خانه / عمران

عمران

دانلود بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیک برای شبیه سازی اكیب زمین لرزه 14 ص رشته عمران zip

دانلود بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیك برای شبیه سازی اكیب زمین لرزه 14 ص تحقیق بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیك برای شبیه سازی اكیب زمین لرزه 14 ص مقاله بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیك برای شبیه سازی اكیب زمین لرزه 14 ص بررسی دامپرهای مگنتورئولوژیك برای شبیه سازی اكیب زمین لرزه 14 ص

ادامه مطلب

دانلود چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص رشته عمران zip

دانلود چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص تحقیق چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص مقاله چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص چگونگی رفتار سدهای مخزنی عظیم هنگام وقوع زلزله وخسارتهای ناشی از زلزله 13 ص

ادامه مطلب

دانلود گزارش كار آزمایشگاه – مکانیک خاک – تعیین حدود آتربرگ(LL PL) 4 ص رشته عمران zip

دانلود گزارش كار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین حدود آتربرگ(LLPL) 4 ص تحقیق گزارش كار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین حدود آتربرگ(LLPL) 4 ص مقاله گزارش كار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین حدود آتربرگ(LLPL) 4 ص گزارش كار آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین حدود آتربرگ(LLPL) 4 ص

ادامه مطلب

دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری رشته عمران zip

دانلود پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری ( جهت اخذ كارشناسی ارشد عمران ) تحقیق پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری ( جهت اخذ كارشناسی ارشد عمران ) مقاله پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری ( جهت اخذ كارشناسی ارشد عمران ) پروژه شناسائی و كاهش آب بحساب

ادامه مطلب

دانلود پژوهش ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی 83 ص رشته عمران zip

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی 83 ص تحقیق پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی 83 ص مقاله پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی 83 ص پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل سه بعدی 83 ص

ادامه مطلب

دانلود مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص رشته عمران zip

دانلود مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص تحقیق مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص مقاله مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص مقاوم سازی تیر مركب بتن ـ فولادبا استفاده از CFRP 19 ص

ادامه مطلب

دانلود كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 ص رشته عمران zip

دانلود كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 ص تحقیق كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 ص مقاله كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 ص كاربرد مواد دیرگداز در صنایع آهن و فولاد 127 ص

ادامه مطلب

دانلود لودركاترپیلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار میكند؟ 41 ص رشته عمران zip

دانلود لودركاترپیلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار میكند ؟ 41 ص تحقیق لودركاترپیلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار میكند ؟ 41 ص مقاله لودركاترپیلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار میكند ؟ 41 ص لودركاترپیلار چگونه مؤثرتر و سودمندتر كار میكند ؟ 41 ص

ادامه مطلب

دانلود مختصری در صرفه جوئی مصرف انرژی ساختمان 14 ص رشته عمران zip

دانلود مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان 14 ص تحقیق مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان 14 ص مقاله مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان 14 ص مختصری در صرفه‌جوئی مصرف انرژی ساختمان 14 ص

ادامه مطلب