنوان

شماره صفحه

تاریخچه

1

بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز

12

قسمت اول: سیب زمینی

مقدمه

40

طبقه بندی

42

گیاه شناسی

44

گلدهی در سیب زمینی

46

طبقه بندی و مراكز پراكنش سیب زمینی

47

عادت رشد

48

سیستم تولید بذر گواهی شده در كانادا

58

آبیاری

60

نیازهای غذایی سیب زمینی

64

زمان برداشت

73

فیزیولوژی پس از برداشت

77

گواهی بذور سیب زمینی

85

هدفهای اصلاحی سیب زمینی

86

طرح در حال اجرا در مؤسسه بررسی سیب زمینی

101

عنوان

شماره صفحه

قسمت دوم: پیاز

پیشینه

145

رده بندی گیاهی

145

تركیب پیاز

146

بو و طعم پیاز

146

ارقام پیاز

147

سطح زیر كشت

149

تولید

151

عملكرد

152

فرایند تولید

154

انبار كردن

167

طرح های در حال اجراء در مؤسسه بر روی پیاز

169

منابع و مأخذ

177

تاریخچه:

تاریخچه تحققات اصلاح نباتات در ایران و تاسیس مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر.

سیر تحول تحقیقات اصلاح نباتات ایران را به طور اختصار می توان به سه دوره تقسیم نمود:

دوره اول:

این دوره با تاسیس مدرسه فلاحت و سپس دانشكده كشاورزی كرج (زیر نظر وزارت كشاورزی) آغاز و 20 سال به طول می انجامد. این دوره بیشترین موانع را در خود داشته است. زیرا برای تغییر روش های قدیمی و دلبستگی های تعصب آمیزی كه مالكان و كشاورزان آن زمان در استفاده از روش های قدیمی داشتند نیاز فراوانی به افراد تحصیل كرده و آشنا به كشاورزی نوین بود.

در همین دوره تاسیسات فنی و مزارع آزمایشی مستقلی برای انجام یك سلسله آزمایشات در جنب دانشكده ایجاد شد. از حدود سال 1310 تهیه بذور مرغوب در مزارع آزمایشی باغ فردوس مدرسه عالی فلاحت آغاز شد و در زمینه غلات، حبوبات و سبزیجات و انواع بذر پنبه نمونه‌هائی از كل كشور جمع آوری و در مزارع كاشته و مطالعه گردید.

در آن زمان طبق تقاضای اداره كل فلاحت و صناعت وقت ارقام مختلف چغندر قند نیز از كشورهای آلمان، دانمارك، بلژیك و شوروی سابق جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت. از اواخر سال 1311 آزمایشات مقدماتی چغندر قند، پنبه، غلات و ازدیاد بذر در مزارع باغ فردوس مدرسه عالی فلاحت شروع و اولین بنگاه اصلاح نباتات ورامین در ایران در سال 1314 در كرج تأسیس گردید كه وظیفه اصلی آن اصلاح و تهیه بذر چغندر قند بود. در همان تاریخ مقدمات اصلاح و تهیه بذر غلات نیز در كرج فراهم شد. در اواخر سال 1315 در ورامین بعنوان یكی از مناطق مهم پنبه خیز كشور بنگاه اصلاح نباتات تاسیس و نسبت به تهیه بذر الیت پنبه و همچنین انواع گندم اقدام نمود.

دوره دوم:

این دوره تقریبا با خاتمه جنگ جهانی دوم آغاز و تاسیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال 1339 ادامه یافت. در واقع این دوره با آغاز پیدایش و گسترش سریع روش ها و ابزار كشاورزی نوین در كشورهای پیشرفته شروع گردید. این دوره را می توان دوران آمادگی و تلاش كادر متخصص و مرحله اصلاح بذر و نهال نامید. در این دوره بسیاری از متخصصین تحصیل كرده كشاورزی در جهت رفع وضع نابسامان بذر و نهال در كشور اقدام به انجام یك رشته مطالعات و آزمایشات مقدماتی نمودند. این امر ابتدا در مراكز اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج و ورامین كه امكانات بهتری داشتند آغاز شد.

از سال 1325 تحقیقات باغبانی نیز با جمع آوری گونه‌های مختلفی از میوه جات سردسیری داخلی و خارجی و احداث باغ كلكسیون در كرج آغاز شد. این امر در مورد مركبات در شمال و در زمینه خرما در جنوب انجام گردید.

از سال 1327 با جدا شدن دانشكده كشاورزی كرج از وزارت كشاورزی امكانات مربوط به جمع آوری و آزمایش توده های بومی گندم و جو در بنگاه اصلاح نباتات كرج متمركز شد.

از سال 1330 تحقیقات پنبه به شكل جدی تری گرفته و به طور وسیع در مركز ورامین آغاز گردید. در سال 1335 فكر تأسیس اداره تهیه بذر گواهی شده در وزارت كشاورزی شكل گرفته و این اداره تأسیس گردید تا نسبت به كنترل مزارع غلات و پنبه در كرج و ورامین اقدام نموده و بعد از كنترل و صدور گواهی بذر مادری در بین كشاورزان توزیع گردد.

با متمركز كردن فعالیت های پراكنده قبلی، از سال 1336 تحقیقات برنج نیز در بنگاه كشاورزی لاهیجان به طور جدی آغاز گردید و با ایجاد ایستگاه برنج رشت در سال 1338 توسعه می یابد.

حاصل تمامی این تلاش ها نتایج گرانبهایی داشته است كه شالوده موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بر همین نتایج استوار گردیده است.

دوره سوم:

در دوره سوم با توجه به پراكندگی تحقیقات در دستگاههای مختلف وزارت كشاورزی از یك طرف به این واقعیت كه اداره كل زراعت دقت با تشكیلات محدود و امكانات ناچیز خود مستقیماً قادر به هدایت این امر مهم نبود. ضرورت تاسیس موسسه ای مستقل با اختیارات وسیع قانونی احساس گردید. بنابراین تشكیل موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر براساس لایحه قانونی مصوب مجلس شورای ملی كه در تاریخ 3/8/1338 به تصویب مجلس سنای وقت رسیده مشتمل بر 6 ماده و یك تبصره به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفت:

ماده 1- به منظور اصلاح و تهیه كلیه نهال ها و بذر های مرغوب و مناسب با اب و هوای نقاط مختلف كشور سازمانی به نام موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر تحت نظر وزارت كشاورزی تاسیس می شود.

ماده2- رئیس موسسه می تواند معاملات مربوط به فرآورده های كشاورزی را تا یكصد هزار ریال بدون رعایت مقررات و مزایده اجازه دهد. معاملات فرآورده های كشاورزی بیش از این مبلغ راهیأتی مركب از وزیران كشاورزان و دارائی و یا معاونین آن ها و رئیس موسسه در صورت ضرورت از قیود مناقصه و مزایده معاف خواهند نمود.

ماده3- كمك دولت به بودجه این موسسه یكجا ضمن بودجه وزارت كشاورزان منظور و در اول هر فصل یك چهارم آن به اختیار موسسه گذاشته می شود و بودجه جزء موسسه را وزیران كشاورزی و دارائی تصویب می‌نمایند. عواید موسسه جزو بودجه آن منظور و مازاد درآمد صرف توسعه و تكمیل عملیات موسسه می گردد.

تبصره- وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئی ها هر سال به سال بعد منتقل و به مصرف توسعه موسسه خواهد رسید.

ماده 4-وزارت كشاورزی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ورود بذری را كه مصلحت نداند ممنوع نماید و همچنین كشت و تهیه بذور و چغندر قند و پنبه را در مناطق معینی به وسیله اعلان سه ماه قبل از فصل كشت ممنوع و در صرف تخلف كشت ممنوع شده را معدوم سازد.

ماده5- موسسه نمی تواند نهال بذور و مرغوب را به تقاضای كشاورزان و مالكین بیشتر از قیمت تمام شده بفروشد.

ماده 6- وزارت كشاورزی و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می باشد. لایحه قانونی فوق كه مشتمل بر شش ماده و یك تبصره می باشد در جلسه روز دوشبنه سوم آبان ماه یكهزار و سیصد و سی و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

وظایفی كه به موجب قانون به عهده موسسه قرار داده می شود به شرح زیر بوده است:

1- بررسی های به نژادی و به زراعی برای اكثر محصولات مهم زراعی مثل گندم، جو و پنبه، برنج، دانه های روغنی، ذرت، حبوبات، نباتات علوفه‌ای و كنف.

2- تولید بذور مادری و تهیه بذور گواهی شده به منظور تكثیر و تهیه بذر مورد نیاز كشور و همچنین ازدیاد و توزیع نهال های پیوندی از ارقام انتخابی مناسب با شرایط آب و هوائی مختلف كشور.

3- كنترل و گواهی بذوری كه تولید كنندگان بذر براساس ضوابط تعیین شده در وزارت كشاورزی و منابع طبیعی وقت تولید می‌كنند.

بدیهی است كه در آغاز كار مشكلات تهیه امكانات و اراضی به قوت خود باقی بوده است ولی موسسه در راستای ایفای وظایف محوله اقدام به تشكیل 4 اداره كل به شرح زیر نمود:

1- اداره كل بررسی های باغبانی به منظور ازدیاد اولیه ارقام میوه، سبزی و صیفی و سیب زمینی.

2- اداره كل بررسی های زراعی به منظور بررسی و ازدیاد اولیه بذور پنبه، گندم و جو و ذرت و برنج علوفه و حبوبات و سایر نباتات زراعی.

3- اداره كل تكثیر و گواهی بذر به منظور كنترل بذور تولیدی و صدور گواهی بذر.

4- اداره كل تكثیر و توزیع بذر جهت تهیه و توزیع بذور اصلاح شده.

در مرحله بعدی به منظور تجهیز و تكمیل امكانات ایستگاهها از نظر ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات، اداره كل امور ایستگاهها نیز در موسسه تشكیل گردید.

در همین راستا موسسه اقدام به تشكیل لابراتوار اصلاح غلات كرج، لابراتوار اصلاح بذر چغندر قند در كرج، لابراتوار اصلاح میوه در كرج، لابراتوار اصلاح بذر پنبه در ورامین، لابراتوار اصلاح برنج در رشت، لابراتوار اصلاح خرما در اهواز و گلخانه‌های مخصوص اصلاح بذر در كرج و ورامین نمود.

همچنین علاوه بر مركز اصلاح نباتات كرج در ورامین سه ایستگاه درجه یك با هدف تبدیل بعدی به مراكز اصلاح نباتات مشابه كرج و ورامین شامل ایستگاه كشاورزی مغان و ایستگاه كشاورزی طرق مشهد- ایستگاه كشاوری داراب فارس تاسیس گردید. ایستگاه اهواز نیز كه قبلا وجود داشت در همین ایام تبدیل به ایستگاه درجه یك شد. ایستگاههای درجه یك وسعت قابل توجهی داشته و علاوه بر مطالعات و آزمایشاتی كه به میزان محدودتری درباره اكثر گیاهان منطقه و محصولات عمده غذایی و صنعتی به عمل می‌آورند، نسبت به تهیه بذور الیت و مادری و همچنین تهیه نهال های مرغوب و مناسب محل نیز در حدود برنامه های سالیانه اقدام می كردند و محصول آن ها را در دسترس كشاورزان قرار می دادند. علاوه بر ایستگاه‌های درجه یك ایستگاههای اختصاصی نیز با وسعت 10-5 هكتار تاسیس گردیدند كه برای بررسی ارقام و تهیه بذور و نهالهای اختصاص داشتند كه با توجه به استعداد و شرایط اقلیمی محل بیش از سایر محصولات مورد نیاز كشاورزان و باغداران بود.

نهایتاً ایستگاههای بررسی منطقه‌ای نیز علاوه بر این مركز تاسیس گردیدند كه بعد از اتمام بررسی ها در مراكز اصلاح نباتات جهت تعیین سازگاری ارقام در مناطق و شرایط اقلیمی مختلفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

با تأمین نیازها و تجهیزات مورد نیاز و به ویژه تأمین نیروی متخصص از یك طرف و افزایش حجم فعالیت ها و بالاخره ضروررت تمركز روی محصولات خاص و افزایش كارآیی و بازده تحقیقات به تدریج تشكیلات موسسه تغییر یافت و به طوری كه در سال 1348 بخش تحقیقات دانه های روغنی و در سال 1349 بخش تحقیقات ذرت (یونجه) تأسیس گردیدند. در سال 1350، اداره كل بررسی های باغبانی به بخش تحقیقات باغبانی تغییر یافت و از سال 1357 واحد سبزی و صیفی از آن جدا شده و به صورت بخش تحقیقات سبزی و صیفی ادامه فعالیت داد. در راستای توسعه فعالیت های تحقیقاتی مؤسسه، از سال 1359 بخش تحقیقات حبوبات كه قبلا فعالیت هایی به صورت اداره كل و همچنین طرح حبوبات دانشكده كشاورزی داشت تاسیس گردید. در سال 1362 در جهت تكمیل و توسعه تحقیقات در حال انجام، بخش تحقیقات فیزیولوژی و بیوشیمی و تكنولوژی تاسیس شد و در جهت سرویس دهی به تحقیقات در حال انجام را افزایش كارائی تحقیقات در نیمه دوم همین سال (1362) بخش ژنتیك و آمار نیز در موسسه تاسیس گردید. به دلیل حجم بالای فعالیت های تحقیقاتی و تعدد و تنوع محصولات مختلف سبزی و صیفی و همچنین اهمیت روز افزون این محصولات مختلف سبزی و صیفی و همچنین اهمیت روزافزون این محصولات روند توسعه فعالیت های تحقیقاتی همچنان ادامه یافت و با توجه به اهمیت برخی محصولات برای صادرات و مصرف داخلی در سال 1377 بخش تحقیقات سیب زمینی، پیاز و حبوئبات آبی از این بخش تفكیك و بخش سبزی و صیفی به ورامین منتقل گردید. روند توسعه فعالیت های تحقیقاتی همچنان ادامه یافت و با توجه به اهمیت برخی محصولات یا زمینه‌های كاری و لزوم تقویت بیشتر آن‌ها برخی بخش‌ها یا محصولات بخش ها به صورت موسسات تحقیقاتی مستقل تاسیس و از موسسه جدا گردیدند و به طوری كه با توجه به اهمیت تولید و صادرات محصولات پسته، خرما و مركبات، در سال 1371 موسسه تحقیقات مركبات در رامسر تاسیس و این محصولات از موسسه تحقیقات نهال و بذر جدا گردیدند.

همچنین با توجه به نقش دیمكاری در تامین محصولات اساسی كشور از سال 1371 موسسه تحقیقات دیم در مراغه تاسیس و كلیه فعالیت‌های تحقیقاتی دیم از موسسه تحقیقات نهال و بذر منفك و در این موسسه متمركز می گردد. تاسیس موسسه تحقیقات برنج در رشت (1373)، تاسیس موسسه تحقیقات پنبه در گرگان (از سال 1376) و بالاخره تبدیل بخش تحقیقات فیزیولوژی و بیوشیمی و تكنولوژی به موسسه تحقیقات بیوتكنولوژی (در سال 1378) از دیگر موارد منفك شده از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در جهت تمركز بیشتر فعالیت های تحقیقاتی بر روی محصولات استراتژیكی و صادراتی كشور هستند. لازم به ذكر است كه تشكیلات این موسسه بجز موسسه بیوتكنولوژی (در سال 1379) در سال 1376 به تصویب رسیده است.

در حال حاضر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر شامل بخش های تحققاتی زیر است:

1- بخش تحقیقات غلات.

2- بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای.

3- بخش تحقیقات دانه‌های روغنی.

4- بخش تحقیقات باغبانی.

5- بخش تحقیقا سبزی و صیفی (در ورامین).

6- بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز.

7- بخش تحقیقات كنترل و گواهی بذر.

8- بخش تحقیقات ژنتیك و ذخائر توارثی (بانك ژن گیاهی ملی ایران)

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر كرج – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تركیب پیاز;گیاه شناسی;گلدهی در سیب زمینی

دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان رشته کشاورزی و زراعت ppt

دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازاداننهاندانگان نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند نظریه دوم همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد ساختمان گل

به صفحه دریافت دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان را در زیر مشاهده می کنید.

دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازاداننهاندانگان نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند نظریه دوم همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد ساختمان گل

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 5.112 مگا بایت

دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان
– نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل:
هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند.
نظریه دوم :همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد.

ساختمان گل
– گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود.
و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد.
گل شامل دو بخش :
1- پوشش گل

-جام گل(گلبرگ)
– کاسه گل (کاسبرگ)

2- دستگاه تولید مثل

-پرچم
-نافه گل
-مادگی
•اقسام برگ
کویول: محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند.
نهنج: انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند.
کاسه گل
مجموع قطعات سبز رنگ بنام کاسبرگ یا سپال که بخش های دیگر گل را می پوشاند.
پتالوئید: کاسبرگها به رنگهای متنوع که به گلبرگ تشبیه شده،لاله عباسی دوام کاسبرگها متفاوت است.- در شقایق و خشخاش با شکفته شدن گل می افتند.
– در میخک و بنفشه پس از رسیدن میوه روی گل می مانند.
– در گون و عروسک پشت پرده در نمو میوه کاسبرگ نیز حجیم شده میوه را در بر می گیرد و پس از رسیدن میوه رنگین و زینتی می شود.
پاورپوینت 22 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت گل- دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
گل;flower;جام گل ;پرچم;مراحل تولید دانه گرده ;پیدازادان;نهاندانگان

دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص مقاله كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص مقاله كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 23

حجم فایل: 22 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 23 صفحه

پیشگفتار کاجها گروه بزرگی از سوزنی برگان هستند که کاشت آنها بعلت امتیازاتیکه دارند،هم از نظر پارک سازی و کاشت درختان درمیادین ،خیابانهای شهرها و هم از نظر جنگلکاری و ایجاد فضای سبز و تولید چوب حائز اهمیت بسیار است.
جنس کاجها(pinus) دارای بیش از 900 گونه و واریته و فرمهای جغرافیائی بسیار زیاد هستند.
با یک نظر اجمالی معلوم می شود که دستگاه طبیعی این درختان اکثراً در مناطقی از نیمکره شمالی کره زمین گسترده است که دارای آب و هوای معتدل گرم ونیمه خشک یا آب و هوای مدیترانه ای است.
این درختان بعلت دامنه وسیع بردباری می توانند در صورت وجود آبیاری،شرایط مناطق استپی حتی نیمه بیابانی را نیز تحمل نمایند.
همیشه سبز بودن برگها،رویش نسبتا سریع بسیاری از گونه ها و واریته ها ، زیبائی شکل ظاهری آنها بویژه در جوانی قابلیت تولید چوب پر مصرف در صنایع، مقاومت زیاد در مقابل آلودگی هوا و از همه مهمتر، کم نیاز بودن این درختان ، امتیاز بسیار بزرگی برای استفاده از آنها در نقاط خشک ونیمه خشک بشمار می رود .
می دانیم که تهران ،پایتخت بزرگ ایران در دامنه جنوبی رشته کوههای البرزگسترده شده است و از طرفی تحت اثرآب و هوای نیمه خشک دامنه های جنوبی البرز و از طرف دیگرتحت اثر آب و هوای خشک و نیمه بیابانی حاشیه کویر مرکزی ایران است.
که رویهمرفته یک حالت آب و هوای استپی و قاره ای بسیار متغیر ،گاهی با بادهای شدید و گرد وخاک همراه است .
از نظر ارتفاع از سطح دریا قسمتهای 1100 متر و قسمتهای بلند تهران در شمیرانات حدود 1500 متر ارتفاع از سطح دریا بوده و جمعا 400 متر اختلاف ارتفاع در سطح شهر بزرگ تهران بنظر می رسد که از نظر محدودیت کاشت بسیاری از گونه های گیاهی تعیین کننده است .
ولی کاجها این اختلاف ارتفاع را بخوبی تحمل می کنند .
بهر حال وقتی از کاشت سوزنی برگان در تهران صحبت بمیان می آید ، در ردیف اول برخی از گونه های مقاوم کاجها در جلو چشم کارشناسان جلوه گرمی شود .
خاکهای موجود در اطراف تهران معمولا از ته نشین شدن خاکهای شسته شده از دامنه های جنوبی البرز که در دشت وسیعی بین دامنه های جنوبی البرز و برجستگی کم ارتفاع بین کهریزک و حسن آباد راه قم قرار گرفته است ، تشکیل شده دارای عمق مختلف که از طرف کوهستان بطرف دشت عمق آن افزایش می یابد ، و بافت بسیار متفاوت ، گاهی همراه با شن وقلوه سنگ درشت و گاهی دارای میزان درصد زیادی از خاک رس می باشد .
برای چنین خاکهایی با بافت ناهمگن ، گروه کاجها با قدرت گسترش ریشه های قوی خود ، بهترین درختان بشمار می آید .
ویژگیهای عمده گیاهی گونه های کاج (جنس کاج pinus) کاجها عموما از تیره pinaceaeهستند .
اندازه : کاجها درختان چوبدهی هستند که بین آنها درختان کوتاه تا درختانی به ارتفاع حدود 30 تا 35 متر و قطر تنه حدود 80 تا 100 سانتی متر وجود دارد.
ریشه : ریشه آنها عموما قوی ، منشعب و گسترده و با رشد سریع است .
ساقه و تنه : ساقه آنها در جوانی مستقیم و تقریبا با ضریب شکلی (کاهش قطر ساقه از پایین تا بالا ) کم یا متوسط گاهی پوشیده از فلسهای زیبا در پیری دارای پوست کلفت و چوب پنبه ای شیردار برنگ قهوه ای مایل به آجری .
گرزن یا تاج درخت: ابتدا بصورت باریک و مخلوطی در ان

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص;تحقیق كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص;مقاله كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص;كاجهای مناسب جهت (گزارش كارآموزی) 24 ص

دانلود تحقیق كوددهی رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود كوددهی 12 ص تحقیق كوددهی 12 ص مقاله كوددهی 12 ص كوددهی 12 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق كوددهی خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق كوددهی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق كوددهی را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود كوددهی 12 ص تحقیق كوددهی 12 ص مقاله كوددهی 12 ص كوددهی 12 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 21 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

خلاصه : این تحقیق آغاز شد به منظور تعیین اثر كود با ازت پائین و فسفر و پتاس بالا در طول فصل گلدهی روی اركید Moth هیبرید (phalaenopsis Tam Butterfly Blume) در اول سپتامبر (شهریورماه) گیاهان در سایز گلدهی K و P و N را به ترتیب و 44 و 100 دریافت كرده بودند از كود محلول در آب با k‌ -p‌ – N‌20 به‌آنها K و P و N به ترتیب ‌506 و 398 و 30 داده شده در هر دفعه آبیاری یا در نوبت چهارم آبیاری به آنها این كود داده شد .
در صورتیكه گیاهان شاهد به دریافت كود ادامه دادند .
تیمارهای با فسفر بالا ، علیرغم تكرار كاربردها ، هیچ اثری روی تاریخ ظهور ساقه گل دهنده (spiking) ، آنتزیز ، و یا اندازه گل نداشت .
تمام گیاهان تیمار شده با كود فسفر بالا گلهای كمتری (15-19) نسبت به گیاهان شاهد داشتند (24 گل).
كاربرد مداوم ازت كافی به منظور گلدهی نرمال به نظر می رسد كه مهمتر از استفاده از كودی با ازت پایین و فسفر بالا می باشد .
در یك‌ آزمایش جداگانه با استفاده از همان نوع اركید هیبرید ، انجام كوددهی به طور كامل در اول سپتامبر بیست و نهم سپتامبر و 27 (اكتبر یا زمانیكه ساقه های گلدهنده در حال ظهور هستند (یكم اكتبر) تعداد گل را كاهش داد .
( در مقابل ) طول عمر یا دوام گل تا 12 روز كاهش یافت زمانیكه كوددهی در اول سپتامبر انجام شد اندازه گل در هیچ تیمار آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت .
قطع كوددهی قبل از اواخر نوامبر تعداد گل را كاهش داد .
با خودداری كوددهی برای دوره های بیشتر برگهای قرمز ، از دست دادن برگهای پائین‌تر و تولید محدود برگهای جدید اتفاق می افتد .
اركیدها محصول ویژه ای هستند كه غالباً توسط افراد با تجربه تولید می شوند .
در گذشته بازار برای اركیدهای گلدانی در ابتدا به كارهای ذوقی و خرید توسط مردم با درآمد بالا كه استطاعت مالی داشتند محدود می شد .
در سالهای اخیر استفاده از اركیدها به ویژه phalaenospsis های هیبرید به عنوان گیاهان گلدانی به صورت برجسته ای افزایش پیدا كرده است با یك افزایش 50% در قیمت از 47 میلیون دلار در سال 1996 به 70 میلیون دلار در سال 1997 (وزارت كشاورزی امریكا) .
و همچنین یك افزایش معنی دار در تولید اركید های گلده گلدانی در سالهای آینده مورد انتظار است (Cosgrove 1997).
گلهای اركیدهای phalaenopsis بی نهایت با دوام هستند ، و در گل به مدت 4 ماه یا بیشتر باقی می مانند (Wang 1997) همین عوامل از آنها گیاهان گلدانی ایده‌آلی ساخته است .
بدین ترتیب قیمت این گلدانها به طور پیوسته كاهش پیداكرد .
افراد بیشتری شروع به خریداری اركیدهای گلدانی كردند .
اگرچه اطلاعات بیشتری برای گسترش روشهای تولید استاندارد مورد نیاز است برای تولید كنندگانی كه تجربه زیادی در رشد و پرورش اركیدهای گلدانی ندارد و نیازمند پیروی از این روشها هستند ، از پوست درخت صنوبر كه از صنایع چوب بری واقع در سواحل اقیانوس آرام در ایالات متحده بدست آمده است برای سالهای متمادی به عنوان محیط كشت اصلی و اولیه برای رشد و پرورش اركیدها در گلدان استفاده شده است .
اگرچه Batchelor (1993) پیشنهاد می كند یك كود با نیتروژن بالا را (مانند ) در طول اوایل مرحله تولید ، و به دنبال آن یك كود با فسفر بالا قبل از شر

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق كوددهی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق كوددهی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود كوددهی 12 ص;تحقیق كوددهی 12 ص;مقاله كوددهی 12 ص;كوددهی 12 ص

دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود فلفل سیاه 8 ص تحقیق فلفل سیاه 8 ص مقاله فلفل سیاه 8 ص فلفل سیاه 8 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود فلفل سیاه 8 ص تحقیق فلفل سیاه 8 ص مقاله فلفل سیاه 8 ص فلفل سیاه 8 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 264 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 11 صفحه

فلفل سیاه (PIPER NIGRUM): در تیره پیپراسه(PIPERACEAE) قرار دارد و میوه آن بصورت خشك و پودر بعنوان ادویه مصرف دانه ها بصورت خشك و یا ترشی انداخته موجود می باشنـد.
طعـم تـنـد و تـیز فلفل دانه ها عمدتا به خـاطر میگردد.
میوه آن فلفل دانه(PEPPERCORN) نام دارد.
فلفل سفید، سیاه، قرمز و سبز همگی از همین میوه بدست می آیند.
رنگ فلفل عرضه شده به زمان برداشت و شیوه عمل آوردن فلفل دانه بستگی دارد.
میوه نارس فلفل پس از چیده شدن، خشك شدن و تخمیر شدن به فلفل سیاه تبدیل میشود.
فلفل سفید از میوه های كاملا رسیده تهیه میشود.
در تهیه این نوع فلفل پوسته های خارجی دانه پس از خیساندن جدا میشوند.
در تهیه فلفل قرمزاز میوه های رسیده استفاده شده و در ضمن عمل خشك كردن دانه ها بسرعت انجام میگیرد، تا از تخمیر فلفل دانه ها جلوگیری شود.
برای تهیه فلفل سبز دانه های زرد و نارس فلفل برداشت شده و سپس دانه ها را در معرض نمك یا سركه قرارمی دهند تا از تخمیر شدن آنها جلوگیری شود.
از میان آنها فلفل سفید از همه تند تر و فلفل سبز از همه ملایم تر است.
اما در مقابل فلفل های سیاه و سبز معطر تر از فلفل سفید میباشند.
فلفل دانه سبز عطر گیاهی و فلفل دانه قرمز طعم شیرین و تند دارد.
فلفل حضـور مـاده ای به نـام پـیـپـریـن( تولید كنندگان عمده فلفل دانه در جهان به ترتیب ویتنام، اندونزی، هند، برزیل، مالزی، سریلانكا، تایلند و چین میباشند.
پیپرین (PIPERINE) و سایر روغن های فرار فلفل دانه ها باعث عطسه و همچنین تحریك ترشح شیره معده میگردد.
به همین خاطر مصرف فلفل باعث تقویت اشتها و سیستم هاضمه بدن می شود.
ناگفته نماند كه از عصاره پیپرین به عنوان حشره كش نیز استفاده میشود.
فلفل های چیلی(CHILI PEPPERS): میوه درخت كاپسیكوم (CAPSICUM) و از تیره سولاناسه(SOLANASEAE) میباشند.
فلفل های چیلی دارای بیش از 200 گونه هستند.
بطور كلی فلفل های چیلی به انواع شیرین، ملایم، تند و خیلی تند تقسیم بندی میگرند.
1-فلفل های دلمه ای (BELL PEPPERS): بسته به زمان برداشت به رنگ سبز، زرد، نارنجی، قرمز، سفید، قهوه ای و ارغوانی موجود میباشند.
رنگ سبز نارس و مابقی رسیده میباشند.
فلفل دلمه ای سبز اندكی تلخ مزه است.
در برخی كشورها این نوع فلفل ها بطور كلی پاپریكا (PAPRIKA) نامیده میشوند.
فلفل دلمه ای كاملا رسیده و قرمزرنگ پیمنتو (PIMENTO) نامیده میگردد.
این نوع فلفل ها طعم شیرین و ملایمی دارند.
2-جالاپنو (JALAPENO): PIPERINE) میباشد.
فلفل ها از طریق تبخیر مواد فرار و قرار گرفتن در معرض نور طعم و عطر خود را ازدست میدهند.
به همین خاطر توصیه میگردد جای خرید پودر فلفل، فلفل دانه بخرید و خودتان بوسیله آسیاب فلفل (PEPPER MILLS) آنها را آسیاب كنید.
طعم آن از ملایم تا تند متغیر است.
یك طعم اسیدی خاصی نیز دارد.
نوع دودی شده آن چیپوتل(CHIPOTLE) نامیده میشود.
آشنایی با چند فلفل دیگر: كـاین(CAYENNE)- تابــاســكو(TABASCO)- ناگا جولوكیا(NAGA JOLOKIA)- هابنارو(HABENARO)- اسـكـاچ بـانـــت(SCOTCH BONNET)- روكوتــو(ROCOTO)- پوبــلانــو(POBLANO) ك

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق فلفل سیاه 8 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود فلفل سیاه 8 ص;تحقیق فلفل سیاه 8 ص;مقاله فلفل سیاه 8 ص;فلفل سیاه 8 ص

دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص مقاله طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص مقاله طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 12 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

طرح احداث نهالستان در سطح 5/3 هكتار مجری طرح: شركت تعاونی تولیدی باغداران كاویان ساوج شهرستان ساوجبلاغ – منطقه چهار باغ- خیابان دادفر300متر بعد از دهكده ورزشی خلاصه طرح 1-مجری طرح: شركت تعاونی تولیدی باغداران كاویان ساوج 2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 2 هكتار 3-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ 4-سرمایه گذاری قبل: 000/500/831/14 5-سرمایه گذاری جدید: 000/140/881/1 الف:تسهیلات بانكی: 000/000/360 ب:سرمایه گذاری شخصی: 000/300/787 6-مدت تسهیلات: 6 سال 7-نرخ سود بانكی: 5/13 درصد 8-نرخ بازده كل سرمایه گذاری: 26درصد بنام خدا 1-مشخصات مجری طرح: شركت تعاونی تولیدی باغداران كاویان ساوج كه در تاریخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شركتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 می‌باشد .
2-مشخصات محل اجرای طرح: یك زمین و باغ جمعا به مساحت 14 هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود 6 هكتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و 8 هكتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت می‌باشد و 24 هكتار بصورت اجاره ای به مدت 5 سال در اختیار شركت تعاونی می باشد .
آب مورد نیاز زمین مزبور از یك حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده 15 لیتر در ثانیه كه در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی می‌باشد تامین می‌گردد بقیه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
3-موضوع طرح: عملیات طرح عبارتست از تخصیص2هكتار از زمینهای مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه می‌باشد كه با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی3سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد 000/180اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واكاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید كه این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از 4 سال 000/180 اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شكوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.
4-مدیریت و سازمان طرح: مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابك كمال پور طادی یكی از اعضای شركت تعاونی می‌باشد كه دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذكور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقویم گردیده است .
جدول سرمایه گذاری و منابع تأمین آن ارقام به هزار ریال شرح سرمایه‌گذاری قبلی سرمایه گذاری جدید جمع سال1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 زمین 14 هكتار 14.
000.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 14.
000.
000 اعیانی باغ 6 هكتار 300.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 300.
000 ساختمان و تأسیسات 126.
500 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 126.
500 زمین استیجاری 24 هكتار 200.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 200.
000 ماشین آلات 205.
000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 205.
000 سرمایه در گرد

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص;تحقیق طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص;مقاله طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص;طرح احداث نهالستان در سطح 53 هكتار 14 ص

دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود زعفران 60 صdot تحقیق زعفران 60 صdot مقاله زعفران 60 صdot زعفران 60 صdot

به صفحه دریافت دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود زعفران 60 صdot تحقیق زعفران 60 صdot مقاله زعفران 60 صdot زعفران 60 صdot

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 33 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 90 صفحه

پیشگفتار مولف زعفران یكی از ارزشمند ترین گیاهان طبیعت است كه كاشت آن از زمانهای گذشته تا به حال در قسمت هایی از كشورمان بخصوص نواحی جنوبی خراسان تداوم یافته است .
از میان گیاهان زراعی ایران مناسبترین گیاه جهت كشت انتانسیو (كشت متراكم) در نقاط دورافتاده و فقیر كشور است .
اغلب مناطق زعفرانكاری در فقر شدید و ادواری آب كشاورزی و باران بسر می برند دارای آب و هوای نسبتاً گرم و خشك می باشند از طرفی این مناطق در فاصله بعیدی از پایتخت قرار دارند و فاقد استعداد های صنعتی و تولیدی می باشند .
در ضمن اغلب كشاورزان این محصول معمولاً به دلیل عدم اطلاع از تكنولوژی های نوین كشاورزی و فنون جدید زراعت سود زیادی از كشت این گیاه بدست نیاورده و در فقر بسر می برند و از طرفی به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد امكان كشت محصولاتی را كه از بازدهی مادی مناسب تری برخوردار باشند را نداشته و در واقع به اجبار دست به كشت این محصول می زنند .
ویژگی های خاص این محصول شامل نیاز كم به آب ، ماندگاری محصول در مدت طولانی ، حجم و وزن كم ، عدم نیاز به ماشین آلات سنگین و پرهزینه زراعی ، بهره برداری 7-4 ساله در یك نوبت كاشت و توان جذب نیروی كار زیاد از یك طرف و از طرفی دیگر مصارف در حال گسترش غذایی دارویی و صنعتی باعث افزایش روز به روز قیمت این محصول و توسعه كشت آن گردیده است .
با اینكه سطح زیر كشت این محصول در سال 80 به 41325 هكتار رسید اما میزان تولید 130 تن گزارش داده شده كه نسبت به سال 77-78 30% كاهش تولید پدید آمد .
عده ای از كارشناسان داخلی دلیل این افت تولیدی را خشكسالی بیان كردند اما به راستی می توان دلیل افت تولیدی39 تنی گیاه با ارزش زعفران با ازای 4601 هكتار افزایش سطح زیر كشت فقط خشكسالی دانست ؟
در این بررسی بوضوح تاثیرات عدم هماهنگی با علوم روز كشاورزی نمایان می شود .
با علم به اینكه هر تن زعفران 000،500 دلار ارزش ارزی دارد ،‌39 تن زعفران رقم تعیین كننده ای در اقتصاد كشور است .
اما در سال 80 شاهد 5/28% وزنی و 5/8% ارزشی افزایش صادرات بودیم كه این امری امیدوار كننده است .
براساس تحقیقات انجام شده ایران ظرفیت تولید حد اقل 150 تا 160 تن زعفران را دارا می باشد كه فقط 5 یا 6 كشور دنیا توانمندی تولید زعفران را از نظر طبیعی دارند .
از 130 تن زعفران تولید شده 20 تن در كشور مصرف شده و 110 تن آن صادر گردیده است كه در واقع 80% زعفران تولیدی جهان توسط ایران تولید شده است اما به رغم سهم ایران در تولید و صادرات زعفران ، كشور ما نقشی در تجارت بین المللی آن نداشته و ندارد و حاكمیت این بازار غیر نفتی پرارزش فعلاً در دست اسپانیا است كه این كشور زعفران ایران را به ارزان ترین قیمت ممكن به صورت باز (فله ) خریداری كرده و آن را در بسته بندی های مجلل به نام زعفران اسپانیا روانه بازارهای جهانی كرده است .
اسپانیا با اینكه بازار زعفران جهان را در دست دارد اما از نظر تولید زعفران در واقع تولید ناچیزی در مقابل تولید زعفران در ایران دارد .
منطقه اصلی تولید زعفران در اسپانیا منطقه لامانچا می باشد كه از نظر وسعت شاید حتی قابل مقایسه با خراسان نباشد .
برخی كشور ها نیز با به كارگیری علوم و تكنولوژی روز در حال ربودن گوی سبقت در عرص

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق زعفران 60 ص doc – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود زعفران 60 صdoc;تحقیق زعفران 60 صdoc;مقاله زعفران 60 صdoc;زعفران 60 صdoc

دانلود تحقیق خزه ها 13 ص رشته کشاورزی و زراعت zip

دانلود خزه ها 13 ص تحقیق خزه ها 13 ص مقاله خزه ها 13 ص خزه ها 13 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق خزه ها 13 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق خزه ها 13 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق خزه ها 13 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود خزه ها 13 ص تحقیق خزه ها 13 ص مقاله خزه ها 13 ص خزه ها 13 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 88 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 15 صفحه

مقدمه گیاه شناسی گیاه‌شناسی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که با گیاهان سروکار دارد.
که چند نوع گیاه وجود دارند؟
چگونه زندگی و رشد می‌کنند.
چه طور نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشان می‌دهند نسبت به چه امراضی حساس هستند و مهم‌تر از همه آنکه به چه نحوی گیاهان در زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارند.
مطالعه بیشتر دید روشن‌تری نسبت به وابستگی انسان به گیاهان و تأثیر زیادی که آنها در منشا و پیشرفت تمدن داشته‌اند به دست می‌دهد.
و به مطالعه علمی گیاهان می‌پردازد.
بطور قراردادی، گیاه‌شناسان به بررسی کلیه موجودات زنده‌ای که عموماً جزو گونه‌های حیوانات محسوب نمی‌شوند می‌پردازند، یعنی موجودات زنده‌ای‌ که ثابت بوده یا به پایه‌ای متصلند، هدف بررسی گیاه شناسان هستند.
بنابراین پیشرفتهای حاصل در دانش اقسام گوناگون حیات موجب ایجاد حوزه‌های دیگر مطالعات تخصصی، جدا از گیاه‌شناسی برای این موجودات “شبیه گیاه” شده است.
امروزه رشته‌ای به نام قارچ‌شناسی به مطالعه قارچها، میکروبیولوژی به بررسی ویروس‌ها و باکتری‌ها و رشته جلبک‌شناسی به بررسی جلبک‌ها می‌پردازد.
امروزه موجودات زنده جزو این سه گروه (بیشتر قارچ‌ها، جلبکها و میکروبها) دیگر در قلمرو گیاهان، مورد بررسی قرار نمی‌گیرند اما هنوز هم توجه گیاهان شناسان به آنها معطوف است.
در بین کارهای آغازین مربوط به گیاه‌شناسی که تقریباً 300 سال قبل بعد از میلاد نوشته شده دو رساله بزرگ توسط تئوفراستوس (فیلسوف یونانی) دیده می‌شود : درباره تاریخچه گیاهان (Historia Plantarum) و درباره اهداف گیاهان.
این دو کتاب روی هم بیشترین تأثیر را در دوران باستان و قرون وسطی در علم گیاه‌شناسی داشته‌اند.
Dioscorides نویسنده پزشکی رومی شواهد مهمی مبنی بر دانش یونانیان و رومیان درباره گیاهان دارویی ارائه می‌‌دهد.
رابرت هوک (Robert Hooke) در سال 1665 با استفاده از یک میکروسکوپ ابتدایی، یاخته را در چوب پنبه و اندک زمانی بعد در بافت گیاه زنده کشف کرد.
او با نگاه به یک برش باریکی از چوب پنبه نوشت: من توانستم تعداد بسیار زیادی منفذ و سوراخ در آن مشاهده کنم که بیشتر شبیه کندوی عسل هستند، این روزنه‌ها یا یاخته‌ها عمق زیادی نداشتند اما تعداد بسیار زیادی جعبه کوچک محسوب می‌شوند.
(Leonhart Fuchs) نویسنده آلمانی، (Conrad Gessner) نویسنده سوئیسی و (Nicholas Culpeper) و (John Gerard) نویسنده گان انگلیسی یک کتاب گیاهی منتشر کردند که اطلاعاتی را درباره گیاهان داروئی ارائه می‌کرد نخستین گیاهان در زندگی بشر گیاهان نه فقط برای ما غذا، لباس و مسکن تهیه می‌کنند، بلکه هوایی را که تنفس می‌کنیم از اکسیژن، که بدون آن زندگی ممکن نیست منحنی می‌سازند.
بعضی از گیاهان نظیر باکتریها موجب امراض منحنی برای انسان و حیوانات می‌شوند اما در عین حال پادزیست‌ها (آنتی‌بیوتیک‌ها)، نظیر پنی‌سیلین و دیگر داروهایی که از گیاهان به دست می‌آیند به جلوگیری و شنا یافتن از این امراض کمک می‌نمایند.
تمامی اکوسیستمهای کره زمین روی هم زیست کره را تشکیل می‌دهند و بخش فیزیکی این بزرگترین واحد اکولوژیک ، محیط زیست کره زمین است.
این بخش فیزیکی خود از سه قسمت بهم پیوسته تشکیل شده است.
قسمت آب یا آب کره ، قس

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق خزه ها 13 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق خزه ها 13 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود خزه ها 13 ص;تحقیق خزه ها 13 ص;مقاله خزه ها 13 ص;خزه ها 13 ص