بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 111
حجم فایل 795 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………….     1

فصل اول : طرح تحقیق          

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..      3

2-1 موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………      3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………      4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..     4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..      5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………..      5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..      5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………     5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..     8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….    10

8-1 تعاریف مربوط به هویت……………………………………………………………………………………………..     11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….     14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..      17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..      17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..     17

2-2-2 پارسونز …………………………………………………………………………………………………………………    18

3-2-2 ماکس وبر ……………………………………………………………………………………………………………..    20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….    22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….    23

6-2-2 مید ……………………………………………………………………………………………………………………….    24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   27

 

عنوان                                                                                                          صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..     30

4-2 پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..      31

5-2 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….      31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….    32

فصل سوم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..      34

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………        35

2-3 نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………       35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..      35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………      35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..     38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………………….     42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………     43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………    43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………    45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ……………………………………………………………………….    46

7-3 اعتبار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..     47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..   47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………   48

2-9-3 شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….   49

10-3 واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………    50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..   50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..    50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..  51

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….      52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..    52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………   52

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ………………………………………………..    53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی……………………………………………….    53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………     54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………    54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده………………………………………   55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….    58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………     59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ………………………………………………………………     60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………… 61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ………………………………………………………………….     62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….   64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..    65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق……………………………………………………………………..  66

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….      67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….      67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان …………………        67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان ……………………        68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان………………        68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان …………………….        69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»….   69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» ………….        70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..        70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» ……………        71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» …………………… 71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ………………………..        71

عنوان                                                                                                           صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»………………….         72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»………………………….. 72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»……………………………         73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» ……………………………..         73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………….        74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………         74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……………… 74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» …………………..         75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….        75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» …………………….        76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»……..         76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»………….         77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»…..         77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی …………………………………………………………………………… 80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی…………………………………………………………………………………..   82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….     84

4-5  تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………………….    86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………….    92

1-6 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….    93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….    94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….    99

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………    102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    میزان آلفای كرانباخ …………………………………………………………………………………………..  47

جدول 2-3   میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفكیك جنس ،

رشته و پایه تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….    48

جدول 3-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك پایه تحصیلی و جنس…………………………………………………  49

جدول 4-3  توزیع حجم نمونه به تفكیك جنس ، پایه و رشته تحصیلی……………………………………..   50  

جدول 1-4  توزیع دانش آموزان بر حسب جنس …………………………………………………………………..    52

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *