بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی رشته علوم اجتماعی doc

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخو

به صفحه دریافت بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در زیر مشاهده می کنید.

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخو

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل: 38 کیلو بایت

چكیده تحقیق

چكیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش كاركنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در كنار سایر كاركردهای خود ضمت بكارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین كارها، بخشی از كاركرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می كند كه این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه باعث نارضایتی كاركنان می شود بهتر می توان كاركنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به كار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور می باشند نیز موارد فوق صدق می كند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است كه از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « كلیه كارشناسان رسمی كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیكرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشكیل شده است.

اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.

پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:

فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد كه :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیكی با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد كه: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از كار افتادگی و بیمه بیكاری، بیمه درمانی و…) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه: بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد كه : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد كه : بین میزان آزادی و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.

فصل اول

مقدمه پژوهش

طرح مسأله

سئوالات تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان ، كه در واقع پی جویی علت و سبب حركت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. كنكاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان كار می كند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی كم كارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به كار چیست؟

این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های كاركنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش كاركنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

از این رو جلب رضایت كاركنان و علاقه مند كردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به كارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط كار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا كه وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در كاركنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در كاركنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنكه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه كشور گردد

بیان مسأله

بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر كاركنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا كه با تلاش و همفكری كلیه آمار و سازمانهای جامعه است كه می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یك مدیریت صحیح و علمی كشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا كه محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان كارشناس تحقیقات مشغول به كار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات كارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست كه چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول كارشناسان در دلبستگی به كار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعكس در اثر كم توجهی و ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امكانات و مزایای یكسان فعال و دارای انگیزه و برخی دیگر، تمامی مشكلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداكثر توان خود را در كار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است كه محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش كارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملكرد كارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهكارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.

« سئوالات تحقیق»

با توجه به اهمیت ارضای نیازهای كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس سلسله مراتب نیازهای فاز در انگیزش شغلی آنان و در نهایت اثر بخشی و بهره وری این سازمان با توجه به نقش حساس و ویژه آن در توسعه اقتصادی كشور، تحقیق حاضر بر آن است تا برای سئوالات زیر پاسخی پیدا كند

1- آیا بین تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین تأمین نیازهای ایمنی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور به انگیزششغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین تأمین نیاز به تعلق كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین تأمین نیاز به احترام كارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

« هدف تحقیق»

هدف تحقیق عبارت اسن از « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر مبنای نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو» كه در پی آن بوده است تا با شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی كه با عث نارضایتی كاركنان می شود، كاركنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نماید و بدینوسیله به كارایی و ثمر بخشی و در نتیجه به بهره وری آنان بیفزاید.

« اهمیت موضوع تحقیق»

مفهوم تفاوت های فردی وبالا حض نیاز كاركنان و مفاهیم مرتبط با انگیزش به چند دلیل از اهمیت برخوردار است. آگاهی از چگونگی تفاوت افراد می تواند به مدبر كمك كنید تا كاركنان خود را بهتر بشناند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد كه هدف از آن فراهم آوردن موجبات ارضای نیاز كاركنان باشد با در نظر گرفتن اینكه برخی از كاركنان برای مشاغل فروش تعدادی برای مشاغل ستادی و گروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسب ترند آگاهی از این تفاوت ها در تصمیم گیری مربوط سازماندهی یعنی اینكه چه كسی را به چه شغلی باید گمارد می تواند مفید باشد.

آگاهی از نیازهای افراد سازمانی مدیران را در دادن یا ندادن پاداش یاری می كند عكس العمل برخی از كاركنان در مقابل پاداشهای مختلف متفاوت است و این آگاهی در زمینه تفاوت درنیازها می تواند به مدیر كمك كند تا شیستم های منطبق با نیازهای كاركنان را طرح ریزی كند.

همچنین شناخت اینكه كاركنان نیازهای متفاوتی را دنبال می كنند، می تواند به مدیر این مطلب را تفهیم كند كه چرا رفتار كودكان متفاوت است؟

سرانجام اینكه در سطح كلی آگاهی از فرآیند های اساسی انگیزش برای شناخت پویایی سازمان ضروری است چرا رفتار مردم اینگونه می باشد؟ چه چیزی موجب عملكرد خوب باید می شود؟ و….پاسخ به اینگونه سئوالات با شناخت آنچه كاركنان را بر می انگیزاند روشن می شود.

« فرضیه های تحقیق»

1- بین میزان تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد

2- بین میزان تأمین مسكن كارشناسان مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

3- بین میزان استقرار شریت در سازمان با انگیزش شغلی كارشناسان مورد پژوهش رابطه وجود دارد.

4- بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه درمانی، بیمه بیكاری و از كار افتادگی و …) كارشناسان مورد پژوهش با انگیزه شغلی آنان رابطه وجود دارد.

5- بین میزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

6- بین میزان پذیرش اجتماعی كارشناسان موردپژ وهش در داخل وخارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

7- بین میزان آزادی و ابتكار عمل كارشناسان مورد پژوهش درانجام فعالیت های سازمانی با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

« تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق»

1- انگیزش شغلی:

منشأ انگیزش ها، نیازهای انسان است كه مستقیماً قابل مشاهده نیست. گاهی از طریق مشاهده رفتار افراد، انگیزه های آنها را حدس می زنیم یا استنباط می كنیم بنابراین در این تحقیق فردی كه :

1- به موقع سر كارش حاضر شو و تأخیر نداشته باشد

2- غیبت نكند

3- دستورات را به كندی اجرا نكند

4- در امكانات سازمان اسراف نكند

5- اتلاف وقت نكند

6- از دستورات سرپیچی نكند

7-شكایتی از سازمان نداشته باشد

8- اسنعقا ندهد

9- ترك خدمت نكند

10- بهره وری و ثمر بخشی كارش مطلوب باشد

فردی است كه دارایی انگیزش شغلی بالا می باشد میزان انگیزش شغلی هر فرد را می توان از طریق فرمول : انتظار * جاذبه = نیرو ، سنجید ( بهرنگی. محمد رضا ص 139،1373)

2- نیازهای فیزیولوژیكی :

گرسنگی و تشنگی، جذاب ، نیازهای حسبانی، تمرین و استراحت و غیره از جمله اینگونه نیازها می باشند اعتصاب كارگران انگلیسی در سال 1819 به علت نیاز به دستمزدی كه مخارج آنان را برای زنده ماند تأمین كند صورت گرفته بود. این جمله نیز نیازهای فیزیولوژیك را نشان می دهد اما در تحقیق حاضر منظور از تأمین نیازهای فیزیولوژیكی كارشناسان برنامه و بودجه در حقیقت تأمین هزینه های جاری زندگی آنان مانند هزینه های مربوط به خوراك و پوشاك، آب و برق و تلفنی و در حقیقت سبد زندگی و رباه در موارد فوق می باشد. همچنین دادن پاداش و حقوق و مزایای متناسب با انجام وظایف افراد در زمره تأمین هزینه های فیزیولوژیكی كارشناسان فوق قرار می گیرد

3- تأمین مسكن:

در تحقیق حاضر از تأمین مسكن یعنی اینكه حقوق و دستمزد و مزایای فرد طوری باشد كه بتواند رفاه نسبی خود را فراهم شخصی متعارف و معقول برخوردار گردد تا با آسودگی خاطر و بدون دغدغد فكر بخاطر تهیه مبالغ هنگفتی جهت اجاره مسكن و یا تعویض هر ساله مسكن استیجاری.تمام توان خود را در انجام وظایف سازمانی خویش مصروف دراد.

4- استقرار شریت در سازمان:

قبل از هر چیز لازم به ذكر است كه ارشریت یكی از اصول اساسی تئوری Z ( بیشتر د مدیریت ژاپنی استفاده شده و به نام تئوری Z ژاپنی مطرح است ) نیز می باشد بدین صورت كه پس از آنكه فرد به صورتی بسیار دقیق و سخت گزینش ( علمی – تخصصی و اخلاقی) شد می داند كه در صورت قبولی استخدام ولی مادام العمر بوده و این موقعیت و شرایط بصورت یكسان نسبت به دیگران برای او وجود خواهد داشت كه در صورت بروز شایستگی های خود و پشت سرگذاشتن مراحلی كه برای رسیدن به درجه فاصلی معین گردیده است می تواند به آنچه كه مستحق و شایسته اش می باشد برسد حال با توجه به موارد فوق مشخص می گردد كه منظور از استقراد ارشریت در سازمان برنامه و بودجه اینست كه در این سازمان برای كارشناسان شرایط و موقعیت هایی را بوجود آوریم تا همه كارشناسان بدون ترس از دست دادن مومقعیت و ؟؟ فعلی خود مطمئن باشند كه در صورت به دست آوردن تجربه و تخصص خاص و احراز شایستگی های فردی خویش می توانند ارتقا یافته و ترقی نمایند همچنین مطمئن هستند كه فردی كه شایستگی و علم و تخصص و تجربه نداشته باشد و مراحلی را در طی مدت زمانی نگذارنده باشد نمی تواند جای او را گرفته یا پیشرفت وی را به خطر اندازد.

5- مزایای جانبی غیر رسمی:

در واقع جزء پرداخت های معكوس و جبرانی تلقی می گردد، مانند پرداخت هزینه های مدت بیكاری، بیمه بیكاری ، بیمه درمانی ، بیمه از كار افتادگی و بیمه باز نشستگی ، پاداش آخر سال و غیره را شامل می شود

6- مشاركت در كارهای گروهی داخل و خارج از سازمان:

كاركنانی كه در انجمن های ورزشی داخل یا خارج از سازمان و در تیم هایی ورزشی فعالیت دارند و یا كاركنانی كه در انجمن مختلف در داخل و خارج از سازمان عضو هستند همگی به نوعی در كارهای گروهی مشاركت دارند. كاركنانی كه برای انجم كارهای سازمانی با هم همكاریهای لازم را دارند خود نشانگركار گروهی است. ارتباط افراد در یك سازمان مبنی بر روابط انسانی نیز از مشخصه های كاركنانی است كه مشاركتشان در كارهای گروهی زیاد است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رضایت شغلی كاركنان;سازمان مدیریت و برنامه ریزی;انگیزش شغلی

رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه رشته علوم اجتماعی doc

از آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضایت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد از سوی دیگر، سلامت روا

به صفحه دریافت رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه خوش آمدید.

امیدواریم که رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه را در زیر مشاهده می کنید.

از آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضایت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد از سوی دیگر، سلامت روا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 64

حجم فایل: 32 کیلو بایت

1-1- مقدمه

از آنجا كه بیشتر عمر ما در محیط كار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل می گیرد، می توان از كار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد كرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف كار در زندگی انسانها ، می توان گفت كه رضایت شغلی و تمایل به انجام كار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانكه می توان گفت انسانهایی كه دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد كه تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز[1]، 1992، ص 57 )

از جمله مشخصات یك سازمان سالم، این است كه سلامت جسمی و روانی كاركنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم،‌ مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر كالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند كه تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی كاركنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط كار، كافی است بگوییم كه هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای كارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).

شیوع و گستردگی استرس در محیط كار، محققان را بر آن داشته است كه به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملكرد كاركنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند كه استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل كلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.

2-1- بیان مسئاله :

در زندگی همه افرادی كه در یكی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می كنند، استرس وجود دارد و به اشكال مختلف به آنها فشار وارد می كند. تحولات شغلی تغییرات سازمانی، انتقالات، ترفیعات ، تغییر حقوق، دستمزدها، تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی، از جمله مسائلی هستند كه به نحوی بر فرد تأثیر می گذارند و او را دچار آشفتگی، نگرانی یا تشویق می كنند. این نگرانیها و تشویقها در مشاغل مختلف، متفاوت است. با وجود آنكه آمارهای دقیق در مورد میزان تنش ( استرس) به هنگام كار در مشاغل مختلف در دسترس نیست، ولی براساس تخمین و مطالعات انجام گرفته می توان بر آوردهایی را در این مورد ارائه داد. مثلاً‌ آكادمی پزشكان خانوادگی امریكا تخمین می زند كه حدود كسانی كه در محل كارشان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند، دارای نشانه هایی از تنش هستند. نتایج بررسیهای انجام شده در كشور ما نیز، بیانگر این است كه استرس، نقش عمده ای را در محیطهای اداری و كارمندی، وقتی آشكار می شود كه بدانیم گسترده عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشكیل می دهد. به نظر می رسد كه عوامل استرس زا در مشاغل اداری، با توجه به ماهیت و شكل كار، متفاوت است، به خصوص در آن دسته از مشاغل و محیطهای اداری كه دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی است و كارمندان بیشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشكلات مردم قرار دارند، این تفاوت بیشتر به چشم می آید. تحقیق حاضر در مورد سازمان و تشكیلاتی (‌ اداره كل مالیاتهای غرب تهران)‌ انجام گرفته است كه بخش عمده ای از آن به لحاظ ماهیت و ویژگیهای شغلی: دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی بسیار و نیز وجود عوامل استرس زا، تا چه اندازه موجب استرس كارمند گردیده و این فشارها و استرسها تا چه اندازه رضایت شغلی وی را تحت تأثیر قرار می دهد تا با توجه به مطالبی كه پیش از این مندرج گردید، بدلیل اهمیت سلامت روانی و جسمی و رضایت شغلی كاركنان، و به منظور ارتقای عملكرد و بهره وری سازمان، با بررسی این نكته، سعی در به حداقل رساندن عوامل استرس زا و به تبع آن خود استرس و تنش در سازمان كنیم.

3-1 – هدف تحقیق:

بطور كلی، هدف اصلی این تحقیق، ررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی كارمندان اداره كل مالیاتهای غرب تهران است تا بتوان عوامل مؤثر بر استرس و رضایت شغلی كاركنان را شناسایی كرد.

4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:

با در نظر گرفتن اهمین رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی، و نیز وجود منابع متعدد استرس، بویژه در مشاغل صنعتی، بررسی اثر استرس برسلامت روان و رضایت شغلی كاركنان، اهمیت بسزایی دارد، چرا كه استرس زیاد و شدید، اصولاً سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودی و رضایت آنان می كاهد ( كورمن[2]، 1999،ص171).

نیجه تحقیقات متعدد، مؤید اثر استرس بر سلامت جسمی و روانی افراد است. اختلالات قلبی- عروقی و بطور كلی بیماریهای روان- تنی نتیجه عامل استرس است. كوپر و ساترلند[3]( 1987) دریافتند كه سلامت روانی كاركنان صنایع نفت امریكا در مقایسه با جمعیت عمومی ، نا مناسب تر بوده و سطح اضطراب این افراد، به گونه معنا داری بالاتر بوده است. نتایج پژوهشها در این زمینه، بیانگر تأثیر منفی و غیر انكار استرس بر سلامت جسمی و روانی افراد و نیز بر رضایت شغلی آنهاست. لوی[4]( 1990) به نقل از سازمان بهداشت جهانی
( W.H.O [5]) اعلام كرده است كه جمعیت كارمندی ازشغل خود راضی نیستند و 90 درصد آنها میگویند كه شغلشان درجهت اهداف زندگیشان نیست(جلالی،1380، ص52 ).

گستردگی عظیم قشر كارمند در جامعه ما و نتایج آماری تحقیقات مختلف، كه نشانگر نارضایتی كارمندان از شغل خویش است، جملگی بیانگر اهمیت و ضرورت تحقیقات بیشتر برای تشخیص اولویتهای بهداشت روانی در محیط كار و عوامل مرتبط با آن است.

5-1- سؤالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق: « آیا استرس شغلی بر رضایت شغلی كاركنان تأثیر دارد؟»

سوالات فرعی تحقیق:

1- آیا ماهیت كاركنان بر رضایت شغلی آنها موثر است؟

2- آیا نحوه ارتباط كارمندان با همكاران خود بر رضایت شغلی آنها موثر است؟

3- آیا نحوه ارتباط كارمندان با رؤسای خود بر رضایت شغلی آنها مؤثر است؟

6-1- فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی: « استرس شغلی بر رضایت شغلی كارمندان مؤثر است.»

فرضیات فرعی:

1- ماهیت كار كارمندان ، بر رضایت شغلی آنها مؤثر است.

2- نحوه ارتباط كارمندان با همكاران خود بر رضایت آنها مؤثر است.

3- نحوه ارتباط كارمندان با رؤسای خود بر رضایت شغلی آنها مؤثر است.

7-1- متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل: استرس شغلی

متغیر وابسته: رضایت شغلی

متغیر های تعدیل كننده: سن- جنسیت- وضعیت تأهل- سابقه كار- میزان تحصیلات – نوع شغل.

8-1- واژگان تخصصی تحقیق:

استرس: استرس، به معنای فشار، واژه ای است كه از فیزیك به رعایت گرفته شده است. به عبارت بسیار كلی و ساده، استرس حالتی است در روان و تن كه ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد است، بنابراین شاید فشار عصبی، معادل دقیقی برای استرس نباشند ( الوانی ، 1379، ص 287 ).

استرس شغلی: در واقع به استرس تجربه شده توسط یك فرد خاص، در یك موقعیت شغلی خاص، اطلاق می شود( علیا، 1379، ص 40 )

رضایت شغلی: مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار كه كاركنان با آن احساسات، به كار خود می نگرند، می باشد ( دیویسو نیوسترون[6]، 1985،ص42).

كادر تشخیص مالیات: از نظر نوع و ماهیت كار، بیشتر با ارباب رجوع سر و كار داشته و دارای تعامل و ارتباط زیاد با مؤدیان مالیاتی است( علیا، 1379،ص4).

كادر پشتیبانی : شامل كارمندان قسمتهای امور عمومی، حسابداری و اداری است و ماهیت و نوع شغل آنان به گونه ای است كه با مؤدیان مالیاتی، ارتباط كمتری دارند و بیشتر فعالیتهای پشتیبانی را انجام می دهند و به عنوان نیروی ستادی در سازمان تلقی می شوند( علیا، 1379،ص4)

9-1- قلمرو تحقیق:

– قلمرو موضوعی: بررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی كاركنان.

– قلمرو مكانی: اداره كل مالیاتهای غرب تهران.

– قلمرو زمانی: این تحقیق در مقطع زمانی سال 83 انجام می گردد.

10-1- محدودیتهای تحقیق:

محدودیتهای زیر در پژوهش حاضر، قابل توجه است:

1- با توجه به اینكه در موضوع مورد پژوهش، متغیرهای بسیاری مطرح است، به دلیل امكان پذیر نبودن بررسی همه آنها به طور همزمان ، تعداد محدودی از متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. طبقاً این مسأله ، نتایج حاصل از پژوهش را تحت تأثیر قرار می دهد.

2- كم بودن حجم نمونه ( n=30 ) محدودیتهایی را در تعمیم نتایج ، ایجاد خواهد كرد.

3- از آنجا كه این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی است. بنابراین روشهای تجربی دقیقتری مورد نیاز است تا تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش بهتر مشخص شود.

4- عدم توجه و دقت كافی در تكمیل پرسشنامه، می تواند نتایج را مخدوش كند.

1-2- پیشینه پژوهش:

1-1-2- تاریخچه:

تحقیق در مورد اندازه گیری استرس وحوادث زندگی، به نیمه اول قرن بیستم بر می گردد. از آن جمله است مفهومی كه كنن[7] از نقش هیجانات قلبی در تغییرات بدنی به دست داد و استفاده ای كه مایر[8] ( 1951) از روش چارت زندگی[9] در تشخیص طبی داشت. مطالعات اولیه در زمینه نگرشهای مربوط به كار، از پیش از جنگ جهانی اول شروع و به طور فعال در كشورهای انگلستان و امریكا دنبال شد. در امریكا، احتمالاً نافذ ترین پژوهشها در زمینه رضایت شغلی اثر خفچه[10] بود. نتیجه این مطالعات آن بود كه تأثیر شرایط مادی كار ( مثل نور و دوره استراحت ) بر رضایت شغلی، به مراتب كمتر از اهمیت دوستی غیر رسمی و غیر اداری گروهها ، توجهات مدیریت به كاركنان و نیز شأن و منزلتی است كه به آنها به عنوان یك گروه آزمایش می بخشد ( كمپ، 1370، ص122).

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
رضایت شغلی;استرس شغلی;كادر پشتیبانی

دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 14 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 17 صفحه

متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت های متفاوت میزبان Abacarus hystirix (Acari: prostigmata : Eriophyoidea) لغات كلیدی : ما یت زنگار غلات ، مایت های ، موروفولوژی ( ریخت شناسی ) ، گیاهان میزبان ، تحلیل چند متغیره ، علفهای خودرو.
چكیده مطلب: طبقه بندی سیستماتیك كنونی Eriophyodea در بسیاری جاها بعنوان پیوستگی ساختگی و پیوستگی كه گیاه گیاهخوار را منعكس نمی كند.
شرح كمی تغییر مورفولوژیكی مربوط به میزبان می تواند اطلاعات پایه مورد نیاز در بهبود سیستم رده بندی Eriophyoidرا فراهم می كندو درك ما را از مكانیزم هایی كه این تغییر را ایجاد می كند.
بالا می برد .
هدف این مطالعه بررسی ویژگی های دورفولوژیكی كمی مجموعه مایت زنگار غلات (Nalepa 1986) Abacarus hystrixكه روی میزبانان مختلف زندگی می كند.
سه مجموعهA.
hystrix از علفهای متفاوت جمع آوری شده اند.
(Elytrigia repens Bromus inermis Lolium perenne) از لحاظ ریخت شناسی امتحان شده اند .
تحلیل MANOVAتفاوتهای مهم meansدر ناقلان در میان سه جمعیت را روشن می سازد.
تحلیل ممیز 11 ویژگی را ارائه می دهد.
كه بطور چشمگیری سه جمعیت را متمایز می سازد.
تحلیل بار گیری های رسمی نشان می دهد كه ویژگی هاكه به بهترین نحو جمعیتی كه روی میزبانان مختلف زندگی می كنندرا تشخیص می دهند كه عبارتند از : كشیدگی بدن ، طول تارها ( زاید های مو مانند ) و سایز كلی بدن تغییر موفولوژیكی تفسیر شده است .
فرضیه ها درباره منابع این تغییر بحث شده اند.
مقدمه تغییر پذیری در ویژگی فنوتیپی بین جمعیتهای مایت ها ی زنده روی گیاهان میزبان مختلف از دلایل متعددی بوجود می آیند : 1) تغییر مورفولوژیكی می تواند برای گونه های منختلف مایت توزیع شود ( تمایز كلی انبارژن ،2 ) جمعیت های مایت میزبان خاص و متفاوت بین جمعیتهای میزبان خاص تمایز نا تمام انبارهای ژنی را منعكس می كند.
این جمعیت ها بعنوان گروه میزبان در نظر گرفته می شود .
3) تفاوتهای بین میزبان از اختلاف شرایط محیطی طی هستی زایی ( اونتوجنسی ) بوجود می آید .
– این پدیده می تواند بر حسب شكل پذیری فنوتیتی توضیح داده شود ( و نه جدا از انبارهای ژنی ) مطالعات درباره تغییر مربوط به میزبان در مورفولوژی جانوران گیاهخوران مایت از نیاز برای درك تعامل جانور میزبان و توسعه علم رده بندی گروه گونه ها بوجود می آید.
بطور خاص ، طبقه بندی معنی دار صرفا ساخته دست بشر است و منطبق با الگوهای ارزیابی و تطبیق این مایت ها به میزبانهایشان نمی باشد در نتیجه تغییر درون گونه ای می تواند به متخصصان و طبقه بندی كمك كند تا طبقه بندی مایت های را بهبود بخشد .
هدف مطالعه ما توضیح تغیر فنوتیپی سنجش پذیر میان جمعیتهای مایت زنگار غلات است كه از سه گیاه میزبان علفی متفاوت دارد یك آفت عمومی و مهم علفهای كشت شده و وحشی در سراسر اروپا – آسیا ، آمریكای شمالی ، نواحی معتدل آفریقا ، استرالیا و نیوزیلند می باشد .
سبك زندگی دایما در حركت را دارد و شیارهای تیغه ای روی سطح بالای برگهایش وجود دارد .
شناخته شده است كه آسیبهای مستقیم ( تغذیه ای ) و غیر مستقیم ( موجب شده توسط ویروس) متعددی را برای گیاهان میزبان خود بوجود می آوررد .
گون

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص;تحقیق متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص;مقاله متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص;متغیرهای ساختار شناسی در جمعیت متفاوت میزبان 13 ص

دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود روابط زناشویی 36 ص تحقیق روابط زناشویی 36 ص مقاله روابط زناشویی 36 ص روابط زناشویی 36 ص

به صفحه دریافت دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود روابط زناشویی 36 ص تحقیق روابط زناشویی 36 ص مقاله روابط زناشویی 36 ص روابط زناشویی 36 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 53 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 56 صفحه

فصل اول روابط زناشویی عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همة ما خواهان عشق پردوام هستیم.
همة ما می خواهیم شاد زندگی كنیم.
كسی نیست كه به عمد عاشق بشود و برنامة جدایی را هم طراحی كند.
اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد.
در آمریكا از هر دو ازدواج یكی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی كه با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی كردن با یكدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست.
پیامی دارند.
می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید كه ممكن است ازدواجتان به شكست بینجامد.
البته هیچ كس حاضر نیست در كاری كه امكان 50 درصد شكست وجود دارد سرمایه گذاری بكند.
با این حال اتفاقی است كه می افتد.
البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد كه ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ كنید.
بعضی ها به ظاهر زندگی زناشویی خوبی دارند اما در واقع مهر و محبت از میانشان رخت بربسته است بسیاری از زوج ها در كنار هم زندگی می كنند و حال آنكه مهر و عشق از میانشان رخته است.
اینها منزوی ترین اشخاص هستند1.
راه حل های مختلف: اغلب اشخاص نمی دانند كه چگونه مسائل زناشویی خود را حل كنند و به همین دلیل روش های مختلفی را بر می گزینند در راه حل نخست مشكلات را ندیده می گیرند و دل به این می بندند كه این مشكلات به خودی خود بر طرف شوند بعضی دیگر در مقام توجیه می گویند، رابطة زناشویی صد در صد بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد.
توقع بیشتر داشتن غیر واقع ؟
و بی توجهی به حقایق است.
جمعی دیگر همة تقصیرها را به گردن همسرشان می اندازند و چه بسا با همسرشان متاركه می كنند و چون تن به ازدواج مجدد می دهند می بینند با همان مشكلات قبلی رو به رو می شوند یكی از راه های برخورد با مسائل زناشویی این است كه تقصیر را به گردن همسرمان بیندازیم بسیاری از ازدواج ها در مقطعی از زندگی مشترك خود به این نتیجه می رسند كه همسرشان را دوست ندارند.
در این میان دوستان ، بستگان و حتی روان شناسان به آنها می گویند:«بالغانه فكر كن.
به واقعیت ها توجه داشته باش.
عشق شاعرانه نمی تواند ادامه دار باشد.
» اما این دوست نیست.
بر خلاف باورهای رایج، عشق شاعرانه هم می تواند پر دوام باشد.
شعله های عشق و مهر و محبت می تواند هم چنان سركش باشد و بر روشنی آن افزوده گردد.
1 باز آموزی درس مهر و عشق اگر می خواهید در مقایسه با پدر و مادرتان زندگی زناشویی بهتری داشته باشید، اگر می خواهید مهر و عشق به زندگی شما حاكم شود، باید به خود زحمت بدهید و روی آن كار كنید.
به خود بگویدید كه باید در زمینة مهر و عشق آموزش بیشتری داشته باشید، بدانید كه این تنها شما نیستید كه به این آموزش احتیاج دارید.
وقتی به اطراف خود نگاه می كنید، می بینید كه افراد بسیار به این بازآموزی نیاز دارند.
غرور را كنار بگذارید ، نیاز به صمیمیت بیشتر، قدردانی و مهر و عشق بیشتر را بپذیرید.
ساده ترین راه آموختن این است كه وانمود كنید در این ز

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحقیق روابط زناشویی 36 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود روابط زناشویی 36 ص;تحقیق روابط زناشویی 36 ص;مقاله روابط زناشویی 36 ص;روابط زناشویی 36 ص

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص مقاله تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

به صفحه دریافت دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص مقاله تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 227

حجم فایل: 218 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 227 صفحه

تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی مقدمه: تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن.
انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود.
احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است.
در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است.
از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول وسایل سنتی: منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار.
پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست: پس انداز (Epargne): منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد.
به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای موا

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص;تحقیق تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص;مقاله تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص;تحول تاریخی نظام تامین اجتماعی 240 ص

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

به صفحه دریافت دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 40

حجم فایل: 30 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 40 صفحه

فصل دوازدهم:تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی اهداف و وسایل هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطركه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.
روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.
این موضع كاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .
مقام مسئول هرطرح كه خواهان هدف مذكوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی كند.
هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.
این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی كه بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .
مشكل اساسی تامین مالی فراهم كردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ك این هزینه باید پرداخت شود.
بااین حال این مشكلی دارای جنبه ها مختلفی است .
یكی ازاین جنبه ها فراهم كردن منابع مذكوربه روشی منظم وسیستماتیك است ولو اینكه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم دركوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا كند.
همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی كه افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازكارفرمایان ذی ربط.
راه حل مشكل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.
طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساكنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.
طرحهای مبتنی برمشاغل كه محدود به گروهای خاصی ازكاركنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی كه باید به كاركنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.
بدیهی ست كه صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریك ازاعضا ازكل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط كارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.
بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امكان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.
بنابراین آنچه كه درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.
عوامل موثر برهزینه وروند آن حمایتهای مشابه دركشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یكسانی رابه همراه نخواهند داشت .
وجوه تمایزلاینفك همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممكن است تفاوت داشته باشند .
ماهیت محیط كارخطرات خاصی راایجاب خواد كرد.
سخت ری یاملایمت نسبی كه طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعكس خواهد شد.
حمایتهای كوتاه مدت حمایتهای كوتاه مدت پس ازیك دوره احراز شرایط نسبتا كوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یكسال یاكمترقابل پرداخت اند.
این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشكی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازكارند.
حمایتهای خواه وحمایت ایام بیكاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص;تحقیق تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص;مقاله تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص;تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی 32 ص

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص تحقیق بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص مقاله بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی د

به صفحه دریافت دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص تحقیق بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص مقاله بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی د

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 23 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

“مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی” عنوان فارسی: بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران مولف (مولفین): كیان تاجبخش کلید واژه: سرمایه اجتماعی تامین اجتماعی رفاه اجتماعی و توسعه چكیده: برای درك اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی می توان به اهیمت نقش وجایگاه رفاه اجتماعی در برنامه های توسعه كشور رجوع كرد.
كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و امور اجتماعی این مسئله را مطرح می كنند كه برنامه های توسعه كشور(مانند برنامه های عمرانی پنج ساله)دیگر نمی توانند صرفاً به بعد مادی یا رشد كلان اقتصادی توجه داشته باشند.
زیرا این روند،در چند دهه گذشته مشكلات اجتماعی و فرهنگی را نادیدهگرفته است و در نتیجه در میانه مدت و دراز مدت جز زیان و در نهایت ایجاد موانع برایپیشرفت همه جانبه و توسعه پایدار در كشور را نخواهد داشت.
بنابراین اهیمت موضوع كلیبحث سرمایه اجتماعی در وهله اول در روش كردن ابعاد اجتماعی در شكل گیری سیاستهای رفاهی كشور است(برای مثال برنامه های تامین اجتماعی)و در نهایت می توان از این طریق،جایگاه ساختار و اشكال اجتماعی و فرهنگی در توسعه جامعه ایران را تبیین نمود.
سرمایه اجتماعی مفوهم نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی است و بطور خلاصه به معنای هنجارها و شبكه هایی است كه امكان مشاركت مردم در اقدامات جمعی به منظور كسب سود متقابل را فراهم می كند و با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است.
سرمایه اجتماعی مفهومی تركیبیاست كه موجودی یا میزان این هنجارهای و شبكه ها را در یك جامعه و در یك مقطع زمانیخاص تشریح می كند.
رابطه متقابل،رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد،نمونه هایی از این هنجارها است.
همچنین شبكه ها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند.
از این منظر،سرمایه اجتماعی یكی از عناصر مهم قدرت”جامعه مدنی”یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیتهای گروهی غیر رسمی،داوطلبانه یا غیر دولتی (و غیر انتفاعی)است.
سه نكته بسیار مهم را برای درك پیوندها و روابط میان سرمایه اجتماعی و نظام تامیناجتماعی مطرح است.
نخست اینكه سیاستها و برنامه تامین اجتماعی باید به افزایش انگیزهمشاركت مردم در هر سه زمینه نظام تامین اجتماعی،یعنی بیمه،حمایت اجتماعی و امداد اجتماعی كمك كند.
دوم اینكه انجمنهای مدنی غیر دولتی از قبیل كارمندان،اتحادیه ها و انجمنهای خیریه می توانند نقش مهمی در مقابله با چالشهایی كه در آینده در برابر نظامتامین اجتماعی در ایران”كالای همگانی”محسوب می شود.
این به نزله پذیرش این فرض استكه مشكل بالقوه”سواری مجانی” افراد ،عاملی است كه كل نظام را تضعیف می كند.
این گزارش بررسی مقدماتی وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران است و از طریق تحلیل چند مورد تجربی و تاریخی صورت گرفته است.
نخستین مورد داده های موجود در باب میزان سرمایهاجتماعی در كشور را بررسی می كند.
مورد دوم به بررسی نقش انقلاب اسلامی سال 1357 دركشور دهی به گفتار عمومی در باب مسئولیتهای دولت در زمینه رفاه مردم كشور و تكاملاین گفتار در دو دهه بعد می پردازد و توجه ویژه ای به تاثیر گرایشات سیاسی دارد.
پرسشی كه در اینجا مط

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص;تحقیق بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص;مقاله بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران 19 ص;بررسی مقدماتی كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی

نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید رشته علوم اجتماعی docx

چکیده ازدواج از نظر اسلام امری مقدس است که بسیار بر آن تاکید شده است هر جوانی به طور طبیعی به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را به این امر دعوت می کند با گسترش رسانه های تبلیغاتی این امر دستخوش تغییر قرار گرفته است در این میان ماهواره ها نقش قابل توجهی در ارائه الگو های نا مناسب ازدواج به جوانان دارد که از جمله آن ها ازدواج سفی

به صفحه دریافت نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید خوش آمدید.

امیدواریم که نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید را در زیر مشاهده می کنید.

چکیده ازدواج از نظر اسلام امری مقدس است که بسیار بر آن تاکید شده است هر جوانی به طور طبیعی به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد و غریزه جنسی او را به این امر دعوت می کند با گسترش رسانه های تبلیغاتی این امر دستخوش تغییر قرار گرفته است در این میان ماهواره ها نقش قابل توجهی در ارائه الگو های نا مناسب ازدواج به جوانان دارد که از جمله آن ها ازدواج سفی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 57 کیلو بایت

فهرست مطالب

چکیده. 2

مقدمه. 3

تعریف ازدواج سفید.. 4

سبک زندگی.. 6

بلوغ زود رس…. 7

ایجاد نا امیدی نسبت به آینده و مبهم بودن آن.. 8

تبعات ازدواج سفید.. 8

عوامل رواج ازدواج سفید.. 9

شکل گیری ازدواج سفید در ایران.. 10

ماهواره و غیرت زدایی.. 11

نتیجه گیری… 12

راهکار ها و پیشنهاد ها 13

موارد کاربرد مقاله. 14

زوایای پیشنهادی به سایر دوستان جهت پرداختن به موضوعات مرتبط… 15

فهرست منابع.. 15

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نقش ماهواره در شکل گیری ازدواج سفید;ماهواره و ازدواج سفید;ازدواج سفید;آسیب شناسی ماهواره;ازدواج سفید;خانواده و فضای مجازی

دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص رشته علوم اجتماعی zip

دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص تحقیق آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص مقاله آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

به صفحه دریافت دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص خوش آمدید.

امیدواریم که دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص را در زیر مشاهده می کنید.

دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص تحقیق آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص مقاله آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 51

حجم فایل: 133 کیلو بایت

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 51 صفحه

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران چكیده یكی از موضوعاتی كه در چند سال اخیر ذهن اكثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق می باشد.
در حال حاضر این پدیده در ایران به شكل یك مسأله و معضل اجتماعی ،مشكلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد.
چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی كه در این زمینه انجام گرفته است، تركیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد كه از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبكه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دوركیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است.
روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد.
و تكنیك و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از كل افرادی كه در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه كرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد كه كل این افراد 150نفر می باشند كه 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.
متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدكه به صورت یك طیف در پرسشنامه آمده است.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد كه ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل كه 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند كه : در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترك، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معكوس دارند.
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعكوس دارند.
در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.
و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد.
.
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترك توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی كنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی كنند.
واژگان كلیدی طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق مقدمه خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی، پای

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
دانلود آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص;تحقیق آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص;مقاله آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران 44 ص;آمار بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی رشته علوم اجتماعی doc

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج ا

به صفحه دریافت بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی خوش آمدید.

امیدواریم که بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی همان چیزی باشد که نیاز دارید.

قسمتی از متن و توضیحات بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی را در زیر مشاهده می کنید.

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج ا

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 139

حجم فایل: 171 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول:

1-1- بیان مسئله……………………….. 2

1-2- اهمیت و ضرورت مسئله………………. 2

1-3- انگیزه تحقیق……………………… 2

1-4- اهمیت تحقیق………………………. 2

1-5- پرسش های تحقیق……………………. 3

1-6- قلمرو جغرافیایی تحقیق……………… 3

1-7- زمان تحقیق……………………….. 3

1-8- روش تحقیق………………………… 4

1-9- روش جمع آوری اطلاعات……………….. 4

1-10- پیشینه تحقیق 4

1-11- مشکلات تحقیق 5

1-12- ادبیات تحقیق 5

فصل دوم :

1-2- جغرافیایی طبیعی ایران……………… 9

2-2- آب و هوای ایران…………………… 10

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-2- پوشش گیاهی و جانوری ایران………….. 11

4-2- گروه قومی ……………………….. 16

5-2- خط………………………………. 17

6-2- دین……………………………… 17

7-2- زبان…………………………….. 17

8-2- جغرافیایی انسانی ایران……………. 18

9-2- جمعیت کشور ایران………………….. 18

10-2- جغرافیایی اقتصادی ایر ان………….. 22

فصل سوم:

1-3- وصلت زناشویی……………………… 25

2-3- نظریه های در مورد ازدواج…………… 26

3-3- نظام خویشاوندی……………………. 28

4-3- انتخاب همسر ……………………… 31

5-3- شکل های مبادله……………………. 32

6-3- شکل های خاص ازدواج………………… 34

7-3- روابط جنسی پیرازناشویی…………….. 35

8-3- ممنوعیت ازدواج با محارم……………. 35

9-3- برون همسری……………………….. 35

10-3- درون همسری………………………. 38

فهرست مطالب

عنوان صفحه

11-3- قومیت و الگوهای قومیت در ایران…….. 40

12-3- ازدواج در کشورهای جهان……………. 41

13-3- ازدواج در ایران………………….. 42

14-3- ازدواج در ادیان و مذاهب…………… 45

15-3- اهداف زناشویی……………………. 47

16-3- همسر گزینی………………………. 48

17-3- پیوند با سنن…………………….. 48

18-3- همسان همسری……………………… 49

19-3- خانواده ………………………… 52

فصل چهارم

1-4- آغاز کار سلسله قاجاریه…………….. 57

2-4- نسب و گروه های قومی قاجاریه………… 57

3-4- پادشاهان قاجاریه………………….. 58

4-4- ازدواج در دوره قاجاریه…………….. 62

5-4- ازدواج پادشاهان در دوره قاجاریه ……. 62

علل اجتماعی حرمسرا سازی………………… 63

6-4- مشخصات حرمسرای پادشاهی…………….. 63

7-4- ازدواج در میان مردم……………….. 67

8-4- اقلیت های مذهبی…………………… 70

فهرست مطالب

عنوان صفحه

9-4- ازدواج در قشرهای مختلف…………….. 70

10-4- طلاق و وضع بیوه زنان………………. 76

11-4- شیوه مجازات زنان بدکاره در دوره قاجار. 76

12-4- زن عصر قاجار در خانه و جامعه………. 77

13-4- وضع اجتماعی زنان ………………… 79

14-4- مدارس دختران…………………….. 82

15-4- انقراض سلسله قاجاریه……………… 83

فصل پنجم:

1-5- آغاز عصر پهلوی……………………. 86

2-5- شاهان عصر پهلوی…………………… 86

3-5- ازدواج در عصر پهلوی……………….. 88

ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی…. 88

4-5- اقدامات مهم رضاشاه………………… 98

5-5- قشربندی جامعه در دوره پهلوی………… 100

6-5- ازدواج در قشرهای مختلف مردم………… 100

7-5- انقراض عصر پهلوی………………….. 103

8-5- ممنوعیت در ازدواجها……………….. 103

9-5- مراحل و شرایط ازدواج………………. 105

10-5- شرایط مهم در ازدواج………………. 106

فهرست مطالب

عنوان صفحه

11-5- مندرجات سند ازدواج ………………. 108

12-5- مهر یا صداق……………………… 109

13-5- جهیزیه………………………….. 110

14-5- شرایط صحت نکاح…………………… 110

15-4- شرایط عاقد………………………. 110

16-5- فواید ازدواج…………………….. 110

فصل ششم:

1-6- آمار ازدواج در ایران………………. 113

2-6- عوامل جسمی در سن ازدواج……………. 115

3-6- عوامل روانی در سن ازدواج…………… 115

4-6- عوامل اجتماعی –فرهنگی در سن ازدواج….. 115

5-6- انتخاب همسر………………………. 116

6-6- عوامل اقتصادی و اجتماعی……………. 120

7-6- اشتغال…………………………… 121

8-6- تفاوت آمار جمعیت در شهر وروستا……… 122

9-6- ازدواج موقت………………………. 122

10-6- تعریف ازدواج موقت………………… 123

11-6- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران…….. 124

12-6- تعدد زوج………………………… 124

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نتیجه گیری …………………………… 127

منابع………………………………… 129

چکیده

ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن و با هم پیمان زناشوئی می­بندند.

یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی اساسی که در طول تاریخ گذشته از دوره قاجاریه در ایران رخ داده تحولات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل تحول در شکل و سن ازدواج، نوع خانواده و … و عوامل مؤثر بر آن است.

تعداد زوجات به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و تغییر نگرش­ها رو به کاهش است و شیوه همسرگزینی به دلیل تغییر در مفهوم ازدواج دچار تحولات بزرگی شده است در حال حاضر اکثر ازدواج­ها بدون دخالت مستقیم والدین و براساس عشق و علاقه انجام می­گیرد. تأخیر در سن ازدواج یکی از مهمترین ابعاد دگرگونی پدیده ازدواج بوده است. میزان تجرد قطعی بالا رفته و از عمومیت ازدواج به ویژه در سنین پائین کاسته شده است. در اثر این تحولات پیش رسی ازدواج که سابقاً در ایران مرسوم بود و همچنین ازدواجهای فامیلی به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش یافته است.

روند تحولات سن ازدواج در جامعه و روابط آن با تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرتبط است در کشور ایران الگوی ازدواج از شکل سنتی به مدرن تغییر کرده است.

واژگان کلیدی :

قاجاریه Qajariyye) ) : با افول سلسله زندیه، طایفه قاجاریه زمام امورایران را به دست گرفتند . قاجاریه طایفه ای از نژاد مغول و دودمان ترکمان است.

ازدواج

ازدواج عرف یا نهادی است که از طریق آن مرد وزن برای شرکت دائم در زندگی به هم می پیوندند. ازدواج خود مبنای خانواده است و تحت شرایط آن، مردوزن در اجتماع به طور قانونی می توانندفرزند یا فرزندانی داشته باشند.

ایران

کشوری است در قاره آسیا با مساحتی حدود 1648000 کیلومترمربع در نیمکره شمالی ازسطح کره زمین بین 25 تا 45 درجه عرض شمالی از خط استوا وبین 64 و 5/63 درجه طول شرقی از نیمروز گرینویچ است وپایتخت آن تهران است.

مردم شناسی Ethnologie

تحلیل مدارک و نتیجه گیری از تحقیقات مردم نگاری است به منظور شناخت منشا و برخورد اشاعه و تغییر فرهنگ هاست .

سیر تحول

علوم اجتماعی عبارت از این است که زندگی بشر تابع نظام ثابتی است که براساس وبه موازات پیشرفت جامعه تکامل می یابد.

مقدمه:

ازدواج پیوندی است که بین زنان و مردان صورت می­گیرد و یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است ولی شکل و نوع ازدواج در بین مردم متفاوت است و هر فردی هدفش از ازدواج، دلایل گوناگونی دارد البته عوامل گوناگونی دست در دست هم می­دهند که شخص بتواند تعیین­کننده ازدواجش باشد عوامل گوناگون سبب این عامل می­شود؛ عواملی چون اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی. کلودی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی جنسی.

ازدواج در دوره­های مختلف گاه مثبت و گاهی منفی بوده و آثار این ازدواج­ها بر جامعه و ساختار آن تأثیر گذاشته هر چه زمان جلو می­رود آگاهی و علم مردم بالا می­رود سبب بروز تغییرات در زمینه ازدواج می­شود زیرا همانطور که می­دانیم این مسئله باعث می­شود که افراد همانند گذشتگان خود در زمینه ازدواج رفتار نکنند. در گذشته مردم برحسب توانایی و امکانات خود با چند زن ازدواج می­کردند ولی با گذشت زمان گاهی به تجرد قطعی می­رسد.

مطالعات مربوط به ازدواج در ایران نشان می­دهد تغییرات و تحولات زیادی در تمام زمینه­های ازدواج صورت گرفته که این تحقیق به شناسایی عوامل مختلف در این زمینه می­پردازد.

فصل اول

کلیات

1-1- بیان مسئله

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

2-1- اهمیت و ضرورت مسئله:

در این مورد ما می­فهمیم که هدف مردم در سه دوره مختلف در زمینه ازدواج چیست و به جنبه­های فرهنگی- اقتصادی- جغرافیایی- سیاسی-اجتماعی در ازدواج دست می­یابیم وهمچنین به ریشه­یابی نوع ازدواج­ها می­پردازیم و عوامل مختلفی نیز که سبب تحولات در ازدواج شده است را بررسی می­کنیم.

3-1- انگیزه تحقیق:

بررسی دقیق و تخصصی­تر و شناخت کامل از ازدواج از دوره قاجاریه به بعد و همچنین تحلیل مردم­شناسی در مورد ازدواج و پیامدهای حاصل تغییرات ازدواج در جامعه.

4-1- اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق بررسی

1. ازدواج و همسرگزینی در بین شاهان قاجاریه.

2. ازدواج در بین طبقات مختلف مردم در دوره قاجاریه.

3. انواع ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

4. اهداف ازدواج­ها در دوره قاجاریه.

5. تحول ازدواج در دوره پهلوی.

6. تأثیر تحولات جامعه بر ازدواج در دوره پهلوی.

7. تغییرات الگوی ازدواج در جامعه کنونی.

8. بررسی عوامل تغییر سن ازدواج در جامعه فعلی.

5-1- پرسش­های تحقیق:

1. آیا پادشاهان در همسرگزینی معیار خاصی برای ازدواج داشتند؟

2. آیا ازدواج در بین طبقات مختلف، متفاوت است؟

3. آیا ازدواج انواع خاصی دارد؟

4. آیا ازدواجها دارای هدفهای خاصی بوده است؟

5. آیا تغییراتی در دوره­های مختلف در زمینه ازدواج به وجود آمده است؟

6-1- قلمرو جغرافیایی تحقیق:

با توجه به ژرفانگر بودن روش مردم­شناسی محدود کردن قلمرو مورد مطالعه ضروری است قلمرو جغرافیایی این تحقیق کشور ایران است.

7-1- زمان تحقیق:

ازآن جایی که تحقیق مردم شناسی است مدت تحقیق و مطالعه یک سال می باشد .

8-1- روش تحقیق:

استفاده از روش میدانی. مشاهده مشارکتی

مطالعه اسنادی مهمترین روش اتخاذ شده در زمینه موضوع تحقیق است.

استفاده از ابزارها و تکنیک­هایی مثل ضبط صوت، دوربین عکاسی و فیلمبرداری.

9-1- روش جمع­آوری اطلاعات:

ثبت و ضبط دقیق مشاهدات

استفاده از مشاهده مستقیم و میدانی

استفاده از مصاحبه حضوری

استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه­ها

10-1- پیشینه تاریخی:

1. مقاله آقای دکتر آزاد ارمکی و خانمها: مهناز زند- طاهره خزایی که در مورد تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی، بود به بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سن ازدواج، دفعات ازدواج، علت ازدواج­های مجدد، دایره و دامنه همسرگزینی در میان سه نسل متوالی پرداخته بودند.

2. مقاله آقای محمد احمدی موحد به بررسی روند تغییرات شاخص­های ازدواج و طلاق طی سالهای 1380-1375 پرداخته است.

3. پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی خانم زهرا المطهری- از دانشگاه علوم اجتماعی و به راهنمایی دکتر محمد میرزایی و مشاورت دکتر شهلا کاظمی­پور- دانشگاه تهران 1375 که به بررسی تحلیل دموگرافیک وضعیت زناشویی پرداخته.

4. پایان­نامه کارشناسی ارشد جمعیت­شناسی خانم پروانه آستین­فشان از دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر محمد جلال عباسی شوازی و مشاورت دکتر محمد میرزایی تهران 1380 که به بررسی روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی پرداخته است.

5. پایان­نامه کارشناسی علوم اجتماعی- آقای حمید پوریوسفی به راهنمایی دکتر جمشید بهنام از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1355 که به بررسی سن ازدواج در ایران پرداخته است.

6. مقاله خانم ناهید درودی­آهی که به بررسی وضعیت ازدواج جوانان با استفاده از جداول خالص زناشویی پرداخته.

11-1- مشکلات تحقیق:

این تحقیق با وجود تمام جاذبه­هایی که داشت متأسفانه دارای مشکلات بزرگی بود که سبب می­شد که من آنطوری که لازم است نتوانم اطلاعات آماری دقیقی از اشخاص به دست بیاورم. زیرا هر منبع اطلاعات آماری آن با منبع دیگر متفاوت بود و همچنین همکاری نکردن بعضی از ارگانها برای ارائه خدمات و قرار ندادن اطلاعات جامع­تر در منابع. و همچنین سنگین بودن هزینه­های سفر برای تحقیق زیرا برای کامل کردن تحقیق خود لازم بود به شهرهای مختلف سفر کرده که این خود مستلزم پرداخت هزینه­های بسیار گزافی بود.

12-1- ادبیات تحقیق:

همان گونه که در همه تیره­ها و ملتها به گونه­ای که ویژه خودشان است، زن و شوهر با هم ازدواج می­کنند و در روزگار باستان هم چنین بوده و زن و شوهر به گونه­ای با هم پیوند زناشویی می­بستند، اشو زرتشت هم برای پیروان خود آئین زناشویی را با دوشی استوارتر و درست­تر از همه ملت­ها برقرار نمود. زناشویی به آهنگ زندگی خوش و خرم و همبستگی و همراهی و زیادشدن مردم و برپایی خانواده را بر پایه­ای چنان درست و شایسته استوار کرد که خود ضامن ماندن و دوام زندگی مشترک بود و مهر و محبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می­ساخت. در آئین زرتشت از دیدگاه آراسته شدن کارهای جهان و استوار ساختن یگانگی و جلوگیری از تباهی اخلاقی، درباره زناشویی بسیار سفارش شده است. (رضایی/ 1381/784)

در کیش قدیم ایران زناشویی به آهنگ پدید آوردن زندگی خوش، یگانگی و همراهی تشکیل خانواده و ازدیاد نفوس انجام می­پذیرد. اشو زرتشت در وهشیتواشیت­گات سینا 56 قطعه 5 به پسران و دخترانی که آهنگ بستن پیمان ازدواج دارند چنین اندرز می­دهد: ای دختران شوی­کننده و ای دامان اینک بیاموزم و آگاهتان سازم با غیرت از پی زندگی، پاک­منشی بجویید، هر یک از شما باید در کردار نیک بر دیگری پیشی جوئید و از این راه زندگانی خود را خرمی بخشید.

کیش زرتشتی بر استواری پیوندهای یگانگی و جلوگیری از مفاسد اخلاقی از راه زناشویی تأکید فراوان دارد. در این کیش کمک به امر ازدواج کسانی که به سن بلوغ رسیده و به سبب تنگ­دستی بی­همسر مانده­اند، از کارهای نیک شمرده شده است.

در ایران باستان عقد ازدواج بر چند گونه بود:

1. پادشاه زنی- این اصطلاح برای موردی به کار گرفته می­شود که پسر و دختری برای نخستین بار با خشنودی پدر و مادر خود با یکدیگر ازدواج می­کنند.

2. (ایوک دت یگانه) زنی- ایوک زنی عبارت آنست که مردی با دختری ازدواج کند که تنها فرزند خانواده است و او را ایوک نامند. از آنجا که دختر نمی­تواند اموال خانه پدر خویش را به خانواده دیگری منتقل سازد، پس بایستی نخستین پسر خود را به جای فرزند پدر خویش قرار دهد.

3. چاکرزنی- این ازدواج در مورد زن بیوه­ای به کار می­رفت که پس از مرگ همسر نخستین درصدد گزینش همسری دیگر برآید. اگر زن اول بمیرد یا دیوانه شود یا نازا بوده است تا مرد می­تواند زن دومی بگیرد که آن زن را چاکرزن می­نامند.

4-در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی( زنی پادخشای) خوانده می شود که در واقع انتقال قیومیت دختر ازپدر ازشوهربود (نجفی،1365/805)

5- انواع دیگری هم از ازدواج بود ازجمله: چگر که هنگامی که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت ، زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می داد تا فرزندآورند،چگر رابه صورت چکر می نوشتند. نوع دیگر که باعث جدل های زیادی میان امروزیان شده است، ازدواج با محارم است.

6-خودسرزنی- چنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند مؤبد حق دارد صیغه عقد را جاری کند و آن دو از ارث محروم خواهند شد. (رضایی/ 1376/ 257 و 256)

فصل دوم

جغرافیای طبیعی ایران:

1-2- جغرافیای طبیعی ایران:

الف) موقعیت جغرافیایی ایران:

ایران در نیمکره شمالی از سطح کره زمین بین 25 تا 40 درجه عرض شمالی از خط استوا (مدار مبدأ) و بین 44 و 5/63 درجه طول شرقی از نیمروز گرینویچ مبدأ انتخابی واقع شده است. نیمکره شرقی، نیمکره شمالی (جز فلات ایران، ممالک خاورمیانه در مغرب آسیاست. مساحت ایران 000/648/1 کیلومتر مربع است.

ایران از اقیانوسها و دریاهای بزرگ دور است ولی از دو سوی شمال و جنوب به دریا چسبیده است. از سوی شمال ایران با دریای خزر که دریایی است بسته و در حقیقت دریاچه بزرگ است که هیچگونه ارتباطی با اقیانوس و دریاها ندارد در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد و این دریاها به اقیانوس راه دارد. (بدیعی/ 1372/ 13 و 12)

از شمال به جمهوری روسیه شوروی و دریای خزر، از مشرق به کشور افغانستان و جمهوری پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس، از مغرب به جمهوری عراق و جمهوری ترکیه، از شمال غربی به قفقاز (روسیه شرقی).

کوههای مهم در ایران چهار رشته کوهستان وجود دارد:

1. رشته کوههای شمالی- کوههای البرز

2. رشته کوههای غربی- کوههای زاگرس

3. رشته کوههای مرکزی و شرقی

4. رشته کوههای جنوبی با کوههای ساحلی

برطبق سرشماری نفوس و مسکن 1385 تقسیمات کشوری ایران 30 استان- 336 شهرستان- 889 بخش- 1015 شهر و 2400 دهستان است. (شاملویی/ 1361/ 85)

2-2- آب و هوای ایران:

کشور ایران دارای آب وهوای متنوع و متفاوت بوده و با مقایسه نقاط مختلف کشور این تنوع را می­توان به خوبی مشاهده نمود.

1- مناطق صحرایی:

در سواحل جنوبی از گواتر تا خوزستان که به آن خشک ساحلی می­نامیم که مشخصات این آب و هوا، گرمای زیاد توأم با رطوبت و به مقدار کمی باران می­باشد و حداکثر هوا به 53 درجه می­رسد و باران در این مناطق نامنظم است و در زمستان باران می­بارد.

و خشک داخلی: در داخل صحرا و کویرها همین نوع آب و هوا با اختلاف جزئی وجود دارد که به آن خشک داخلی می­گوئیم.

2- آب و هوای نیمه صحرایی و کوهپایه­ای:

این آب و هوا حد فاصل آب و هوای صحرایی و مرطوب می­باشد. منطقه اقلیمی کوهپایه­ای می­توان دزفول، کازرون، اصفهان، تهران و مشهد را ذکر کرد.( کیانی/ 1379/ 27 و 28)

3- آب و هوای معتدل:

الف) آب و هوای معتدل کوهستانی: این منطقه شامل کوهستانها و نواحی کوهستانی آذربایجان، البرز، زاگرس و قسمتی از برجستگیهای مرکزی ایران می­باشد.

ب) آب و هوای معتدل خزری: رشته کوههای البرز عامل مؤثری است که بین سواحل شمالی و جنوبی آن دو نوع آب و هوای کاملاً متمایز به وجود آورده است این منطقه شامل سواحل تالش گیلان و مازندران و گرگان است و سواحل جنوبی دریای مازندران، دارای دو نوع آب و هوای خزری مرطوب و خزری خشک می­باشد.

4- آب و هوای سرد:

یا جنگلی سرد است که کوههای مرکزی ترکیه در مغرب ارومیه و سایر نقاط کوهستانی دارای این نوع آب و هوا هستند. (کیانی/ 1379/ 32-30)

3-2- پوشش گیاهی و جانوری ایران

در جاهای مختلف ایران پوشش گیاهی و زندگی جانوری متنوعی دیده می­شود. این نوع بستگی به وضع طبیعی و آب و هوا دارد. با توجه به آب و هوا، تفاوت میان گیاهان و جانوران در سه ناحیه معتدل خزری، معتدل کوهستانی و ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی دیده می­شود.

1- پوشش گیاهی و جانوری ناحیه خزری:

این قسمت شامل جنگلهای انبوه، نیمه انبوه و چمنزارهای سرسبز دائمی و پهناور می­باشد. علت این امر بارش فراوان، خاک مساعد و دمای ملایم است که موجب پیدایش پوشش گیاهی پیوسته و ممتد در آن شده است.

مساحت جنگلهای شمال حدود 000/840/1 هکتار می­باشد و دامنه شمالی سلسله جبال البرز را پوشانیده است این جنگلها از بجنورد تا آستارا کشیده شده است.

جنگلهای ناحیه خزری پوشیده از درختان پهن­برگ از نوع بلوط، سپیدار، راش، افرا و غیره می­باشد. انبوهی و فشردگی این درختان در بعضی جاها بسیار زیاد و در زیر درختان کوتاه قد و درختچه­های گوناگون روئیده­اند، به طوری که از آنها نمی­توان عبور کرد.

به طور کلی پوشش گیاهی ناحیه خزری را از نظر اهمیت می­توام به چهار دسته تقسیم نمود:

1- جنگلهای انبوه

2- جنگلهای متوسط

3- جنگلهای درجه 3

4- مزارع و اراضی غیرجنگلی(فرجی/ 1366/ 64)

جانوران ناحیه خزری نیز متنوع می­باشند. در جنگلهای این ناحیه گربه وحشی، گرگ، شغال، گراز، خرس و خوک وحشی و خرگوش و جوجه تیغی زندگی می­کنند.

در بیشه­زارها و مزارع مرغ سواحل جنوبی رودخانه ارس و برخی از نقاط جنگی کشور یافت می­شود. مرغابی، غاز، قو، و حواصیل خصوصاً در فصول پائیز و زمستان به فراوانی یافت می­شود. همچنین دریای خزر و رودهای آن زیستگاه انواع مختلف ماهی است. در جنگلهای ایران گوزن قفقازی و بز وحشی را نیز می­توان نام برد. در بعضی نقاط از کناره­های دریای خزر دراج و در جنوب خزر در کوههای مرتفع هوبره نیز یافت می­شود.

2- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه معتدل کوهستانی

ناحیه کوهستانی ایران از پوشش گیاهی کامل و ممتدی برخوردار نیست. در جاهایی که برف و باران بیشتری می­بارد و تبخیر به علت پائین بودن دما به کندی صورت می­گیرد، رویش گیاهان بیشتر است و در آنجا جنگل نیز دیده می­شود. در جاهایی که رطوبت کمتر و ضخامت خاک کمتر است گیاهان کمتری دیده می­شود.

جنگلهای ناحیه کوهستانی در بعضی جاها تنک و فاقد گیاهان زیر درختی هستند و در برخی جاها انبوهتر می­باشند و در زیر آنها درختچه­های گوناگون می­رویند. بارزترین این جنگلها، جنگلهای غرب ایران است و از آنجایی که بیشتر درختانشان بلوط می­باشد به جنگلهای بلوط معروفند. این جنگلها از جنوب غربی ارومیه شروع می­شود و از امتداد سلسله جبال زاگرس تا کوههای بختیاری و جنوب شرقی فارس ادامه دارد. بیشتر قسمتهای کردستان، باختران، لرستان، کوههای چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و کوههای بخش کازرون فارس از جنگلهای بلوط پوشیده شده است. در این جنگلها درختان میوه از قبیل گلابی، انجیر، پسته و بادام وحشی وجود دارد.

به طور کلی بیشتر ناحیه کوهستان ایران از استپ پوشیده شده است که در این نوع استپ­ها درختچه­ها و درختها نیز دیده می­شوند. از آنجایی که در این نوع استپ­ها فواصل گیاهان کمتر است به استپ کوهی معروفند. این نوع استپ قسمتهای پهناوری از ناحیه کوهستانی ایران را پوشانده است. در قسمتهای نسبتاً پهناوری از ناحیه کوهستانی ایران و در فواصل پوشش استپ کوهی به خاطر وجود شرایط مساعد چمنزار یا مرتع وجود دارد که این چمنزارها، کوچ­نشینها را به خصوص در ماههای گرم سال برای چرای دامها به طرف خود جلب می­کنند. وسعت این چمنزارها در قسمتهای غربی و شمال غربی از دیگر قسمتهای کوهستانی بیشتر است.

جانوران ناحیه کوهستانی حیواناتی از قبیل خرس، کفتار، خرگوش، بز وحشی، انواع قوچ و میش وحشی، گوزن زرد، گوزن خالدار و پلنگ می­باشند. همچنین پرندگانی از قبیل عقاب، کبک، تیهو و کرکس و غیره در این ناحیه دیده می­شود. (فرجی/ 1366/ 67-66)

3- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی:

در ناحیه بیابانی ایران به علت باران کم و تبخیر زیاد و وزش باد پوشش گیاهی ممتدی وجود ندارد. در این ناحیه تنها گیاهانی می­توانند رشد کنند که در مقابل گرما و خشکی هوا مقاومت داشته باشند. این گیاهان بسیار محدود و بافاصله می­باشند. در این ناحیه خصوصاً در نواحی شرقی استان فارس، مرکز کویر نمک، کرمان، رفسنجان، حوالی یزد و انارک، نواحی جنوبی خراسان و کوههای شاهسواران و بارز جنگلهای بسته که اغلب آنها را نبه نیز می­نامند همراه با درختان بادام وحشی دیده می­شوند.

همچنین در کرانه­های دریای عمان و خلیج فارس جنگلهای گرمسیری به صورت پراکنده دیده می­شوند که درختان آنها عبارتند از: گز، کهود، کنار (به نام سدر به جای صابون) مصرف می­شود آگاسیا و درخت حرا (در سواحل خلیج فارس) که برگ آن مصرف علوفه دارد.

در قسمت نیمه بیابانی ایران، به خاطر ریزش برف و باران بیشتر نسبت به ناحیه بیابانی و دارا بودن طبقه خاک ضخیم­تر، شرایط رشد گیاهان بهتر و فاصله درختان کمتر از ناحیه بیابانی می­باشد.

جانورانی که در این ناحیه زندگی می­کنند عبارتند از: آهو، یوزپلنگ، گورخر و پرندگانی از قبیل پلیکان، فلامینگو، و درنا همچنین در کناره­های دریای جنوب و درمیان آبها سنگ­پشت، ستاره دریایی، میگو، خرچنگ، صدف و انواع مختلف ماهیها وجود دارد. (فرجی/ 1366/ 68)

در ضمن پراکندگی حیوانات ایران به شرح ذیل می­باشد: انواع جوندگان مانند موش­ها (موش­های صحرایی و موش کور و …) تقریباً در تمام نقاط و مخصوصاً در بخشهای کویری و نیمه کویری دیده می­شوند. آهو در اغلب نقاط دیده می­شود. شتر یک کوهان و دو کوهان فقط به حالت اهلی وجود دارد. از حیوانات تک­سم که تقریباً در جنوب غربی آسیا از بین رفته­اند در قسمتی از ایران به ندرت گورخر و خر­ وحشی هم دیده می­شود.

از درندگان در قسمتهای مرتفع ایران، یوزپلنگ در اطراف کویرها به شکار آهو می­پردازد. در کوههای البرز خرس خاکستری و گربه کوهی نیز دیده می­شود.

ظاهراً تا این اواخر در تمام قسمتهای جنوبی ایران شیر یال­کوتاه ایران وجود داشته است پرندگان ایران نیز بسیار متنوع هستند. از تیره ماکیان­ها، بلدرچین و در کوههای نیمه خشک و دامنه­های آنها تیهو و کبک و کبک دری و در جنوب و از کناره­های دریای خزر و دراج و در جنوب خزر در کوههای مرتفع هوبره و در دره­هایی رودها و نقاط کم درخت، قرقاول و در قسمتهایی از جنوب غربی ایران هوبره خاکستری و در جنوب دریای خزر و سواحل خلیج فارس، اروند رود، درنا، غاز، غاز سرخ دیده می­شود. از پرندگان گوشتخوار در کوهها و دشت­ها باشد، بازسرفید، لاشخور، عقاب، دال، کرکس و غیره یافت می­شود. از مرغان پا بلند، حواصیل و مرغ ماهیخوار، آب چلیک و غیره در ساحل دریای خزر و رودهای کشور یافت می­شوند.

در موقع زمستان از دریاچه­ها و رودهای روسیه میلیون­ها اردک و غاز به سوی ایران آمده، پس از تمام شدن فصل زمستان و گرم شدن هوا مجدداً مراجعت می­کنند.

در ایران کبوترهای وحشی و کبوترهای کوهی که در کوهها لانه می­کنند فراوان است. از تیره کلاغها انواع کلاغ و هدهد، پرستوی شب و دارکوب و جغد و مرغ شباهنگ و بوم تقریباً در اکثر نقاط کشور وجود دارند.

گنجشکها انواع فراوان دارند ولی تمام آنها از اقساط کوچک می­باشند. در میان آنها می­توان توکا، دم­جنبانک، گنجشک، چرخ ریسک، کاکلی را نام برد.

در کشاورزی ایران به سار اهمیت زیادی داده می­شود. این پرندگان در دامنه­های سنگی دره­های کوهستانی لانه نهاده در شهرستانهای شمالی و جنوب در کوههای فارس دیده می­شود.

خزندگان ایران نیز وضع مخصوص به خود دارند. در دشتها و بیابانها غالباً جوندگان بسیارند،ن بیشتر از همه سوسمارها و مارها دیده می­شوند. از سوسمار انواع مارمولک و سوسمار و سرگرد دیده می­شود و در نقاط مرطوب­تر سوسمارهای پهن و خشن و سفید و سبز فراوان است. مارهای ایران از انواع عادی و زیتونی و سفید و زرد و قفقازی و شاخدار می­باشند. در بعضی نقاط اقسام مارها شبیه به مار بوآ و بی­زهر و مارهای خیزان غالباً دیده می­شود. از مارهای زهری و مارهای سمی خطرناک برای انسان و حیوانات اهلی باید افعی و کبرا را ذکر کرد. گرزه در سوراخهای جوندگان و در محلهای بی­آب در کوههای کم ارتفاع خشک زندگی می­کنند و آنها را می­توان در سوراخهای نزدیک چشمه­ها مشاهده کرد.

در جنوب ایران و در آبهای خلیج فارس سنگ­پشت­های بزرگ دریایی و مارهای دریایی و در دلتاهای رودهای شرقی کروکودیل دیده شده است.

دوزیستان ایران به واسطه خشکی هوا کمترند ولی سمندر سبز و قورباغه و غوک و وزغ برگه­ای و قفقازی فراوان است.

ماهیهای آب شیرین از نظر انواع، بسیار زیاد و متفاوت و حتی در بعضی قسمتها، ماهیهای مخصوص بومی می­توان مشاهده کرد. میگو و خاویار ایران شهرت جهانی دارد. جانوران بی­مهره ایران بسیار زیادند مثل ملخ دشتی- پشه­های پادرشت و پاریز و شپشک­ها و رطیل و عقرب فراوان است. عقربها جانورانی شبانه هستند و روزها در زیر سنگها و شکافها و سوراخ موشها بسر می­برند. (کیانی/ 1379/ 64-62)

4-2- گروه قومی:

پیش از ورود و استقرار آریایی­ها در ایران، نژادهای بومی در این کشور می­زیستند. از حدود هزاره پنجم ق.م. اقوام غیرآریایی در ایران می­زیسته­اند. که بعدها در احوال اجتماعی، فرهنگی و حتی ترکیب نژادی مهاجران آریایی تأثیر داشته­اند. از جمله این اقوام ایلامیان در جنوب غربی ایران، کاسیان، در زاگرس- لرستان، لولوبی­ها در زاگرس. کرمانشاهان، کادوسیال در گیلان کنونی، تپوریان در مازندران را می­توان نام برد. انتشار و گسترش آریائیان در فلات ایران در حدود نیمه هزاره دوم ق.م. شروع شد. آریائیان شاخه­ای از اقوام سفید پوست هند و اروپایی هستند که عده ای به سرزمین هند و گروهی به فلات ایران رو می­آورند.

5-2- خط:

ایرانی­ها در طول تاریخ چهار نوع خط متفاوت داشته­اند. نخست خط میخی دوره هخامنشیان و دیگری خط پهلوی که در زمان اشکانیان و ساسانیان معمول و متداول بود و آثار آن هنوز هم باقی است. خط نوع سوم، اوستایی است که براساس خط پهلوی تنظیم گردیده است و بالاخره خط کنونی ایران که با ایجاد و تغییراتی اقتباس از خط عربی است. علاوه بر افزودن چهار حرف بر الفبای عربی، ایرانی­ها در تحریر این خط نیز تغییرات و ابداعاتی انجام دادند. به طوری که از سده 8 ه.ق. خطوط ایرانی درمیان خطوط اسلامی ظاهر شد. این خط­ها عبارتند از: تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق که شکل و ترکیب آنها با سایر خط­های اسلامی متفاوت بود، و ترکیب و گردش حروف در آنها شباهت به خطوط باستانی ایرانی یعنی پهلوی و اوستایی دارد ولی در حال حاضر خط فارسی در کشور ایران رایج است.

6-2- دین:

دین مردم ایران در دوران پیش از اسلام، زرتشتی بوده است. در حال حاضر قریب به کل جمعیت آن مسلمان و اکثریت مردم آن پیرو مذهب شیعه می­باشند. مسحیان، یهودیان و زرتشتیان دیگر اقلیت­های دینی این کشور بشمار می­روند.

7-2- زبان:

زبان اکثریت مردم ایران فارسی است. این زبان اصطلاحاً بر زبان واحد و بر ریشه اصلی و اساسی تمام لهجه­های گوناگونی اطلاق می­شود که در ایران از آغاز مهاجرت آریائیان تا امروز معمول بوده است. این زبان شعبه­ای است از زبان هند و ایرانی که آن نیز به نوبه خود یکی از زبان­های هند و اروپایی یعنی زبان­های مجموع اقوام سفید پوستی است که سکونتگاه­های اصلی آنها از هندوستان تا سواحل اقیانوس اطلس در اروپا همچنین بریتانیا گسترده است. زبان اصلی فارسی است و زبانهای ترکی- کردی- عربی- لری- گیلکی، مازندرانی نیز در نواحی مختلف کشور ایران رایج است. (کیانی/ 1379/ 96-95)

8-2- (ب) جغرافیای انسانی ایران

توزیع جغرافیایی جمعیت:

الف: سرزمینهای متراکم از جمعیت: جلگه­های سواحل شمالی واقع بین کوههای البرز و دریای خزر، استانهای آذربایجان و نیمه شمالی زاگرس سه منطقه پر جمعیت کشور را تشکیل می­دهند. استانهای آذربایجان واقع در شمال غربی کشور و بخشهای شمالی کردستان و زنجان که منطقه­ای تحت عنوان حوضه­های شمال غربی را تشکیل می­دهند دومین منطقه پرجمعیت کشور می­باشند. سومین منطقه پرجمعیت کشور در نیمه شمالی زاگرس و نیز ارتفاعات مرکزی بین سنندج تا اصفهان می­باشد.

ب: سرزمینهای با جمعیت پراکنده:

برخلاف سه منطقه پرجمعیت فوق، در بیابان نمک و لوت قسمتهایی از ایران هستند که کمترین جمعیت کشور را دارا می­باشند.

ج: سرزمینهای با جمعیت متعادل:

جلگه خوزستان و استان فارس، بخش شمال شرقی استان خراسان و سرزمینهای واقع بین البرز و زاگرس قسمتهایی از کشور هستند که دارای جمعیت متعادل می­باشند. (فرجی/ 1366/ 70)

9-2- جمعیت کشور ایران:

تاریخ تجمع انسانها در این کشور به چند هزار سال بالغ می­شود و حدود و ثغور امپراطوری­هایی که قدما در این سرزمین تأسیس نموده­اند بسیار فراتر از مرزهای کنونی کشور بوده است. ایرانیان اولین مردمانی هستند که در غرب آسیا محدوده سیاسی خاص خود را به وجود آورده­اند. در بین ملل همجوار ایران به خاطر وضع استراتژیک ویژه­ای که داشت و آسیا و اروپا را بهم وصل می­نمود، مرکز تجمع توده­ها و قبایل مختلف گردید و در نتیجه پیشرفت قابل ملاحظه­ای در کسب فرهنگ و تمدن نصیب مردم گشته است. میزان جمعیت ایران در سال 1313 حدود پانزده میلیون بود و در سال 1319 حدود شانزده میلیون نفر. (محسنی/ 1382/ 90)

با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن در ایران از سال 1335 انجام گردید. بنابراین اطلاعات جمعیتی از تاریخ فوق به بعد می­باشد

سال

کل

شهری

روستایی

1335

18954704

5953563

13001141

1345

33591875

15715338

17876537

1363

45721000

24161000

21560000

1364

45541000

2546000

22074000

1365

49445010

26845000

226000

1366

50650000

27776000

22874000

1367

51890000

28740000

23150000

1368

53167000

29737000

23430000

1369

54483000

30769000

231740000

1370

55837163

31837598

23636591

1371

56622000

32776000

23846000

1372

57636000

33743000

23693000

1373

59648144

34738000

23540000

1374

59151000

35763000

23388000

1376

60936457

37825778

23110679

1377

61830032

38838087

22991945

1378

62736002

39854592

22881410

1379

63663942

40873494

22790448

1380

645228162

42827471

22700691

1381

65540224

43265171

2227553

1382

66991573

44723431

22268142

1383

67477500

44771946

22705554

1384

68467413

45650253

22817160

1385

70472846

48245075

22227771

اگر به جداول جمعیتی فوق توجه کنیم ،خواهیم دید که جمعیت در روستا کمتر ازجمعیت در شهرهاست یکی از این عوامل مهاجرت است. به گفته دکتر شهلا کاظمی پور: مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد، این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامت گاه از مبدا یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود است

کوچ به خاطر ازدواج یابرای آموزشی نیز در گروههای کم سن تر متداول است .مولفه ها و عوامل موثر در ایجاد انگیزه برای مهاجرت های روستا- شهری ،شامل عوامل کشش Pull factor و عوامل فشار Pull factor می باشد.

عوامل کشش یا جاذبه های شهری عمدتا فرصتهای شغلی بهتر ،فرصت های مناسب جهت کسب درآمد بیشتر، وجودمراکز تفریحی و جاذب، فعالیت های فرهنگی، شرایط خوب قابل قبول محیط کار وزندگی ، چون مسکن و خدمات آموزشی و سرانجام فرصت های مطلوب جهت دستیابی به آموزش های تخصصی وحرفه ای چون تحصیل د مراکز آموزشی را در برمی گیرد.

پاره ای از عوامل فشار یا دافعه روستایی که سبب جدایی جمعیت از روستا و جذب آنان به شهرها می گردد، عبارتند از : رشد بی رویه جمعیت، کاهش منایع مالی و عدم توجه به بخش کشاورزی ، مکانیزه شدن کشاورزی و ایجاد محدودیت های شغلی در بخش کشاورزی نبودبستر مناسب جهت رشد خلاقیت های فردی، رشد شخصیت ازدواج، اشتغال، بروز مستمرحوادث طبیعت شامل : سیل خشکی ها ، زلزله و وجود رابطه های نا عادلانه و تبعیض آمیزاز مهم ترین دلایل دافعه جهت ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی محسوب می شوند.

در دوره رضا خان ورود امکانات بهداشتی و درمانی به کشور و ثابت سیاسی و اجتماعی سبب شد میزان موالید افزایش و مرگ و میر کاهش یابد و رشد جمعیتی چشمگیر باشد .

10-2- (ج) جغرافیای اقتصادی ایران

1- کشاورزی که از رشته­های مهم اقتصادی می­باشد.

محصولات غذایی کشاورزی شامل غلات- حبوبات- دانه­های روغنی- سبزیجات و میوه­جات- غلات مثل گندم- جو- برنج و خرما.

2- نباتات عمده صنعتی شامل نیشکر- چغندر- قند و چای که جنبه غذایی دارند. نباتات که جنبه صنایع دارد شامل ریسندگی و بافندگی و از الیافی مانند کنف و کتان می­باشد.

3- دامپروری و ماهیگیری

انواع دامها در ایران –گوسفند و بره- بز- گاو و گوساله.

ماهیگیری-در دریای خزر که ماهی سفید- آزاد- کپور- سوف و غیره و دیگر ماهیهای غضروفی مانند فیل­ماهی و تاس­ماهی صید می­شود.

ماهیگیری-در خلیج فارس و دریای عمان- سرخو- سنگسر- ماهی­تن- شیرماهی- دوسمی و زرد.

4- معادن-زغال سنگ- آهن- مس- سرب- نقره- فیروزه- طلا- یاقوت سفید.

5- صنایع دو نوع است: دستی و کارخانه­ای.

صنایع دستی مثل قالی­بافی

صنایع کارخانه­ای سبک و سنگین است که ترتیب نساجی ایران نفت و گاز است. (فرجی/ 1366)

* پایتخت ایران- تهران است- نوع حکومت جمهوری اسلامی است. قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با 268 نفر نماینده مجلس به مدت 4 سال رئیس جمهوری است.

پرچم: دارای سه قسمت افقی بالا سبز و وسط سفید با علامت جمهوری اسلامی (به صورت الله) پایین قرمز و در حد فاصل قسمتهای سبز و قرمز کلمات الله اکبر به رنگ سفید و به خط کوفی تکرار شده است. لازم به ذکر است که قبل از انقلاب به جای کلمه الله نشان شیر بود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
جغرافیای اقتصادی ایران;سرزمینهای با جمعیت متعادل;تاثیر تحولات جامعه بر ازدواج در دوره پهلوی;طلاق و وضع بیوه زنان;زن عصر قاجار در خانه و جامعه;عوامل روانی در سن ازدواج;عوامل جسمی در سن ازدواج;عوامل اجتماعی فرهنگی در سن ازدواج