رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان رشته علوم اجتماعی doc

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافتهمین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد پس

به صفحه دریافت رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان خوش آمدید.

امیدواریم که رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان را در زیر مشاهده می کنید.

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافتهمین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد پس

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 195

حجم فایل: 4.312 مگا بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………

فصل اول ( كلیات تحقیق )

1-1بیان مسئله……………………………. 3

2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…….. 7

3-1اهداف پژوهش…………………………… 8

4-1فرضیه های تحقیق……………………….. 8

5-1جامعه آماری و محدوده زمانی و مكانی پژوهش…. 9

6-1روش تحقیق…………………………….. 10

7-1ابزار گردآوری اطلاعات…………………… 10

8-1سوالات پژوهش…………………………… 11

9-1مروری بر تحقیقات پیشین…………………. 12

10-1تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های كلیدی….. 15

فصل دوم (‌ادبیات و مبانی نظری )

1-2مقدمه………………………………… 19

2-2رضایت شغلی و افزایش بهره وری……………. 22

3-2رابطه شخصیت با موفقیت شغلی……………… 24

4-2رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد…………. 25

5-2تعاریف رضایت شغلی……………………… 27

6-2نظریه های رضایت شغلی…………………… 33

7-2شاخص های رضایت شغلی……………………. 34

8-2عوامل موثر بر رضایت شغلی……………….. 35

9-2رضایت شغلی و بهره وری………………….. 38

10-2عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی………… 41

11-2رضایت شغلی و تعهد سازمانی……………… 47

12-2پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی……. 52

13-2رضایت شغلی و عملكرد…………………… 55

14-2اندازه گیری رضایت شغلی………………… 56

15-2تعهد سازمانی…………………………. 57

فصل سوم (‌روش شناسایی تحقیق )

1-3مقدمه………………………………… 61

2-3جامعه آماری…………………………… 61

3-3روش جمع ‌آوری اطلاعات……………………. 61

4-3حجم نمونه و روش اندازه گیری…………….. 62

5-3روش تجزیه و تحلیل داده ها………………. 62

6-3محدودیت های تحقیق……………………… 62

7-3ابزار اندازه گیری……………………… 62

فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق )

1-4مقدمه………………………………… 66

2-4آمار توصیفی…………………………… 67

3-4آمار استنباطی………………………… 139

فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )

1-5مقدمه……………………………….. 144

2-5نتیجه گیری…………………………… 144

3-5پیشنهادات……………………………. 146

4-5پیشنهاد برای پژوهش های آینده…………… 147

5-5فهرست منابع و مأخذ……………………. 148

6-5پیوست………………………………….

چكیده :

برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انسانی ، افراد بیش از هشتاد درصد اوقات بیداری خود را صرف برقراری ارتباط با دیگران می نمایند و این مساله به ویژه در سازمان ها اهمیت ویژه ای می یابد تا جایی كه سبك برقراری ارتباط مدیران با كاركنان تأثیر فراوانی بر روحیه كاركنان دارد.

نتایج پژوهش حاضر كه در دو معاونت مهم سازمان میراث فرهنگی به مرحله اجرا در آمده است حاكی از آن است كه بین مهارت های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی كاركنان رابطه معنا دارای وجود دارد و از بین هفت فرضیه ، شش فرضیه تایید و یك فرضیه رد شد .

نتایج این پژوهش نشان داد كه :

بین رضایت شغلی كاركنان و ظاهر فیزیكی ، اشاره های حركتی و حرکات بدن ،چهره و رفتار چشمی ، لمس کردن كاركنان توسط مدیران هم جنس ، محیط اطاق ، مهارت وگوش دادن ونمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد و بین رضایت شغلی كاركنان و مهارت سخن گفتن مدیران ارتباط وجود ندارد.


فصل اول

کلیات طرح


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………

بیان مسئله………………………………. 3

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……….. 7

اهداف پژوهش……………………………… 8

فرضیه های تحقیق………………………….. 8

جامعه آماری و محدوده زمانی و مكانی پژوهش……. 9

روش تحقیق………………………………. 10

ابزار گردآوری اطلاعات…………………….. 10

سوالات پژوهش…………………………….. 11

مروری بر تحقیقات پیشین…………………… 12

1-1 بیان مساله

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافت.همین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است. زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد. پس تعجب آور نیست اگر فیلسوف آلمانی ، کارل یاسپرس [1] مدعی است که :« عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت با شخصیت است.(سهرابی و حیات روشنایی 1384 ، 24)

و این ارتباط زمانی به مؤثر ترین شکل برقرار می شود که طرفین از مهارت ارتباطی و اجتماعی مناسب برخوردار باشند.

مهارت اجتماعی به آن دسته از مهارت هایی گفته می شود که ما در تعاملات میان فردی خود به کار می بریم. “کِلی” [2] بعد یادگیری را هم به این تعریف می افزاید ؛ او می گوید : « مهارت اجتماعی عبارت است از رفتار های معین و آموخته شده ای که افراد در روابط میان فردی خود ، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند.

“مایکلسون”[3] و دیگران در ارزیابی نشانه های مهارت اجتماعی و ارتباطی به شش عنصر اصلی اشاره می کنند :

 1. مهارت های اجتماعی به طور معمول آموخته می شوند.
 2. شامل مجموعه ای از رفتار های کلامی و غیرکلامی گوناگون ویژه اند.
 3. مستلزم داوطلب شدن و ارایۀ پاسخ های مناسب و مؤثرند.
 4. تقویت های اجتماعی دیگران را به حداکثر می رسانند.
 5. ماهیتی تعاملی دارند و به زمان بندی مناسب و تأثیر متقابل برخی از رفتار ها احتیاج دارند.
 6. تحت تأثیر عوامل محیطی همچون سن ، جنس و پایگاه [اجتماعی] طرف مقابل می باشند.(بیگی و فیروز بخت 1374، 11و12و13)

ارتباطات در سازمان به قدری حائز اهمیت است که یکی از صاحبنظران معتقد است که مدیریت یعنی هنر برقراری ارتباط. و “دیوید کوآک”[4] معتقد است بیشتر موفقیت مدیر در این است که بتواند از مهارت های انسانی ( ایجاد رابطه متقابل با افراد) استفاده کند.(پارساییان و اعرابی 1384 ، 2)

“مینتزبرگ”[5] نیز سه نقش اصلی برای مدیران بر می شمارد که عبارتند از :نقش اطلاعاتی ، نقش تصمیم گیری و نقش ارتباطی. (همان ، 8)

رابرت کتز[6] نیز سه مهارتِ فنّی ، نظری یا تحلیلی و انسانی را برای مدیران ضروری می داند.مهارت انسانی یعنی توانایی در کار کردن ، درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه. (همان ، 10)

رضایت شغلی :

رضایت شغلی از دو بعد قابل مطالعه و سنجش است :

1-رضایت از عناصرشغلی

رضایت ازعناصرشغلی ازیك دیدگاه ، گاهی تحت عنوان نگرش نسبت به موضوعات نامیده می شود ، زیرا چنین فرض می شودكه رضایت ازعناصرشغلی در واقع از نگرش های متفاوتی درباره اجزاء و عناصرگوناگون شغل تشكیل می شود، لذا می توان گفت كارمندان نگرش های خاصی درباره حقوق و دستمزد خود ، مدیران مافوق ، نوع كاری كه انجام می دهد و محیط و شرایط كار دارا می باشند كه همه این ها را باید چیزهایی دانست كه یك فرد در سازمان به آنها توجه و استنباط خاصی ازآنها دارد . برخی نگرشهای مزبور ممكن است مثبت و برخی دیگر منفی باشند وهمه آنها از اهمیت یكسانی برخوردارنمی باشند . نگرش هایی كه از اهمیت بیشتری برخوردارند درسه گروه قابل دسته بندی هستند : گروه اول نگرش ها،مربوط به نقش شغل می شود،مانند اینكه آیا شغل پویا وتحرك آفرین وجالب است یا خیر؟ گروه دوم نگرش هایی است كه مربوط به مدیر مافوق می شود، مانند اینكه با ملاحظه است،با انصاف است ، شایسته است یا خیر؟گروه سوم نگرشهایی است كه مربوط به حقوق و دستمزد می شود، مانند اینكه آیا كافی وعادلانه است یا خیر؟

2-رضایت كلی از شغل

دیدگاه دیگری كه درمورد مفهوم رضایت شغلی وجود دارد، عبارت از مطالعه رضایت شغلی به عنوان یك حالت درونی وكلی از رضایت فرد است.در این دیدگاه فرض براین است كه كارمند یك احساس درونی از رضایت یا عدم رضایت كلی دارا می باشد. درنتیجه ، تجربیات مثبت مانند داشتن همكاران صمیمی، حقوق خوب، مافوق شایسته و با ملاحظه وشغل جالب ،رویهم یك احساس درونی مثبت در فرد ایجاد می‌كند.از سویی دیگر،تجربیات منفی كه ناشی از حقوق كم،كارخسته كننده یا آزاردهنده و وضعیت اعتراض‌آمیز می باشند.رویهم یك احساس درونی منفی ایجاد می‌نمایند. احساس كلی رضایت یا عدم رضایت یك احساس مركب است كه توسط شدت و فراوانی تجربیات مثبت و منفی فراهم می شود.

دیدگاه درباره حالت درونی براین فرض مبتنی است كه رضایت شغلی را می توان ازطریق پرسش ازكاركنان راجع به اجزاء وعناصر گوناگون مربوط به شغلشان اندازه گیری كرد وسپس متوسط نگرشهای آنان را بدست آورد و به یك شاخص رضایت كلی دست یافت . دیدگاه اول كه نگرش نسبت به موضوعات نامیده شد ،بر این فرض مبتنی است كه موضوعات مختلف نباید با هم مخلوط شوند، بلكه؛ باید آنها را به طور جداگانه اندازه گیری و تحلیل كرد. تحقیقات انجام شده هر دو دیدگاه را تائید می‌كند.

پرسشنامه‌های رضایت شغلی نگرش های خاص گوناگونی ر ا راجع به عناصر شغل مشخص كرده اند. احساس رضایت یا عدم رضایت شغلی با هریك ازعناصر مزبور نوسان داشته است.مطالعات تجربی شواهدی ازحالت درونی را فراهم كرده اند چنان كه مثلاً تغییر درحقوق بر رضایت از حقوق و نیز سایر نگرش‌های مرتبط با حقوق مانند نگرش و احساس نسبت به مافوق كه پیشنهاد افزایش حقوق را داده است تاثیر می گذارد.حالت درونی می تواند بوسیله تجربیات مثبت ومنفی مشروط شود، تحقیقات نشان داده است كه حالت یا احساس درونی مثبت بوسیله محیط مناسب و مطلوب ایجاد می شود و احتمالاً توجیه كننده این است كه چرا برخی كاركنان جهت گیری مثبتی نسبت به كار دارند(معمارزاده و الوانی،1374، 179).

ارتباطات اثربخش و رضایت شغلی :

وقتی اطلاعات، عقاید و احساسات از شخصی، گروهی یا منبعی به شخص، گروه یا منبع دیگری به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار آشكار آنها انتقال می یابد فرایند ارتباط رخ می دهد (1). یكی از مشكلات فرایند ارتباط این است كه مردم به ندرت قادرند مقاصد واقعی خود را به طور كامل به سایرین انتقال دهند، غالباً پیامهای (messages) فرستاده شده مقاصد واقعی آنان را بیان نمی كند. مدیران از ارتباطات برای هماهنگی وظایف و اعمال در درون سازمان استفاده می كنند، ارتباطات اثر بخش باعث ایجاد سازمانهای اثر بخش می شود(2).در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در خصوص رضایت شغلی و رابطه آن با ارتباط اثربخش و سایر عوامل مؤثر در رضایت شغلی انجام گرفته است. رابینز[7] در ایالت نیوجرسی آمریكا در مورد روابط كارفرمایان با زیردستانشان تحقیقاتی انجام داده است. اودریافت كه مهارتهای ارتباطی مدیران و رفتار سازمانی می تواند در رضایت شغلی كاركنان نقش مهمی را ایفا كند. هاستینگز[8]() در تحقیق خود به این نتیجه رسید كـه مدیر می تواند بـا ایجاد زمینه روابط مؤثـر در سازمان انگیزه و رغبت شغلی كاركنان را افزایش دهد.

مون[9] در بررسی های خود خاطرنشان می كند كه مدیران با ارتباط مناسب و درست می توانند به كاركنان در دستیابی بـه اهداف سازمانی و تصمیم گیـری عقلانی كمك كنند. كاكس[10] در پژوهشی كه در مورد قدرت نفوذ و ارتباط مدیران انجام داد دریافت كه یكی از مهارت های مدیرارتباطی است. و مدیران می توانند با استفاده از مهارت های ارتباطی بر كاركنان نفوذ بیشتری داشته و در نتیجه باعث انگیزش بیشتر در كاركنان شونـد. بررسی هـا نشان می دهند كه ارتباط مدیر بـا كاركنان یك جزء اصلی مدیریت است. مدیـر می تواند به شیوه های مختلف (مانند وسایل سمعی و بصری، ویدئو، نشریات و از این قبیل) با كاركنان ارتباط برقرار كند. مدیر با ایجاد ارتباطات اثربخش با كاركنان می تواند در افزایش روحیه گروهی و رضایت شغلی آنها نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد. (حسن زاده و اعتصامی 1380 ، 5)

با عنایت به موارد فوق مبنی بر اهمیت مهارت های ارتباطی در روابط رهبر – پیرو و نقش این مهارت در افزایش اثربخشی سازمانها و رضایتمندی کارکنان در سازمان ها، این مهارت بویژه در سازمان های فرهنگی مانند سازمان میراث فرهنگی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد .لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که :

آیا بین مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-2 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

امروزه در اغلب پژوهشهایی گه در سازمان های دولتی انجام می پذیرد ، بیشتر روی رضایت های بیرونی شغل مانند : حقوق و مزایا و پاداش و …. تأکید می گردد ، این در حالی است که عوامل درونی رضایت شغلی مانند مهارت های ارتباطی مدیران تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارد. لذا با توجه به اینکه مهارت های ارتباطی به ویژه در فرآیند ارتباط رییس – مرئوس کمتر مورد توجه قرار گرفته است این پژوهش به مطالعۀ رابطۀ این دو پرداخته است.

1-3 اهداف پژ‍وهش

هدف اصلی :

مطالعه رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی.

اهداف فرعی :

 1. . شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و ظاهر فیزیكی مدیران.
 2. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و اشاره های حركتی و حرکات بدن مدیران.
 3. 3. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و چهره و رفتار چشمی مدیران.
 4. 4. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و و لمس کردن كاركنان توسط مدیران هم جنس .
 5. 5. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و محیط اطاق مدیران
 6. 6. شناسایی رابطهبین رضایت شغلی كاركنان و مهارت سخن گفتن مدیران.
 7. 7. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان و مهارت وگوش دادن مدیران
 8. 8. شناسایی رابطه بین رضایت شغلی كاركنان ونمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد;رابطه شخصیت با موفقیت شغلی;رضایت شغلی و تعهد سازمانی;رضایت شغلی و افزایش بهره وری;رابطه شخصیت با موفقیت شغلی;رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد;نظریه های رضایت شغلی;عوامل موثر بر رضایت شغلی;پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی;رضایت شغلی و بهره وری

تحقیق درباره اعتماد به نفس رشته علوم اجتماعی doc

«اعتماد به نفس» اعتماد به نفس چیست و چه اهمیتی دارد؟ هر فردی از شخصیت خود، دیدگاه و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد كه از دوران کودکی شکل می گیرد به این تصویر «خودانگاره» می گویند یعنی تصوری که شخص از خویشتن در ذهن خود دارد «خودانگاره» شخص نقش بسیار مهمی را در شکل گیری اعتمادبه نفسش ایفا می کند بسیاری از این تصورات كه ما از خود داریم، براسا

به صفحه دریافت تحقیق درباره اعتماد به نفس خوش آمدید.

امیدواریم که تحقیق درباره اعتماد به نفس همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات تحقیق درباره اعتماد به نفس را در زیر مشاهده می کنید.

«اعتماد به نفس» اعتماد به نفس چیست و چه اهمیتی دارد؟ هر فردی از شخصیت خود، دیدگاه و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد كه از دوران کودکی شکل می گیرد به این تصویر «خودانگاره» می گویند یعنی تصوری که شخص از خویشتن در ذهن خود دارد «خودانگاره» شخص نقش بسیار مهمی را در شکل گیری اعتمادبه نفسش ایفا می کند بسیاری از این تصورات كه ما از خود داریم، براسا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 14 کیلو بایت

پس اعتماد به نفس یعنی ایمان داشتن فرد به توانایی ها و استعدادهای خود و احساسات افتخارآمیز و مثبت او نسبت به خود. اعتماد به نفس در حالت چهره ای رفتار طرز صحبت كردن و حرکت افراد مشخص و مشهود است.

افراد دارای اعتماد به نفس بالا برخورد باز و گشوده ای با دیگران دارند انتقاد پذیر ند. راحت اشتباهات خود را می پذیرند و توانائیهای خویش را باور دارند. احساس ارزشمندی را هم نسبت به خودشان، و هم نسبت به دیگران دارند.

اراده و پشتکار در اعتماد به نفس نقش بسیار مهمی دارد . اراده و اختیار هر انسان به خود او بستگی دارد؛ یعنی هر چه در زندگی روزانه فعالیتهای خود را واقع بینانه تر مورد ارزیابی قرار بدهیم و خود را مطابق با واقعیت

بسنجیم و خودگوئی های مثبتی داشته باشیم، اراده ما محکم تر و اشتباهات ما کمتر خواهد شد ؛ در نتیجه با اعتماد به نفس بیشتری كه به دست میآوریم جهت دهی فعالیتهایمان بهتر میگردد.

فرد متکی‌به‌نفس، چون شناخت درستی از خودش دارد و نقاط ضعف و قوت خود را می‌داند، برای رفع نقص‌ها، تلاش بیش‌تری می‌کند و هرگز احساس کوچکی و حقارت نخواهد کرد.
در قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم السلام هم تأکید زیادی بر احترام به خویشتن و عزیز شمردن خویش گردیده، تا جایی که عزت نفس، مایه کرامت و بزرگی برشمرده شده و خودکم‌بینی، مایه‌ی هلاکت و سقوط انسان معرفی شده است.

اعتماد به نفس هر فرد، بر روی کیفیت زندگی او تاثیر بسزایی دارد و چگونگی احساس هر كس نسبت به خود، بر نحوه زندگی اش اثر می گذارد. افرادی که احساس می کنند از نظر دیگران دوست داشتنی و دل نشین هستند، قطعاً روابط اجتماعی بهتری دارند، در مواقع نیاز به دوستان و خانواده کمک و حمایت می رسانند و همین حمایت از دیگران، آنها را به این باور می رساند كه می توانند مشکلات را از سر راه بردارند و اهداف شان را تحقق بخشند.

عوامل موثر بر اعتماد به نفس
همه ما در شرایط و موقعیت هایی از زندگی، مشکلات عدم اعتماد به نفس را تجربه کرده ایم. این مشكلات خصوصاً در دوران نوجوانی که شخص، خود و جهان اطراف را می شناسد،

بیشتر آشكار می شود. اما از آنجایی که خودانگاره هرکس با گذشت زمان تغییر می کند، پس اعتماد به نفس فرد هم ثابت نمی ماند و در طول زندگی تغییر می نماید ؛ بنابراین می توان اعتماد به نفس را بهبود بخشید.

برای دستیابی به یک اعتماد به نفس سالم دو مساله را باید در نظر گرفت:

۱ـ نظر و رفتار دیگران نسبت به شخص چگونه است؟

۲ـ خود او، خویش را چگونه می بیند؟

این دو مساله بر اعتماد به نفس افراد بسیار تاثیر می گذارد . والدین، معلمان، مربیان و… به ویژه در دوران کودکی در شکل گیری دیدگاه هر فرد نسبت به خودش، نقش مهمی را ایفا می کنند. اگر والدین یا معلمان بیشتر از آنكه کودک را تمجید و تحسین کنند، به انتقاد و عیب جویی از ویبپردازند، مسلماً این کودک نمی تواند اعتماد به نفس خوبی داشته باشد. همچنین در دوره نوجوانی که ارزش ها و عقاید نوجوان در حال شکل گیری است، نظرات پدر و مادر، معلم یا دیگر افراد در به وجود آوردن خودانگاره نوجوان بسیار موثر است. قطعاً اگر فردی که مورد قبول و احترام نوجوان است-مانند والدین یا معلمان- دائماً از وی عیب جویی کند، سبب تخریب اعتماد به نفس او می شود. گاهی هم ، گویی از درون به نوجوان القا می شود که توانایی انجام درست کارها را ندارد (بحران درونی) که این مساله هم به اندازه انتقاد و سرزنش دیگران بر اعتماد به نفس اثر تخریبی دارد.
انتظارات نابجا و غیرواقعی نیز می توانند اثر منفی بر اعتماد به نفس بگذارند. افرادی که توانایی های خود را می

شناسند و تحسین می کنند، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند، ولی اگر احساس کنند که فاقد توانایی های درخور تحسینند، حتماً از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردار می شوند. نکته حائز اهمیت این است که بیشتر مردم دارای توانایی ها و قابلیت های درخور تحسین و شایسته ای هستند، اما به دلیل خودانگاره منفی ای که از خود دارند، نمی توانند توانایی های خویش را ببینند.

درشکل گیری اعتماد به نفس دو دسته مانع وجود دارد:

 • موانع بیرونی: مثل شرایط محیط خانواده مدرسه و اجتماع که تغییر در آنها برای شخص آسان نیست.

موانع درونی : موانعی هستند که در باورها و طرز فکر هر شخص وجود دارند و کاملا قابل تغییر به دست خود

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” تحقیق درباره اعتماد به نفس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – تحقیق درباره اعتماد به نفس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحقیق،درباره،اعتماد،به،نفس

بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشته علوم اجتماعی doc

دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یكی از شاخص های تعیین میزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است

به صفحه دریافت بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را در زیر مشاهده می کنید.

دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یكی از شاخص های تعیین میزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 175

حجم فایل: 288 کیلو بایت

سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی 85-1384)

فهرست مطالب

فصل اول 1

كلیات پژوهش 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

4/1 اهداف تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی نظری تحقیق 8

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی 9

2/2- پیشینه تحقیق 11

ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی 12

2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی 27

3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27

4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی 39

3/2 مبانی نظری تحقیق 40

1/ 3/2 نظریه تسری(spill over theory) 41

2/ 3/2 نظریه هدف گذاری «ادوین لاك» E.A.lock 42

3/ 3/2 نظریه مبادله 43

4/3/2 نظریه نیازها 45

4/2 چهارچوب نظری تحقیق 48

5/2 مدل تئوریكی تحقیق: 50

فصل سوم 51

روش تحقیق 51

3/1 مقدمه 52

2/3روش تحقیق: 53

1/2/3: پرسش آغازی: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتی و اكتشافی: 54

3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریك: 57

5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57

6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59

7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتی 66

3/3 جامعه آماری 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم 71

یافته‌های پژوهش 71

*تحلیل جداول توزیع فراوانی 72

جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس 73

جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی 74

جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی 75

جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل 76

جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سكونت …………………………………. 77

جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر 78

جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر 79

جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر 80

جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر 81

جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالكیت منزل……………………………… 82

جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن 83

جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل 84

جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم 85

جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده…………………………… 86

جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده…………………………………. 87

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه ……… 88

جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس……………………….. 89

جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90

جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه………………………. 91

جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی……………………… 92

جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

……………………………….. 93

جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی……………… 95

جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو…………………… 96

جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه……………….. 97

جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف………………………. 98

جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی…………………….. 99

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه 100

جدول 26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی……………… 101

جدول 27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو…………………………. 102

جدول 28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه…………………….. 103

جدول 29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف……………………………. 104

جدول 30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی………………………….. 105

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای 106

جدول 31-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس……………………….. 107

جدول 32-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی………………… 108

جدول 33-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی…………………. 109

جدول 34-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سكونت ……………… 110

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای 111

جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی ……………….. 112

جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل…………………. 114

جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر………………… 115

جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر…………………… 116

جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر…………………. 117

جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالكیت منزل…………….. 119

فصل پنجم 120

خلاصه و نتیجه گیری 120

منابع و ماخذ 128

پرسشنامه …………………………. 130

فصل اولكلیات پژوهش

1/1 مقدمه:

دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی- فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یكی از شاخص های تعیین میزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور كه می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌كنند و شاید بتوان گفت كه یكی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی كه با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش كنیم كه رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم كنیم می‌توان انتظار داشت كه این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیكه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاكاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل كرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یك بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

(از كمپ، 278:1369)

مثلا در این تحقیق زمانیكه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه‌های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.

2/1 طرح مساله:

دانشگاه مكانی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و هر ساله جمع كثیری از جوانان برای گذراندن تحصیلات عالیه وارد آن می‌شوند و هر یك از این جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمی، كسب شغل بهتر، رندگی بهتر ، گرفتن مدرك،…)به این مكان مقدس قدم می‌گذارند.

اكنون با ورود این جوانان با نشاط و امیدوار به آینده و همچنین علاقمند به تحصیل مسئولیت سنگینی به عهده مسئولین دانشگاه می‌باشد ، از این جهت كه این مسئولین محترم باید از پرسنل و اساتید متعهد و كارآمد بهره گیرند، زیرا این دو قشر تماس بیشتری را با دانشجویان كه آینده سازان جامعه هستند دارند، كه توجه بیشتر این تحقیق به نقش اساتید متمركز است آنچه از یك استاد وظیفه شناس و شایسته انتظار می‌رود این است كه بكوشد از ناكامیهای درسی دانشجویانش جلوگیری كند و آنها را علاقمند به تحصیل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور كه می‌دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی به تحصیل می‌پردازند و دوران جوانی بسیار حساس می‌باشد زیرا پایه‌های شخصیتی افراد در این دوران شكل می‌گیرد فردی كه مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو با رضایت باشد البته كه این فرد در تحصیل موفق‌تر خواهد بود و آیندۀ تضمین شده‌تری نسبت به دیگران دارد زیرا در آرامش به سر می‌برد و این دانشجویان مسلماً در آینده فرد مفید و شایسته‌ای برای خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

در مصاحبه اكتشافی كه با چند تن از اساتید و دانشجویان انجام دادیم به نظر می‌رسید كه مقداری نارضایتی در بین دانشجویان وجود دارد به دلایلی همچون عدم وجود امكانات مختلف ، عدم وجود كاركنان دلسوز و متعهد ، هزینه‌های سنگین دانشگاه آزاد، عدم وجود اساتید با تجربه و با انگیزه ، تبعیض اساتید بین دانشجویان ، وجود مقررات آموزشی نامناسب ، … بخاطر عدم نظارت و دقت كافی مسئولین كه موجبات نارضایتی دانشجویان را فراهم می‌كند.

بنابراین رضایت عبارت است از: حالت خوشایندی است كه بخاطر فاصله كم انتظارات با واقعیت ، ارضای نیاز حاصل می‌شود و دست یابی به هدف در موقعیت‌های مختلف برای فرد حاصل می‌شود. كسب سعادت در زندگی به عنوان هدف والای وجود انسانی تلقی شده است كه باعث رشد و شكوفایی و پیشرفت انسان می‌شود، و بالعكس عدم كسب سعادت اغلب به عنوان مانعی در راه انجام وظایف فرد تلقی می‌شود، همانگونه كه ذكر شد رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای فرد و وضعیت فعلی او می‌باشد. (كمبل و دیگران 1976 به نقل از اینگلمارت 1373 ص 244)

به عبارتی هر چه فاصله بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی بیشتر گردد رضایتمندی كاهش می‌یابد و بالعكس هر چه فاصله بین سطح آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی كمتر گردد رضایتمندی افزایش می‌یابد.

بنابراین در این پژوهش اولا درپی سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان ثانیاً می‌كوشیم كه عوامل مؤثر بر این امر را بیابیم.

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق

رضایت حالت خوشایندی است كه بخاطر دست‌یابی به هدف در موقعیت‌های مختلف به فرد دست می‌دهد. رضایت انواع مختلفی دارد كه عبارتند از رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از زندگی زناشوئی، رضایت از وضعیت اقتصادی ، رضایت از خود، رضایت مشتری ، رضایت كارگر، رضایت كافرما، رضایت از محل زندگی، رضایت مردم از سازمانهای اداری رضایت مشتركین (از شركت برق، آب، گاز، تلفن)رضایت از شغل ، رضایت از درآمد و رضایت از تحصیل كه ما بنا به دلایل زیر درصدد بر‌آمدیم تا تحقیقی در مورد رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان از تحصیل انجام دهیم:

همانطور كه مشهود است عده زیادی از جمعیت كشور را جوانان تشكیل می‌دهند تعداد نسبتا زیادی از جوانان ایرانی را دانشجویان تشكیل می‌دهند واین جوانان هستند كه باید فردای كشور را به آنها سپرد و این امر زمانی تحقق پیدا می‌كند كه دانشجویان از وضعیت تحصیلی خود راضی باشند كه این رضایت از تحصیل هم برای دانشجو و هم برای جامعه ضرورت دارد. اما اگر رضایت در این سن جوانی و دوران دانشجویی برای دانشجو فراهم نشود آثار سوء فراوانی در سطح خرد، میانه، كلان خواهد داشت.

در سطح خرد

افزایش تنش ، مشكلات رفتاری ، ناامیدی ،اضطراب ، افسردگی و … از جمله آثار منفی نارضایتی از تحصیل می‌باشد.

به عنوان مثال فردی كه تصمیم دارد تمام سعی و تلاش خود را در دانشگاه بكار گیرد و سخت درس بخواند و در راستای همین هدف نیز گام بر می‌دارد بعد مشاهده می‌كند افرادی كه به درس كمتر توجه كرده‌اند ، كمتر در كلاس حاضر شده‌اند و … با استفاده از طرح دوستی با استاد نمره‌شان بالاتر یا مانند فرد اول می‌شود در اینصورت اگر آن دانشجو از نظر روحی حساس باشد ممكن است كه افسرده و ناامید از عدم پاداش در مقابل زحمتهایش سركوب شود.

در سطح میانه

نیز پیامدهایی چون كاهش روحیه مشاركت جویی، همكاری و تعاون ، عدم اعتماد و … را در پی دارد.

مثلا دانشجویی كه از وضعیت تحصیلی خودناراضی باشد دیگر انگیزه‌ای ندارد همانطور كه مشاهده می‌شود بعضی اوقات چند دانشجو با هم یك تحقیق را انتخاب می‌كنندو در نهایت فردی كه علاقمندتر و با انگیزه‌تر از بقیه است ممكن بیشتر كار تحقیق را انجام دهد و بقیه فقط در نمره گرفتن شریك باشند در این صورت دانشگاه كه یك مكان اجتماعی شدن است دانشجویان مشاركت را در كار گروهی نمی‌‌آموزند پس یك مشكل كاهش روحیه مشاركت جویی به جامعه تحمیل می‌شود.

درسطح كلان

نیز پیامدهایی چون انواع مفاسد وانحرافات (بزهكاری) و درنهایت زمینه ساز مشكلات درجامعه خواهد بود.

به عنوان مثال زمانیكه دانشجویان ازتحصیل خود ناراضی باشند در آن صورت مشاهده می‌شود كه گاهی اوقات مثلا بعضی از دانشجویان یك تحقیق مشابه تحقیق خود(از دانشجویان دیگر، دانشگاههای دیگر، …)‌كپی می‌كنند و به استاد تحویل می‌دهند این عمل دانشجو یك نوع تقلب محسوب می‌شود. بنابراین شناسایی و ریشه‌یابی عواملی كه در متغیر رضایت تاثیر( مثبت و منفی) می‌گذارد ما را در جهت پیشبرد اهداف كوتاه‌مدت و درازمدت یاری خواهد كرد.

4/1 اهداف تحقیق

الف- 4-1- هدف كلی

هدف اساسی این پژوهش پاسخگویی به سوال اساسی تحقیق تحت عنوان سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌– واحد قوچان در سال 85-1384 از تحصیل و بررسی عوامل موثر بر آن می‌باشد.

ب- 4-1 اهداف جزئی1- بررسی رابطه متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای زمینه‌ای (جنس، سن، وضعیت تأهل و…)2- بررسی وجوه تمایز رضایت در بین دانشجویان با توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی آنان (تعداد اعضای خانواده ، تحصیلات پدر، شغل پدر و …)‌

3- بررسی رابطه متغیر وابسته تحقیق با متغیرهای مستقل (امیدواری به آینده شغلی، احترام به دانشجو و…)

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی

1- رضایت Gratification

احساس شادی یا ارضایی كه یك فرد، هنگامیكه از دیگران پاداش می‌گیرد یا توسط آنها تأیید می‌شود، تجربه می‌كند، بر اساس نظریه یادگیری، رضایت مثبت درتقویت رفتاری كه پاداش گرفته موثر بوده و درنتیجه احتمال اینكه فرد در آینده تحت شرایط مشابه همان رفتار را تكرار كند، افزایش می‌یابد. (خضر نجات ، حمید 69:1369)

2- رضایت satisfaction

بیشتر جنبه اجتماعی و روانی دارد ودر برابر آن Gratification خوشایندی جنبه عاطفی و روانشناختی قوی‌تری دارد. رضایت بیشتر از یك عین یاامر خاصی موردنظر است و نهایتاً تمایل شخص را به یك موضوع می‌سنجد بنابراین می‌توان گفت رضایت نوعی گرایش است ولی هرگرایش رضایت نیست در واقع رضایت نوعی گرایش خاص است و محدودتر از گرایش است. (چلبی 1375)

3- رضایت

هر چه فاصله بین ایده‌آل وواقعیت كمترشود فرد راضی‌تر خواهد بود و هرچه فاصله بین ایده‌آل و واقعیت بیشتر شود فرد ناراضی تر خواهد بود.

(رفیع پور، فرامرز 15:1372)

4- رضایت

هروشكا دسترسی به هدف و ارضای نیاز با احساس رضایت و تجربیات مطبوع را همراه می‌داند وعدم ارضا نیاز را با نارضایتی و ارزشهای احساس منفی.

(رفیع پور، فرامرز، 17:1372)

تعریف رضایت در پژوهش حاضر

حالت خوشایندی است كه به خاطر دستیابی به هدف د رموقعیت‌های مختلف به فرد دست می‌دهد.

به عبارت دیگر حالت خوشایندی است كه به خاطر فاصله كم بین انتظارات با واقعیت به وجود می‌آید دراین صورت ارضای نیاز راحت تر و دست‌یابی به هدف در موقعیت‌های مختلف برای فردحاصل می‌شود.

2/2- پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه‌ای است كه مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درك ماهیت آن پدیده یاری می‌كند. پدیده‌های اجتماعی وابسته به گذشته‌اند و در زنجیره‌ای از تداوم جای می‌گیرند و هویت آنان بدون در نظر گرفتن گذشته ای كه در آن تكوین یافته‌اند به دست نخواهد آمد وقتی محقق در خصوص موضوع مورد تحقیق به منابع مختلف مراجعه می‌كند

اولاً: از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می‌شود و بر اساس آن می‌تواند حدو مرز شناخت علمی‌را در رابطه با موضوع مشخص كند و آماده شود تا یك گام به جلو بردارد.

ثانیاً: با آگاهی از نكات قوت وضعف منابع در برخورد با موضوع می‌تواند چارچوب نظری جامع‌تر و واقع‌بینانه‌تری را شكل دهد واز ارتكاب خطاهای گذشتگان بپرهیزد.

ثالثاً: در قالب این چارچوب نظری عمده‌ترین مفاهیم یا متغیرها را انتخاب كندو با پیش‌بینی روابط احتمالی در بین آنها فرضیه‌هایش را رشد دهد.

(عبدالهی ،‌13:1374)

درتحقیق حاضر از طرح خانم مژگان عظیمی‌هاشمی‌كه شامل 12 پیشینه داخلی و خارجی بوده است كه از این تعداد 7 مقاله داخلی و 5 مقاله خارجی بوده است.

همچنین از طرح آقای غلامرضا صدیق اورعی كه شامل 3 مقاله داخلی بوده نیز استفاده شده است.

1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتری و افزایش فروش فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه استان تهران

در این تحقیق كه توسط علی اكبر سجادی در سال 1375 صورت گرفته است فرضیات تحقیق را عوامل قیمت،برخوردو رفتار مناسب با مشتریان، تنوع و جور بودن كالا و خدمات متنوع فروشگاه درنظر گرفته است. واین موارد را به عنوان عوامل بسیار موثر بر رضایت مشتری وافزایش فروش فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه برشمرده است.

(عظیمی‌هاشمی، مژگان 9:1381 به نقل از سجادی ، علی اكبر 1375)

بررسی موثر رضایت بخش مشتریان بانكی به منظور بهبود و بالندگی سازمان

(در مورد مطالعه بانك ملت مشهد- تهران)

این پژوهش توسط محمدرضا پورایرج در سال 1377 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد كه :

بانكها از طریق توجه به نیازها وانتظارات مشتریان خود می‌توانند ضمن افزایش كیفیت ارائه خدمات بانكی موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم نمایند.

سرعت عمل كاركنان در ارائه خدمات بانكی از عوامل موثر دیگری است كه مشتریان به آن حساسیت زیادی داشته‌اند.

باوجود مدیریت صحیح منابع انسانی دربانكها، روابط بین كاركنان و مدیران بهبود یافته تا موجب ایجاد انگیزش كاری وافزایش رضایت شغلی كاركنان و ارائه خدمات بانكی به طور بهینه شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نظریه هدف گذاری ادوین لاک;مطالعات مقدماتی و اكتشافی;تحلیل جداول توزیع فراوانی;تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی;تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها;تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها

روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران رشته علوم اجتماعی doc

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روش

به صفحه دریافت روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران خوش آمدید.

امیدواریم که روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران را در زیر مشاهده می کنید.

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 80 کیلو بایت

فصل اول

روش تحقیق

1 – 1 مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است كه مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

2-1 نوع و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

3–1 شیوه‌ اجرای تحقیق

تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تكمیل شده كه بعد از جمع‌آوری اطلاعات، كار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

4 –1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل كلیه كشاورزانی است كه در سال زراعی 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات كردستان می باشند كه برهمین 1038 نفر از توتون كاران جامعه آماری مارا تشكیل می دهند كه از این تعداد 657 نفر توتون بارلی و تعداد 381 نفر توتون باسما تولید نموده اند.

5 –1جمعیت مورد مطالعه

جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است كه با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراكندگی جمعیت مزبور در سطح استان كردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد 175 نفر ازتوتون كاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تكمیل گردد.

6 –1روش نمونه‌گیری

در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یك از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یك نمونه تصادفی ساده كافی است كه برای كلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریك از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یك واحد به هیچ شكل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازكیا، 1382)

نمونه تصادفی ساده موقعی بكار برده می شود كه اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس كم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه كشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد كه دراین تحقیق از روش قرعه كشی استفاده گردیده است.

7 –1تعیین حجم نمونه

با توجه به این كه تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه كه خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران می‌باشد.

برای محاسبه فرمول كوكران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد 20 نمونه مقدماتی انتخاب گردید كه انحراف معیار صفت مذكور( دفعات تماس با مروج ) برابر با 725/0 محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با 1/0 در نظر گرفته شد كه بر این اساس، حجم نمونه برابر 175 نفر محاسبه گردید.

n=

= n حجم نمونه

N = حجم كل جامعه= 1038

= T مقدار t استودنت با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا به میزان 2 96/1

= d فاصله حدود اطمینان برابر 1/0

8 –1 متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی توتون كاران در استان كردستان می باشد، كه این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری 16 شاخص بر اساس طیف لیكرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر 17 متغیر مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكیت میزان درآمد سالانه از كشت توتون، استفاده از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شركت در كلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشكلهای توتون كاران می باشند.

9 –1روش جمع‌آوری اطلاعات

در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی روش كتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است.

در روش اسنادی و كتابخانه‌ای ابتدا به منابع رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.

در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی 27 سئوال تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای سئوالات باز و بسته می باشد كه در سئوالات، ویژگیهای شخص پاسخگو و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیكرت استفاده شده است كه در آن پنج گزینه خیلی كم، كم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته است.

10 –1 روایی Validity

به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید گروه ترویج و آموزش كشاورزی، محققان و كارشناسان شركت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد كه سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

11 – 1 اعتبار Reliability

برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یك تحقیق مقدماتی
(Pilot test) تعداد 15 نسخه از آن توسط توتون كاران تكمیل گردید كه پرسشنامه‌های تكمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب كرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد كه نتایج حاصله از ضریب كرنباخ آلفا برای پرسشنامه مربوطه برابر 89 درصد گردید.

12 –1 ضریب كرنباخ آلفا

آزمون كرنباخ آلفا نشان می‌دهد كه سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه می‌گیرد به طور كلی ضریب كرنباخ آلفا همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می‌كند كرنباخ برای برآورد همسانی درونی آزمون فرمول ذیل را پیشنهاد كرده است.

= (1-)

K = تعداد گویه ها = 16

Si = واریانس داده های هر یك از سئوالات = 435/13

St = واریانس داده ها یعنی نمره های خام آزمودنیها = 895/81

ارزیابی ضریب كرنباخ آلفا: كم متوسط زیاد

45% 75% 95%

در نهایت اعتبار یا ضریب به دست آمده برای پرسشنامه‌های مربوط به توتون كاران استان كردستان برابر 89/0 بدست آمد كه می‌‌توان اظهار كرد كه پرسشنامه‌های تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.

13 –1فرضیات تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یك فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود ، بلكه بر اساس داده های به دست آمده فقط تائید یا رد می شود(سرمد و دیگران ،‌1376 )

1ـ بین سن توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0 H0: r=0

2ـ بین توتون كاران زن و مرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

3ـ بین توتون كاران متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد

H1: 12

H0: 1=2

4ـ بین تعداد فرزندان افراد توتون كار و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

5ـ بین سطح سواد توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

6ـ شغل اصلی توتون كاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است.

H1: 12 … H0: 1=2 = …

7ـ بین سطح زیر كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

8ـ بین سابقه فعالیت در زمینه كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

9ـ نوع مالكیت اراضی زراعی( توتون ) بر میزان نیازهای آموزشی توتون كاران تاثیر گذار است

H1: 12 … H0: 1=2 = …

10ـ بین میزان درآمد سالیانه توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

11ـ بین توتون كارانی كه از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی كه استفاده نكرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

12ـ بین تعداد دفعات تماس مروج با توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی توتون كاران رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

13ـ بین میزان دفعات شركت توتون كاران در كلاسهای آموزشی در زمینه كاشت، ‌داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

14ـ بین تعداد دفعات بازدید توتون كاران از مزارع نمونه توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

15ـ بین میزان استفاده توتون كاران از نشریات و مجلات آموزشی – ترویجی و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

16ـ بین میزان استفاده توتون كاران از نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی در خصوص كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1r1 r0

H0: r=0

17ـ بین توتون كارانی كه عضو تشكل ها یا تعاونی توتونكاری می باشند با سایرینی كه عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.

H1: 12

H0: 1=2

14 –1 روش‌های تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است كه در ذیل به ویژگی هر یك از آنها پرداخته می‌شود.

الف) آمار توصیفی

آمار توصیفی به توصیف افراد گروه خاصی كه مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود می‌شود و در مورد افراد خارج از این گروه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری نمی‌گردد. در قسمت آمار توصیفی این تحقیق ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما (مد)، انحراف معیار محاسبه گردیدند.

ب) آمار استنباطی

در تحلیل استنباطی هدف آن است كه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتایجی در مورد جامعه به دست آید در بخش آمار استنباطی از آماره‌های نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون من – وایت‌نی، آزمون كروسكال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید كه به برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آزمون‌های انجام شده در ذیل اشاره می‌گردد.

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به عنوان ساده‌‌ترین نوع تحلیل همبستگی شناخته شده است. وقتی جهت متغیرها به جای اندازه‌های فاصله‌‌ای یا نسبی به صورت اندازه‌های رتبه‌ای بیان شوند از این ضریب استفاده می‌شود این ضریب شاخصی برای تعیین نوع همبستگی و میزان درجه رابطه بین صفات می‌باشد و مقدار آن نیز بین 1 و 1- در نوسان است. همبستگی مثبت و كامل برابر 1+ است یعنی در ازای افزایش هر واحد به یكی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می‌شود. همبستگی كامل و منفی برابر 1- است یعنی این كه در ازای افزایش هر واحد به یكی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر كاسته می‌شد و بالاخره این كه فقدان كامل همبستگی برابر صفر می‌باشد.

در مواقعی كه داده‌های آماری به صورت كیفی غیر اسمی یعنی در مقیاس ترتیبی بیان شده باشد برای مقایسه دو میانگین از دو گزاره مختلف، از آزمون من وایت نی استفاده می‌‌كنیم در واقع این آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.

اساس و پایه این آزمون رتبه دادن به متغیرها است، در واقع هدف این آزمون آن است كه معلوم شود آیا دو جامعه از لحاظ وضع تمركز با هم فرق معنی‌‌داری دارند و یا این كه اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.

هنگامی كه تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو تا و متغیرها رتبه‌ای باشند از آزمون كروسكال والیس استفاده می‌گردد. این آزمون مكمل آزمون من – وایت نی و جایگزین رتبه‌ای آزمون F می‌باشد. كارآیی این آزمون در حدود 95 درصد آزمون F است و محدودیت كمتری دارد و متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

برای بررسی اثر جمعی متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می‌گردد اهمیت اصلی رگرسیون چند متغیره در تبین بكارگیری همزمان روابط و تأثیرات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در رگرسیون چند متغییره مقادیر یك متغیر (Y ) توسط مقادیر دو یا چند متغییر دیگر (X1 X2 … ) برآورد می شود

جدول 1-1 : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق

ردیف

متغیر مستقل

نوع

مقیاس

متغیر وابسته

نوع مقیاس

نوع آمار تحلیلی

1

سن

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

2

جنسیت

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

3

وضعیت تاهل

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

4

تعداد فرزندان

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

5

سطح تحصیلات

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

6

شغل اصلی

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

كروسكال

7

سطح زیر كشت توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

8

سابقه كشت توتون

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

9

نوع مالكیت

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

كروسكال

10

میزان درآمد سالیانه از كشت توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

11

استفاده از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نی

12

دفعات تماس با مروج دخانیات

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

13

دفعات شركت در كلاس های آموزشی

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

14

دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون

فاصله ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

15

استفاده از مجلات و نشریات ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

16

استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی

رتبه ای

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

اسپیرمن

17

عضویت در تعاونی ها یا تشكل های توتون كاران

اسمی

میزان نیازهای آموزشی

رتبه ای

من وایت نیفصل دوم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه

تحقیق حاضر نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران استان كردستان را مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است هدف عمده تحلیل توصیفی در این تحقیق، معرفی ویژگی ها فردی توتون كاران و نیز نیازهای آموزشی آنان در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون و همچنین توصیف آماری عوامل مورد مطالعه در تحقیق بوده است. در تحلیل استنباطی رابطه بین متغیرهای مورد نظر سنجیده شده و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ارائه می گردد.

آمار توصیفی

در این تحقیق تعداد 175 نفر از توتون كاران استان كردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند كه برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از مشخصه های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوان تجمعی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار،‌كمینه و بیشینه استفاده گردیده است.

ســن

متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق 44 سال می باشد،كه جوانترین آنها 19 سال و مسن ترین آنها 80 سال داشته اند. بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی 31 تا 40 سال و كمترین فراوانی مربوط به گروه بیشتر از 80 سال است و انحراف معیار بدست آمده نیز برابر 81/14 می باشد.

جدول1-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن

طبقات سن

فراوانی

درصد نسبی

درصد واقعی

درصد تجمعی

30سال و كمتر

40-31

50-41

60-51

70-61

بیشتر از 70

بدون پاسخ

32

50

45

20

15

10

3

3/18

6/28

7/25

4/11

6/8

7/5

7/1

6/18

1/29

2/26

6/11

7/8

8/5

6/18

7/47

8/73

5/85

2/94

100

جمع

175

100

100

میانگین : 44 سال میانه : 3 مد :2 انحراف معیار : 81/14

كمترین سن : 19 بیشترین سن : 80

جنسیت

از نظر جنسیت در این تحقیق 165 نفر (3/94%) از افراد مورد مطالعه مرد و 10 نفر (7/5%) زن می باشند.

جدول 2-4 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد واقعی

درصد تجمعی

مرد

زن

165

10

3/94

7/5

3/94

100

جمع

175

100

تاهل

در تحقیق حاضر 163 نفر (1/93%) از افراد مورد مطالعه متاهل و 12 نفر (9/6%) نیز مجرد می باشند.

جدول 3-2 : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد واقعی

درصد تجمعی

متاهل

مجرد

163

12

1/93

9/6

1/93

100

جمع

175

100

فرزندان

میانگین تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در این تحقیق 4 نفر بوده است كه بیشترین تعداد فرزند 12 نفر و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه 3 الی 4 فرزند می باشد.

جدول 4 –2: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان

تعداد فرزندان

فراوانی

درصد

درصد واقعی

درصد تجمعی

2-1

4-3

6-5

8-7

بیشتر از 8

بدون پاسخ

33

54

46

18

8

16

9/18

9/30

3/26

3/10

6/4

1/9

8/20

34

9/28

3/11

5

8/20

7/54

6/83

95

100

جمــع

175

100

100

میانگین : 4 میانه : 2 مد :2 انحراف معیار : 47/2

كمینه : صفر بیشینه : 12

سطح تحصیلات

از نظر سطح تحصیلات، حدود 35 درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و 27 درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. كمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و به بالا با فراوانی 4 نفر(5/2 درصد) می باشد. همچنین حدود 19 درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی، 5/10 درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و حدود 6 درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی می باشند. لازم به ذكر است كه 5 نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذكور پاسخ نداده اند.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – روش تحقیق نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران;جامعه آماری;جمعیت مورد مطالعه

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص مقاله بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص

به صفحه دریافت دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص مقاله بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 191 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33 صفحه

بسم للله الرحمن الرحیم بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران نگارش : دكتر سید حسین واثق تابستان 1380 بازنگری آذر 1382 به نام خدا بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران بیان مسئله: كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید.
جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده است .
كشور جمهوری اسلامی ایران كه در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نیز ذكر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذكر شده) كاهش یافت این كاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های كنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.
هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شكلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت كه این شكل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت كنترل و باعث تغییر در شكل نمودار فوق گردید بطوری كه اكنون یك ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده كرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت كشور های اروپایی و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود كه البته این تغییر شكل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی كه تغییر شكل مزبور در كشور ما ناشی از كنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.
كشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعیت كشور را افراد زیر 18 سال تشكیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید .
براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یك درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند .
شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است كه این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.
الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است كه شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.
همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در كشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یك طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود.
آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا كه فرمول زیر را كه از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.
7+ (2/ سن مرد) = سن زن نمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق بر اساس این طرز تفكر و

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص;تحقیق بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص;مقاله بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص;بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران 30 ص

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان رشته علوم اجتماعی ppt

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

به صفحه دریافت پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان را در زیر مشاهده می کنید.

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 364 کیلو بایت

تا قبل از انقلاب صنعتی ، بعلت سادگی و کم حجم بودن تولیدات صنعتی و کشاورزی ، روابط کارگر و کارفرما از پیچیدگی چندانی برخــوردار نبود و شرایط سیــاسی اجتماعی نیز اجازه نمی داد کارگران حرفی برای گفتن داشته باشند .

1 هجوم روستاییان به شهر و مراکز صنعتی

2 افزایش تعداد کارگران و مزدگیران در واحد های صنعتی

3 تنوع نوسانات شغلی و جابجائیهای مکرر

4 کاهش امنیت شغلی و ایجاد سوء ظنهای شغلی ناشی از آن

5 دشواری زندگی در شهرهای بزرگ

6 کاهش انس و الفتها

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید رشته علوم اجتماعی ppt

پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید

به صفحه دریافت پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید خوش آمدید.

امیدواریم که پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید را در زیر مشاهده می کنید.

پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 46

حجم فایل: 1.628 مگا بایت

مقدمه

•خارپوستان از بی مهرگانی هستند که ساختمان بدنشان بیش از سایر جانوران بی مهره تکامل یافته و همه آنها در دریا زندگی می‌کنند. بدن خارپوستان بوسیله اسکلتی که از قطعات کلسیت متبلور ساخته شده پوشیده می‌شوند. اسکلت داخلی بوده و مرکب از استخوانچه‌هایی از جنس کربنات کلسیم می‌باشد. • اسکلت این جانوران حامل ترشح داخلی بوده و مانند اسکلت مهره داران اندازه قطعات سخت در طول زندگی افزایش می‌یابد

•خارپوستان اساسا سه سلوم وجود دارد. سلوم احشایی ، سلوم خونی و سلوم گردش آب. اساس ساختمانی این حفرات عمومی در تمام اعضای شاخه خارپوستان تقریبا یکسان است. حفره عمومی اصلی ، سلوم حول احشایی است که گاهی اوقات توسط توده‌های بافتی پوشیده می‌شود نظیر کرینوئیدها و گاهی نیز نظیر افیوروئیدها توسط کیسه‌ها اشغال شده است. فضای حول احشایی در بازوها نیز امتداد یافته و توسط صفاق دربرگیرنده اندامها کم و بیش تقسیم شده است. باقیمانده سلوم احشایی ، متشکل از فضاهای کوچکی است که در ارتباط با سیستم عصبی ، خون و غدد تناسلی می‌باشند. •

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پاورپوینت خار پوستان 46 اسلاید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
پاورپوینت خار پوستان

دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران رشته علوم اجتماعی doc

بررسی روابط اجتماعی در ایران

به صفحه دریافت دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران را در زیر مشاهده می کنید.

بررسی روابط اجتماعی در ایران

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 58 کیلو بایت

اكثر محصولات صنعتی تولید شده یا در حال تولید و یا در دست بررسی و طراحی، بخاطر و برای انسان و در رابطه تنگاتنگ با انسان عصر حاضر و آینده است. بررسی روابط اجتماعی انسان در رابطه با آن تولید و یا طرح از مراحل مهم تحقیقات در یك پروژه است.

آگاهی كافی در این مرحله به طراح كمك می‌كند تا به اطلاعات مناسب و با شناخت و بینش دست به طراحی آن محصول بزند. یك طراح صنعتی پیش از هر گونه فعالیت طراحی ابتدا باید انسان و روابط انسانی كه در رابطه با آن طرح می‌باشد را شناسایی كند.

این رابطه ثابت كرده كه طرح‌ها و محصولاتی كه بدون توجه به تحقیقات اجتماعی تولید شده‌اند عموماً شكست خورده و آن طرح با ناكامی مواجه گردیده است و با نشناختن استفاده‌گر، او را دچار آزردگی روانی و جسمی نموده است. از آنجائیكه از اهداف طراحان صنعتی در نظرگیری خواستها، آمال و آرزوهای استفاده‌گر و همچنین صاحبان و سرمایه‌گذاران صنعت می‌باشد، این عدم شناخت باعث بروز شكست در تولید و استفاده محصولات می‌گردد.

تاریخ میز در ایران

در كشور ما صنعت مبلمان از دیرباز با میزهای كوتاه تحریر بسیار نفیس متداول و مرسوم بوده است و در دوره صفویه بخصوص مبلمان خاتم‌كاری و منبت‌كاری شده به حد اعلای ترقی خود می‌رسد و این صنعت تاكنون در بعضی از مبلمانهای گران‌قیمت به كار می‌رود و شاه‌كارهایی را به‌وجود می‌آورد. نمونه آن میز منبت و خاتم‌كاری نفیس استاد كریمی است كه در نمایشگاه بین‌المللی بروكسل به معرض نمایش گذاشته شد. ولی باید در نظر داشت كه در كشور ما تا چندی پیش صنایع مبلمان مخصوص اماكن مقدسه (میز و جاكتابی و منبر) و قصرهای سلاطین (تخت سلطنت و مبلمان داخلی قصرها) بود. اگر بخواهیم توسعه تاریخی میز را مورد بررسی قرار دهیم باید صنایع مبلمان‌سازی را بررسی كنیم و سپس به خود میز پرداخته شود.

قبل از ظهور فرهنگ غربی در اقصی‌نقاط ایران نشستن روی قالیهای زیبا و نفیس مرسوم بوده است و مبل‌سازی چندان رونق نداشت. حتی تا اواخر دوره قاجار فقط در منازل معدودی از افراد سرشناس مبلمان مخصوص پارچه‌های منگوله‌دار به سبك دربار فرانسه وجود داشت كه اغلب از خارج وارد می‌شد ولی پس از این دوره و با ساختن خانه‌های جدید و نفوذ این فرهنگ صنعت مبل‌سازی روبه ترقی نهاد.

56 صفحه فایل Word

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
بررسی روابط اجتماعی در ایران

هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان رشته علوم اجتماعی doc

هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

به صفحه دریافت هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان خوش آمدید.

امیدواریم که هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان را در زیر مشاهده می کنید.

هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 33 کیلو بایت

فهرست :

مقدمه

فصل اول هنجارهای اجتماعی و انواع آن

فصل دوم ارزش های اجتماعی و نقش نهادهای مختلف پرورش ارزش ها

فصل سوم كنترل اجتماعی

فصل چهارم كجروی

فصل پنجم بزهكاری جوانان و نوجوانان

تعریف بزه و بزهكاری

علل و عوامل بزهكاری

زمینه ها و علل پیدایش بزه و بزهكاری

چگونگی پیشگیری از بزهكاری نوجوانان ( پیشنهادات عملی )

فصل ششم فرار از مدرسه و ترك تحصیلفصل هفتم فرار از خانهفصل هشتم اعتیاد

فصل نهم تحاجم فرهنگی علل و عوامل .

الف ) بررسی یك موضوع

ب ) تهاجم فرهنگی جدید

1 – عناصر اساسی

2 – ویژگی ها

فصل دهم نیاز به شادی در جامعه ها

فصل یازدهم موسیقی و گرایش جوانان امروز به موسیقی های پاپ كلاسیك غربی .

فصل دوازدهم حجاب دختران ( مصاحبه )

پیشگفتار :

نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت حكایت و همدلی اند نوجوانان نهال نو رسیده ای هستند كه برای رشد و بالندگی به باغبانی دلسوز روشن بین نیاز دارند تا آنها را از آفتها و حادثه در امان دارد .

بها دادن به نوجوانان در تربیت و ارشاد آنان كوشیدن بی گمان یكی از نشانه های آشكار رشد فرهنگی یك جامعه است بر خلاف گمان برخی مردم تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نكته های ظریف بسیاری است شاید گفته‌ی حكیمانه‌ی كانت ، متفكر و فیلسوف نامی آلمانی حق مططلب را در این زمینه ادا كرده باشد آنجا كه می گویند : دو كار هست كه در دشواری هیچ كار دیگری به پای آن نمی رسد : مملكت داری و تربیت .

برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی ، كه خود در باره‌ی ( تربیت )

كتابهای نگاشته است اعتراف می كند كه گفتار من در این زمینه بهتر از كردارم بود .

هیچ یك از نهادهای اجتماعی نقشی را كه خانواده در ساختار فكری ، روحی و اخلاقی انسان دارد ، نمی توانند ایفا كننده نابسمانی های اجتماعی در بسیاری موارد ناشی از نابسامانی در خانواده هاست و سعادت یك اجتماعی بستگی كامل به وجود خانو اده های سالم و سعادتمند دارد.

اگر خانواده ها نقش خود را به درستی ایفا نكنند نهادهای اجتماعی دیگر ( از قبیل مدرسه ، رسانه های گروهی و غیره ) این خلاء را نمی توانند پر كنند .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن بر زندگی جوانان – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی رشته علوم اجتماعی docx

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی

به صفحه دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی خوش آمدید.

امیدواریم که مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی را در زیر مشاهده می کنید.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 98 کیلو بایت

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-1 مقدمه 12

2-2 خانواده و روابط بین نسلی. 12

2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی. 12

2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده 14

2-3 روند های جمعیتی و روابط بین نسلی. 16

2-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی. 17

2-4-1 نظریه دلبستگی. 17

2-4-2 نظریه نوع دوستی. 18

2-4-3 نظریه مبادله 19

2-4-4 نظریه ارزش ها 20

2-4-5 تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی. 21

2-4-6 تئوری انسجام 23

2-4-6-1بعد کارکردی. 26

2-4-6-2 فرصت های ساختاری. 27

2-5 تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی. 29

2-5-1 نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی. 29

2-6 تعیین کننده های ترتیبات زندگی. 31

2-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی. 32

2-6-2 مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی. 33

2-7 سوابق پژوهشی. 35

2-7-1 پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی. 35

2-7-2 پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی. 39

2-7-3 نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی………………………………………………………43

2-8 چارچوب نظری منتخب.. 43

2-9 مدل تحقیق. 45

2-10 فرضیات تحقیق. 47

-1 مقدمه:

با توجه به تغییرات حاصله در زندگی اجتماعی و تأثیر آن بر روابط درون خانواده، بررسی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته به منظور تبیین موضوع مورد بحث یعنی روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی سالمندان امری ضروری است. بنابراین با توجه به گستره و ویژگی های این مطالعه، در این فصل از دو حوزه روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی برای تدوین چارچوب نظری استفاده شده است. از آنجا که این تحقیق با رویکردی جمعیت شناسی نگاشته می شود مهمترین عاملی که رنگ و بوی جمعیت شناسی دارد نوع اقامت یا ترتیبات زندگی سالمندان است. و با توجه به اینکه هیچ نظریه جامعی در مورد انتخاب نوع اقامت سالمندان وجود ندارد، تلاش می شود با مرور تحقیقات انجام شده، به یک شناخت نسبی از نظریات مرتبط با این مسأله دست یابیم. بنابراین در این فصل ابتدا موضوع روابط بین نسلی را در خانواده مطرح می­کنیم و سپس نظریات مرتبط با روابط بین نسلی فرزندان با والدین سالمندشان و مقوله ترتیبات زندگی بررسی می شود.و در نهایت به پیشینه تحقیق و بیان چهارچوب نظری می پردازیم.

2-2 خانواده و روابط بین نسلی

2-2-1 نقش خانواده در روابط بین نسلی

مطالعه نقش روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان که به مسأله روابط نسلی سالمندان با فرزندان شان می پردازد مستلزم به میان آوردن بحث خانواده است. همچنان که پوکرت (1994) نشان می دهد اتصالات بین نسلی در خانواده، که به عنوان رابطه بین سه نسل پدربزرگ ها، مادربزرگ ها و فرزندان و نوه ها تعریف می شود بستگی به ساختار خانواده، فرهنگ و تغییرات دموگرافیکی دارد ( رومرو دیگران، 2005؛ به نقل از کریمی، 1386: 12). توجه به نسل ها امروزه به عنوان یکی از محوری ترین و مهمترین مسائل مربوط به تحول خانواده در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

از ابتدای قرن بیستم، الگوی سنتی خانوداه در ایران با شتاب گرفتن روند تحولات اقتصادی و اجتماعی در کشور، رو به تغییر نهاد. که به نظر می رسد دگرگونی های خانواده در ایران معلول صنعت، شهرگرایی وسیع و نیازهای امروزین از جمله ضرورت تحرک جغرافیایی و گسترش حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و به این اعتبار بازگوی تعارض ارزش های سنتی و نوین در جامعه است (آزاد ارمکی،1382). با این حال این مسئله که دگرگونی های ایجاد شده در بافت سنتی خانواده چه تأثیری بر روابط و ارزش های خانوادگی داشته است اهمیت پیدا می کند.( آزاد ارمکی و همکاران،1379 و آزاد ارمکی،1380 ) در مطالعه تداوم و بازتولید ارزش های حاکم بر خانواده به این نتیجه می رسند که برغم تأثیرپذیری شبکه خویشاوندی از تحولات اجتماعی و فرهنگی دوران مدرن و تمایل خانواده به هسته ای شدن، خانواده باز هم بسیاری از کارکردهای خود را بخوبی ایفا می کند. هرچند تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی، زمینه بروز برخی از تفاوت ها و تمایزات نسلی در خانواده پدید آمده است، اما این تفاوت ها و تمایزات از طریق آداب و سنن و نظام ارزشی خانواده تعدیل گردیده و پیوستگی اجتماعی میان نسل ها حفظ شده است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط بین نسلی;پیشینه تحقیق روابط بین نسلی;مبانی نظری روابط بین نسلی;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;روابط بین نسلی