بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 رشته مکانیک doc

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE MS500125MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند

به صفحه دریافت بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 را در زیر مشاهده می کنید.

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE MS500125MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 152

حجم فایل: 2.881 مگا بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – مقدمه ای بر توربین هایGE MS5001-25MW-Frame5

1-1مقدمه…………………………………

فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ

………………………………………..

2-1 خوردگی داغ………………………………..

2-2 واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق

2-2-1 گوگرد………………………………

2-2-2 سدیم……………………………….

2-2-3 وانادیوم……………………………

2-3 تشکیل رسوب………………………………..

2-4 تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………….

2-4-1 اثر ترکیبات وانادیوم…………………

2-4-2 اثر سولفات سدیم……………………..

2-4-3 اثر کلرید…………………………..

2-4-4 اثر گوگرد…………………………..

2-5 روشهای مطالعه خوردگی داغ……………………

2-5-1 روش مشعلی(Burner Rig Test) ……………….

2-5-2 روش کوره ای (Furnace Test) ……………….

2-5-3 روش بوته ای(Crucible Test) ……………….

2-5-4 روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ

2-6 مکانیزم های خوردگی داغ……………………..

2-6-1 مرحلۀ شروع خوردگی داغ………………..

2-6-2 مراحل پیشرفت خوردگی داغ………………

2-6-2-1 روشهای انحلال نمکی(Fluxing) …………….

2-6-2-2 خوردگی ناشی از جزء رسوب…………….

2-7 خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات

(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) ……………………..

2-7-1 خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3

2-7-2 خوردگی نیکل ناشی از سولفات …………..

2-8 خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3 ……………………………………..

2-8-1-1 خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3 ………………………………….

2-8-1-2 خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3 ……………..

2-8-1-3 خوردگی آلیاژهای(M=Ni Cr ..)M-Al در محیط سولفات در حضور

2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 ………………….

2-8-3 تأثیرات MoO3 WO3 ……………………

2-8-3 تأثیرات مخلوط سولفات…………………

2-9 خوردگی داغ ناشی از وانادات………………….

2-9-1 مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک …….

2-9-2 روش مشعلی…………………………..

2-9-3 خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها

2-9-4 کنترل ناشی از سولفات و وانادات………..

2-10 خوردگی ناشی از نمکهای دیگر ………………..

2-10-1 تأثیر کلرید………………………..

3-1 پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ……………

3-2 تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………

3-2-1 پوشش های نفوذی………………………

3-2-2 پوششهای آلومینیدی ساده……………….

3-2-3 پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………

3-3 تخریب پوششهای نفوذی……………………

3-3-1 تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………….

3-3-2 تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده………

4-1 مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ………..

4-2 محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط……………….

4-3 تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی

4-4 تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی …………

4-4-1 اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی …….

4-4-2 تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی

4-4-2-1 محلولهای جامد اکسید ……………….

2-4-2-2 تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول……..

4-4-3 رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت

4-4-3-1 فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ……..

4-4-3-2 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr …….

4-4-3-3 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr …….

4-5 مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی…………

4-6 تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون……………

4-7 واکنشهای سولفیداسیون ………………………

4-7-1 سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr Co-Cr Fe-Cr ….

4-7-1-1 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ….

4-7-1-2 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr Fe-Cr

4-7-1-3 تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی

4-7-1-3 تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی

4-8 روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 ..

4-8-1 دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ..

4-8-2 خوردگی نیکل در SO2…………………..

4-8-2-1 مکانیزم واکنش در دماهای 500 و 600 درجه سانتی گراد

4-8-2-2 مکانیزم واکنش در بالای دمای 600 درجه سانتیگراد

4-8-2-3 وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ……

4-8-3 خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 …………….

4-8-4 خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ……………

4-8-5 خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 ……………..

4-8-6 خوردگی منگنز در SO2 ………………….

4-8-7 خوردگی کرم در SO2 ……………………

4-8-8 تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور ……………..

4-8-8-1-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………………………………..

4-8-9 مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 SO2 ………………………..

4-8-9-1 رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2

فصل اول

مقدمه ای بر توربین های

GE MS5001-25MW-Frame5

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.

توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .

در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [1] .

هوای محیط مطابق شکل 1-1 بافشار جو از نقطه 1 وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه 2 برسد .

شکل 1-1 سیکل باز یک توربین گاز ساده]2[

هوای فشرده تولید شده آنگاه وارد اتاق احتراق یعنی جائیکه سوخت در آن محترق می گردد ، شده و در آنجا درجه حرارت گاز بالا می رود که باعث می شود حجم گاز با فشار ثابت افزایش یابد و گاز عامل کار برای توربین فراهم گردد . پس از انبساط گاز در توربین و تبدیل مقدار از انرژی گاز به کار مکانیکی روی شافت توربین ، گاز بداخل ناحیه اگزوز میرود و بالاخره بداخل هوای آزاد تخلیه می گردد .

پره هایی که روی روتور کمپرسور نصب شده اند هوا را تحت زاویه معینی بر می گردانند ، تغییر جهتی که به این طریق ایجاد می شود سرعت هوا را کم و فشار آنرا زیاد می کند . اگر سرعت هوا را تقریباً ثابت بماند ، ارتفاع طبقه بعدی می تواند کوچکتر باشد زیرا غلظت هوای فشرده زیاد می شود . هوا که وارد پروانه کمپرسور می شود با گردش پروانه هوا بسمت بیرون یعنی به سوی متفرق کننده (Diffuser) پرتاب می شود . متفرق کننده هوای خارج شده از کمپرسور را با تبدیل سرعت به فشار ، به انرژی (فشار) تبدیل می کند [2] .

در نیروگاههای گازی مقدار گازی مقدار کمی از هوایی وارد کمپرسور می شودبه مصرف احتراق می رسد و بیشترین مقدار آن در اطراف بیرونی شعله فروزان جریان یافته و برای خنک کردن اتاق احتراق پره های توربین و اگزوز استفاده می گردد .

ساختمان هر اتاق احتراق شامل قسمتهایی به شرح زیر است [3] :

الف – آستر(Liner)

سیلندری است که از یک ورقه فلزی مشبک ساخته شده است. سوراخها طوری ترتیب داده شده اند که اختلاف هوا و سوخت به بهترین وجهی انجام بگیرد و در ضمن شعله در وسط استوانه فلزی نگه داشته شود . هوا از قسمت کمپرسور بداخل اتاق احتراق جریان می یابد ، قسمتی از هوا بداخل سیلندر های احتراق راه یافته و در آنجا با سوختی که توسط نازلهایی در قسمت جلویی اتاق احتراق پاشیده می شود ، مخلوط می گردد بقیه هوا بصورت یک پوشش خنک کن و محافظ روی بدنه داخلی و بیرونی اتاق احتراق عمل می کند .

ب – شمع های جرقه زن(Spark plugs)

مخلوط هوا و سوخت را محترق می سازند . شعله توسط لوله های انتقال عرضی (Crossfire Tubes) به سیلندر دیگر سرایت می کند . شعله در مرکز سیلندربه وجود می آیدو توسط یک بالشتک هوا که سوراخ های لاینر سیلندر وارد می شود احاطه می گردد تا از گرم شدن بیش از حد بدنه سیلندرجلوگیری نماید . قبل از خروج گازها از سیلندر احتراق تمام سوخت بطور کامل می سوزد و گاز انبساط می یابد و به این ترتیب بر سرعت گازها افزوده می شود .

ج – قطعات مکانیکی منتقل گازهای داغ (Transition Pieces) :

گاز پس از انبساط (مرحله ب) با سرعت مکانیکی سریع السیر وارد مکانیکی منتقل کنندۀ گازهای داغ می گردد ،بعد ازعبورگازهای داغ از این قطعات مکانیکی به قسمت توربین می رسند .

توربین ها که از دو سری نازل مرحله اول و دوم سری پرۀ مرحله اول دارای 120 عدد پره و در مرحله دوم دارای 90 عدد پره می باشند نازلها به گازهای داغ جهت داده تا با زاویه مناسب به سمت پره ها هدایت شوند . پره ها انرژی جنبشی گازها را گرفته و در شافت بصورت حرکت دورانی یا قدرت مکانیکی ظاهر می سازند . دور شافت توسط یک گیربکس از 5100 به 3100 دور در دقیقه رسانده شده تا قابل استفاده در ژنراتور گردد . گاز عبور کرده از پره های مرحله دوم وارد اگزوز شده و سیلندر داخلی بعد از هر 20000 ساعت (850 روز کار مداوم) باید تعویض گردد . بیشترین خوردگی که بر روی سیلندر داخلی مشاهده می گردد مربوط به منطقه نزدیک لوله های انتقال عرضی شعله و لبه خود خود این لوله ها می باشد بطوریکه این مناطق ترک برداشته و در حالت حادتر سوراخهایی در آنها ایجاد می گردد . به وجود آمدن ترک سوراخ در این ناحیه بعلت درجه حرارت بالایی است که در این ناحیه وجود دارد و حدوداً 1200 درجه سانتیگراد است.

فصل دوم

مروری بر

خوردگی داغ

2-1 خوردگی داغ

پدیده خوردگی داغ به نوعی از خوردگی اجزاء فلزی یا در حضور فیلم نمک مذاب یا خاکستر و غلیظ در درجه حرارت بالا در محیط اکسید کننده اطلاق می گردد . تخریب ناشی از این فرایند ، در برگیرنده پدیده هایی همچون اکسیداسیون و سولفیداسیون در دمای بالا خواهد بود .

پدیده تخریب مواد از طریق خوردگی داغ از دهه چهل میلادی مورد توجه بوده است . در همین راستا مطالعات زیادی پیرامون مکانیزمهای آن صورت گفته است . این پدیده خصوصاً در توربینهای گازی که با سوخت فسیلی ، گازوئیل ویا گاز کار می کنند بسیار جدی بوده و منجر به شکسته شدن پره ها ، ترک برداشتن قسمتهایی از آستر های محافظ و سایر قسمتها و اجزاء توربینهای گازی می شود .

پدیده خوردگی داغ در محیط های احتراق نظیرتوربینهای گازی دریایی ، هوایی وصنعتی ، بویلرهای با سوخت فسیلی و بویلرهای با سوخت ضایعات شهری ، وسائل ذخیره سازی انرژی خورشیدی، سلولهای سوخت ، کوره های عملیات حرارتی و کلیه مکانهایی که با سوخت فسیلی در دمای بالا در تماس می باشند و همچنین محیطهای حاوی نمک مذاب ، مشاهده شده اند . نوع سوخت موجود در محیطهای احتراق در ایجاد پدید خوردگی داغ دارای اهمیت خاصی می باشد . از آغاز کشف سوختهای فسیلی از آنها در تولید انرژی الکتریکی بدلیل پایین بودن نسبی قیمت به همراه توان حرارتی بالای آنها مورد توجه خاصی بوده است . اما به مرور زمان در جهت افزایش راندمان سوختهای فسیلی دمای کاری توربین ها افزایش یافته که مشکل خوردگی داغ از این جهت بیشتر مطرح می شود با توجه به اهمیت این موضوع از دهه شصت میلادی مطالعات تئوریک زیادی بر روی مکانیزم های خوردگی داغ انجام گرفت . عمده ترین این مسائل که به دلیل بالای تصفیه سوخت مورد مصرف در توربین ها می باشد ، خلوص پایین گازهای موجود در این محیط ها می باشد و با توجه به اینکه ناخاصیهای موجود در سوخت عمدتاً از نوع گوگرد و سدیم و وانادیم بوده و در هوای احتراق خصوصاً اتمسفر های دریایی ناخالصی های ویژه آن محیط یافت می شوند ، در طی فرآیند احتراق مواد مذکور در هنگام عبور از مشعل و بعد داخل شدن در محیط تشکیل رسوبات سدیم یا ترکیبات وانادیم در فاز گازی را موجب می شود . در حالتی که فشار بخار ترکیبات مذکور از نقطه شبنم آن در شرایط سرویس بیشتر باشد ، لایه ای از نمک مذاب بر اجزاء سردتر توربین رسوب می نمایند که نتیجه حاصل از این فرایند تخریب مواد واکنشهای اکسیداسیون – سولفیداسیون خواهد بود [3] .

مطالعات انجام شده در مورد مکانیزم های خوردگی داغ نشان می دهند از لحاظ نوع مورفولوژی محصولات ، نوع محیط و درجه حرارت فرآیند ها عملاً دو نوع خوردگی داغ وجود دارد.

نوع اول خوردگی در دمای بالا (High -Temperature Hot-corrosion) بوده که در حرارتهای بالاتر از نقطه ذوب سولفات سدیم (C ْ884) مشاهده می گردد و طیف حرارتی این نوع خوردگی بیشتر در حدود 800 تا 950 سانتیگراد می باشد . مورفولوژی این نوع خوردگی همراه با پدیده سولفیداسیون و تخلیه زمینه از عناصر آلیاژی بوده و نسبتاً غیر حساس به ترکیب اتمسفری می باشد.

نوع دوم تحت عنوان خوردگی در دمای پائین (Low- Temperature Hot- corrosion) مطرح است که در دمای بین 650 تا 800 درجه سانتیگراد رخ می دهد و مورفولوژی این نوع خوردگی در بر گیرنده بخش کوچکی از پدید سولفیداسیون و فرایند تهی شدن عناصر آلیاژی مشاهده نمی گردد و مورفولوژی بارز این نوع تخریب خوردگی حفره ای می باشد . برای رسیدن به افزایش راندمان در توربینهای گازی رسیدن به دماهای بالاتر الزامی است با توجه به این مطلب آلیاژهایی که بتوانند در این دماها مقاوم باشند حائز اهمیت بوده ، لذا افزودن عناصری برای جلوگیری از تشکیل فازهای ترد کاهش مقدار کرم موجود در آلیاژ مد نظر است ، اما با کاهش مقدار کرم مقاومت آلیاژ ها نسبت به اکسیداسیون وخوردگی داغ کاهش خواهد یافت .

برای بدست آوردن خواص مطلوب از لحاظ مقاومت به عوامل مکانیکی و شیمیایی ، پوشش دادن آلیاژها مود توجه قرار دارند زیرا در عین نگهداری خواص مکانیکی مطلوب آلیاژ ، مقاومت به خوردگی داغ اکسیداسیون را نیز می توان توسط پوشش بدست آورد .

2-2 واکنش های مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرآیند های احتراق

بویلر ها، توربین های گاز و انواع دیگری از سیستم ها که انرژی سوخت را به طورمستقیم به حرارت تبدیل می کنند، باید مدت های طولانی در شرایط دمای بالا در حضور محصولات حاصل از احتراق هوا و سوخت و نا خالصی ها وارد شده ناشی از سوخت و هوا، به طور مناسب عمل نمایند. فاکتور کلیدی در کنترل عمر اجزا مواجه با این چنین حملاتی تنوع و مقدار ناخالصی ها می باشد. لذا بررسی چگونگی تشکیل و رفتار آنها در سیستم احتراق می تواند مهم باشد. عناصر مضر در چنین محیط هایی سدیم، وانادیم و گوگرد می باشند [5].

در سوخت های مشتق از نفت خام و زغال سنگ غیر از کربن و هیدروژن مقادیر قابل ملاحظه ای از عناصر دیگر نیز وجود دارد، بطوریکه در محیط های احتراق ناشی از سوخت زغال سنگ ناخالصی های عمده گوگرد، سدیم، وانادیم، پتاسیم و گوگرد می باشند در حالیکه در محیط های احتراق نفتی عمده عناصر مضر گوگرد، وانادیم و سدیم می باشند و غلظت عناصر مذکور بسته به نوع نفتی که استفاده می شود، متفاوت خواهد بود. غالب خسارات حاصل از خوردگی ناشی از وجود عناصر سدیم، وانادیم و گوگرد می باشد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط Hock و Allen [5] محصولات نهایی اصلی در اتمسفر احتراق توربین ها، سولفات سدیم و وانادات سدیم می باشند و واکنش تشکیل رسوب در محفظه احتراق توربین های گازی بصورت زیر بیان می شود:

(2-1)

در معادله فوق Na ، O2 ،V،S،Cl در فاز بخار می باشند. در سیستم Na-S-O-Cl ، Na2SO4 تشکیل می شود ( معادله 2-7) و در سیستم Na-V-S-O-Cl ، NaVO3 تشکیل می گردد( معادله 2-11) .اثر هر یک از این عناصر در مجموع ترکیبات خورنده به صورت زیر می باشد:

2-2-1 گوگرد

سولفور مو جود در سوخت در طی فرایند احتراق اکسید گردیده و به شکل دی اکسید گوگرد و تری اکسید گوگرد تبدیل خواهد شد. از نقطه نظر خوردگی گاز تری اکسید گوگرد دارای اهمیت خاصی می باشد، زیرا در اثر ترکیب این ماده با آب موجود در جریان گاز و تشکیل اسید سولفوریک بر سطوح نسبتاً سرد، خوردگی شدید قسمتهای مختلف دستگاه ها بوقوع می پیوندد. واکنش های محتمل در طی فرایند عبارتند از:

(2-2)

(2-3)

(2-4)

گوگرد به صورت عنصری یا ترکیباتی از سولفات های قلیائی می باشد.

2-2-2 سدیم

اساساً عنصر سدیم در سوختهای نفتی به صورت کلرید سدیم بوده و در طی فرآیند احتراق به آسانی تبخیر و سدیم موجود آن در فاز بخار بصورتهای کلرید سدیم و یا هیدروکسید سدیم یافت می گردد. مقدار نسبی این مواد توسط واکنش زیر قابل تعیین است.

(2-5) H2O + NaCl (g) ® NaOH(g) + HCl SO3حاصل از سولفور می تواند با NaOH(g) حاصل از واکنش مذکور ترکیب شده و طبق واکنش زیر سولفات سدیم را تولید نماید که این ماده می تواند در سطح فلز تبدیل به مایع گردد.

2NaOH(g) + SO3 ® Na2SO4(g) + H2O(g) (2-6)

از نظر ترمودینامیکی با کاهش درجه حرارت تشکیل سولفات مساعدتر خواهد بود.

همچنین با وجود NaCl موجود در سوخت یا هوای ورودی خصوصاٌ برای محیطهای نزدیک دریا واکنشهای زیر برای تشکیل رسوب سولفات امکان دارد.

2NaCl + SO2 + O2 ® Na2SO4 + Cl2 (2-7)

2NaCl + SO3 + ½O2 ® Na2SO4 + Cl2 (2-8)

2NaCl + SO3 + H2O ® Na2SO4 + 2HCl (2-9)

2NaCl + H2O + SO2 + ½ O2 ® Na2SO4 + 2 (2-10)

همچنین در صورت وجود وانادیم در محیط، واکنش زیر محتمل است:

2NaCl + H2O + V2O5 ® 2Na VO3 + 2HCl (2-11)

از مقایسه Kp واکنشهای (2-9) و (2-11) می توان به این نتیجه ر سید که تشکیل وانادات مساعدتر از تشکیل سولفات می باشد. ترکیب وانادات بدلایل مذاب بودن در اتمسفر توربین، هدایت یونی بیشتر نسبت به V2O5 وفشار بخار کمتر نسبت به V2O5 مهم می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی توربین های GE MS5001-25MW-Frame5 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مکانیزم های خوردگی داغ;مراحل پیشرفت خوردگی داغ;خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات

سیستم فرمان الكتریكی ESP رشته مکانیک doc

مجموعة سیستم هایی كه در هدایت و تعادل حركت اتومبیل سیستم هستند شامل سیستم، ترمز،‌سیستم تعلیق و سیستم فرمان می باشند در این مقاله با بررسی نوعی سیستم فرمان پیشرفته می پردازیم

به صفحه دریافت سیستم فرمان الكتریكی ESP خوش آمدید.

امیدواریم که سیستم فرمان الكتریكی ESP همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات سیستم فرمان الكتریكی ESP را در زیر مشاهده می کنید.

مجموعة سیستم هایی كه در هدایت و تعادل حركت اتومبیل سیستم هستند شامل سیستم، ترمز،‌سیستم تعلیق و سیستم فرمان می باشند در این مقاله با بررسی نوعی سیستم فرمان پیشرفته می پردازیم

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 604 کیلو بایت

نمای كلی سیستم فرمان

مجموعة سیستم هایی كه در هدایت و تعادل حركت اتومبیل سیستم هستند. شامل سیستم، ترمز،‌سیستم تعلیق و سیستم فرمان می باشند. در این مقاله با بررسی نوعی سیستم فرمان پیشرفته می پردازیم.

انواع سیستم های فرمان

1- انگشیتی یا مارپیچ

مكانیكی

2- تاج خروسی

3- ساچمه ای

4- غلطكی

1- انگشتی دار

2- تاج خروسی

پنوماتیكی

1- فشار باد به تنهایی

2- فشار باد + هیدرولیك

الكتریكی

1- الكتروموتور ساده

2- هیدروموتور

ایمنی فرمان:

شامل كلیه تدابیری می شود كه در اتومبیل برای ایمنی راننده در هنگام تصادف می شود.

انواع سیستم های ایمنی فرمان:

1- سیستم تلسكوپی: در این نوع سیستم در ستون فرمان (رابط بین غربیلك و جعبه فرمان) مقداری سیم پیچی با طول اولیه تقریباً 5 سانتی متر وجود دارد. كه در هنگام ضربه یا تصادف این سیم پیچی در هم پیچیده شده و طول آن به حدود 2 سانتی متر رسیده و بدین صورت از انتقال ضربه به راننده جلوگیری می شود.

2- سیستم ایمنی فرمان كشویی:

همانطور كه از اسم آن مشخص است رابط بین غربیلك و جعبه فرمان به شكل كشویی می باشد كه در هنگام تصادف در داخل هم جمع شده و از انتقال ضربه به راننده جلوگیری می كند.

3- سیستم ایمنی فرمان كمرشكن (خم شونده):

در این نوع سیستم ایمنی رابط بین غربیلك فرمان و جعبه دنده به صورت كوپلینگ (زانویی) می باشد. این مورد نیز با تا شدن از انتقال ضربه جلوگیری می كند.

در همة موارد ذكر شده نوعی ستون فرمان بین غربیلك فرمان و میل وسط فرمان وجود دارد كه ما در این مقاله با بررسی نوعی فرمان پیشرفته كه فاقد ستون فرمان می باشد. به بحث و بررسی می پردازیم كه از آن با عنوان سیستم فرمان الكتریكی ESP یاد می شود.

فرمان الكتریكی ESP مخفف جمله Electric Power Steering می باشد.

مقدمه:

در اتومبیلهای امروزی بسته به نیروی قابل استفاده و مورد احتیاجشان با فرمانهای هیدرولیكی – الكتروهیدرولیكی – الكتریكی تجهیز می شوند.

در همة موارد ذكر شده بدون توجه به نوع سیستم هدایتی كه بدان مجهز می باشند همة آنها از طریق ستون فرمان دارای یك ارتباط مكانیكی بین فرمان و چرخها می باشد.

اما در سیستم فرمان الكتریكی Steerby wire این ستون فرمان حذف شده و در این سیستم بین غربیلك فرمان و چرخها هیچ رابط مكانیكی وجود ندارد كه این خود دلیل برتر شدن این سیستم نسبت به سیستم فرمانهای دیگر شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” سیستم فرمان الكتریكی ESP ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – سیستم فرمان الكتریكی ESP – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
الكتریكی ESP;سیستم فرمان;سیستم ایمنی فرمان كمرشكن

دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص رشته مکانیک zip

دانلود مكانیزم 33 ص تحقیق مكانیزم 33 ص مقاله مكانیزم 33 ص مكانیزم 33 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود مكانیزم 33 ص تحقیق مكانیزم 33 ص مقاله مكانیزم 33 ص مكانیزم 33 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 40 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 54 صفحه

مكانیزم‌های مقاومت به سرمازدگی مقدمه برای تحمل و زنده ماندن، گیاهانی كه در نواحی معتدلِ زمین زندگی می‌كنند تغییرات سازش را در اواسط تابستان انجام می‌دهند.
آشكارترین تغییرات از نوع ریخت شناسی است و شامل كاهش كل اندام‌های هوایی و تشكیل اندام‌های خاصی مثل غنچه‌ها و پاجوش‌ها می‌باشد.
با این حال تغییرات پایدارتر در سایر بخش‌های گیاه رخ می‌دهد.
كه امكان رفتن به حالت مقاوم به سرما را پیدا می‌كنند.
این تحصیل مقاومت به دمای پایین معمولاً مقاومت به سرما نامیده می‌شود.
در نواحی‌ای كه دماها برای دوره‌های طولانی منجمد می‌شوند راهبردهای پرهیز از انجماد نامناسب هستند و گیاهان مقاومت به سرما را توسعه می‌دهند یعنی مكانیزمی كه به یخ زدن در داخل موجودات زنده‌ای كه نسبت به حضور یخ در داخل بافت‌هایشان مقاوم هستند شامل تشكیل یخ برون سلولی در یك دمای زیر صفر بالا است.
در طی انجماد،70 تا 80 درصد از آب مایع در بافت به صورت یخ برون سلولی منجمد می‌شود كه منجر به آبگیری سلولی می‌شود.
توانایی‌های موجودات زنده برای تغییر شكل رشد یخ و تحمل آبگیری اضافی اجزای اصلی بقای سلولی هستند.
در بعضی موارد، انجماد برون سلولی با یك مكانیزم دوم موسوم به فوق انجماد عمیق همراه می‌شود كه در آن آب در حالت مایع باقی می ماند .
حتی در دماهای بسیار كم از مقطة جوانه‌زنیِ ناهمگن فوق انجماد عمیق فقط در بعضی از آنژیواسپرم‌ها مشاهده شده‌است و محدود به انواع سلول معین یا اندام‌های معین آن‌ها است مانند زایم پارانشیم .
تعیین كردن كمترین دمایی كه یك گیاه مورد نظر بتواند تحمل كند كار دشواری است.
این دما معمولاً توسط LT50 از یك جمعیت تعیین می‌شود.
یعنی دمایی كه در آن 50 درصد از جمعیت در یك آزمایش انجماد شده تحت یك سرعت سرد كردن مفروض می‌میرند ، اكثریت گیاهان غلّه نسبت به انجماد در طی تابستان حساس هستند.
گیاهان در تماس با دماهای كم و یا طول روزهای كوتاه كاهش LT50 را در طی چند روز یا چند هفته نشان می‌دهند تا این كه گیاهان به تلرانس انجماد حداكثر خودشان می‌رسند.
در همان هنگام، آمینو اسیدها، كربوهیدرات‌ها ، اسیدهای نوكلوئیك، لیپیدها و بعضی از فیتوهورمون‌ها در بافت‌های گیاه جمع می‌شوند .
این تغییر شكل‌ها با تغییرات در فعالیت‌های آنزیم، الگوهای ایزوزیمیك و حالت ژن همراه هستند.
در بعضی گونه‌ها، تماس بعدی با دماهای انجماد ملایم برای حصول حالت كاملاً مقاوم شده لازم می‌باشد .
البته این مرحلة «فوق عملِ سرما» شامل تغییرات اضافی در حالت ژن است.
اهمیت این پدیده‌ها در رابطه با توسعه و بهبود تحمل سرما هنوز كاملاً درك نشده‌است.
اثبات روابط علت و معلول بین تغییرات متابولیكی و ملكولی در طی مقاوم شدن به سرما و بهبود تحملِ یخ زدن، امری دشوار است.
اكثر آزمایش‌‌ها به تغییرات در تركیب شیمیایی و یا حالت ژن و ارتباط آن‌ها با تغییرات در LT50 از گیاهان می‌پردازند .
ولی برای حصول LT50 ، ابتدا گیاهان باید در دماهای پایین زنده بمانند.
گیاهانی كه توسط تماس با دماهای بین آسیب می‌بینند موسوم به حساس به سرما می‌باشند.
وقتی دما به كمتر از نقطه از نقطة یخ زدن در ( آب ) می‌رسد، كه عموما نزدیكً به

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق مكانیزم 33 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود مكانیزم 33 ص;تحقیق مكانیزم 33 ص;مقاله مكانیزم 33 ص;مكانیزم 33 ص

دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter رشته مکانیک ppt

دبی سنج الکترومغناطیسی دبی سنج مغناطیسی وسیله ای برای اندازگیری دبی حجمی مایعات با افت فشار کم می باشد هزینه ساخت پایین،یک‍پارچه بودن وسیله،دقت بالا،خروجی آنالوگ خطی،غیر حساس بودن به ویسکوزیته – فشار دما، توانایی اندازه گیری طیف وسیعی از مایعات ( اعم ازآب ،مایعات سمی، مایعات خورنده و فاضلاب)،مواردی هستند که این دبی سنج را از دبی سنجهای دیگر متف

به صفحه دریافت دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter را در زیر مشاهده می کنید.

دبی سنج الکترومغناطیسی دبی سنج مغناطیسی وسیله ای برای اندازگیری دبی حجمی مایعات با افت فشار کم می باشد هزینه ساخت پایین،یک‍پارچه بودن وسیله،دقت بالا،خروجی آنالوگ خطی،غیر حساس بودن به ویسکوزیته – فشار دما، توانایی اندازه گیری طیف وسیعی از مایعات ( اعم ازآب ،مایعات سمی، مایعات خورنده و فاضلاب)،مواردی هستند که این دبی سنج را از دبی سنجهای دیگر متف

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 5.135 مگا بایت

دبی سنج الکترومغناطیسی :

معرفی:

دبی سنج مغناطیسی وسیله ای برای اندازگیری دبی حجمی مایعات با افت فشار کم می باشد . هزینه ساخت پایین،یک‍پارچه بودن وسیله،دقت بالا،خروجی آنالوگ خطی،غیر حساس بودن به ویسکوزیته – فشار- دما، توانایی اندازه گیری طیف وسیعی از مایعات ( اعم ازآب ،مایعات سمی، مایعات خورنده و فاضلاب)،مواردی هستند که این دبی سنج را از دبی سنجهای دیگر متفاوت می سازد.

اساس کار

قانون فارادی

کار دبی سنج مغناطیسی براساس قانون فارادی می باشد.با توجه به قانون فارادی اگر یک رسانای جریان برق در راستای عمود بر میدان مغناطیسی حرکت کند بطوریکه خطوط میدان مغناطیسی را قطع کند ولتاژی را در رسانا القاء می شود که ولتاژ القایی به سرعت حرکت رسانا در میدان بستگی دارد.

برای بکار بردن این قانون در اندازگیری دبی ، لازم است که سیال بکار رفته رسانای جریان الکتریسیته باشد تا در قانون فارادی صدق کند . بطوریکه در طراحی دبی سنج مغناطیسی بکار رفته است ،ولتاژ پالس القایی از قانون فارادی ، با سرعت متوسط مایع و شدت میدان مغناطیسی و طول رشته رسانا ـ که دراین مورد فاصله بین دو الکترود می باشد – رابطه دارد. (شکل 1)

E=B.V.D

جهت نیروی محركه القاء شده عمود بر جهت میدان مغناطیسی و جهت سرعت است (قانون لنز). در دبی‌سنج الكترومغناطیسی، میدان مغناطیسی با یك آهنربای الكترومغناطیسی دائمی ایجاد می‌شود سیال در جهت x جریان دارد. اگر به یك برش از سیال توجه كنیم، می‌توان آنرا مانند یك هادی در نظر گرفت. وقتی برش متحرك خطوط نیرو را قطع می‌كند ولتاژی در جهت z القاء می‌شود. در این موقعیت دو الكترود (عمود بر صفحه كاغذ) برای اندازه‌گیری ولتاژ القاء شده قرار داده شده است. ولتاژ القایی با سرعت سیال تناسب مستقیم دارد. علامت ولتاژ تا علائم 0-5mA یا 4-20mA تقویت شده و بعنوان ورودی كامپیوتر بخش كنترل استفاده می‌شود.

¨
پاورپوینت 28 اسلاید

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود پاورپوینت دبی سنج الکترومغناطیسی و مافوق صوت Electromagnetic Flowmeter – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
Electromagnetic Flowmeter ;دبی سنج مغناطیسی ;مزایا و معایب دبی سنج

دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص رشته مکانیک zip

دانلود كلرامفنیكل 25 ص تحقیق كلرامفنیكل 25 ص مقاله كلرامفنیكل 25 ص كلرامفنیكل 25 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود كلرامفنیكل 25 ص تحقیق كلرامفنیكل 25 ص مقاله كلرامفنیكل 25 ص كلرامفنیكل 25 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 35 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 28 صفحه

كلرامفنیكل : توجه : برای اطمینان از كار از محلول استاندارد می توان استفاده كرد .
طرز تهیه محلول استاندارد : مقدار 50 میلی گرم از پودر كلرامفنیكل استاندارد را دقیقاً وزن كرده به یك بالن ژوژ 100 میلی لیتر منتقل كنید ، در 80 میلی لیتر آب مقطر به كمك حرارت روی بن ماری و با بهم زدن حل كنید و پس از خنك كردن با آب مقطر به حجم برسانید و خوب مخلوط كنید ، مقدار 2 میلی لیتر این محلول را با پیپت به یك بالن ژوژه 50 میلی لیتری منتقل كرده و با آب مقطر به حجم برسانید و خوب مخلوط كنید .
روش كار : اسپكتروم uv محلول نمونه و محلول استاندارد را در طول موج 278 میلی میكرون در سل یك سانتیمتری با استفاده از دستگاه اسپكتروفتو متر مناسب اندازه گیری كنید .
از آب مقطر به عنوان بلانك استفاده نمائید .
محاسبات : mgكلرامفنیكل موجود در هر كپسول = و یا كد در آن : Au : جذب محلول آزمایشی As : جذب محلول استاندارد s : وزن برداشتی استاندارد بر حسب میلی گرم ( 50mg ) sw : وزن برداشتی از نمونه آزمایشی بر حسب میلی گرم ( 252mg ) (Limits :237.
5 to 262.
5) روش اندازه گیری كلرامفنیكل در كپسول 250 mg طرز تهیه محلول آزمایشی : پودر داخل 20 كپسول كلرامفنیكل را در داخل هاون خوب بسائید تا كاملاً یكنواخت گردد از این پودر مقداری معادل 200 میلی گرم از كلرامفنیكل ( 252 ) را دقیقاً وزن كرده و به یك بالن ژوژه 1000 میلی لیتری منتقل كنید و پس از خنك كردن با آب مقطر به حجم برسانید و خوب مخلوط كنید.
روش كار : اسپكتروم uv این محلول را در طول موج 278 میلی میكرون در سل یك سانتیمتری با استفاده از دستگاه اسپكترو فتو متر مناسب اندازه گیری كنید .
از آب مقطر به عنوان بلانك استفاده نمائید .
میزان ( % 1 A ) برای كلرامفنیكل در این طول موج برابر با 297 می باشد.
محاسبات : mg كلرامفنیكل موجود در هر كپسول (limits:237.
5 to 262.
5) Ref:BP 1998 P : 1554 روش اندازه گیری : 2 – Amno – 1 – ( Antrophenyl ) propane –1 3 dio 1 كپسول كلرامفنیكل : معرفهای لازم : محلول هیدرو كلریك اسید نرمال ( یك مولار ) اتر ، 80 میلی لیتر ( قبلا ً با 20 میلی لیتر هیدروكلر یك اسید نرمال شستشو دهید .
) روش تهیه محلول آزمایشی پودر داخل 10 كپسول كلرامفنیكل را در داخل هاون خالی كرده و خوب نرم و یكنواخت نمائید .
از این پودر مقداری معادل با 750 /0 گرم از كلرامفنیكل خالص را دقیقاً توزین كرده (945 میلی گرم ) و به همراه 10 میلی لیتر از هیدروكلریك اسید نرمال به یك دكانتور ( قیف جدا كننده ) منتقل كنید چهار بار به ترتیب با 30 ، 10 / 10و 10 میلی لیتر اتر (شسته شده با اسید ) استخراج نمائید .
(لایه بالائی اتر می باشد ) لایه اتری را دور بریزید و محلول های باقیمانده را با هیدروكلریك اسید نرمال رقیق كرده و به حجم 100 میلی لیتر برسانید و خوب مخلوط كرده و از روی كاغذ صافی عبور دهید مقدار 10 میلی لیتر از محلول صاف شده را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری دیگری با محلول هیدروكلریك اسید نرمال رقیق كرده و به حجم برسانید و خوب مخلوط نمائید جذب محلول حاصل را در طول موج 272 nm بوسیله یك دستگا

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق كلرامفنیكل 25 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود كلرامفنیكل 25 ص;تحقیق كلرامفنیكل 25 ص;مقاله كلرامفنیكل 25 ص;كلرامفنیكل 25 ص

دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص رشته مکانیک zip

دانلود سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص مقاله سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص مقاله سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 1.498 مگا بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 67 صفحه

سنسورهای دما و ترانسیدیو سرهای حرارتی 4-1 گرما ودما كمیت فیزیكی كه ما آن را گرما می نامیم یكی از اشكال مختلف انرژی است و مقدار گرما معمولا برحسب واحد ژول سنجیده میشود.
مقدار گرمایی كه در یك شی موجوداست قابل اندازه گیری نمی باشد اما می توان تغییرات گرمای موجود در یك شی كه بر اثر تغییر دما و یا تغییر در حالت فیزیكی (جامد به مایع، مایع به گازف یك شكل كریستالی به شكل كریستالی دیگر) ایجاد میشود اندازه گیری كرد.
بنابراین از این جنبه دما میزان گرما برای ماده است تاوقتی كه حالت فیزیكی آن بدون تغییر باقی بماند.
ارتباط بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ وانرژی الكتریكی است.
سنسورهای دمای رایج تماما وابسته به تغییراتی هستند كه همراه با تغییرات دمای ماده به وجود می آید.
ترانسیدیوسرهای انرژی الكتریكی به انرژی گرمای جریان عبوری از یك هادی استفاده می كنند اما ترانسدیوسرهای گرمایی به انرژی الكتریكی به طور مستقیم این تبدیل را انجام نمی دهند ومطابق با قوانین ترمودینامیك نیازمند تغییرات دمایی برای عمل كردن هستند بدین گونه كه در دمای بالاتر گرما می گیرد و در دمای پایین تر این مقدار گرما را تخلیه می كند.
4-2 نوار بی متال آشكارسازی حرارتی در موارد متنوعی مانند آشكار كردن آتش سوزی، گرمایش تا یك حد معین ویا تشخیص عیب در یك سردكننده مورد استفاده قرار می گیرد .
ساده ترین نوع سنسور حرارتی از نوع بی متال استكه اصول كار آن در شكل به تصویر كشیده شده است.
تركیب فوق شامل دو نوار فلزی از دو جنس مختلف است كه با نقطه جوش و یا پرچ كردن در دو نقطه به یكدیگر متصل شده اند.
جنس فلز دو نوار به گونه ای انتخاب می شود كه ضرایب انبساطی خطی آنها با یكدیگر تفاوت زیادی داشته باشند.
مقدار انبساط یا ضریب انبساط خطی عبارت است از خارج قسمت تغییر مقدار طول به تغییر دما و این مقدار برای همه فلزات مقداری است مثبت بدین معنی كه با افزایش دما طول نوار افزایش می یابد.
مقادیر ضریب انبساط را برای چند نوع فلز بر حسب واحد 10*k بیان كرده است.
خمیدگی پدیده آمده در نوار بی متال را می توان وسط هر یك از انواع ترانسدیوسرهای جابه جایی كه در فصل مورد بررسی قرار گرفت تشخیص داد اما اغلب اوقات از خود نوار بی متال برای راه اندازی كنتاكتهای یك كلید استفاده می شود ومعمولا خود بی متال یك از كنتاكتهای كلید است.
نوع رایج نوار بی متال هنوز هم در انواعی از تموستاتها مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه بی متال در آنها به صورت حلزونی پیچیده شده است.
این شكل بی متال باعث افزایش حساسیت بی متال می شود چون حساسیت بی متال با طور نوار بستگی مستقیم دارد.
در صورتی كه محدوده دما وتغییرات آن كم می باشد مقدار انحراف دقیقتا متناسب با تغییر دما خواهد بود.
این نوع ترموستاتها دارای مشخصه نامطلوب هیسترزیس هستند به طوری كه به عنوان مثال ترموستاتی كه برای مقدار دمای 20c ساخته شده ممكن است در 22c باز شود.
شكل نوار بی متال كه تشكیل شده از دو نوار فلزی كه با نقطه جوش و یا میخ پرچ به یكدیگر متصل شده اند.
معمولا برای اینكه حساسیت نوار بی متال نسبت به تغییرات دما بیشتر شود آن را با طول بیشتر ساخته وسپس به صورت حلقه ای فنری

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص;تحقیق سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص;مقاله سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص;سنسورهای دما و ترانزیستورهای حرارتی 65 ص

دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot رشته مکانیک zip

دانلود روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot مقاله روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot

به صفحه دریافت دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot مقاله روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 99

حجم فایل: 63 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 99 صفحه

روشهای رنگ روغن و جلا فهرست 7ـ مقدمه 8ـ خطرات شیمیائی كار با چوب ( موردی كه شما نمی دانید می تواند باعث آزار شما شود ) 14ـ ارزیابی رنگ چوب (روشهائی در اندازه گیری طول مدت) 17ـ حفاظت چوب از رطوبت ( آزمایشات آزمایشگاهی كه نشان می دهد كه چه نوع روغن هائی كار می كنند و چه نوعهائی كار نمی كنند ) 20ـ لكه های چوب ( یافتن روشهائی در اضافه كردن رنگ ) 22ـ رنگ های آنالین ( رنگ كاری چوب با مواد شیمیائی جدید ) 23ـ بازكردن رنگ قرمز روشن 24ـ روش قدیمی رنگ چوب ( اجرای دوبارة رنگ های قدیمی) 28ـ پركردن رنگ ها ( ساخت چوب به راحتی ساخت شیشه) 32ـ رنگ و روغن ( قسمت روی قوطی نشانة آن راتوضیح می دهد ) 36ـ جلای بی ثبات ( یك روغن مورد اعتماد برای مغازه های كوچك) 40ـ جلاهای آبی ( مقایسة آنها با علاقه های قدیمی ) 46ـ جلای روغن و رنگ 47ـ جلا دادن با روغن ( محصولات جدید برای یك عمل قدیمی) 50ـ مالش روغن ( روغن ها ، صابون و سایش های عالی ) 53ـ به كاربری واكس( زدودن سؤالات ناجواب در باب رنگ های قدیمی) 56ـ جلای فرانسوی ( به كار بردن جلای پایانی) 60ـ جلای (ثبات محافظه كاری در موارد شكسته شده ) 63ـ لكه های ژن( تولید رنگ با مشكل كمتر) 65ـ روشهای پیشرفته 66ـ جلای اپك ( رنگین كمانی از رنگها از اسپری شما) 70ـ جلاهای كاتالیزوری (تولید یك جلای در به كار بردن بر روی انگشتان ) 72ـ جلای ژاپنی (urusbi و جلای عمومی) 76ـ جلای آبی 77ـ ثابت كردن عقیده 78ـ سایه انداختن ، لعاب انداختن و جور كردن رنگ (سه روش در استفاده ازرنگ برای جلا بخشی ) 80ـ احیا كردن دورة فلزآلات ( اشاراتی در ذخیرة آن در دید سازنده ) 82ـ سیستم های فشردة هوا ( كشیدن فشار و استفادة از فشارنده هوا) 88ـ پیشرفت یك اسپری 89ـ جلا بخشنده های اسپری (هدایت جلا بخش ها ) 96ـ پاك كردن هوا ( یك روش در تهویة مغازة كوچك) 98ـ هوموی كردن چوب( تغییر عقیده با استفاده از لعاب و نقاشی) 102ـ درخت آبنوس ( چطور مشروب به رنگ ها اجازة دخول می دهند ) 105ـ الگو برداری از Boston Rocker (رنگ با فلزات قدرتی) 110ـ جلاهای چوب های توده ای ( باد دادن چوب در یك یا دو ساعت) 112ـ تولید یك جلای چسبی ( عقیدة قدیمی در چوب جدید ) 114ـ تولید یك ركورد در جلا ( ساخت منفذهای چوب برای رنگ و قیاس ) 116ـ جلاهای ریز ( رنگ های آشكار كه جعبة اصلی را روشن می سازند ) 120ـ نقاشی مبلمان ( حفاظت از شیرابه با یك اسپری ) 123ـ حجاری نقاشی شده ( رنگ بدست آمده از تخم كتان و رنگ های روغنی ) 126ـ فهرست مقدمه: كمی بعد از اینكه تشخیص دادم كه كنترل كامل بر كار چوب به قدر یك زندگی كامل است ، دریافتم كه زندگی دیگری مورد نیاز می باشد كه آن یادگیری جلا بخشی می باشد .
جلای چوب اتحاد و هماهنگی شیمیائی علم ، صنعت و هنر است و اغلب منبع سر در گمی برای سازندگان معمولی چوب می باشد .
اگر حقیقت گفته شود بیشتر ما بابت جلابخشی كه زمان آن بر سر نگران نخواهیم بود و پس ما دقت كافی داریم تا در باب سوالاتی مانند اینكه چه نوع جلائی استفاده كنیم ، روش به كار بردن آن ، اثرات آن بر روی پروژه كه ساعتها در ساخت آن به طول می انجامد نگران باشیم .
متأسفانه ،پاسخهای آسانی به اینگونه سؤالات وجود ندرد .
هر نوع جلا منافع و معایب خود را دارد و در انتخاب صحیح یك مورد برای پروژة داده شده شما نیاز

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 ص.dot – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot;تحقیق روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot;مقاله روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot;روشهای رنگ روغن و جلا 60 صdot

دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص رشته مکانیک zip

دانلود رگولاتور 15 ص تحقیق رگولاتور 15 ص مقاله رگولاتور 15 ص رگولاتور 15 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود رگولاتور 15 ص تحقیق رگولاتور 15 ص مقاله رگولاتور 15 ص رگولاتور 15 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 63 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

مقدمه : با پیشرفت الکترونیک و ایجاد حوزه های تخصصی ، نیاز به قطعات الکترونیکی و سریع بیشتر و بیشتر شد و رگولاتورها هم ، چون به عنوان منابع تأمین انرژی و توان دستگاهها و وسایل دیگر استفاده می شدند از اهمیت خاصی برخوردار شدند .
در حدود 35 سال قبل با پیشرفتی که در زمینه منابع تغذیه صورت گرفت ، رگولاتورهای سوئیچینگ پا به عرصه وجود گذاشتند و به تدریج جهت روبرو شدن با نیازهای مختلف تکامل یافتند که امروزه اینگونه منابع پیشرفت بسزایی را در صنعت الکترونیک داشته اند .
در پروژه حاضر سعی شده که انواع رگولاتورهای سوئیچینگ و مختصری درباره ی روش کاری آنها و بررسی و تفصیل رگولاتور نوع Buck (Step-down) بپردازیم .
در فصل اول از پروژه حاضر ، ابتدا توضیح مختصری درباره رگولاتورهای خطی ، مزایا و معایب آنها آورده شده است و سپس مزایا و معایب رگولاتورهای سوئیچینگ را بررسی کرده ایم و در پایان فصل نیز دو نوع کلی رگولاتور سوئیچینگ را توضیح داده ایم .
در فصل دوم عوامل مؤثر در انتخاب آرایش مناسب و همچنین انواع رگولاتورها از لحاظ ، با و بدون ترانسفورماتور بیان شده و در پایان نیز رگولاتور نوع Buck را به طور مفصل تحلیل کرده ایم .
در فصل سوم ، به تفصیل و تحلیل و روش های محاسبه ی اجزاء تشکیل دهنده رگولاتور پرداخته ایم و در فصل چهارم نیز نکاتی از قبیل رگولاسیون بار و خط و همچنین حفاظت بار در برابر تغذیه و خودش را مورد بررسی قرار داده ایم و در پایان ، در فصل پنجم طرح کلی خود را بر اساس تراشه LM3524D و نتایج و پیشنهادات خود را در مورد نحوه ی طراحی این رگولاتور بیان نموده ایم .
مزایا و معایب چگونگی عملكرد رگولاتورهای سوئیچینگ فصل اول رگولاتورها قطعات بسیار مهمی هستند که می توان از آنها برای تأمین انرژی و توان دستگاهها و وسایل دیگر استفاده کرد .
رگولاتورها به دو نوع عمده تقسیم می شوند که عبارتند از : 1- خطی 2- سوئیچینگ در گذشته از رگولاتورهای خطی به وفور استفاده می شد و چون به مرور زمان در مصارف مختلف کارآیی و بازده خوبی نداشتند به تدریج منسوخ شده و جای خود را به رگولاتورهای سوئیچینگ دادند.
این منابع از اوایل دهه ی 1970 همزمان با عرضه ی ترانزیستور های قدرت مطرح شدند و به تدریج جهت روبرو شدن با نیازهای مختلف تکامل پیدا کردند .
امروز این گونه منابع در ابعاد مختلفی همانند : ولتاژ ورودی یا توان خروجی بالا و قیمت پایین و .
.
.
توسعه یافته اند انتخاب بین یک منبع تغذیه سوئیچینگ یا خطی می توان براساس کاربرد آنها انجام شود .
که دارای مزایا و معایب خاص خود می باشند و براین اساس یکی از این دو را انتخاب می کنیم .
و همچنین حوزه های متعددی وجود دارد که تنها یکی از این دو می تواند مورد استفاده قرار گیرند و یا کاربرهایی که یکی از آنها بر دیگری برتری دارد .
در زیر مزایا و معایب منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ را بررسی می کنیم .
مزایا و معایب رگولاتورهای خطی : مزایای رگولاتورهای خطی عبارتند از : سادگی مدار ( طراحی مدار بسیار ساده و با قطعات کمی ، به راحتی پایدار می شود ) .
قابلیت تحمل بار زیاد ، نویز ناچیز در خروجی و زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه .
برای توانهای کمتر از 10 وات ، ارز

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق رگولاتور 15 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود رگولاتور 15 ص;تحقیق رگولاتور 15 ص;مقاله رگولاتور 15 ص;رگولاتور 15 ص

دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص رشته مکانیک zip

دانلود رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص مقاله رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص مقاله رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 310 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 7 صفحه

رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ فصل چهارم در این فصل به بعضی از ملاحظات در مورد منابع و تغذیه و همچنین آزمایش نمودن رگولاتور اشاره می کنیم .
1-4) رگولاسیون خط : رگولاسیون خط به عنوان تغییر در متناظر با 1 ولت تغییر در ولتاژ ورودی است .
معنای این حرف این است که میزان تغییرات ولتاژ خروجی در ازای تغییرات در ولتاژ ورودی چقدر است .
این آزمون به توان هدایت بار خروجی منتهی می شود .
و رابطه ی رگولاسیون خط بصورت مقابل است : = رگولاسیون خط و معمولاً برحسب بیان می شود .
البته می توان رابطه ی رگولاسیون خروجی را از رابطه ی زیر نیز به دست آورد .
= رگولاسیون خط و می توان با استفاده از شکل (1-4) رگولاسیون خط را محاسبه کرد .
شکل 1-4 : روش محاسبه ی آزمون رگولاسیون خط .
2-4) رگولاسیون بار : رگولاسیون بار به عنوان تغییر در به ازای 1mA تغییر در جریان خروجی است و رابطه ی آن به صورت زیر است : =رگولاسیون بار البته می توان رگولاسیون بار را از طریق زیر نیز محاسبه کرد .
در این آزمون تغییرات خروجی در پاسخ به تغییرات متوسط جریان هر یک از خروجی ها سنجیده می شود .
در این قسمت ورودی در ولتاژ نامی قرار دارد و هر ولتاژ خروجی سپس تحت 50% جریان نامی و 100% جریان نامی اندازه گیری می شود .
رگولاسیون بار بوسیله ی رابطه ی زیر توصیف می شود : = رگولاسیون بار که در جایی که مقادیر متناظر برای 50% و 100% بار نامی می باشند .
با استفاده از شکل (2-4) می توان رگولاسیون بار را به دست آورد .
شکل 2-4 : روش محاسبه ی آزمون رگولاسیون بار .
3-4) حفاظت از بار در مقابل تغذیه و خودش : به دلیل اینکه ممکن است بار خیلی گرانقیمت باشد حفاظت از آن از اولویت بسیار بالایی برخوردار است .
این بدان معناست که باید یک راه برای حفاظت از بار در مقابل اتصال کوتاه بار و تغذیه در پیش بگیریم .
و برای تحقق این هدف باید با حدود آسیب پذیری بارها و طبیعت اتصال کوتاه آنها آشنا باشد .
مشکلاتی که در خروجی یک منبع تغذیه ممکن است رخ دهد عبارتند از : ولتاژ و جریان زیاد .
جریان زیاد اساساً هنگام بروز اتصال کوتاه در خروجی رخ می دهد .
در حالی که ولتاژ زیاد به دلایلی همچون اختلال در عملکرد تغذیه شبکه و .
.
.
می تواند ناشی شود .
حفاظت در مقابل این ایرادات به سه گروه عمده ی عملیات منجر می شود .
تعمیر و جایگزینی : بر طبق این ایده یک قطعه برای مواقع اتصالی در طرح پیش بینی می کنیم و پس از وقوع هر اتصالی باید تعمیر (تعویض) شوند .
این قطعات شامل : فیوز ، دیود زِنر و .
.
.
می باشند .
مدارهای حفاظتی فعال شونده : در صورت بروز اتصالی این گونه مدارها درصد جریان زیادی و یا اتصالی را توسط یک حسگر داخلی می سنجند و مطابق با آن خروجی را کاهش می دهند و در هنگام رفع اتصالی ، آن را برطرف می کنند .
مدارهای فولد بک جریان زیاد مثالهایی از این مدارات هستند .
روشن و خاموش کردن قدرت : این مدارها براساس حس یک اتصال کوتاه عمل قدرت خروجی را انجام می دهند .
و هنگامی که سایر روش های بیان شده بکار نمی آید راه حفاظت

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص;تحقیق رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص;مقاله رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص;رگولاسیون و حفاظت بار در منابع سوئیچینگ 7 ص

دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص رشته مکانیک zip

دانلود رله و سكسیونر 35 ص تحقیق رله و سكسیونر 35 ص مقاله رله و سكسیونر 35 ص رله و سكسیونر 35 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود رله و سكسیونر 35 ص تحقیق رله و سكسیونر 35 ص مقاله رله و سكسیونر 35 ص رله و سكسیونر 35 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 14 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 37 صفحه

رله های حفاظت خط 1ـ رله دیستانس اولیه ، ساخت آلمان B.
B.
C دارای سه زون 2ـ رله ركلوزتیك ( دوباره وصل كن ) ، ساخت آلمان B.
B.
C 3ـ رله جریان زیاد ، ساخت آلمان B.
B.
C رله های حفاظتی خط 20c 1ـ رله اضافه جریان 2ـ رله اتصال زمین ضمناً كلیه اتفاقات در پست توسط دستگاه ثبت می گردد و در حادثه ای كه درخطهای خروجی رخ دهد توسط مودم ارسال و ثبت می گردد .
حفاظت توسط رله ها : رله به دستگاهی اطلاق می گردد كه در اثر تغییر كمیتی الكتریكی یا مكانیكی مشخص تحریك گردیده و سبب به كار افتادن دستگاههای الكتریكی دیگری می گردد .
رلة حفاظتی رله ای است كه بمنظور حفاظت دستگاهها و تجهیزات الكتریكی مورد استفاده قرار می گیرد .
رله ها را می توان ازجهات مختلف دسته بندی نمود یكی از این جهات كمیت مورد كنترل رله می باشد به این ترتیب رله ها به انواع زیر دسته بندی میشوند : 1ـ رله های جریانی ( یعنی رله هایی كه جریان را كنترل می كنند ) مانند رله های اضافة جریان ـ دیفرانسیل 2ـ رله های ولتاژی ( یعنی رله هایی كه ولتاژ را كنترل می كنند ) مانند : رله های اضافه ولتاژ ـ افت ولتاژ ـ تنظیم ولتاژ 3ـ رله های واتمتریك ( یعنی رله هایی كه جریان و ولتاژ را به اشكال مختلف كنترل می كنند )مثل رله های كشنال و دیستانس 4ـ رله های فركانسی ( یعنی رله هایی كه فركانس را كنترل می كنند ) 5ـ رله هایی كه كمیات غیر الكتریكی را مثل : گاز فشار و یا حرارت كنترل می كنند مانند رله های : بوخهلتس ، رله ای حرارتی و… رله اضافه جریان ساختمان ابتدایی یك رله اضافه جریان ممكن است .
عبور جریان از سیم پیچها باعث بحركت در آمدن قسمت های متحرك در رله و در نتیجه وصل كنتاكت مربوط به صدور فرمان می گردد .
می توان از طریق كشش فنر نگهدارنده رله یا از طریق تغییر تعداد دور رسم پیچ تنظیم جریان رله را می توان تغییر داد .
به این رله ها ، رله های اضافه جریان با عملكرد آنی یا رله های اضافه جریان با عملكرد بدون زمان می گویند .
معمولاً به هنگام وصل مدار ، برای چند لحظه اول جریان زیادی در مدار برقرار می شود و در چنین شرایطی اگر رله اضافه جریانی كه در صفحه قبل تشریح مدار وجود داشته باشد موجب قطع كلید خواهد شد لذا معمولاً رله ها را به ترتیبی طراحی می كنند تا هنگام تشخیص اضافه جریان بلافاصله فرمان تریپ ندهد .
بلكه بعد از مقداری تأخیر ( در حدود چند ثانیه ) فرمان تریپ بدهد .
به این رله ها رله های اضافه جریان تأخیری زمان معین می گویند .
در شبكه معمولاً اضافه جریان بام مقادیر مختلف اتفاق می افتد .
مثلاً اضافه جریان در حدود 5/1 برابر جریان نامی شاید برای چند لحظه روی شبكه و سیستم قابل تحمل باشد ولی اضافه جریان معادل ده برابر جریان نامی بهتر است كه هر چه سریعتر حذف شود.
لذا وجود رله هایی لازم است كه اضافه جریان های زیاد را خیلی زود و اضافه جریانهای كم را قدری دیرتر قطع كنند .
به این رله ها ، رله های اضافه جریان زمان معكوس می گویند .
یعنی رله هایی كه مدت زمان عملكرد شان با مقدار اضافه جریان نسبت عكس دارند .
هر چه مقدار اضافه جریان بیشتر باشد زمان عملكرد كوتاهتر می‌شود.
گاهی رله های تاخیری را به یك رله بدون زمان نیز مجهز می كنند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق رله و سكسیونر 35 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود رله و سكسیونر 35 ص;تحقیق رله و سكسیونر 35 ص;مقاله رله و سكسیونر 35 ص;رله و سكسیونر 35 ص